NN 12/2022 (28.1.2022.), Pravilnik o Registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

122

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18 i 98/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU EVIDENCIJE UGOVORA I NAPLATE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja, prikupljanja i obrade podataka Registra evidencije ugovora i naplate (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

Registar je elektronička baza podataka i elektronička evidencija svih ugovora za sve oblike zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Registar vodi, osigurava zaštitu i dostupnost podataka ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. SADRŽAJ, VOĐENJE, PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA REGISTRA

Članak 4.

(1) U Registru se prikupljaju i evidentiraju podaci sadržani u ugovorima iz članka 2. ovoga Pravilnika, dokumentacija koja je sastavni dio ugovora i ostala dokumentacija koja prati ugovor.

(2) U Registru se evidentiraju svi ugovori sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika koji su još u tijeku te svi ugovori sklopljeni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. SUBJEKTI UPISA I NAČIN UPISA U REGISTAR

Članak 5.

(1) U Registar podatke upisuju javnopravna tijela koja u ime Republike Hrvatske sklapaju ugovore: Ministarstvo, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Subjekti upisa).

(2) Subjekti upisa dužni su u roku od pet dana od dana sklapanja ugovora odnosno od dana sklapanja Aneksa ugovora u Registar upisati sve podatke iz ugovora odnosno sve podatke iz Aneksa ugovora koji se Aneksom mijenjaju te u elektroničkom obliku priložiti primjerak ugovora, primjerak aneksa ugovoru, obavijesti o raskidu ugovora, Gospodarski program, zapisnik o uvođenju u posjed, nagodbe o otplati duga, rješenja o otvaranju stečajnog postupka, postupka prisilne naplate te drugu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora i dokumentaciju koja prati ugovor.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka koji se prikupljaju u Registru su:

a) podaci o zakupniku/korisniku/kupcu: ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa prebivališta za fizičku osobu, adresa sjedišta za pravnu osobu, mjesto, osobni indentifikacijski broj (OIB), matični broj poljoprivrednog gospodarstava (MIBPG), vrsta subjekta koji se upisuje (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, fizička ili pravna osoba), datum i godina rođenja, matični broj subjekta (MBS), spol, stručna sprema

b) opći podaci o ugovoru: županija, općina/grad u kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje je predmet ugovora, vrsta ugovora, KLASA, URBROJ, broj ugovora, visina godišnje zakupnine ili naknade ili kupoprodajne cijene/rate, površina zemljišta iz ugovora, datum sklapanja i datum prestanka ugovora te drugi datumi po kojima nastaju ili prestaju obveze iz ugovora

c) podaci o plaćanju

d) podaci o zemljištu (broj katastarske čestice, površina, način uporabe i drugo)

e) drugi podaci ovisno o vrsti ugovora.

(4) Registar je sastavni dio aplikacije za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: e-DPZ).

(5) Subjekti upisa pristupaju e-DPZ-u putem korisničkog imena i lozinke koje subjektima upisa dodjeljuje Ministarstvo.

(6) Subjekti upisa odgovorni su za točnost unosa podataka u Registru.

IV. PROVJERA UPISA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 6.

(1) Ministarstvo provjerava upis svih podataka iz Registra.

(2) Ako se provjerom utvrdi da u Registru nedostaje neki podatak, da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u ugovoru ili nedostaje dokumentacija, Ministarstvo Subjektu upisa šalje obavijest u elektroničkom obliku o nepotpunim i/ili netočnim podacima radi dopune i/ili ispravka podataka, odnosno dopune dokumentacije.

(3) Subjekt upisa dužan je u roku pet dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ispraviti i/ili nadopuniti podatke, odnosno unijeti u Registar dokumentaciju koja nedostaje.

Članak 7.

(1) Upisom u Registar svaki ugovor dobiva svoj identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: ID broj).

(2) Subjekt upisa obavještava zakupnika/korisnika/kupca o upisu ugovora u Registar dostavom »Obavijesti o upisu ugovora u Registar« (u daljnjem tekstu: Obavijest) pisanim i/ili elektroničkim putem.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži podatke o dodijeljenom ID broju, te podatke o broju računa za uplatu zakupnine/naknade/kupoprodajne rate s pozivom na broj odobrenja.

(4) Zakupnik/korisnik/kupac dužan je po zaprimanju Obavijesti iz stavka 2. ovoga članka daljnje uplate vršiti na način kako je to navedeno u Obavijesti.

V. PLAĆANJE I EVIDENTIRANJE NAKNADE

Članak 8.

(1) Zakupninu/naknadu/kupoprodajnu ratu zakupnik/korisnik/kupac plaća u skladu s odredbama ugovora.

(2) U Registru se evidentira je li zakupnik/ korisnik/kupac podmirio sve svoje obveze utvrđene ugovorom.

(3) Ako zakupnik/korisnik/kupac ne plati zakupninu/naknadu/kupoprodajnu ratu u roku koji je određen ugovorom, svakom sljedećom uplatom, neovisno o tome što je zakupnik/korisnik/kupac označio da tom uplatom plaća, najprije se podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako da se prvo podmiruju troškovi, zatim zakonska zatezna kamata te dospjela glavnica/rata.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 9.

(1) Podaci upisani u Registar dostupni su svim Subjektima upisa.

(2) Subjektu upisa jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu dostupan je pregled podataka iz ugovora sklopljenih za područje te jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

(3) Subjektu upisa jedinici područne (regionalne) samouprave dostupan je pregled podataka iz ugovora sklopljenih za područje te jedinice područne (regionalne) samouprave.

(4) Subjektu upisa Ministarstvu dostupan je pregled podataka iz ugovora sklopljenih za područje Republike Hrvatske.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Subjekt upisa jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su u Registar upisati sve podatke iz ugovora te u elektroničkom obliku priložiti primjerak ugovora, primjerak svih sklopljenih Aneksa ugovora kao i dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora i dokumentaciju koja prati ugovor, te dokumentaciju koja nedostaje za već upisane ugovore po svim oblicima raspolaganja koji su sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Subjekt upisa jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su na dan isteka roka iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu status dugovne i potražne strane u elektroničkom obliku za sve ugovore iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su kontinuirano usklađivati evidenciju potraživanja po svim ugovorima iz članka 2. ovoga Pravilnika u svojim poslovnim knjigama sa evidencijom naplate u Registru.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/19

Urbroj: 525-07/0152-22-13

Zagreb, 21. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.