NN 136/2021 (10.12.2021.), Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Ministarstvo turizma i sporta

2248

Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom.

Članak 2.

Javna turistička infrastruktura je turistička infrastruktura iz članka 3. ovoga Pravilnika u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republike Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i infrastruktura izgrađena na općem dobru, koja je kontinuirano ili dijelom godine u funkciji turizma te je dostupna svima pod jednakim uvjetima sukladno njezinoj prirodi i namjeni.

Članak 3.

(1) Turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Pravilnika, smatra se infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude u funkciji dodane vrijednosti turističkih sadržaja.

(2) Turistička infrastruktura iz stavka 1. ovoga članka može biti primarna i sekundarna.

(3) Primarna je ona infrastruktura koja izravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude:

– biciklističke rute i popratna infrastruktura (stanice za servis bicikala, brojila biciklističkog prometa, parkirališta za bicikle i sl.)

– dvorci, utvrde i kurije

– kongresni centri

– odmorišta i vidikovci

– kamp odmorišta

– kupališta, plaže i popratna infrastruktura

– planinarska infrastruktura: planinarski putovi i planinarski objekti (domovi, kuće, skloništa)

– pješačke trekking staze i staze dugog hodanja

– poučne, hodočasničke, konjičke, zipline i druge tematske staze

– staze, šetnice, stajališta uz more, jezera i rijeke

– centri za posjetitelje

– interpretacijski centri

– infoploče i turistička signalizacija

– vozila odnosno plovila namijenjena za prijevoz posjetitelja turističkih atrakcija.

(4) Sekundarna je ona infrastruktura koja ne utječe izravno na razvoj turizma i samo je dijelom godine ili samo sporednom funkcijom u službi turizma:

– arheološka nalazišta, speleološki objekti, povijesni spomenici i popratna infrastruktura

– parkirališta i pristupne ceste u funkciji turističke infrastrukture iz stavka 2. ovoga članka koje nisu kategorizirane kao javne ceste

– javni sanitarni čvorovi

– sportski objekti i ostala sportska infrastruktura na otvorenom prostoru u funkciji aktivnog turizma

– rodne kuće poznatih osoba.

(5) Osim infrastrukture navedene u stavku 3. i 4. ovoga članka, turističkom infrastrukturom smatra se i infrastruktura koja je važećim aktom strateškog planiranja državne, područne (regionalne) ili lokalne razine navedena kao turistička infrastruktura.

Članak 4.

Popis javne turističke infrastrukture vodi se pri ministarstvu nadležnom za poslove turizma temeljem podataka dostavljenih od strane regionalnih turističkih zajednica i Turističke zajednice Grada Zagreba, odnosno Hrvatskog planinarskog saveza u dijelu koji se odnosi na planinarske putove i obilaznice.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 131/09).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/27
Urbroj: 529-06-03-01-01/1-21-7
Zagreb, 30. studenoga 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.