NN 4/2022 (10.1.2022.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

42

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 8. siječnja 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine«, br. 119/21., 129/21., 138/21., 142/21. i 145/21.) točka III. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja na otvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluje najviše 200 osoba s EU digitalnim COVID potvrdama, ako za takvo javno događanje ili okupljanje nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave izda suglasnost

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluje najviše 100 osoba s EU digitalnim COVID potvrdama, ako za takvo javno događanje ili okupljanje nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave izda suglasnost

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta, izuzev kino projekcija koje su započele najkasnije do 23,00 sata te svadbenih svečanosti na kojima svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde, mogu trajati najdulje do 24,00 sata

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni obvezno je nošenje zaštitnih maski ili maski za lice, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24:00 do 06:00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (ograničenje broja gostiju koji istovremeno smiju biti u objektu, održavanje fizičkog razmaka od najmanje 1,5 metra između pojedinih skupina gostiju, korištenje medicinskih maski ili maski za lice dok se ne sjedi za stolom i konzumira jelo, piće ili napitci, prozračivanje, čišćenje i dezinficiranje prostora, i dr.), a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 06:00 do 24:00 sata

– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera ako na svečanosti nije prisutno više od 20 osoba, a ako na privatnoj svečanosti svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde, onda na takvoj svečanosti može biti prisutno do 50 osoba, s iznimkom svadbenih svečanosti koje se uređuju u točki V. ove Odluke

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 08:00 do 24:00 sata

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija dopušteno je uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, s time da je za održavanje izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima uvjet da svi prisutni (izvođači, gledatelji i dr.) posjeduju EU digitalne COVID potvrde

– održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima dopušteno je samo uz pridržavanje preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako organizator osigura da u prostore u kojima se održavaju mogu ulaziti samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (izlagači, posjetitelji, tehničko osoblje itd.)

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

– konferencije i kongresi mogu se održavati samo ako svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde i uz korištenje medicinskih maski ili maski za lice te pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a osobito održavanja fizičke distance

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

– auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– obvezno korištenje medicinskih maski ili maski za lice na umjetničkim izvedbama i programima (osim za izvoditelje) koji se održavaju u zatvorenim prostorima

– obvezno korištenje medicinskih maski ili maski za lice na kino projekcijama i izložbama u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima u zatvorenom

– obvezno korištenje medicinskih maski ili maski za lice na sjednicama predstavničkih tijela

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radijskih i televizijskih programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte, a ako se vjerski obredi održavaju uz prisustvo vjernika, vjernici su obvezni nositi zaštitne maske ili maske za lice

– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju i ne omogućavaju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, osim ako će na javnom događanju ili okupljanju sudjelovati samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od tri (3) dana od njegovog zaprimanja.

Prethodna suglasnost iz stavka 2. ove točke može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalne COVID potvrde.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u njega

– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom iz ugostiteljskog objekta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.«.

II.

U točki IV. stavku 1. riječi: »100 osoba« zamjenjuju se s riječima: »50 osoba«.

III.

U točki V. stavku 1. riječi: »30 osoba« zamjenjuje se s riječima »20 osoba«.

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 16. ove Odluke sportska natjecanja smiju se organizirati uz ograničeni broj gledatelja, ako svi gledatelji te tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalne COVID potvrde, a ako se natjecanje održava u zatvorenom prostoru obvezno je i korištenje medicinskih maski ili maski za lice.

Broj gledatelja te tehničkog i organizacijskog osoblja koji mogu biti prisutni na sportskom natjecanju ovisi o kapacitetu tribina.

Za natjecanja koja se održavaju u zatvorenim prostorima na svakoj tribini može biti popunjeno najviše 20% kapaciteta tribine, a za natjecanja koja se održavaju na otvorenim prostorima na svakoj tribini može biti popunjeno najviše 40% kapaciteta tribine.

Organizatori natjecanja iz stavka 1. ove točke obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije tri (3) dana prije održavanja natjecanja.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ove točke obvezan je kontrolirati organizator natjecanja.«.

V.

U točki X. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»‒ organizirati rad od kuće kad god je to moguće.«.

VI.

U točki XI. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Svim stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje se uputa da prethodnu suglasnost za održavanje javnih događanja i okupljanja, u okviru ovlasti danih ovom Odlukom, izdaju sukladno odredbama ove Odluke.«.

VII.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. siječnja 2022.

Iznimno, u slučaju bitno promijenjenih okolnosti, nužne epidemiološke mjere uvedene ovom Odlukom mogu se izmijeniti i prije isteka roka iz stavka 1. ove točke.

VIII.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. siječnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-478

Zagreb, 8. siječnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.