NN 2/2022 (5.1.2022.), Pravilnik o Očevidniku prikazivača

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

15

Na temelju članaka 18., 24. i 34. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« broj 61/18, dalje u tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima), ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: Centar), donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU PRIKAZIVAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja te postupak i rokovi upisa u Očevidnik prikazivača (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Centru.

Članak 2.

Očevidnik sadrži osnovne podatke o svim prikazivačima, odnosno fizičkim ili pravnim osobama koji su upisani u sudski ili drugi registar za javno prikazivanje audiovizualnih djela.

U smislu ovog Pravilnika, audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i transmedijski projekti, televizijske serije i filmovi, te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

Članak 3.

Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista

2. Naziv prikazivača i osobni identifikacijski broj

3. Status prikazivača (trgovačko društvo, udruga, ustanova ili druga pravna osoba, obrt)

4. Broj i datum upisa prikazivača u sudski ili drugi registar

5. Sjedište prikazivača (adresa, telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)

6. Datum početka obavljanja djelatnosti javnog prikazivanja audiovizualnih djela

7. Naziv i adresa prostora (kino dvorane/dvorana) u kojem se provodi javno prikazivanje te broj sjedala po pojedinoj kino dvorani

8. Podatak o tome je li osigurana pristupačnost građevine u kojoj se provodi javno prikazivanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

9. Podatak o tome je li digitalni sadržaj pristupačan osobama s oštećenjima vida i/ili sluha

10. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

11. Statusne promjene i prestanak djelovanja prikazivača

12. Posebne napomene.

Članak 4.

Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

Broj Upisnog lista je redni broj upisa prikazivača, a sastoji se od oznake KP i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) prikazivača koji sadrži naziv prikazivača, sjedište i redni broj upisa.

Članak 6.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi odgovorna osoba prikazivača, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti javnog prikazivanja audiovizualnih djela.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se elektroničkim putem.

Prije podnošenja prijave za upis u Očevidnik, prikazivač je obvezan registrirati se na mrežnim stranicama Centra.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, prikazivač nije obvezan izvršiti registraciju ukoliko su mu već dodijeljeni pristupni podaci za prijavu.

Prikazivači iz stavaka 2. i 3. ovog članka podnose prijavu za upis u Očevidnik ispunjavanjem posebnog elektroničkog Obrasca koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je dostupan na korisničkom profilu registriranog korisnika Centra.

Uz ispunjeni Obrazac, prikazivač je obvezan priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra iz kojeg je vidljivo da je prikazivač registriran za obavljanje djelatnosti javnog prikazivanja audiovizualnih djela. Izvadak je potrebno elektronički učitati na za to predviđeno mjesto unutar korisničkog profila prikazivača.

Ispunjeni Obrazac potrebno je ispisati, potpisati te učitati u korisnički profil prikazivača, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih podataka i učitanih dokumenata.

Prijava mora sadržavati sve podatke iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika. Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, na način propisan ovim člankom, u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Prikazivači koji su u vrijeme donošenja ovog Pravilnika već upisani u Očevidnik, obvezni su ažurirati svoje podatke na način propisan člankom 7. ovog Pravilnika u roku od 60 dana od objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Upis u Očevidnik izvršava se najkasnije u roku od 15 dana od primitka uredne prijave.

Članak 10.

Podnositelj prijave koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika odgovarat će za prekršaj sukladno članku 42. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007
Urbroj: 5848-2021
Zagreb, 28. prosinca 2021.

Ravnatelj Centra
Christopher Peter Marcich, v. r.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK PRIKAZIVAČA

1. Naziv prikazivača i osobni identifikacijski broj (OIB) 
2. Status prikazivača (trgovačko društvo, udruga, ustanova ili druga pravna osoba, obrt)
3. Broj i datum upisa u sudski ili drugi registar

– broj:

– datum upisa:

4. Sjedište prikazivača

– sjedište: adresa (ulica, kućni broj, mjesto):

– telefon:

– e-mail:

– adresa mrežne stranice:

5. Datum početka obavljanja djelatnosti javnog prikazivanja audiovizualnih djela
6. Naziv i adresa prostora u kojem se provodi javno prikazivanje

– naziv:

– sjedište: adresa (ulica, kućni broj, mjesto):

7. Pristupačnost građevine u kojoj se provodi javno prikazivanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

DA NE (označiti)

Pobliže objasniti potvrdan odgovor:

8. Dodatni podaci o kino dvoranama:

– broj sjedala po kino dvorani

– digitalna pristupačnost sadržaja osobama s oštećenjem vida i/ili sluha

NAZIV DVORANE (upisati)

– broj sjedala:

– mogućnost digitalne pristupačnosti sadržaja osobama s oštećenjem vida i/ili sluha:

DA NE (označiti)

Pobliže objasniti potvrdan odgovor:

9. Ime i prezime odgovorne osobe i osobe za kontakt

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa odgovorne osobe:

– ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa osobe za kontakt:

10. Statusne promjene i prestanak djelovanja prikazivača
11. Posebne napomene

Datum upisa podatakaPotpis odgovorne osobe