NN 13/2022 (31.1.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

129

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19. i 63/21.), u članku 7. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. zamjenik ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – 3,298«.

Dosadašnje točke 6. – 9. postaju točke 7. – 10.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 10., koja postaje točka 11., broj: »10« zamjenjuje se brojem: »11«.

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste, u stručnim uvjetima iza točke 6. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »6«.

U stručnim uvjetima iza točke 7. broj: »8« zamjenjuje se brojem »7«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. administrativni tajnik u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – 1,067

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Iza dosadašnje točke 8., koja postaje točka 9., dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. stručni referent u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – 1,018

Stručni uvjeti za točke 9. i 10.: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 2.

U članku 7.b stavku 1., iza podstavka a) Položaji I. vrste, dodaju se podstavci b), c) i d) koji glase:

»b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine – 2,425

Stručni uvjet za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine – 1,115

Stručni uvjet za točku 1.: kao za višeg stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine – 1,067

Stručni uvjet za točku 1.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. podstavku d) Radna mjesta I. vrste, iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. viši informatički savjetnik – specijalist za pravosudni informacijski sustav – 1,940

Stručni uvjet za točku 8.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Iza dosadašnje točke 8. koja postaje točka 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. viši informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav – 1,697

Stručni uvjeti za točku 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 11. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 9.« zamjenjuju se brojevima: »1. – 7., 9. i 11.«.

Iza dosadašnje točke 9. koja je postala točka 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav – 1,358

Stručni uvjet za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

13. informatički suradnik za pravosudni informacijski sustav – 1,241

Stručni uvjet za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U podstavku e) Radna mjesta II. vrste, dodaju se nove točke 1. i 2. koje glase:

»1. viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav – 1,185

2. viši informatički referent za pravosudni informacijski sustav – 1,180

Stručni uvjet za točku 1. i 2: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 3. i 4.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 5. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 3.« zamjenjuju se brojevima: »3. – 5.«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav – 0,990

Stručni uvjet za točku 3.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. informatički referent za pravosudni informacijski sustav – 0,860

Stručni uvjet za točku 5.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 6. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 4.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2., 4. i 6.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. podstavku d) Radna mjesta I. vrste, iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. viši informatički savjetnik – specijalist za pravosudni informacijski sustav – 1,940

Stručni uvjet za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. iza riječi: »županijskom« dodaju se riječi: »i općinskom«.

Iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. viši informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav – 1,697

Stručni uvjeti za točku 7.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 8. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 6.« zamjenjuju se brojevima: »1. – 4., 6. i 8.«.

Iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav – 1,358

Stručni uvjet za točku 9.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

10. informatički suradnik za pravosudni informacijski sustav – 1,241

Stručni uvjet za točku 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Iza podstavka d) Radna mjesta I. vrste, dodaje se podstavak e) Radna mjesta II. vrste, koji glasi:

»e) Radna mjesta II. vrste

1. viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav – 1,185

2. viši informatički referent za pravosudni informacijski sustav – 1,180

Stručni uvjet za točku 1. i 2: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U Općim i administrativnim poslovima, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav – 0,990

Stručni uvjet za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 4. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 3.« zamjenjuju se brojevima: »2. – 4.«.

Iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. informatički referent za pravosudni informacijski sustav – 0,860«

Stručni uvjet za točku 5.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 5.

Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi:

»Članak 12.b

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 2,600

2. tajnik kabineta ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka – 2,134

Stručni uvjeti za točke 1. i 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik – specijalist u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 2,330

2. viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1,978

3. stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1,600

4. stručni suradnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1,455

Stručni uvjeti za točku 1. i 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka – 1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 1., iza radnog mjesta »predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»zamjenik glavnog državnog rizničara«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 3., iza radnog mjesta: »voditelj službe u sjedištu Ministarstva« dodaje se radno mjesto koje glasi: »voditelj Inspekcije«.

U točki 4. riječi: »voditelj Inspekcije« brišu se.

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste, u točki 2., iza radnog mjesta »samostalni nadzornik« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»viši inspektor u Ravnateljstvu civilne zaštite«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. inspektor u Ravnateljstvu civilne zaštite – 1,503

Stručni uvjeti za točku 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. u stručnim uvjetima broj: »4« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. voditelj odjela zdravstvene zaštite u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima – 2,425

Stručni uvjet za točku 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 7. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 6.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2., 3., 5., 6. i 7.«

Dosadašnje točke 7. i 8. brišu se.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 8. u stručnim uvjetima broj: »9« zamjenjuju se brojem: »8«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 9. u stručnim uvjetima broj: »10« zamjenjuju se brojem: »9«.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 10. u stručnim uvjetima broj: »11« zamjenjuju se brojem: »10«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 12. u stručnim uvjetima brojevi: »12. – 13.« zamjenjuju se brojevima: »11. – 12.«.

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, dodaju se nove točke 1. – 4. koje glase:

»1. doktor medicine specijalist (magistar znanosti) – 2,280

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski specijalistički studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2. doktor medicine specijalist – 2,240

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3. doktor medicine – 2,134

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

4. doktor dentalne medicine specijalist – 2,040

Stručni uvjeti za točku 4.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 1. koja postaje točka 5. u stručnim uvjetima broj: »1« zamjenjuju se brojem: »5«.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 6. riječi: »doktor medicine specijalist, doktor dentalne medicine specijalist« brišu se, a u stručnim uvjetima broj: »2« zamjenjuju se brojem: »6«.

Iza dosadašnje točke 2. koja je postala točka 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. doktor dentalne medicine – 1,890

Stručni uvjeti za točku 7.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 8. riječi: »doktor medicine, doktor dentalne medicine« brišu se.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 9. u stručnim uvjetima brojevi: »3. – 4.« zamjenjuju se brojevima: »8. – 9«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 10. u stručnim uvjetima broj: »5« zamjenjuje se brojem: »10«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 11. i 12.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 13. u stručnim uvjetima brojevi: »6. – 8.« zamjenjuju se brojevima: »11. – 13.«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 14. u stručnim uvjetima broj: »9« zamjenjuje se brojem: »14«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 15. u stručnim uvjetima broj: »10« zamjenjuju se brojem: »15«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 16.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 17. u stručnim uvjetima brojevi: »11. – 12.« zamjenjuju se brojevima: »16. – 17.«.

Iza dosadašnje točke 12. koja je postala točka 17. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

»18. glavna sestra/tehničar u zatvorskoj bolnici – 1,510

Stručni uvjeti za točku 18.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 19. u stručnim uvjetima broj: »13« zamjenjuju se brojem: »19«.

U dosadašnjoj točki 14. koja postaje točka 20. u stručnim uvjetima broj: »14« zamjenjuju se brojem: »20«.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 21. u stručnim uvjetima broj: »15« zamjenjuju se brojem: »21«.

U podstavku e) Radna mjesta II. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. viša medicinska sestra/tehničar – 1,200

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 1. – 6. postaju točke 2. – 7.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 8. riječi: »viši medicinski tehničar/sestra« brišu se.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 9. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 8.« zamjenjuju se brojevima: »2. – 9.«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 10. u stručnim uvjetima broj: »9« zamjenjuju se brojem: »10«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, dodaje nova točka 1. koja glasi:

»1. medicinska sestra/tehničar – 1,100

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 1. – 4. postaju točke 2. – 5.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. riječi: »medicinski tehničar/sestra« brišu se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točke 9. u stručnim uvjetima brojevi: »1. – 8.« zamjenjuju se brojevima: »2. – 9.«.

Iza dosadašnje točke 8. koja je postala točka 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. bolničar (njegovatelj) 0,800

Stručni uvjeti za točku 10.: SSS, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik sektora (poslovi obnove) – 3,350

2. voditelj službe (poslovi obnove) – 2,710

3. voditelj odjela (poslovi obnove) – 2,600.

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik za obnovu – 2,300

2. koordinator provedbe obnove – 2,000

3. stručni suradnik za obnovu – 1,800.

Stručni uvjeti za točku 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent za obnovu – 1,200

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 10.

U članku 22.g stavku 1. dodaje se novi podstavak a) koji glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. načelnik sektora u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 3,395

2. voditelj službe u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 2,716

Stručni uvjeti za točku 1. i 2: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima javne nabave, certifikat iz područja javne nabave, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjem podstavku a) Radna mjesta I. vrste koji postaje podstavak b) Radna mjesta I. vrste, dodaje se nova točka 1. i glasi:

»1. viši savjetnik u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 2,522«

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima javne nabave, certifikat iz područja javne nabave, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U dosadašnjoj točki 1. koja postaje točka 2. u stručnim uvjetima broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 3. u stručnim uvjetima broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

Članak 11.

Iza članka 22.j dodaje se članak 22.k koji glasi:

»Članak 22.k

Posebni nazivi radnih mjesta u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste:

1. načelnik sektora (poslovi obnove) – 3,350

2. voditelj službe (poslovi obnove) – 2,710

3. voditelj odjela (poslovi obnove) – 2,600

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik za obnovu – 2,300

2. koordinator provedbe obnove – 2,000

3. stručni suradnik za obnovu – 1,800

Stručni uvjeti za točku 1. .: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent za obnovu – 1,200

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. viši upravni inspektor – specijalist – 2,134

2. viši upravni inspektor – 1,843

Stručni uvjeti za točku 1. i 2.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. upravni inspektor – 1,552

Stručni uvjeti za točku 4.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/05
Urbroj: 50301-21/32-22-2
Zagreb, 27. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.