NN 2/2022 (5.1.2022.), Pravilnik o Očevidniku distributera

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

14

Na temelju članaka 17., 24. i 34. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« broj 61/18, dalje u tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima), ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: Centar), donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU DISTRIBUTERA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja, postupak i rokovi upisa u Očevidnik distributera (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Centru.

Članak 2.

Očevidnik sadrži osnovne podatke o svim distributerima, fizičkim ili pravnim osobama, koji su upisani u sudski ili drugi registar za promet audiovizualnim djelima.

U smislu ovog Pravilnika, audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i transmedijski projekti, televizijske serije i filmovi, videoigre te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

Članak 3.

Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista

2. Naziv, adresa i osobni identifikacijski broj distributera

3. Kontakti distributera (telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)

4. Status distributera (trgovačko društvo, udruga, umjetnička organizacija ili druga pravna osoba, obrt)

5. Broj i datum upisa distributera u sudski ili drugi registar

6. Datum početka obavljanja djelatnosti prometa audiovizualnih djela te naznaku vrste audiovizualnih djela čiji promet distributer planira obavljati

7. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

8. Statusne promjene i prestanak djelovanja distributera

9. Posebne napomene.

Članak 4.

Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

Broj Upisnog lista je redni broj upisa distributera, a sastoji se od oznake D i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) distributera koji sadrži naziv distributera, sjedište, redni broj upisa te naznaku o vrsti audiovizualnih djela čiji promet distributer obavlja.

Članak 6.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi odgovorna osoba distributera, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje.

Prijava se podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti prometa audiovizualnih djela.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se elektroničkim putem.

Prije podnošenja prijave za upis u Očevidnik, distributer je obvezan registrirati se na mrežnim stranicama Centra.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, distributer nije obvezan izvršiti registraciju ukoliko su mu već dodijeljeni pristupni podaci za prijavu.

Distributeri iz stavaka 2. i 3. ovog članka podnose prijavu za upis u Očevidnik ispunjavanjem posebnog elektroničkog Obrasca koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je dostupan na korisničkom profilu registriranog korisnika Centra.

Uz ispunjeni Obrazac, distributer je obvezan priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra iz kojeg je vidljivo da je distributer registriran za obavljanje djelatnosti prometa audiovizualnih djela. Izvadak je potrebno elektronički učitati na za to predviđeno mjesto unutar korisničkog profila distributera.

Ispunjeni Obrazac potrebno je ispisati, potpisati te učitati u korisnički profil distributera, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih podataka i učitanih dokumenata.

Prijava mora sadržavati sve podatke iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika. Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, na način propisan ovim člankom, u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Distributeri koji su u vrijeme donošenja ovog Pravilnika već upisani u Očevidnik, obvezni su ažurirati svoje podatke na način propisan člankom 7. ovog Pravilnika u roku od 60 dana od objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Upis u Očevidnik izvršava se najkasnije u roku od 15 dana od primitka uredne prijave.

Članak 10.

Podnositelj prijave koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika odgovarat će za prekršaj sukladno članku 42. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007
Urbroj: 5849-2021
Zagreb, 28. prosinca 2021.

Ravnatelj Centra
Christopher Peter Marcich, v. r.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK DISTRIBUTERA

1. Naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB) 
2. Kontakti distributera

Broj telefona:

E-mail:

Adresa mrežne stranice:

3. Status distributera (trgovačko društvo, udruga, umjetnička organizacija ili druga pravna osoba, obrt)
4. Broj i datum upisa u sudski ili drugi registar

– broj:

– datum upisa:

5. Datum početka obavljanja djelatnosti prometa audiovizualnih djela te naznaku vrste audiovizualnih djela čiji promet distributer planira obavljati

Početak obavljanja djelatnosti:

Za sljedeća audiovizualna djela:

6. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa odgovorne osobe:

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa osobe za kontakt:

7. Statusne promjene i prestanak djelovanja distributera
8. Posebne napomene

Datum upisa podatakaPotpis odgovorne osobe