NN 21/2022 (18.2.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

TD VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O.

257

Na temelju članka 26. Društvenog ugovora TD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/2019) i čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) Skupština Društva donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se Odlukom na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje (u daljnjem tekstu naknada za razvoj).

Članak 2.

Ovom se odlukom propisuju detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, osnovica za obračun, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje.

Članak 3.

Naknada za razvoj uvodi se iz razloga da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji.

Članak 4.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi obveznici plaćanja cijene vodnih usluga na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.

Izuzeće od plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje bit će korisnici usluge javne vodoopskrbe koji koriste vodovodni priključak za poljoprivredu – navodnjavanje te za javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

Uvjet za izuzeće od plaćanja naknade za razvoj je da se priključak koristi isključivo u poljoprivredne svrhe za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, maslinika ili za potrebe domaćih životinja. Ukoliko Isporučitelj vodnih usluga putem vodnog redara ili druge ovlaštene osobe utvrdi da se osim navedenog priključak koristi u bilo koje druge svrhe, korisnik priključka postaje obveznik plaćanja naknade za razvoj. Ako na poljoprivrednom zemljištu postoji objekt kojem nije isključiva namjena smještaj poljoprivrednih alata i strojeva odnosno prostora u kojem borave domaće životinje, korisnik priključka nema pravo na izuzeće od plaćanja naknade za razvoj. Korisnik priključka koji koristi pravo od izuzeća plaćanja naknade za razvoj dužan je vodnom redaru ili drugoj ovlaštenoj osobi dozvoliti ulaz u objekt na poljoprivrednom zemljištu ukoliko postoji sumnja da se priključak koristi u druge svrhe. Ukoliko korisnik priključka ne dozvoli ulaz u objekt vodnom redaru ili drugoj ovlaštenoj osobi, korisnik gubi pravo na izuzeće od plaćanja naknade za razvoj.

Članak 6.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan prostorni metar (1 m3) isporučene vode.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,33 kn/m3 isporučene vode.

Članak 7.

Naknada za razvoj uplaćuje se putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj. Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode, odnosno količine vode i iznosa naknade utvrđene člankom 6. ove Odluke.

Članak 8.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 9.

Prihod od naknade za razvoj je prihod isporučitelja vodnih usluga.

Članak 10.

Naknada za razvoj koristit će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje koje su od značaja za funkcioniranje sustava, sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, kao i za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 11.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim člankom 10. ove Odluke obavlja Isporučitelj.

Članak 12.

Prava i obveze isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:

– prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na računu Isporučitelja za vodne usluge,

– vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj javne odvodnje

– izrađivanje i dostavljanje Gradu Cresu i Gradu Malom Lošinju godišnja izvješća o obračunatim iznosima te o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj javne odvodnje,

– izrada Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja,

– izrada drugih planova i izvješća na zahtjev Grada Cresa ili Grada Malog Lošinja.

Članak 13.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj Grada Cresa obavlja Grad Cres putem Upravnog odjela za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj Malog Lošinj obavlja Grad Mali Lošinj putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Nadzor nad obračunom i naplatom obavlja se na temelju dostavljenih izvješća iz članka 12. ove Odluke.

Članak 14.

Ova se Odluka dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od donošenja.

Članak 15.

Ova se odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2022. godine.

Članak 16.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web-stranici Isporučitelja.

Broj: VIO-02/22-1/2-I

Predsjednik
Skupštine Društva
Marin Gregorović, v. r.