NN 21/2022 (18.2.2022.), Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

254

Na temelju članka 11. stavka 1. točaka 2. i 6., članka 13. stavka 8. točaka 1., 2. i 3., članka 16. stavaka 4. i 5., članka 17. stavka 5., članka 44. stavka 4., članka 46. stavka 4., te članka 47. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 63/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. obrazac i sadržaj povlastice za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: povlastice) te zahtjeva za izdavanje povlastice

2. oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama

3. program i način polaganja ribarskog ispita, visina troškova polaganja ribarskog ispita i iznos naknade za rad u povjerenstvu

4. obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja

5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe, namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov te način i tehnike ribolova

6. oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu

7. oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu

8. dopuštena količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba

9. broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova

10. visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov

11. sadržaj obrasca izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov, način i dinamika dostavljanja izvješća o uplati naknade županiji u elektroničkom obliku.

Obrazac povlastice

Članak 2.

Na obrascu povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

− grb Republike Hrvatske

− naziv županije koja izdaje obrazac povlastice

− naziv obrasca povlastice (»Povlastica za gospodarski ribolov«)

− naziv fizičke osobe – obrta ili pravne osobe

− adresa sjedišta fizičke osobe – obrta ili pravne osobe

− OIB fizičke osobe – obrta ili pravne osobe

− naznaka ribolovnog područja, ribolovne zone u kojoj će se obavljati gospodarski ribolov

− vrsta i broj ribolovnih alata i opreme, plovilo, plutajući objekt i/ili plutajuće tijelo kojima će obavljati gospodarski ribolov

− ime ili registarska oznaka plovila kojima će se obavljati gospodarski ribolov

− marka/tip porivnog stroja, snaga izražena u kW

− klasa, urudžbeni broj, datum i mjesto, te pečat i potpis čelnika nadležnog tijela županije

− serijski broj obrasca povlastice.

Zahtjev za izdavanje povlastice

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:

1. naziv fizičke osobe – obrta ili pravne osobe kojoj se izdaje povlastica

2. OIB fizičke osobe – obrta ili pravne osobe kojoj se izdaje povlastica

3. naznaku ribolovnog područja i ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov

4. vrstu i broj ribolovnih alata, opreme, plovilo, plutajući objekt i/ili plutajuće tijelo kojima će obavljati gospodarski ribolov

5. ime ili registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov

6. marku/tip porivnog stroja, snagu izražene u kW.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i elektroničkim putem.

Izdavanje povlastice

Članak 4.

(1) Fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi nadležno tijelo županije izdaje rješenje o dodjeli povlastice u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Uz rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo županije izdaje povlasticu na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Podaci u obrascu povlastice ispunjavaju se računalom.

(4) Rješenje i povlasticu nadležno tijelo županije dostavlja stranci poštom i/ili elektroničkim putem.

(5) Nadležno tijelo županije obvezno je Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti kopiju rješenja i povlastice elektroničkim putem odmah po izdavanju istih na adresu slatkovodno.ribarstvo@mps.hr i ribarskoj inspekciji na adresu ribarska.inspekcija@mps.hr, te jednom godišnje izvijestiti ministarstvo nadležno za upravljanje vodama o statusu izdanih povlastica.

Upisnik o izdanim povlasticama

Članak 5.

(1) Upisnik o izdanim povlasticama nadležno tijelo županije vodi elektronički.

(2) Nadležno tijelo županije upisuje u upisnik sljedeće podatke:

1. redni broj upisa i datum upisa

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum, te serijski broj obrasca povlastice

3. podatke o fizičkoj osobi – obrtu ili pravnoj osobi koja je ovlaštenik povlastice

4. ribolovno područje i ribolovna zona u kojoj ovlaštenik povlastice obavlja gospodarski ribolov

5. vrsta i broj ribolovnih alata i opreme, plovilo, plutajući objekt i/ili plutajuće tijelo kojima se obavlja gospodarski ribolov

6. ime ili registarska oznaka plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov

7. marka/tip porivnog stroja, snage izražene u kW

8. naznaku svake promjene u svezi s ovlaštenikom povlastice

9. naznaku o donošenju rješenja o privremenom ili trajnom ukidanju povlastice, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja

10. razlog zbog kojeg je ukinuta povlastica

11. podatke o eventualnoj žalbi na rješenje o izdavanju povlastice, kao i žalbi na rješenje o privremenom ili trajnom ukidanju povlastice i odlukama vezanim uz istu

12. evidencija uplata godišnjih naknada za gospodarski ribolov

13. po potrebi ostali podaci.

Izmjena podataka u povlastici

Članak 6.

(1) O zahtjevu ovlaštenika povlastice za izmjenu podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika u svezi s povlasticom, nadležno tijelo županije odlučuje rješenjem u upravnom postupku u skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona.

(2) Promjene se ne upisuju u povlasticu, već se navode u izrijeci rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo županije dostavlja stranci poštom i/ili elektroničkim putem.

(4) Nadležno tijelo županije obvezno je elektroničkim putem odmah po izdavanju dostaviti kopiju rješenja Ministarstvu, Upravi ribarstva na adresu slatkovodno.ribarstvo@mps.hr i ribarskoj inspekciji na adresu ribarska.inspekcija@mps.hr.

Program za polaganje ribarskog ispita

Članak 7.

(1) Program za polaganje ribarskog ispita (u daljnjem tekstu: Program) obuhvaća sljedeća poglavlja:

1. Zakonski temelj

2. Ribe kopnenih voda Republike Hrvatske i opće mjere zaštite riba

3. Zaštitne mjere u slatkovodnom ribarstvu u odnosu na gospodarski ribolov

4. Gospodarski ribolov u slatkovodnom ribarstvu

5. Granice i površine ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te dopuštenost i ograničenja ribolova.

(2) Sadržaji poglavlja iz stavka 1. ovoga članka temelj su za pripremu ispitnih pitanja.

(3) Ministarstvo objavljuje literaturu za pripremu ribarskog ispita na svojoj mrežnoj stranici.

(4) Program za polaganje ribarskog ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Povjerenstvo za ribarske ispite

Članak 8.

(1) Ribarski ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribarske ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se osniva pri Ministarstvu a imenuje ga ministar/ica poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar/ica).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika, tri člana te tajnika Povjerenstva.

(3) Rokove za polaganje ispita i mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

(4) Administrativne poslove u svezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo.

Zahtjev za polaganje ribarskog ispita

Članak 9.

(1) Kandidat koji želi polagati ribarski ispit podnosi zahtjev za polaganje ribarskog ispita Ministarstvu pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime

– adresu prebivališta

– telefon za kontakt ili e-poštu kandidata

– OIB

– datum, mjesto i država rođenja i državljanstvo.

Provođenje ribarskog ispita

Članak 10.

(1) Ministarstvo organizira i provodi polaganje ribarskog ispita.

(2) Ribarski ispit se polaže usmeno pred Povjerenstvom, a u iznimnim okolnostima on-line.

(3) Na polaganju ribarskog ispita mora biti nazočno najmanje dva člana Povjerenstva.

(4) Ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(5) Tajnik Povjerenstva vodi zapisnik u koji unosi sve podatke od značaja za tijek ispita.

(6) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva.

Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu

Članak 11.

(1) Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ribarskom ispitu osobi koja je položila ribarski ispit na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom ribarskom ispitu ispunjavaju se u elektroničkom obliku.

(3) Osobi koja je položila ribarski ispit uvjerenje se dostavlja poštom ili elektroničkom poštom.

Sadržaj obrasca uvjerenja o položenom ribarskom ispitu

Članak 12.

Obrazac uvjerenja o položenom ribarskom ispitu sadrži sljedeće:

– grb Republike Hrvatske

– naziv tijela koje izdaje uvjerenje (Ministarstvo poljoprivrede)

– naziv Povjerenstva za polaganje ribarskog ispita

– naziv uvjerenja

– podatke o osobi koja je nositelj uvjerenja (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo)

– podatke o datumu i mjestu polaganja ribarskog ispita ili o izdavanju uvjerenja na temelju članka 17. stavka 2. Zakona

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja uvjerenja, te pečat i potpis predsjednika Povjerenstva

– serijski broj obrasca uvjerenja.

Izdavanje uvjerenja o položenom ribarskom ispitu bez obveze polaganja ispita

Članak 13.

(1) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ribarskom ispitu bez obveze polaganje ispita dostavlja se Ministarstvu uz priložen dokaz o činjenici iz stavka 1. ovoga članka pisanim ili elektroničkim putem.

Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu

Članak 14.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu u elektroničkom obliku.

(2) U upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu Ministarstvo upisuje sljedeće podatke:

1. redni broj upisa

2. serijski broj obrasca uvjerenja

3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo)

4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita ili druge podatke u slučaju izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ispita).

Visina troškova provođenja ribarskog ispita odnosno naknade za rad u Povjerenstvu za ribarske ispite i način naplate istih

Članak 15.

(1) Iznos visine troškova za provođenje ribarskog ispita po kandidatu iznosi 500,00 kuna.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo isplaćuje naknadu za rad u Povjerenstvu predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva u iznosu od 100,00 kuna po svakom kandidatu u skladu s člankom 16. stavkom 4. Zakona.

Konvencionalni ribolovni alati za gospodarski ribolov

Članak 16.

(1) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske, određenima posebnim propisom o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za pojedine oblike ribolova, dozvoljeno je obavljati konvencionalnim ribolovnim alatima.

(2) Po jednoj povlastici dozvoljena je uporaba sljedećih konvencionalnih ribolovnih alata:

1. Mreža plivarica – jednostruka ili trostruka opkoljavajuća plutajuća mreža, visine mrežnog tega do 4 metra, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora

2. Mreža dubinska – bolond – jednostruka ili trostruka povlačna dubinska mreža, visine mrežnog tega do 3 metra, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora

3. Mreža samolovka – meraža – jednostruka ili trostruka mreža stajaćica, visine mrežnog tega do 6 metara, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora

4. Mreža sačmarica – promjera do 180 cm, veličine oka do 4 cm računajući od čvora do čvora

5. Mreža setka – keca – jednostruka ili trostruka mreža potegača, veličine oka od najmanje 3 cm računajući od čvora do čvora

6. Mreža za izlov/spašavanje ribljeg mlađa (alov) – jednostruka mreža potegača, visine mrežnog tega do 6 metara, veličine oka od najmanje 2 cm računajući od čvora do čvora

7. Vrša – vrška – jednokrilni ili dvokrilni stajaći alat, veličine oka od najmanje 4 cm računajući od čvora do čvora

8. Vrša – senker – stajaći alat, veličine oka od najmanje 4 cm računajući od čvora do čvora

9. Bućkalo – naprava za primamljivanje soma kojom se udara po vodenoj površini uz koju se koristi ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.

(3) Mrežu za izlov/spašavanje ribljeg mlađa (alov) ovlaštenik povlastice smije koristiti isključivo u uvjetima određenim člankom 39. Zakona.

(4) Stranica oka mreža i vrški iz stavka 2. ovoga članka određuje se u suhom stanju mjerenjem razmaka od 11 čvorova metrom i dijeljenjem dobivenog broja sa 10, a u slučaju mjerenja stranica oka u vlažnom stanju, dozvoljeno je smanjenje razmaka za 5%.

(5) Upotreba konvencionalnih ribolovnih alata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljena na ribolovnoj zoni S1-A (rijeka Sava kod Lonjskog polja).

Tradicijski ribolovni alati

Članak 17.

(1) Gospodarski ribolov na ribolovnoj zoni S1-A dozvoljeno je obavljati isključivo tradicijskim ribolovnim alatima.

(2) Po jednoj povlastici dozvoljena je uporaba sljedećih tradicijskih ribolovnih alata:

1. Mreža špiglerica – troslojna sa »špiglima« sa strane, dužine do 35 metara, visina mrežnog tega do 2,5 metra, veličine oka od 5 cm do 10 cm računajući od čvora do čvora

2. Mreža rajterica – jednoslojna, dužine do 35 metara, visina mrežnog tega do 2,5 metra, veličine oka od 5 cm do 10 cm računajući od čvora do čvora

3. Mreža sačmarica – visina do 1,8 metara, promjer raširene mreže do 3,5 metra, veličine oka od 1 cm do 4 cm računajući od čvora do čvora

4. Mreža šajtar ili »lađarski inventar« – dužina štapa do 4 metra, širina do 2 metra, veličine oka od 1 cm do 5 cm računajući od čvora do čvora

5. Mreža geca (keca) – visine do 1,5 metra, širine u donjem dijelu do 2 metra, opterećena ciglama sa strane, veličine oka od 3 cm do 5 cm računajući od čvora do čvora

6. Mreža bubnjić – dužine najviše do 2 metra, promjer obruča do 60 cm, veličine oka od 2,5 cm do 4 cm računajući od čvora do čvora

7. Velika vrška – dužine najviše do 7 metara, promjer obruča do 1,2 metra, sa štapovima dužine do 5 metara, veličine oka od 3,5 cm do 5 cm računajući od čvora do čvora

8. Mala vrška – dužine do 3 metra, promjera obruča do 60 cm, sa štapovima dužine do 3 metra, veličine oka od 2,5 cm do 4 cm računajući od čvora do čvora

9. Koš – drveni koš, u donjem dijelu promjera do 80 cm, visine do 80 cm

10. Podigač – mrežica veličine 1x1 metar sa štapom, koristi se za lov sitne ribe za mamce

11. Bućkalo – naprava za primamljivanje soma kojom se udara po vodenoj površini uz koju se koristi ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.

(3) Stranica oka mreža i vrški iz stavka 2. ovoga članka određuje se u suhom stanju mjerenjem razmaka od 11 čvorova metrom i dijeljenjem dobivenog broja s 10, a u slučaju mjerenja stranica oka u vlažnom stanju, dozvoljeno je smanjenje razmaka za 5 %.

(4) Tradicijski ribolovni alati iz stavka 2. ovoga članka smiju biti izrađeni isključivo od prirodnih materijala – drveta, špage i ribarskog konca, osim utega koji mogu odgovarati onima na konvencionalnim ribolovnim alatima.

Oprema za gospodarski ribolov

Članak 18.

Prilikom obavljanja gospodarskog ribolova konvencionalnim ili tradicijskim ribolovnim alatima smije se koristiti sljedeća oprema za ribolov:

1. mrežica za prihvat ribe (sak)

2. mreža čuvarica za spremanje ribe (nec)

3. runjak – drvena košara za nošenje ribe

4. podlimač – dužina obruča do 2,5 metra, koristi se za pomoć kao podmetač pri lovu bućkalicom/bućkalom, veličine oka od 2 cm do 5 cm računajući od čvora do čvora

5. kuka

6. plutajući objekt ili plutajuće tijelo za pohranu ulova (drvena ili metalna barka).

Označavanje ribolovnih alata i opreme

Članak 19.

(1) Ribolovni alati i oprema moraju biti označeni propisanim oznakama.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od okrugle pločice izrađene od nekorozivnog metala (aluminij, mesing, inoks) promjera 7 cm i debljine 2 mm, na kojoj je ugravirano sljedeće:

– oznaka ribolovne zone (veliko štampano slovo i broj)

– serijski broj povlastice.

(3) Oznaka iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vidljivi dio ribolovnog alata, odnosno na početak, u sredini i na kraj ribolovnog alata – mreže (na gornjak – gornje uže za mreže) kao i na štap koji označava položaj vrške ili senkera u vodi te na uže vrške ili senkera najdalje 50 cm od ribolovnih alata, te na mrežu čuvaricu za spremanje ribe (nec) i na plutajući objekt ili plutajuće tijelo za pohranu ulova (drvenu ili metalnu barku).

Članak 20.

(1) Gospodarski ribolov smije se obavljati isključivo iz plovila registriranog za gospodarsku namjenu.

(2) Prilikom obavljanja ribolova smije se koristiti samo plovilo čije je ime ili registarska oznaka, kao i marka/tip porivnog stroja snage iskazane u kW, upisano u povlastici.

(3) U slučaju kada gospodarski ribolov obavlja samo jedna osoba, u plovilu za obavljanje ribolova iz razloga sigurnosti može se nalaziti još jedna osoba koja ne mora imati položen ribarski ispit, čija se pomoć može koristiti u ribolovu.

(4) Zabranjeno je obavljanje sportskog ribolova iz plovila kojim se obavlja gospodarski ribolov.

Članak 21.

(1) Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih stalnih ili povremenih pregrada s kojima se u potpunosti pregrađuje ribolovna voda.

(2) Pregrađivanje je dozvoljeno maksimalno do polovice širine vodotoka, a razmak između pregrada mora biti minimalno 100 metara.

(3) Zabranjena je upotreba umjetne rasvjete prilikom obavljanja gospodarskog ribolova.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, iz razloga sigurnosti na plovilu se smiju nalaziti najviše do dvije ručne baterijske svjetiljke.

(5) Zabranjena je upotreba sonara i sličnih uređaja za lociranje ribe prilikom obavljanja gospodarskog ribolova.

Popis ulova u gospodarskom ribolovu

Članak 22.

(1) Ovlaštenik povlastice obvezan je voditi popis zadržanog ulova – očevidnik u gospodarskom ribolovu (u daljnjem tekstu: očevidnik) i elektroničkim putem dostavljati podatke putem autorizirane mobilne/web-aplikacije (u daljnjem tekstu: aplikacije).

(2) Popis zadržanog ulova u očevidniku po vrstama i količinama (masa u kg i broj komada) iz stavka 1. ovoga članaka ovlaštenik povlastice obvezan je upisati odabirom vrsta i količina riba iz padajućeg izbornika u aplikaciji nakon povratka iz ribolova, a neposredno nakon sortiranja ulovljene (zadržane) ribe na plovilu, a prije iskrcaja.

(3) Osim podataka o zadržanom ulovu, ovlaštenik povlastice obvezan je u aplikaciju upisati, odnosno odabrati iz padajućeg izbornika i sljedeće podatke:

– ribolovnu zonu na kojoj je ostvario ulov

– datum, vrijeme i mjesto polaska u ribolov

– datum, vrijeme i mjesto povratka iz ribolova

– ribolovne alate koje je koristio u ribolovu

– registarsku oznaku plovila

– marku/tip porivnog stroja i snagu iskazanu u kW

– datum, vrijeme i mjesto iskrcaja zadržanog ulova.

(4) Ovlaštenik povlastice obvezan je najaviti iskrcaj putem aplikacije najkasnije 30 minuta prije iskrcaja.

(5) Ovlaštenik povlastice, po upisu podataka u očevidnik iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, obvezan je isti odmah dostaviti Ministarstvu putem aplikacije elektroničkim putem.

(6) Aplikacija omogućuje uvid u podatke o očevidnicima ovlaštenika povlastica nadležnom tijelu županije na čijem području se nalazi ribolovna zona na kojoj je ostvaren ulov.

Dopuštena godišnja količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba

Članak 23.

(1) Dopuštena godišnja količina zadržanog godišnjeg ulova po vrstama riba iznosi:

1. Ribolovno područje rijeke Save:

Vrsta – hrvatski nazivVrsta – znanstveni nazivUkupna masa (kg)
ŠARANCyprinus carpio Linnaeus, 17581500
SOMSilurus glanis Linnaeus, 17582800
SMUĐSander lucioperca Linnaeus, 17581700
ŠTUKAEsox lucius Linnaeus, 17581300
KEČIGAAcipenser ruthenus Linnaeus, 1758100
Ostale autohtone vrste (u nastavku tablice)35000
BOLENLeuciscus aspius (Linnaeus, 1758)-
DEVERIKAAbramis brama (Linnaeus, 1758)-
KRUPATICABlicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)-
JEZLeuciscus idus (Linnaeus, 1758)-
MRENABarbus barbus (Linnaeus, 1758)-
PODUSTChondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)-
PLOTICARutilus virgo (Haeckel, 1852)-
UKUPNO42400

2. Ribolovno područje rijeke Dunav:

VrstaUkupna masa (kg)
ŠARANCyprinus carpio Linnaeus, 17589000
SOMSilurus glanis Linnaeus, 175822000
SMUĐSander lucioperca Linnaeus, 17588000
ŠTUKAEsox lucius Linnaeus, 17586000
KEČIGAAcipenser ruthenus Linnaeus, 1758500
OSTALE AUTOHTONE VRSTE (u nastavku tablice)104000
BOLENLeuciscus aspius (Linnaeus, 1758)-
DEVERIKAAbramis brama (Linnaeus, 1758)-
KRUPATICABlicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)-
JEZLeuciscus idus (Linnaeus, 1758)-
MRENABarbus barbus (Linnaeus, 1758)-
PODUSTChondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)-
PLOTICARutilus virgo (Haeckel, 1852)-
UKUPNO149500


(2) Vođenje podataka o zadržanom ulovu ostalih autohtonih vrstama riba iz stavka 1. ovoga Pravilnika (bolen, deverika, krupatica, jez, mrena, podust, jegulja i ostale zavičajne vrste riba koje prirodno obitavaju u našim ribolovnim vodama) nužno je sukladno njihovom statusu ugroženosti zbog obveze izvještavanja prema EK.

(3) Ukupna dopuštena godišnja količina zadržanog ulova alohtonih (stranih) vrsta riba (amur, sivi glavaš, bijeli glavaš, babuška i dr.) se ne ograničava, ali se zadržani ulov tih vrsta riba evidentira putem aplikacije, kako bi se pratila incidencija ulova i areal njihove rasprostranjenosti.

Izvještavanje ovlaštenika povlastica o ispunjavanju kvote zadržanog ulova

Članak 24.

(1) Ministarstvo putem aplikacije iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika prati upis i dostavu podataka iz očevidnika o zadržanom ulovu ovlaštenika povlastica za gospodarski ribolov.

(2) Ako se na temelju podataka o zadržanom ulovu iz aplikacije tijekom tekuće godine utvrdi da je na ribolovnom području izlovljena dozvoljena godišnja količina ulova za pojedinu vrstu ribe, Ministarstvo će putem aplikacije ili na drugi način izvijestiti ovlaštenike povlastica na ribolovnom području o zabrani daljnjeg zadržavanja ulova pojedine vrste ribe za tu kalendarsku godinu.

Broj povlastica za gospodarski ribolov po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 25.

(1) Za ribolovno područje rijeke Save određuje se ukupno 49 povlastica kako slijedi:

– za ribolovnu zonu S1-A 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S1-B 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S2-A 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S2-B 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S2-C 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S3-A 7 povlastica

– za ribolovnu zonu S3-B 7 povlastica.

(2) Za ribolovno područje rijeke Dunava određuje se ukupno 50 povlastica kako slijedi:

– za ribolovnu zonu D1 10 povlastica

– za ribolovnu zonu D2 20 povlastica

– za ribolovnu zonu D3 20 povlastica.

Visina i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, sadržaj obrasca izvješća o uplaćenoj naknadi, dinamika dostavljanja izvješća te način evidentiranja uplata

Članak 26.

(1) Ovlaštenik povlastice koji već posjeduje povlasticu, obvezan je najkasnije do 15. prosinca tekuće godine uplatiti godišnju naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova za sljedeću kalendarsku godinu u proračun županije na čijem području se nalazi ribolovna zona u kojoj obavlja gospodarski ribolov.

(2) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje se u visini od 2000,00 kuna po svakoj ribolovnoj zoni koja je upisana u povlastici.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, ukoliko je novi ovlaštenik povlastice istu dobio tijekom tekuće godine (od 1. siječnja do 30. lipnja), obvezan je uplatiti iznos iz stavka 2. do 15. srpnja tekuće godine za tekuću godinu, a ukoliko je povlasticu dobio nakon 1. srpnja tekuće godine, obvezan je uplatiti iznos od 1000,00 kn po svakoj ribolovnoj zoni najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(4) Ovlaštenik povlastice obvezan je po uplati naknade za gospodarski ribolov nadležnom tijelu županije dostaviti ispunjen obrazac izvješća o uplati naknade.

(5) Obrazac izvješća o uplati naknade za obavljanje gospodarskog ribolova mora sadržavati datum uplate naknade za gospodarski ribolov te iznos uplaćenih sredstava.

(6) Nadležno tijelo županije vodi evidenciju uplata u upisniku izdanih povlastica za gospodarski ribolov u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 12. ovoga Pravilnika.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka godišnja naknada za obavljanje gospodarskog ribolova za 2021. godinu uplaćuje se u proračun županije u roku od 7 dana od dana izvršnosti rješenja o izdavanju povlastice za gospodarski ribolov izdanog od nadležnog županijskog tijela sukladno članku 27. ovoga Pravilnika.

(8) Ukidanje povlastice po bilo kojoj osnovi ne odgađa plaćanje naknade za gospodarski ribolov za tekuću godinu.

PRIJELAZNE ODREDBE

Izdavanje povlastica za gospodarski ribolov

Članak 27.

(1) Ovlaštenicima važećih povlastica za gospodarski ribolov koje su prethodno izdane temeljem prethodnog propisa – Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak, 49/05 – pročišćeni tekst i 14/14) nadležno županijsko tijelo ukinut će navedene povlastice i izdati nove na njihov zahtjev sukladno članku 82. stavku 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 63/2019) uz zadovoljavanje svih ostalih uvjeta za izdavanje povlastice.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenici povlastice dužni su podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) U slučaju nepodnošenja zahtjeva u roku iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je ovlaštenik povlastice odustao od obavljanja gospodarskog ribolova i plaćanja naknade za obavljanje istog te će se povlastica ukinuti po službenoj dužnosti sukladno članku 14. stavak 1. točka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Članak 28.

(1) Odredbe članka 22. ovoga Pravilnika počinju se primjenjivati u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nakon izvršene izmjene povlastica iz članka 27. ovoga Pravilnika.

(2) U prijelaznom razdoblju iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov obvezni su voditi interni tjedni popis ulova na obrascu tjednog ulova koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 4.), a Ministarstvu dostavljati mjesečni popis ulova na obrascu mjesečnog ulova koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 5.) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku jednom mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Završne odredbe

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/05, 96/13 i 114/13) i Naredba o broju povlastica za gospodarski ribolov, količini i vrsti ulova u gospodarskom ribolovu i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (»Narodne novine«, broj 91/03, 1/06, 50/10 i 70/13).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/84

Urbroj: 525-13/0732-22-15

Zagreb, 1. veljače 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC POVLASTICE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA
(naziv županije)

POVLASTICA
ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

________________________________________________

(naziv fizičke osobe – obrta ili pravne osobe)

________________________________________________

(adresa sjedišta fizičke osobe – obrta ili pravne osobe)

________________________________________________

(OIB)

________________________________________________

(ribolovno područje i ribolovna zona)

________________________________________________

(vrsta i broj ribolovnih alata i opreme za gospodarski ribolov)

________________________________________________

(ime ili registarska oznaka plovila za gospodarski ribolov)

________________________________________________

(marka/tip porivnog stroja, snaga u kW)

Klasa: _____________

Urbroj: _____________

(datum i mjesto) _____________.

Ž U P A N

_____________________

Serijski broj: No 0001


PRILOG 2.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

POVJERENSTVO ZA RIBARSKE ISPITE

UVJERENJE
O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU

________________________________________________

(ime i prezime)

________________________________________________

(adresa prebivališta)

________________________________________________

(OIB)

________________________________________________

(datum, mjesto i država rođenja)

________________________________________________

(državljanstvo)

Položio/la je u _______________, dana __________________ ribarski ispit, te je stoga stručno osposobljen/a za obavljanje gospodarskog ribolova u slatkovodnom ribarstvu.

Klasa:___________

Urbroj:__________

Zagreb,__________

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
__________________________

Serijski broj: No 0001


PRILOG 3.

PROGRAM ZA POLAGANJE RIBARSKOG ISPITA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA RIBARSTVA

PROGRAM
ZA POLAGANJE RIBARSKOG ISPITA
U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Kazalo:

1. Uvod

2. Ustrojstvo programa za polaganje ribarskog ispita

2.1. Zakonski i podzakonski propisi

2.2. Ribe kopnenih voda Republike Hrvatske i opće mjere zaštite riba

2.3. Zaštitne mjere u slatkovodnom ribarstvu u odnosu na gospodarski ribolov

2.4. Gospodarski ribolov u slatkovodnom ribarstvu

2.5. Granice i površine ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te dopuštenost i ograničenja ribolova

3. Uvjeti i način polaganja ribarskog ispita

4. Literatura za pripremu ribarskog ispita

1. Uvod

Temeljem odredbe članka 16. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019), osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov na ribolovnoj vodi mora imati položen ribarski ispit.

2. Ustrojstvo programa za polaganje ribarskog ispita

Program za polaganje ribarskog ispita obuhvaća sljedeća poglavlja:

2.1. Zakonski i podzakonski propisi

Poznavanje Zakona o slatkovodnom ribarstvu obuhvaća sljedeće:

• Područje primjene Zakona

• Ribolovne vode

• Pravo pristupa ribolovnim vodama

• Nadležna tijela (ministarstvo i županije)

• Institucionalna podrška

• Tehničke mjere

• Uvjeti za obavljanje gospodarskog ribolova

• Povlastica za gospodarski ribolov (izdavanje i ukidanje)

• Obavljanje gospodarskog ribolova

• Sportski ribolov

• Ribolovno pravo

• Plan upravljanja

• Ribočuvarska služba

• Stavljanje proizvoda ribarstva na tržište te prva prodaja i vaganje

2.2. Ribe kopnenih voda Republike Hrvatske i opće zaštitne mjere riba

• 8 gospodarski najznačajnijih vrsta slatkovodnih riba za Republiku Hrvatsku (prepoznavanje putem slika i znanje o njihovim osnovnim biološkim i ekološkim značajkama)

– šaran,

– som,

– smuđ,

– štuka,

– mrena,

– jez,

– bolen,

– deverika

• 20 zavičajnih i stranih vrsta riba te ciljane vrste riba koje su značajne za Dunavski sliv u Republici Hrvatskoj (prepoznavanje putem slika i znanje o njihovim osnovnim biološkim i ekološkim značajkama)

– bijeli amur,

– sivi glavaš,

– bijeli glavaš,

– babuška,

– krupatica,

– nosara,

– kečiga,

– plotica,

– podust,

– klen,

– sabljarka,

– grgeč,

– patuljasti somić,

– crvenperka,

– žutooka, uklija,

– sunčanica,

– riječni glavoč,

– čepa i ozimica

• Poznavanje pojmova (prema definicijama iz članka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu):

– unos (introdukcija),

– ponovni unos (reintrodukcija),

– strana (alohtona) vrsta,

– zavičajna vrsta,

– invazivna vrsta,

– posebno stanište,

– selektivni ribolov,

– translokacija i

– premještanje ribe,

• Opće zaštitne mjere:

2.3. Zaštitne mjere u slatkovodnom ribarstvu u odnosu na gospodarski ribolov

Poznavanje Pravilnika o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

• Lovostaj (razdoblje zabrane ribolova za pojedine vrste ribe),

• Najmanje veličine ispod kojih se pojedine vrste ne smiju zadržati

• Specifične mjere za pojedine vrste riba

• Naknada štete

• Pojmovi:

– ribolovno područje

– ribolovna zona,

– poplavljeno područje,

– inundacijsko područje

• Specifičan režim ribolova u Dunavcima te njihova važnost

2.4. Gospodarski ribolov u slatkovodnom ribarstvu

Poznavanje Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

• obrazac i sadržaj povlastice za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: povlastice) te zahtjeva za izdavanje povlastice

• oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama

• program i način polaganja ribarskog ispita u slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: ribarskog ispita) te visina troškova polaganja ribarskog ispita

• obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja o položenom ribarskom ispitu

• konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe i namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov

– KONVENCIONALNI RIBOLOVNI ALATI

■ Mreža plivarica;

■ Mreža dubinska – bolond

■ Mreža samolovka – meraža;

■ Mreža sačmarica;

■ Mreža setka – keca;

■ Mreža za izlov/spašavanje ribljeg mlađa (alov);

■ Vrša – vrška;

■ Vrša – senker;

■ Bućkalo

– TRADICIJSKI RIBOLOVNI ALATI

■ Mreža špiglerica;

■ Mreža rajterica;

■ Mreža sačmarica;

■ Mreža šajtar ili »lađarski inventar«;

■ Mreža geca (keca);

■ Mreža bubnjić;

■ Velika vrška;

■ Mala vrška

■ Koš;

■ Podigač;

■ Bućkalo

– OPREMA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

■ mrežica za prihvat ribe (sak);

■ mreža čuvarica za spremanje ribe (nec);

■ runjak;

■ podlimač;

■ kuka;

■ plutajući objekt ili plutajuće tijelo za pohranu ulova (drvena ili metalna barka)

• opća pravila obavljanja gospodarskog ribolova

• opće zabrane u gospodarskom ribolovu

• oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu

• oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu.

• dopuštena godišnja količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba

• broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova

• visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov

• oblik i način vođenja evidencije o uplatama naknade za gospodarski ribolov obrazac izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov.

2.5. Granice i površine ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te dopuštenost i ograničenja ribolova

Poznavanje Pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

• Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona za gospodarski ribolov

o Ribolovno područje rijeke Save

o Ribolovno područje rijeke Dunav

• Dopuštenost i ograničenja gospodarskog ribolova unutar propisanih granica ribolovnih područja, ribolovnih zona u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom

3. Uvjeti i način polaganja ribarskog ispita

Ministarstvo organizira i provodi polaganje ribarskog ispita.

Ribarski ispit se polaže usmeno pred Povjerenstvom za ribarske ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se osniva pri Ministarstvu a imenuje ga ministar/ica poljoprivrede, a u iznimnim okolnostima može se organizirati i on-line. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, tri člana te tajnika Povjerenstva.

Rokove za polaganje ispita i mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

Na polaganju ribarskog ispita mora biti nazočno najmanje dva člana Povjerenstva, a ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

Tajnik Povjerenstva vodi zapisnik u koji unosi sve podatke od značaja za tijek ispita.

Kandidat koji želi polagati ribarski ispit podnosi zahtjev za polaganje ribarskog ispita Ministarstvu pisanim ili elektroničkim putem.

Zahtjev mora sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon ili e-adresu kandidata, OIB, datum, mjesto i država rođenja te državljanstvo.

Administrativne poslove u svezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo, tj. izdaje uvjerenje o položenom ribarskom ispitu i vodi upisnik izdanih uvjerenja.

4. Literatura za pripremu ribarskog ispita

Literatura za pripremu ribarskog ispita bit će dostupna na mrežnoj stranici Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

PRILOG 4.

POPIS TJEDNOG ZADRŽANOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU

POPIS TJEDNOG ZADRŽANOG ULOVA U GOSPODARSKOM
RIBOLOVU I RIBOLOVNI NAPOR
000001OD ________ DO _________ GODINA ______

OVLAŠTENIK POVLASTICE

__________________

BROJ POVLASTICE

_____________________


DATUM
RIBOLOVNA ZONA
RIBOLOVNI ALAT*
UKUPNA DULJINA MREŽA (m)
UKUPAN BROJ VRŠA

Konvencionalni alati: 1. Mreža plivarica 2. Mreža dubinska – bolond 3. Mreža samolovka – meraža 4. Mreža sačmarica 5. Mreža setka – keca 6. Vrša – vrška 7. Vrša – senker 8. Bućkalo

Tradicijski alati: 9. Mreža špiglerica 10. Mreža rajtarica 11. Mreža šajtar 12. Mreža geca (keca) 13. Mreža bubnjić 14. Velika vrška 15. Mala vrška 16. Koš 17. Podigač

TJEDNI ULOV U KILOGRAMIMA

DATUMUKUPNO (kg)
ŠARAN
SOM
SMUĐ
ŠTUKA
DEVERIKA
KRUPATICA
KEČIGA
LINJAK
JEZ
BOLEN
MRENA
PODUST
PLOTICA
OSTALO – AUTOHTONE VRSTE
OSTALO – ALOHTONE VRSTE
UKUPNO
         TJEDNI ULOV U KOMADIMA

DATUMUKUPNO (kom)
ŠARAN
SOM
SMUĐ
ŠTUKA
DEVERIKA
KRUPATICA
KEČIGA
LINJAK
JEZ
BOLEN
MRENA
PODUST
PLOTICA

_________________M. P._____________________
(mjesto i datum)(potpis ovlaštenika povlastice)

PRILOG 5.

POPIS MJESEČNOG ZADRŽANOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU

POPIS MJESEČNOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU
OD ______ DO _______
GODINA ________

OVLAŠTENIK POVLASTICE

_____________________

BROJ POVLASTICE

_____________________


VRSTAMASA (kg)KOLIČINA (kom)
Šaran
Som
Smuđ
Štuka
Deverika
Krupatica
Kečiga
Linjak
Jez
Bolen
Mrena
Podust
Plotica
Ostalo – autohtone vrsteX
Ostalo – alohtone vrsteX
UKUPNOX
   
   


_________________M. P._____________________
(mjesto i datum)(potpis ovlaštenika povlastice)