NN 134/2021 (8.12.2021.), Dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Ministarstvo zdravstva

2225

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

DOPUNU POPISA

DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA

I.

U Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, (»Narodne novine«, broj 13/19, u daljnjem tekstu: Popis), u Uvodnom dijelu dodaje se novi podstavak 1.:

» – Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/802 оd 12. ožujka 2021. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoata (MDMB-4en-PINACA) i metil 2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoata (4F-MDMB-BICA) definicijom »droge«, (SL L178, od 20. 5. 2021).«

Dsadašnji podstavci 1. – 12. postaju podstavci 2. – 13.

II.

Ovaj Popis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/62
Urbroj: 534-07-1-1/6-21-2
Zagreb, 1. prosinca 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.