NN 4/2022 (10.1.2022.), Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

41

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19., 32/20. i 42/20.) i članka 12. stavka 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 52/19. i 144/20.), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Fond) koja se nalaze na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: HTZ).

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kriterij za dodjelu sredstava iz Fonda

Članak 3.

Korisnici sredstava iz Fonda (u daljnjem tekstu: korisnici) jesu:

1. lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica.

2. lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili sa jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.

Raspodjela sredstava iz Fonda

Članak 4.

Sredstva iz Fonda raspodjeljuju se u omjeru:

a) 70 % korisnicima iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika

b) 30 % korisnicima iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika.

Namjena sredstava iz Fonda

Članak 5.

(1) Korisnici iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika sredstva iz Fonda mogu koristiti za financiranje projekata za aktivnosti:

a) istraživanje i strateško planiranje:

– izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata/planova

– uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti

b) razvoj turističkog proizvoda:

– razvoj i unaprjeđenje turističkih proizvoda

– potpore manifestacijama/događanjima

– sufinanciranje (»TOP«) događanja od nacionalnog i regionalnog interesa i značaja

– organizacija/suorganizacija i/ili potpora manifestacija/događanja

c) komunikacija i oglašavanje:

– osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkih informativnih centara, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara

– produkcija informativnih materijala

– unaprjeđenje i ažuriranje internetskih stranica (tekstovi, karte, foto i video materijal)

d) destinacijski menadžment:

– financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa

– uspostava sustava upravljanja kvalitetom i dodjela oznaka kvalitete (labeling)

– edukacije u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica i edukacije za predstavnike turističke industrije sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu

e) programi/projekti koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova

– priprema i izrada projektne dokumentacije za programe i projekte koji se apliciraju za sredstva iz fondova Europske unije

– sufinanciranje projekata za koja se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

(2) Udružene turističke zajednice mogu prijaviti projekte iz područja komunikacija i oglašavanja samo ako se isti provode i u koordinaciji i nadležnosti s regionalnim turističkim zajednicama.

(3) Korisnici iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika sredstva iz Fonda mogu koristiti za financiranje projekata i programa utvrđenih Sporazumom o udruživanju.

Način dodjele sredstava

Članak 6.

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava iz Fonda udruženim turističkim zajednicama donosi Turističko vijeće HTZ-a.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka, obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta ili programa, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente.

(3) Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama HTZ-a do 31. siječnja tekuće godine.

(4) Korisnici podnose HTZ-u prijave za projekte sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

(5) Obradu, evidentiranje i vrednovanje zaprimljenih prijava sukladno kriterijima javnog natječaja, kao i provjeru prihvatljivosti prijavitelja provodi povjerenstvo od pet članova koje imenuje Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog direktora HTZ-a.

(6) U povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka imenuju se jedan predstavnik Ministarstva, dva predstavnika HTZ-a i dva člana Turističkog vijeća HTZ-a.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi prijedlog odluke o odabiru projekata te utvrđuje prihvatljivost troškova i određuje visinu dodijeljenog iznosa.

(8) Odluku o odabiru projekata donosi Turističko vijeće HTZ-a.

(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.

Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava iz Fonda

Članak 7.

(1) Nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava obavlja se sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje sustav turističkih zajednica.

(2) Korisnici sredstava dužni su namjensko korištenje dodijeljenih sredstava iskazati u izvješću o realizaciji programa i projekta, koje se dostavlja HTZ-u koja u slučaju neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava donosi odluku o vraćanju tih sredstava u Fond.

Članak 8.

Dodijeljena, a neiskorištena ili nenamjenski utrošena sredstva, korisnici su dužni vratiti u rokovima i na način određen ugovorom.

Članak 9.

Neraspoređena, odnosno neiskorištena sredstva, kao i sredstva uplaćena temeljem odluka o povratu sredstava, ostaju u Fondu i koriste se za projekte po raspisanim natječajima u idućoj kalendarskoj godini.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/31

Urbroj: 529-06-03-01-01/1-21-6

Zagreb, 31. prosinca 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.