NN 44/2022 (8.4.2022.), Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici

Ministarstvo turizma i sporta

535

Na temelju članka 23. stavka 8. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/19. i 42/20.), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA RAD U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici, ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i obveznike uplate naknade za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: ispit), organizirani je način provjere znanja i osposobljenosti direktora turističke zajednice i radnika na stručnim poslovima za samostalno obavljanje stručnih poslova u turističkoj zajednici.

II. PRIJAVA ZA ISPIT

Članak 4.

(1) Prijavu za polaganje ispita podnosi turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita.

(2) Prijava se podnosi ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: ministarstvo), na obrascu iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u izvorniku ili koristeći aplikativno rješenje za prijavu).

(3) Prijava kandidata sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime kandidata, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja,

2. naziv i adresa turističke zajednice u kojoj je kandidat zaposlen,

3. naziv i opis radnog mjesta,

4. vrsta radnog odnosa (neodređeno ili određeno vrijeme),

5. datum stupanja na rad u turističkoj zajednici i rok za polaganje ispita,

6. stečena kvalifikacija,

7. godine radnog iskustva u turizmu,

8. datum podnošenja prijave.

(4) Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se i sljedeći dokazi:

1. preslika ugovora o radu,

2. preslika svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju,

3. potvrda o radnom stažu ili preslika druge isprave kojom se dokazuje radno iskustvo,

4. dokaz o plaćenoj naknadi za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja ispita.

Članak 5.

Obavijest o mjestu i datumu polaganja ispita, objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita.

III. ISPITNI PROGRAM

Članak 6.

Ispit se polaže prema ispitnom programu koji je utvrđen u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

IV. ISPITNA KOMISIJA

Članak 7.

(1) Ispitnu komisiju (u daljnjem tekstu: komisija) odlukom imenuje ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

(3) Odlukom iz stavka 1. ministar imenuje i zamjenskog člana za slučaj spriječenosti predsjednika ili člana komisije.

(4) Predsjednik komisije rukovodi radom komisije.

(5) Predsjednik i članovi komisije su službenici ministarstva i jedan predstavnik Hrvatske turističke zajednice.

Članak 8.

Komisija ima tajnika koji obavlja administrativne poslove, a osobito:

– obavlja poslove vezano uz objavu datuma, vremena i mjesta polaganja ispita na mrežnim stranicama ministarstva,

– utvrđuje popis prijavljenih kandidata,

– utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita,

– utvrđuje je li plaćena naknada za pristup ispitu,

– priprema prostoriju za ispit,

– utvrđuje identitet kandidata koji su pristupili ispitu,

– upoznaje kandidate koji su pristupili polaganju ispita s njihovim pravima i obvezama pri polaganju ispita (vrijeme trajanja pisanog dijela ispita, način ponašanja za vrijeme pisanog dijela ispita i drugo),

– uručuje kandidatu temu pisane zadaće,

– utvrđuje potrebna sredstva za obradu zadaće,

– obavlja i druge poslove vezane uz provedbu ispita.

Članak 9.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik ispitne komisije imaju pravo na naknadu za rad u provedbi ispita.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ministarstvo.

(3) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje ministarstvo na teret sredstava ostvarenih uplatom naknade za pristup ispitu.

V. NAČIN POLAGANJA ISPITA

Članak 10.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Članak 11.

Pisani dio ispita sastoji se od izrade pisane zadaće iz sadržaja ispitnog programa iz članka 6. ovoga Pravilnika, koju određuje komisija na prijedlog predsjednika, sukladno poslovima radnoga mjesta kandidata.

Članak 12.

Usmeni dio ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i poznavanja sadržaja utvrđenih ispitnim programom iz članka 6. ovoga Pravilnika, ovisno o radnom mjestu kandidata.

Članak 13.

(1) Kandidat može najviše dva puta iz opravdanih razloga (smrtni slučaj u užoj obitelji, bolest, u uvjetima posebnih okolnosti ili drugih objektivnih okolnosti) odgoditi polaganje ispita u roku koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije do dana određenog za polaganje ispita.

(2) O odgađanju, odnosno o odustajanju od polaganja ispita, kandidat je dužan izvijestiti i turističku zajednicu koja ga upućuje na polaganje ispita.

Članak 14.

Kandidat koji nije položio ispit ili ispitu nije pristupio, a ispit nije odgodio, može još jednom pristupiti polaganju ispita u sljedećem ispitnom roku. Ako u sljedećem ispitnom roku ne položi ispit ili ispitu ne pristupi nakon što je uredno prijavljen, gubi pravo na polaganje ispita.

Članak 15.

Kandidati koji polažu ispit trebaju, ovisno o vrsti stručnih poslova koje obavljaju u turističkoj zajednici, pokazati sljedeće poznavanje pravnih izvora:

– za obavljanje stručnih poslova direktora turističke zajednice, direktora predstavništva i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu te radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima u turističkoj zajednici, detaljno poznavanje,

– za obavljanje ostalih stručnih poslova u turističkoj zajednici, dobro poznavanje.

Članak 16.

(1) Rezultat se izražava brojem bodova, tako da svaki točni odgovor donosi jedan bod.

(2) Ocjena se utvrđuje na temelju postignutih bodova iz svakog predmeta ispita.

(3) Kandidat na pisanom dijelu ispita mora točno izraditi najmanje 60 % pisane zadaće, a na usmenom dijelu ispita, iz svakog predmeta mora točno odgovoriti na najmanje 60 % postavljenih pitanja.

(4) Usmenom dijelu ispita pristupa onaj kandidat koji na pisanom dijelu ispita točno izradi najmanje 60 % pisane zadaće.

(5) Ocjena uspjeha kandidata na ispitu, ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Članak 17.

(1) O provođenju ispita sastavlja se zapisnik za svakog kandidata posebno, tako da se u zapisnik unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu na usmenom dijelu ispita te ocjena uspjeha na ispitu, a pisana zadaća prilaže se zapisniku i predstavlja sastavni dio zapisnika.

(2) Zapisnik vode i potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije.

(3) Zapisnik se, zajedno s drugom ispitnom dokumentacijom, čuva u arhivu ministarstva u skladu s propisima koji uređuju čuvanje i zaštitu arhivskoga gradiva.

(4) Nakon završetka polaganja ispita, a na zahtjev kandidata, tajnik ispitne komisije će omogućiti kandidatu uvid u zapisnik.

Članak 18.

(1) Kandidat može izjaviti primjedbu u svezi s nepravilnostima u postupku provedbe ispita te na bodovanje odgovora.

(2) Primjedba se podnosi ispitnoj komisiji najdulje u roku od dva dana od dana polaganja ispita elektroničkim putem na adresu koja će biti objavljena u obavijesti iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Primjedba dostavljena izvan propisanog roka, neće se razmatrati.

Članak 19.

(1) O primjedbi iz članka 18. ovoga Pravilnika, komisija donosi odluku u roku od tri dana od primitka pisane primjedbe.

(2) U slučaju da se primjedba o nepravilnostima u postupku provedbe ispita utvrdi opravdanom, komisija će odrediti ponovno polaganje ispita.

(3) U slučaju osnovanosti primjedbe na bodovanje odgovora, komisija će ponovno utvrditi broj bodova i ocjenu uspjeha kandidata na ispitu.

Članak 20.

(1) O položenom ispitu ministarstvo izdaje uvjerenje na obrascu utvrđenom u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu obavezno sadrži podatke o kandidatu (ime i prezime, OIB), radnom mjestu za koji je ispit položen, datumu polaganja ispita, broju i datumu izdavanja uvjerenja te potpis predsjednika ispitne komisije.

(3) Uvjerenje se izdaje u roku od petnaest dana od dana polaganja ispita, u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja kandidatu, jedan turističkoj zajednici koja je kandidata uputila na polaganje ispita, a jedan ostaje u arhivu ministarstva.

VI. TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA

Članak 21.

(1) Odluku kojom se utvrđuje iznos naknade za polaganje ispita donosi ministarstvo.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva.

(3) Troškove prvog polaganja ispita snosi turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita.

(4) Troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

(5) Ako je polaganje ispita odgođeno ili prekinuto iz opravdanih razloga, uplaćeni iznos troškova polaganja ispita priznaje se za naknadno polaganje ispita.

Članak 22.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju, koja sadrži podatke o:

1. rednom broju kandidata,

2. kandidatu (ime i prezime, OIB, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, stečena kvalifikacija),

3. datumu prijave i odgodi ispita,

4. nazivu turističke zajednice u kojoj je zaposlen,

5. radnome mjestu za koje polaže ispit,

6. datumu polaganja/ponovnog polaganja ispita,

7. ostvarenim bodovima na ispitu,

8. ocjeni uspjeha,

9. izdanom uvjerenju (datum, klasa i urudžbeni broj),

10. primjedbama kandidata na postupak ispita ili na bodovanje,

11. ostale bilješke.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka, vodi se u elektroničkom obliku.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 121/09, 124/10, 15/13 i 65/13).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/26

Urbroj: 529-06-3-1-22-6

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG 1.

ISPITNI PROGRAM

I.

Ispitni program obuhvaća sljedeće predmete:

1. Sustav turističkih zajednica

2. Turistička pristojba

3. Članarine u turističkim zajednicama

4. Usluge u turizmu

5. Ugostiteljska djelatnost.

II.

Pravni izvori za pripremu Ispita utvrđuju se ovisno o vrsti stručnih poslova koje kandidati obavljaju u turističkoj zajednici.

III.

Za obavljanje stručnih poslova direktora turističke zajednice, direktora predstavništva i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu, te radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima u turističkoj zajednici Ispit se polaže sukladno sljedećim pravnim izvorima na snazi u vrijeme polaganja ispita:

1. Predmet »Sustav turističkih zajednica« obuhvaća:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 52/2019, 42/2020) i važeće provedbene propise

2. Predmet »Turistička pristojba« obuhvaća:

Zakon o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/2019, 32/2020, 42/2020) i važeće provedbene propise

3. Predmet »Članarine u turističkim zajednicama »obuhvaća:

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 52/2019, 144/2020) i važeće provedbene propise

4. Predmet »Usluge u turizmu« obuhvaća:

Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 130/2017, 25/2019, 98/2019, 42/2020, 70/2021)

5. Predmet »Ugostiteljska djelatnost« obuhvaća:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/2015, 121/2016, 99/2018, 25/2019, 98/2019, 32/2020, 42/2020, 126/2021)

IV.

Za obavljanje ostalih stručnih poslova u turističkoj zajednici Ispit se polaže sukladno sljedećim pravnim izvorima na snazi u vrijeme polaganja ispita:

1. Predmet »Sustav turističkih zajednica« obuhvaća:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 52/2019, 42/2020) i važeće provedbene propise

2. Predmet »Turistička pristojba« obuhvaća:

Zakon o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/2019, 32/2020, 42/2020) i važeće provedbene propise

3. Predmet »Članarine u turističkim zajednicama« obuhvaća:

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 52/2019, 144/2020) i važeće provedbene propise.

PRILOG 2.

PRILOG 3.