NN 134/2021 (8.12.2021.), Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2022. godini

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2229

Na osnovi članka 14.b stavka 5. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) i članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2022. GODINI

I.

Ovom odlukom utvrđuje se prihodovni cenzus za ostvarivanje prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2022. godini.

II.

Prihodovni cenzus utvrđen u članku 14.b stavcima 1. i 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) usklađuje se s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Na temelju usklađenja iz stavka 1. ove točke pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2022. godini ostvaruju:

– osigurane osobe Zavoda ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.065,60 kuna.

– osigurane osobe Zavoda – samci ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.582,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/279
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.