NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2516

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. prosinca 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I REPUBLIKE MOZAMBIK

I.

U Odluci o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik (»Narodne novine« broj 127/21, 129/21 i 138/21) točka III. mijenja se i glasi:

»Sigurnosna mjera iz točke I. ove Odluke određuje se u trajanju do 31. siječnja 2022.«

II.

Iza točke III. dodaje se točka III.a koja glasi:

»III.a

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određena sigurnosna mjera iz točke I. ove Odluke.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. prosinca 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-477
Zagreb, 29. prosinca 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.