NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2370

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.589.208.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.348.481.624 kune

– manjak u iznosu od 759.273.624 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 950.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 182.243.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.015.709.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.169.197.296 kuna

– manjak u iznosu od 153.488.296 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 498.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 295.194.500 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.714.891.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.773.807.500 kuna

– manjak u iznosu od 58.916.500 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 400.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 357.028.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA1.615.832.7232.440.114.8652.589.208.0004.015.709.0003.714.891.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00000
UKUPNI PRIHODI1.615.832.7232.440.114.8652.589.208.0004.015.709.0003.714.891.000
RASHODI POSLOVANJA1.123.058.9041.135.156.6001.199.815.5001.244.922.5001.253.487.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.209.510.9011.867.743.8112.148.666.1242.924.274.7962.520.320.000
UKUPNI RASHODI2.332.569.8053.002.900.4113.348.481.6244.169.197.2963.773.807.500
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-716.737.082-562.785.546-759.273.624-153.488.296-58.916.500

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA609.872.611610.630.000950.000.000498.000.000400.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA62.829.692186.072.054182.243.000295.194.500357.028.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE406.826.572237.132.40937.184.69745.668.07394.985.277
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-237.132.409-98.904.809-45.668.073-94.985.277-79.040.777
NETO FINANCIRANJE716.737.082562.785.546759.273.624153.488.29658.916.500
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA1.615.832.7232.440.114.8652.589.208.0004.015.709.0003.714.891.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.386.158.2802.204.614.8652.331.708.0003.738.209.0003.437.391.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU94.342.237500.000.00063.400.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.116.030.9541.242.717.1091.363.559.000
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava089.476.00075.111.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava175.785.089372.421.756829.638.000
64Prihodi od imovine23.971.64627.500.00028.500.00028.500.00028.500.000
641Prihodi od financijske imovine6.600.2853.300.0003.300.000
642Prihodi od nefinancijske imovine17.361.18524.000.00025.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove10.176200.000200.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija205.702.797208.000.000229.000.000249.000.000249.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga205.702.797208.000.000229.000.000 
 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
3 
 
RASHODI POSLOVANJA1.123.058.9041.135.156.6001.199.815.5001.244.922.5001.253.487.500
31Rashodi za zaposlene686.333.266712.820.000762.480.000768.400.000774.200.000
311Plaće (Bruto)565.882.267568.000.000605.000.000
312Ostali rashodi za zaposlene25.366.69249.500.00056.000.000
313Doprinosi na plaće95.084.30795.320.000101.480.000
32Materijalni rashodi425.459.362390.410.000405.210.000444.350.000449.850.000
321Naknade troškova zaposlenima23.994.33928.300.00032.000.000
322Rashodi za materijal i energiju109.372.09597.400.000107.400.000
323Rashodi za usluge238.570.892215.000.000216.100.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa698.456800.000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja52.823.58048.910.00048.910.000
34Financijski rashodi6.493.67927.126.60027.825.50027.872.50025.137.500
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.169.16823.776.60025.475.500
343Ostali financijski rashodi3.324.5113.350.0002.350.000
38Ostali rashodi4.772.5974.800.0004.300.0004.300.0004.300.000
381Tekuće donacije80.500300.000300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.692.0974.500.0004.000.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.209.510.9011.867.743.8112.148.666.1242.924.274.7962.520.320.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine22.713.79737.000.00053.353.00036.500.0000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva22.713.79737.000.00053.353.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.186.797.1041.830.743.8112.095.313.1242.887.774.7962.520.320.000
421Građevinski objekti1.149.287.4671.641.618.8111.821.813.447
422Postrojenja i oprema20.734.598153.332.000226.349.677
423Prijevozna sredstva1.899.519640.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina14.875.52035.153.00047.150.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNazivIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE547.042.919424.557.946767.757.000202.805.50042.972.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA609.872.611610.630.000950.000.000498.000.000400.000.000
84Primici od zaduživanja609.872.611610.630.000950.000.000498.000.000400.000.000
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada160.499.795210.630.00060.000.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru300.000.000400.000.000200.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora149.372.8160690.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA62.829.692186.072.054182.243.000295.194.500357.028.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova62.829.692186.072.054182.243.000295.194.500357.028.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada62.829.692117.592.054130.815.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora068.480.00051.428.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
011HŽ INFRASTRUKTURA2.395.399.4973.188.972.4653.530.724.6244.464.391.7964.130.835.500
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.129.569.3641.132.703.0001.207.279.0001.328.646.9661.305.750.000
       
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.119.889.7361.111.380.0001.174.340.0001.219.400.0001.230.700.000
31Rashodi za zaposlene686.333.266712.820.000762.480.000768.400.000774.200.000
311Plaće (Bruto)565.882.267568.000.000605.000.000
312Ostali rashodi za zaposlene25.366.69249.500.00056.000.000
313Doprinosi na plaće95.084.30795.320.000101.480.000
32Materijalni rashodi425.459.362390.410.000405.210.000444.350.000449.850.000
321Naknade troškova zaposlenima23.994.33928.300.00032.000.000
322Rashodi za materijal i energiju109.372.09597.400.000107.400.000
323Rashodi za usluge238.570.892215.000.000216.100.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa698.456800.000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja52.823.58048.910.00048.910.000
34Financijski rashodi3.324.5113.350.0002.350.0002.350.0002.350.000
343Ostali financijski rashodi3.324.5113.350.0002.350.000
38Ostali rashodi4.772.5974.800.0004.300.0004.300.0004.300.000
381Tekuće donacije80.500300.000300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.692.0974.500.0004.000.000
       
K110000OPREMANJE273.3213.725.0001.550.0001.950.0001.450.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine273.3213.725.0001.550.0001.950.0001.450.000
422Postrojenja i oprema273.3213.725.0001.550.000
       
K110001INFORMATIZACIJA6.192.52716.458.00030.834.00019.739.00014.200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.192.52716.458.00030.834.00019.739.00014.200.000
422Postrojenja i oprema3.198.3054.650.00018.996.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.994.22211.808.00011.838.000
       
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA1.899.519640.000086.657.96658.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.899.519640.000086.657.96658.500.000
423Prijevozna sredstva1.899.519640.0000
       
K110003POSLOVNE ZGRADE1.314.261500.000555.000900.000900.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.314.261500.000555.000900.000900.000
421Građevinski objekti1.314.261500.000555.000
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA65.998.860209.848.654207.718.500320.717.000379.815.500
       
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA65.998.860209.848.654207.718.500320.717.000379.815.500
34Financijski rashodi3.169.16823.776.60025.475.50025.522.50022.787.500
342Kamate za primljene zajmove3.169.16823.776.60025.475.500
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova62.829.692186.072.054182.243.000295.194.500357.028.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada62.829.692117.592.054130.815.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora068.480.00051.428.000
       
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.199.831.2731.846.420.8112.115.727.1242.815.027.8302.445.270.000
       
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET457.200.331610.860.811569.934.641538.144.925582.837.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine007.500.00000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva007.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine457.200.331610.860.811562.434.641538.144.925582.837.000
421Građevinski objekti446.025.419571.300.811459.397.964
422Postrojenja i oprema11.174.91239.560.000103.036.677
       
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET279.637.737114.500.00089.500.00072.100.00093.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine279.637.737114.500.00089.500.00072.100.00093.000.000
421Građevinski objekti279.108.921114.500.00089.500.000
422Postrojenja i oprema528.81600
       
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET9.656.4728.540.00000500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.656.4728.540.00000500.000
421Građevinski objekti9.656.4728.540.0000
       
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB6.261.13021.000.00016.950.0002.000.00016.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.261.13021.000.00016.950.0002.000.00016.000.000
421Građevinski objekti6.261.13021.000.00016.950.000
       
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE37.634.189247.511.000268.061.000275.276.000368.197.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine37.634.189247.511.000268.061.000275.276.000368.197.000
421Građevinski objekti20.193.647118.769.000129.982.000
422Postrojenja i oprema5.559.244105.397.000102.767.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.881.29823.345.00035.312.000
       
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA409.441.414844.009.0001.171.281.4831.927.506.9051.384.736.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine22.713.79737.000.00045.853.00036.500.0000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva22.713.79737.000.00045.853.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine386.727.617807.009.0001.125.428.4831.891.006.9051.384.736.000
421Građevinski objekti386.727.617807.009.0001.125.428.483