NN 122/2021 (16.11.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2105

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Proglašavam Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. studenoga 2021.

Klasa: 011-01/21-01/82

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za otklanjanje razornih posljedica potresa planiraju se u Proračunu.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristit će se u skladu s odlukama Vlade o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

(3) Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu koji su odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđeni kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije doznačuju se iz Proračuna.«.

Članak 2.

U članku 26. stavku 1. i 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »tri i pol«.

U stavku 2. točki 2. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«.

Članak 3.

U članku 41. stavku 1. iznos: »42.377.579.838,00« zamjenjuje se iznosom: »42.408.908.931,00«.

U stavku 2. iznos: »21.907.414.012,00« zamjenjuje se iznosom: »22.119.816.710,00«.

U stavku 3. iznos: »2.784.761.165,00« zamjenjuje se iznosom: »2.701.593.102,00«.

U stavku 4. iznos: »2.606.629.109,00« zamjenjuje se iznosom: »2.585.072.575,00«.

Članak 4.

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Vlada može odlukom ovlastiti Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za izdavanje državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjim stavcima 3. i 4. koji postaju stavci 4. i 5. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. zarezi i riječi: »,koji može biti isključivo pravna osoba,« brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Dosadašnji stavci 11. do 13. postaju stavci 12. do 14.

U dosadašnjem stavku 14. koji postaje stavak 15. broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »12.«.

U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 16. brojevi: »13.« i »14.« zamjenjuju se brojevima: »14.« i »15.«.

Dosadašnji stavci 16. do 21. postaju stavci 17. do 22.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Iznimno u 2021. godini u ukupnu godišnju obvezu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) ne ulazi iznos beskamatnog zajma isplaćen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (»Narodne novine«, br. 101/21.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/41
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.