NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2319

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. prosinca 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 119/21 i 129/21) točka IV. mijenja se i glasi:

»Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke na javnom događanju ili okupljanju na otvorenom prostoru može biti više od 100 osoba, ako to odobri županijski zavod za javno zdravstvo na čijem području se okupljanje održava.

Organizatori su obvezni, uz zahtjev za održavanjem javnog događanja ili okupljanja iz stavka 1. ove točke, županijskom zavodu za javno zdravstvo dostaviti i prijedlog epidemiološkog okvira za održavanje takvog javnog događanja ili okupljanja.

Javno događanje ili okupljanje iz ove točke ne smije se održati ako ga županijski zavod za javno zdravstvo ne odobri i ne potvrdi epidemiološki okvir.

Organizator odobrenog javnog događanja ili okupljanja obvezan je osigurati održavanje javnog događanja ili okupljanja sukladno epidemiološkom okviru kojeg je odobrio ili korigirao županijski zavod za javno zdravstvo.«

II.

Točka XIV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. prosinca 2021.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. prosinca 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-464

Zagreb, 15. prosinca 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.