NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o dopuni Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2549

Na temelju članka 7.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ISPLATI RAZLIKE IZNOSA UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD RADNICIMA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I.

U Odluci o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 101/21.), u točki III. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ove točke ukoliko zdravstvena ustanova nema dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sredstva se mogu iskoristiti i za podmirenje ostalih dospjelih obveza s konta skupine 322.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/477
Urbroj: 50301-04/12-21-4
Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.