NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

224

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/14
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 67/18.) u članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravodobne i potpune prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 22. ovoga Zakona Državnoodvjetničko vijeće dostavlja Vladi Republike Hrvatske koja će o svim kandidatima u roku od osam dana zatražiti mišljenje od nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako Vlada Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja iz stavka 3. ovoga članka, niti jednog od kandidata ne predloži za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Državnoodvjetničko vijeće poništava javni poziv i najkasnije u roku od osam dana ponovno pokreće postupak imenovanja Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske objavom javnog poziva.«.

Članak 2.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Pravosudna inspekcija ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova državnoodvjetničke uprave.

(2) Pravosudni inspekcijski nadzor obavljaju državni službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa raspoređeni na radna mjesta inspektora, viših inspektora i viših inspektora – specijalista.

(3) Inspektor može biti osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(4) Viši inspektor može biti osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Viši inspektor – specijalist može biti osoba koja ispunjava uvjete za višeg inspektora, ima istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela i prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za službeničke odnose.

(6) Poslovi radnih mjesta iz stavka 2. ovoga članka su poslovi s posebnim uvjetima rada.

(7) Poslove pravosudne inspekcije mogu privremeno obavljati i državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika koji ispunjavaju uvjete za zamjenika županijskog državnog odvjetnika i imaju iskustvo u obavljanju poslova državnoodvjetničke uprave.

(8) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati postupak izbora pravosudnih inspektora i način provedbe inspekcijskih nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova državnoodvjetničke uprave u državnim odvjetništvima.«.

Članak 3.

U članku 71. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Državni odvjetnik donosi pravilnik o unutarnjem redu državnog odvjetništva, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Pravilnikom o unutarnjem redu državnog odvjetništva utvrđuju se radna mjesta državnih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, potreban broj izvršitelja na svakom radnom mjestu, uvjeti za raspored na radno mjesto, opisi poslova radnog mjesta te druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada pojedinog državnog odvjetništva.«.

Članak 4.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Financijsko-materijalno poslovanje državnih odvjetništava obavlja se na način propisan za tijela državne uprave.«.

Članak 5.

Iza članka 99. dodaje se članak 99.a koji glasi:

»Članak 99.a

(1) Državni odvjetnik dužan je za svakog zamjenika državnog odvjetnika podnijeti zahtjev za obnavljanje provedene temeljne sigurnosne provjere svakih pet godina, računajući od dana stupanja na dužnost zamjenika državnog odvjetnika.

(2) Obnavljanje temeljne sigurnosne provjere provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju sigurnosne provjere, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri dostavlja se Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske.

(5) Konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka na temelju dostavljenog izvješća donosi povjerenstvo koje čini pet zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koje imenuje Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Postupak izbora članova i način rada ovoga povjerenstva utvrđuju se Poslovnikom o radu Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

(6) O utvrđenom postojanju sigurnosnih zapreka Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske obavještava državnog odvjetnika u kojem zamjenik obnaša državnoodvjetničku dužnost, državnog odvjetnika neposredno višeg državnog odvjetništva i ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(7) Postupak podnošenja zahtjeva za obnavljanje temeljne sigurnosne provjere pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 6.

U članku 100. stavku 2. riječi: »najmanje jednom godišnje« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Način provedbe obveznog stručnog usavršavanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 7.

U članku 103. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U smislu odredbe stavka 1. podstavka 7. ovoga članka, obitelji se smatra bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner te djeca za vrijeme redovitog školovanja.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 8.

Naziv glave IV. iznad naslova članka 122. mijenja se i glasi: »DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI«.

Članak 9.

U članku 122. stavku 2. riječ: »stručnog« briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i stavci 7. do 11. koji glase:

»(6) Državni službenik zaposlen u državnom odvjetništvu dužan je položiti poseban stručni ispit za službenike u pravosudnim tijelima za radno mjesto na koje je raspoređen, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana polaganja državnog ispita.

(7) Poseban stručni ispit nije dužan polagati službenik koji ima položen pravosudni ispit.

(8) Poseban stručni ispit iz stavka 6. ovoga članka organizira i provodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(9) Službeniku prestaje državna služba po sili zakona ako ne položi poseban stručni ispit u propisanom roku, istekom roka u kojem je bio obvezan položiti poseban stručni ispit.

(10) U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta te drugog opravdanog razloga rok za polaganje posebnog stručnog ispita produžit će se na zahtjev službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni ili roditeljski dopust ili drugi opravdani razlozi.

(11) Zahtjev za produženje roka za polaganje posebnog stručnog ispita iz stavka 10. ovoga članka službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka roka za polaganje ispita, a o njemu se odlučuje posebnim rješenjem.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 12., mijenja se i glasi:

»(12) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati potreban stupanj i vrstu stručne spreme te druge stručne uvjete za raspored državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnom odvjetništvu te program i način polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima.«.

Članak 10.

U članku 123. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Općinska državna odvjetništva s 15 ili više zamjenika državnog odvjetnika i viša državna odvjetništva imaju ravnatelje državnoodvjetničke uprave.

(2) Za ravnatelja državnoodvjetničke uprave može biti primljena osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, upravne ili ekonomske struke i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Za sve zamjenike državnih odvjetnika koji su imenovani i koji obnašaju državnoodvjetničku dužnost na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a u odnosu na koje je sigurnosna provjera provedena prije više od pet godina državni odvjetnici dužni su putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnijeti zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Na postupak podnošenja zahtjeva za provedbu temeljne sigurnosne provjere, dostavu izvješća o provedenoj sigurnosnoj provjeri, konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka te obavijest o utvrđenom postojanju sigurnosnih zapreka primjenjuju se odredbe članka 5. ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članaka 2., 6. i 9. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske uskladit će s odredbama ovoga Zakona Poslovnik o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 022-03/21-01/125

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.