NN 2/2022 (5.1.2022.), Pravilnik o Očevidniku producenata

Hrvatski audiovizualni centar

13

Na temelju članaka 15., 24. i 34. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« broj 61/18, dalje u tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima), ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: Centar), donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU PRODUCENATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja, postupak i rokovi upisa u Očevidnik producenata (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Centru.

Članak 2.

Očevidnik sadrži osnovne podatke o svim fizičkim i pravnim osobama koje su upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.

Očevidnik se sastoji od dva dijela: očevidnika filmskih producenata i očevidnika proizvođača videoigara.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i transmedijski projekti, televizijske serije i filmovi, videoigre te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

filmskim producentom smatra se fizička osoba obrtnik, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, koja pokreće proces produkcije igranog i dokumentarnog filma, animiranog filma, eksperimentalnog filma, multimedijskog i transmedijskog projekta, televizijske serije i filma te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela i njegovoj promidžbi, plasiranju na filmske festivale i eksploataciji

proizvođačem videoigara smatra se fizička osoba obrtnik, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, koja pokreće proces produkcije videoigre i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s glavnim autorom/ima i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju videoigre i njegovoj promidžbi, plasiranju na filmske festivale i eksploataciji

producent označava zajednički naziv za filmskog producenta i proizvođača videoigara, na način definiran ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista

2. Naziv, adresa i osobni identifikacijski broj producenta

3. Kontakti producenta (telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)

4. Status producenta (trgovačko društvo, udruga, umjetnička organizacija ili druga pravna osoba, obrt)

5. Broj i datum upisa producenta u sudski ili drugi registar

6. Datum početka obavljanja djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela.

7. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

8. Statusne promjene i prestanak djelovanja producenta

9. Posebne napomene.

Članak 5.

Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

Broj Upisnog lista za dio Očevidnika koji se odnosi na očevidnik filmskih producenata sastoji se od oznake PF i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Broj Upisnog lista za dio Očevidnika koji se odnosi na očevidnik proizvođača videoigara sastoji se od oznake PV i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 6.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) producenata koji sadrži naziv producenta, sjedište, redni broj upisa i naznaku o tome u koji dio očevidnika je producent upisan.

Članak 7.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi odgovorna osoba producenta, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se elektroničkim putem.

Prije podnošenja prijave za upis u Očevidnik, producent je obvezan registrirati se na mrežnim stranicama Centra.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, producent nije obvezan izvršiti registraciju ukoliko su mu već dodijeljeni pristupni podaci za prijavu.

Producenti iz stavaka 2. i 3. ovog članka podnose prijavu za upis u Očevidnik ispunjavanjem posebnog elektroničkog Obrasca koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je dostupan na korisničkom profilu registriranog korisnika Centra.

Uz ispunjeni Obrazac, producent je obvezan priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela. Izvadak je potrebno elektronički učitati na za to predviđeno mjesto unutar korisničkog profila producenta.

Ispunjeni Obrazac potrebno je ispisati, potpisati te učitati u korisnički profil producenta, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih podataka i učitanih dokumenata.

Prijava mora sadržavati sve podatke iz članka 3. stavak 2. ovoga Pravilnika. Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

Osobe iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika, na način propisan ovim člankom, u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 9.

Producenti koji su u vrijeme donošenja ovog Pravilnika već upisani u Očevidnik, obvezni su ažurirati svoje podatke na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika u roku od 60 dana od objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Upis u Očevidnik izvršava se najkasnije u roku od 15 dana od primitka uredne prijave.

Članak 11.

Podnositelj prijave koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika odgovarat će za prekršaj sukladno članku 42. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007
Urbroj: 5850-2021
Zagreb, 28. prosinca 2021.

Ravnatelj Centra
Christopher Peter Marcich, v. r.

OBRASCI PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK PRODUCENATA

OČEVIDNIK FILMSKIH PRODUCENATA

1. Naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) 
2. Kontakti producenta

Broj telefona:

E-mail:

Adresa mrežne stranice:

3. Status producenta (trgovačko društvo, udruga, umjetnička organizacija ili druga pravna osoba, obrt)
4. Broj i datum upisa u sudski ili drugi registar

– broj:

– datum upisa:

5. Datum početka obavljanja djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela

Početak obavljanja djelatnosti:

Za sljedeća audiovizualna djela:

6. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa odgovorne osobe:

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa osobe za kontakt:

7. Statusne promjene i prestanak djelovanja producenta
8. Posebne napomene


Datum upisa podatakaPotpis odgovorne osobe

OČEVIDNIK PROIZVOĐAČA VIDEOIGARA

1. Naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) 
2. Kontakti producenta

Broj telefona:

E-mail:

Adresa mrežne stranice:

3. Status producenta (trgovačko društvo, udruga, umjetnička organizacija ili druga pravna osoba, obrt)
4. Broj i datum upisa u sudski ili drugi registar

– broj:

– datum upisa:

5. Datum početka obavljanja djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela

Početak obavljanja djelatnosti:

Za sljedeća audiovizualna djela:

6. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa odgovorne osobe:

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa osobe za kontakt:

7. Statusne promjene i prestanak djelovanja producenta
8. Posebne napomene

Datum upisa podatakaPotpis odgovorne osobe