NN 126/2021 (24.11.2021.), Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

2146

Na temelju članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 102/20, 10/21 i 117/21), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag) radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

(2) Mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka provode se putem javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH – modul Jednostavna nabava, i to:

– postupaka nabave roba, usluga i radova

– zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima

– odluke o odabiru ili poništenju

– obavijesti o sklopljenim ugovorima odnosno narudžbenicama.

(3) Mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju i žalbeni postupak i sudsku zaštitu sukladno ovom Pravilniku.

Članak 2.

Na pojmove propisane ovim Pravilnikom na odgovarajući način primjenjuju se pojmovi propisani Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/2016) (dalje u tekstu: ZJN 2016).

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove (u daljnjem tekstu: Naručitelj) sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko--zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 102/20, 10/21 i 117/21), (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi).

(2) Naručitelji iz stavka 1. ovog članka su naručitelji u smislu ZJN 2016.

(3) Naručitelji iz točke 1. ovoga članka dužni su provoditi nabavu radova, roba i usluga s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pri tom vodeći računa o racionalnom i učinkovitom trošenju dodijeljenih sredstava na način da roba, radovi i usluge koje nabavljaju odgovaraju svrsi.

(4) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

(5) Gospodarski subjekt u smislu ovog Pravilnika je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

(6) Sukob interesa između Naručitelja i ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove kod ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja ili

2. ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja s više od 0,5%.

(7) Predstavnikom Naručitelja smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za nabave iz članka 6. ovog Pravilnika

3. druga osoba koja je uključena u provedbu postupka u smislu članka 6. ovog Pravilnika ili koja može utjecati na odlučivanje Naručitelja u postupku nabave i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime Naručitelja.

(8) U odnosu na čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja, odredbe propisa kojim se uređuje pitanje sukoba interesa primjenjuju se na odgovarajući način i na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga bez obzira na to je li brak prestao, životnog partnera, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe).

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika Naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika Naručitelja s kojim je povezana.

(10) Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu stavaka 6. i 7. ovog Pravilnika.

(11) Sukob interesa ne postoji ako čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja ili s njim povezana osoba obavlja upravljačke poslove kod ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

(12) Predstavnici Naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

(13) Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ga ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene i

2. u Pozivu na dostavu ponude za pojedini postupak nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja iz stavka 7. ovog Pravilnika u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

(14) Predstavnik Naručitelja iz stavka 7. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka nabave i o tome obavijestiti čelnika Naručitelja.

(15) Ugovor o nabavi sklopljen protivno ovim odredbama o sukobu interesa je ništetan.

(16) Naručitelji su u primjeni ovoga Pravilnika u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

(17) Naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

(18) Pri odabiru postupka nabave, Naručitelj ne smije dijeliti predmet nabave s namjerom izbjegavanja odredaba ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na postupke nabave sukladno člancima 5. i 6. ovog Pravilnika, odnosno s namjerom izbjegavanja primjene odredaba ZJN 2016 koje se primjenjuju iznad europskih pragova.

PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Članak 4.

(1) Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a donosi čelnik Naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana.

(2) U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a.

(3) Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

(4) Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Naručitelj je obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od 8 (osam) dana od donošenja ili promjene.

(5) Plan nabave sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. procijenjenu vrijednost nabave.

(6) Ugovori ili narudžbenice koji su sklopljeni za predmete nabave čija vrijednost je jednaka ili veća od 20.000,00 kn bez PDV-a, evidentiraju se u registru ugovora i objavljuju u EOJN RH.

(7) Registar ugovora iz ovog Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji

5. vrstu postupka

6. naziv i OIB ugovaratelja

7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje

8. datum sklapanja ugovora u pisanom obliku

9. rok na koji je ugovor sklopljen

10. iznos bez PDV-a na koji je ugovor sklopljen

11. iznos PDV-a

12. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor sklopljen

13. datum kada je ugovor izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen

14. da li se Ugovor financira iz fondova EU

15. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora

16. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor sklopljen, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

17. napomenu, ako je potrebno.

(8) Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama i u EOJN RH.

(9) Za potrebe izrade statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, Naručitelji su obvezni dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave do 31. ožujka tekuće godine, podatke iz članka 4. stavka 7. ovog Pravilnika.

POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KN BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KN BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA

Članak 5.

Za nabavu roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KN BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 500.000,00 KN BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA

Članak 6.

(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 200.000,00 kuna i više, odnosno za nabavu radova od 500.000,00 kn i više, a do europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (dalje u tekstu: europski prag), Naručitelj je dužan objaviti Poziv na dostavu ponuda u EOJN RH – Jednostavna nabava – eDostava s javnom objavom poziva prema Zakonu o obnovi i na internetskim stranicama Naručitelja.

(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje dva člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

– naziv i adresu, kontakt podatak Naručitelja

– osnovne informacije o predmetu nabave – opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg)

– procijenjenu vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV)

– navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

– ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe

– mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

– obvezne razloge za isključenje ponuditelja (kažnjavanost i postojanje dospjelih, a nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja)

– kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

– način dostave ponuda, način i rok plaćanja

– rok za dostavu ponuda koji ne smije biti kraći od 8 (osam) dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda

– podaci o načinu i rokovima izjavljivanja žalbe.

(5) Naručitelj može primijeniti standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac).

(6) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima sukladno članku 8. ovog Pravilnika (vrsta, sredstvo, iznos i uvjeti jamstva), u kojem slučaju traženo jamstvo mora biti dostavljeno u roku određenom u Pozivu na dostavu ponuda.

(7) Naručitelj može za pojedinu nabavu u Pozivu na dostavu ponuda odrediti uvjete sposobnosti ponuditelja. Naručitelj može zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti.

(8) Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

(9) Upućivanje na određenu marku ili izvor iznimno je dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. U tom slučaju Naručitelj je obvezan u Pozivu na dostavu ponude navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

(10) Kriterij za odabir ponude (uz uvjet da ponuda ispunjava sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda) može biti:

– najniža cijena ili

– ekonomski najpovoljnija ponuda (kada je kriterij odabira ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda, uz cijenu određuje i kriterije poput kvalitete, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, roka izvršenja, roka isporuke, i sl., zatim relativni značaj svakog pojedinog kriterija i način njegova izračuna).

(11) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponude najkasnije tijekom trećeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

(12) Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije 1 (jedan) dan prije roka određenog za dostavu ponuda, na isti način kao i Poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(13) U slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj je dužan razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 3 (tri) dana, računajući od dana objave izmjene.

POSTUPAK PREGLEDA PONUDA

Članak 7.

(1) Otvaranje ponuda može biti javno.

(2) Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

(3) Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja postupka.

(4) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sadržava najmanje:

– naziv i sjedište Naručitelja

– predmet nabave ili grupa predmeta nabave

– procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupa predmeta nabave

– evidencijski broj nabave

– datum slanja obavijesti o nabavi na objavu, datum objave

– datum početka pregleda i ocjene ponuda

– naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda

– analitički prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude, ako je primjenjivo

– naziv ponuditelja koji nije dostavio, ili nije dostavio valjano jamstvo, ako je primjenjivo

– analitički prikaz traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih dokumenata

– naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem

– prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

– analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,

– podatke o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije, ako ih je bilo

– prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz Poziva na dostavu ponude, ako ih je bilo

– podatke o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama, ako ih je bilo

– razloge za odbijanje ponude za koju je ocijenjeno da je izuzetno niska, ako je primjenjivo

– naziv ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje

– analizu valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

– rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

– naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi

– podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podugovaratelju, ako je primjenjivo

– razloge za poništenje postupka, ako je primjenjivo

– podatke o otkrivenim sukobima interesa i poduzetim mjerama u cilju otklanjanja sukoba interesa, ako je primjenjivo

– prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem

– datum završetka pregleda i ocjene ponuda

– ime i prezime te potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda

– popis priloga uz zapisnik.

(5) Naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano

2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta

4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u Pozivu na dostavu ponuda

5. računsku ispravnost ponude.

(6) Naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

(7) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

(8) Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te Naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

(9) Ako Naručitelj ne primjenjuje mogućnost iz stavka 6. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

(10) Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja vezano za kriterij za odabir ponude.

(11) Ako ponuda sadržava računsku pogrešku, Naručitelj je obvezan od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u primjerenom roku koji odredi Naručitelj.

(12) Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

– ponudu koja nije u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda

– ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu

– ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive

– ponudu u kojoj dopunom, upotpunjavanjem ili razjašnjenjem odnosno dostavom nužne informacije ili dokumentacije u skladu s ovim Pravilnikom nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća

– ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške

– ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva

– ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od europskih pragova.

(13) Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016, osim u slučaju iz ovog članka kada je obvezan odbiti ponudu.

(14) Nakon pregleda i ocjene ponuda valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude.

(15) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrat ponudu koja je zaprimljena ranije.

(16) Odluka o odabiru sadržava podatke o Naručitelju, predmet nabave ili grupu predmeta nabave, procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave, evidencijski broj nabave, broj objave iz EOJN RH, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude, razloge za isključenje ponuditelja, razloge za odbijanje ponude, rok mirovanja, uputu o pravnom lijeku, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(17) Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave, da su bile poznate prije

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o jednostavnoj nabavi ili Pozivu na dostavu ponude, da su bile poznate prije

3. je to potrebno radi zaštite javnog interesa

4. je cijena svih ponuda u postupku nabave jednaka ili veća od europskih pragova

5. nije pristigla nijedna ponuda

6. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda

7. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a ispod europskih pragova, osim ako Naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

(18) Odluka o poništenju sadržava podatke o Naručitelju, predmet nabave ili grupu predmeta nabave, procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave, evidencijski broj nabave, broj objave iz EOJN RH, obrazloženje razloga za poništenje postupka nabave, rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo, uputu o pravnom lijeku, ako je primjenjivo, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(19) Naručitelj donosi Odluku o odabiru ili poništenju u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u Pozivu na dostavu ponude odredio duži rok.

(20) Naručitelj objavljuje odluku o odabiru ili poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima u EOJN RH.

(21) Naručitelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev ponuditelja, omogućiti kroz EOJN RH uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim. Naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH.

(22) Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o nabavi u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru (rok mirovanja).

(23) Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

(24) Odluka o odabiru postaje izvršna:

1. istekom roka mirovanja ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba

3. dostavom odluke ponuditelju ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

(25) Nakon isteka roka mirovanja, Naručitelj s odabranim ponuditeljem u roku od 30 (trideset) dana od izvršnosti Odluke o odabiru sklapa Ugovor o nabavi.

(26) Ugovor o nabavi se sklapa na temelju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda i odabrane ponude.

(27) Naručitelj objavljuje obavijest o sklopljenom Ugovoru u EOJN RH.

(28) Naručitelj je obvezan nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbio je potpisati ugovor o nabavi

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iako je zahtijevano Pozivu na dostavu ponude.

JAMSTVA

Članak 8.

(1) Naručitelj može zahtijevati dostavu sljedećih jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi za slučaj povrede ugovornih obveza

3. jamstvo za povrat avansa

4. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete

5. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Osim jamstava iz stavka 1. ovoga članka, Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponude odrediti i drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom.

(3) Ako Naručitelj koristi mogućnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obvezan je u Pozivu na dostavu ponude odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo.

(4) Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

(5) Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ovoga članka.

(6) Slučajevi za koje se jamstvo zahtijeva moraju biti povezani s predmetom nabave, a visina jamstva razmjerna predmetu nabave.

(7) Naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti ponude, a ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

(8 Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku.

(9) Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset dana) od dana potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

UVJETI SPOSOBNOSTI

Članak 9.

(1) Uvjeti sposobnosti u postupku nabave mogu se odnositi na:

1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

2. ekonomsku i financijsku sposobnost

3. tehničku i stručnu sposobnost.

(2) Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, odnosno:

– izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

(3) Ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, Naručitelj u postupcima nabave usluga može od njega zahtijevati da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva;

– potvrdom o ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta.

(4) Ekonomska i financijske sposobnosti dokazuje se na način da Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da:

1. ima određeni minimalni godišnji promet, uključujući određeni minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave

2. dostavi informacije o svojim godišnjim financijskim izvješćima koje pokazuju omjer npr. između imovine i obveza

3. posjeduje odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti.

(5) Minimalni godišnji promet iz stavka 4. točke 1. ovoga članka ne smije prelaziti dvostruku vrijednost procijenjene vrijednosti nabave, osim u opravdanim slučajevima poput onih vezanih uz posebne rizike koji su povezani s prirodom radova, usluga ili robe, koje Naručitelj mora obrazložiti u Pozivu na dostavu ponude.

(6) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, uvjeti iz stavka 4. ovoga članaka određuju se razmjerno u odnosu na svaku pojedinu grupu, iznimno, Naručitelj može zahtijevati minimalni godišnji promet u odnosu na procijenjenu vrijednost skupine grupa u slučaju da pojedini ponuditelj bude odabran u nekoliko grupa koje se izvršavaju u isto vrijeme.

(7) Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta u pravilu se dokazuje:

1. odgovarajućim bankovnim izvacima ili, ako je potrebno, dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti

2. predočenjem financijskih izvješća ili izvadaka iz tih izvješća, ako je objavljivanje financijskih izvješća obvezno u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u (3) tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna te druge dokaze koje odredi Naručitelj.

(8) Tehnička i stručna sposobnost dokazuje se na način da Naručitelj može odrediti uvjete kojima se osigurava da ponuditelj ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da ponuditelj ima dovoljnu razinu iskustva.

(9) Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga, može se dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini, a kojem se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova

2. popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini

3. popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini

4. obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude te druge dokaze koje odredi Naručitelj.

(10) Naručitelj može odrediti duži rok iz stavka 9. točke 1., 2. i 3. u kojem su radovi, roba ili usluge izvršeni ako je to potrebno kako bi se osigurala odgovarajuća razina tržišnog natjecanja.

(11) Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 9. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka razmjeran predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe, s time da Naručitelj može odrediti i blaže uvjete.

(12) Starost traženih dokumenata sukladno ovom Pravilniku određuje Naručitelj.

(13) Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata u odnosu na ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

(14) Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE

Članak 10.

(1) Naručitelj je dužan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave:

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Repub­lici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

3. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

(2) Naručitelj ima pravo isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave iz sljedećih razloga:

1. ako može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016

2. ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

3. ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

4. ako ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

5. ako se sukob interesa u smislu članka 1. ovog Pravilnika ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

6. ako se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

7. ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija

8. ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije

9. ako je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja Naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju stavka 2. točke 2. ovoga članka ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

(4) Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se na jednaki način na podugovaratelje i na gospodarske subjekte na koje se oslanja.

(5) Naručitelj je obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:

1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka

2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 1. točke 3. ovog članka

3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 2. točke 2. ovog članka.

(6) Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 5. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz stavka 1. i stavka 2. točke 2. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

(7) Starost dokumenta iz stavaka. 5. i 6. ovog članka, određuje Naručitelj.

(8) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka iz postupka nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(9) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz stavka 2. ovog članka iz postupka nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Članak 11.

(1) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelje

3. svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora o nabavi i pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne prelazi europski prag.

(2) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora, sve pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne prelazi europski prag.

(3) Naručitelj je obvezan za svaku izmjenu ugovora na temelju ovoga članka sklopiti dodatak ugovoru i poslati obavijest o izmjeni na objavu u EOJN RH – modul jednostavna nabava u roku od 30 (trideset) dana od dana izmjene ugovora.

(4) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 1. i 2. ovog članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(5) Na Naručitelju je teret dokazivanja nastalih okolnosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka te je potrebno osigurati odgovarajući revizijski trag te detaljno obrazložiti razloge, okolnosti i odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom.

NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

Članak 12.

(1) U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 6. ovog Pravilnika, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama Zakona o obnovi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija).

(3) Na sva pitanje vezana za rad Državne komisije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim se uređuje nadležnost i druga pitanja vezano za rad Državne komisije.

PRAVNA PRIRODA I NAČELA ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 13.

(1) Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Pravilnika i zakona kojim se uređuje upravni postupak.

(2) Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

(3) U žalbenom postupku odlučuje se o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima nabave.

PRAVO NA ŽALBU, STRANKE ŽALBENOG POSTUPKA I POSTUPANJE DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 14.

(1) Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

(2) Stranke žalbenog postupka su žalitelj, Naručitelj i odabrani ponuditelj.

(3) Stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze.

(4) Državna komisija svakoj će stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.

(5) U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda.

(6) Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

PRAVILA DOKAZIVANJA

Članak 15.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

(2) Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povredu postupka ili materijalnog prava koji su istaknuti u žalbi.

(3) Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

IZJAVLJIVANJE ŽALBE

Članak 16.

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(3) EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

(4) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

(5) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

(6) Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

(8) Ako žalbu izjavi zajednica gospodarskih subjekata, odustanak od žalbe proizvodi učinak ako svi članovi zajednice odustanu od žalbe.

POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI SA ŽALBOM

Članak 17.

(1) Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana od dana zaprimanja žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

1. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu

2. dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave s popisom priloga

3. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

(2) Ako je neograničen, neposredan i besplatan pristup dokumentaciji iz stavka 1. točke 3. ovoga članka omogućen elektroničkim sredstvima komunikacije, Naručitelj je obvezan Državnoj komisiji dostaviti samo internetsku adresu na kojoj je dostupna ta dokumentacija.

(3) Ako Naručitelj ne postupi u skladu s stavkom 1. ovog članka, Državna komisija će bez odgađanja pozvati Naručitelja na dostavu dokumentacije uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini u roku koji ne smije biti dulji od 3 (tri) dana.

(4) Ako Naručitelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 3. ovoga članka, Državna komisija donijet će odluku bez dokumentacije iz stavka 1. ovog članka.

SADRŽAJ ŽALBE

Članak 18.

(1) Žalba obvezno sadržava sljedeće podatke i dokaze:

1. podatke o žalitelju (naziv ili osobno ime, OIB ili odgovarajući identifikacijski broj, ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu, adresa sjedišta ili prebivališta)

2. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, s priloženom valjanom punomoći

3. podatke o opunomoćeniku za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako žalitelj ima sjedište ili prebivalište u inozemstvu

4. naziv i sjedište Naručitelja

5. predmet žalbe

6. broj objave, ako je poznat

7. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje)

8. dokaze

9. žalbeni zahtjev

10. dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu.

(2) Dokaz iz stavka 1. točke 10. ovoga članka je dokaz na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena u roku za žalbu, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.

POSTUPANJE S NEUREDNOM ŽALBOM

Članak 19.

(1) Ako žalba ne sadržava podatke iz članka 18. stavka 1. točke 7. i 8. ovoga Pravilnika ili dokaz iz članka 18. stavka 1. točke 10. ovoga Pravilnika ili ako naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija odbacit će žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

(2) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke iz članka 18. stavka 1. točaka 1. – 6. i 9. ovoga Pravilnika, a zbog tih nedostataka se po žalbi ne može postupati, Državna komisija će odmah po primitku žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od 3 (tri) dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(3) Ako se nedostaci žalbe iz stavka 2. ovoga članka ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

SPRJEČAVANJE NASTANKA UGOVORA O NABAVI

Članak 20.

(1) Izjavljena žalba sprječava nastanak ugovora o nabavi.

(2) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o nabavi za onu grupu predmeta nabave protiv koje je žalba izjavljena.

ODLUKE U ŽALBENOM POSTUPKU

Članak 21.

(1) Državna komisija u žalbenom postupku može:

1. obustaviti žalbeni postupak

2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe

3. odbiti žalbu

4. usvojiti žalbu te u tom slučaju poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću

5. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka

6. oglasiti odluku ništavom

7. naložiti stranci određeno postupanje.

(2) Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem, a o postupovnim pitanjima zaključkom.

(3) Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije.

(4) Odluka Državne komisije postaje izvršna dostavom stranki uz odgovarajuću primjenu odredbi kojima se uređuje žalbeni postupak u postupcima nabave.

(5) Svatko je dužan poštovati izvršnu odluku Državne komisije.

(6) Naručitelj je obvezan postupiti sukladno izreci odluke Državne komisije, najkasnije u roku od 8 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije.

NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 22.

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna

2. 10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna

3. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna

4. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna

5. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 25.000.000,01.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 5000,00 kuna.

(3) Izjavljena žalba za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Izjavljena žalba za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.

TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 23.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.

(2) Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.

(3) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

(4) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

(5) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

(6) U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti Naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke Državne komisije.

(7) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen Državnoj komisiji prije donošenja odluke.

ODLUČIVANJE I DOSTAVA ODLUKA

Članak 24.

(1) U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje u roku od 30 (trideset) dana od dana predaje uredne žalbe na sjednicama vijeća koje nisu javne.

(2) Pisani otpravak odluke izradit će se i dostaviti u roku od pet dana od dana donošenja odluke na sjednici vijeća.

(3) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana objave.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako postoji opravdan razlog, Državna komisija neće odluku dostaviti javnom objavom, već sukladno pravilima o osobnoj dostavi.

SUDSKA ZAŠTITA

Članak 25.

(1) Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz članka 24. stavka 3. ovoga Pravilnika, rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od 8 (osam) dana od dana javne objave.

(3) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku nabave.

(4) Odluku u upravnom sporu Državna komisija će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

IZUZEĆE

Članak 26.

(1) Predsjednik Državne komisije izuzet će od rada u konkretnom predmetu zamjenika predsjednika ili člana Državne komisije:

1. ako je sam stranka, zakonski zastupnik, opunomoćenik stranke ili je sa strankom u poslovnom odnosu

2. ako mu je stranka ili njezin zastupnik srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnik po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug ili životni partner, bez obzira na to je li brak ili životno partnerstvo prestalo, ili posvojitelj ili posvojenik

3. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

(2) Stranke mogu zahtijevati izuzeće predsjednika, zamjenika i članova Državne komisije.

(3) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, član ili zamjenik predsjednika Državne komisije o tome će obavijestiti predsjednika Državne komisije.

(4) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, predsjednik Državne komisije izuzet će se od rada i o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda.

(5) O zahtjevu za izuzeće članova ili zamjenika predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Državne komisije.

(6) O zahtjevu za izuzeće predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Visokog upravnog suda.

(7) Ako su u istom predmetu od rada izuzeti predsjednik, zamjenici predsjednika i svi ostali članovi Državne komisije, predsjednik Državne komisije dužan je o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda koji odlučuje o svim zahtjevima za izuzeće.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-09/21-01/34
Urbroj: 531-03-04/01-21-1
Zagreb, 22. studenoga 2021.

Ministar
Darko Horvat, v. r.