NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2515

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. prosinca 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 84/21, 85/21 – ispravak, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21 i 138/21) točka XIII. mijenja se i glasi:

»Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. siječnja 2022.«.

II.

Iza točke XIII. dodaje se točka XIII.a koja glasi:

»XIII.a

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određena privremena zabrana, odnosno ograničenje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. prosinca 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-476
Zagreb, 29. prosinca 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.