NN 45/2022 (13.4.2022.), Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

567

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13., 114/13., 41/14., 57/18. i 138/21., u daljnjem tekstu: Zakon) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

NAPUTAK

O JEDINSTVENOM REGISTRU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: Registar) je integrirana baza podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture definiranim člancima 3. i 4. Zakona.

(2) Registar se ustrojava i vodi u elektroničkom obliku u ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i održivi razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Ministarstvo je odgovorno za održavanje Registra koje podrazumijeva informatičko, mrežno i sigurnosno rješenje.

Članak 2.

Ovim Naputkom propisuje se struktura i sadržaj Registra, kategorije podataka, obveznici upisa, prijava i upis u Registar, izmjena podataka, obrada i verifikacija podataka, rokovi, način korištenja i objavu podataka iz Registra.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Naputka imaju sljedeće značenje:

a) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo i održivi razvoj, unutarnja ustrojstvena jedinica nadležna za poduzetničku infrastrukturu,

b) subjekti poduzetničke infrastrukture su poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije,

c) ukupna površina poduzetničke zone definirana je prostornim planom i odlukom o osnivanju, odnosno osnivačkim aktom zone i iskazuje se kao zbroj površina svih katastarskih čestica koje se nalaze u definiranom obuhvatu zone u cijelosti ili djelomično,

d) raspoloživa površina poduzetničke zone uključuje one katastarske čestice koje su namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone i iskazuje se kao zbroj površina tih katastarskih čestica,

e) aktivna površina poduzetničke zone uključuje one katastarske čestice na kojima se obavlja poduzetnička aktivnost i iskazuje se kao zbroj površina tih katastarskih čestica,

f) slobodna površina poduzetničke zone je raspoloživa površina na kojoj u datom trenutku nema poduzetničkih aktivnosti i smatra se slobodnom za dolazak novih poduzetnika i iskazuje se kao zbroj površina tih katastarskih čestica,

g) intenzitet aktivacije poduzetničke zone iskazuje se u postotku kao omjer aktivne i raspoložive površine poduzetničke zone.

STRUKTURA I SADRŽAJ JEDINSTVENOG REGISTRA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

(1) Registar kao elektroničku bazu podataka čine:

– Registar poduzetničkih zona,

– Registar poduzetničkih potpornih institucija.

(2) Registar je ustrojen prema Nacionalnoj klasifikaciji statističkih regija 3. razine prostornih jedinica Republike Hrvatske.

(3) Sastavni dio Registra su baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, obradu, analizu i verifikaciju podataka, za pregled podataka, za razmjenu podataka te preglednik i portal koji omogućuju izravan pristup javno dostupnim podatcima.

KATEGORIJE PODATAKA

Članak 5.

Registar sadrži sljedeće opće podatke o subjektima poduzetničke infrastrukture (PI):

– podatke o poduzetničkim zonama (PZ): vrsta; dugi i kratki naziv; godina osnivanja; osnivački akt; ukupna površina (mikro, mala, srednja, velika); tip aktivnosti (proizvodno-prerađivačka, logističko-distribucijska, uslužno-mješovita); intenzitet aktivacije (neaktivna, inicijalna aktivacija, srednje aktivna, potpuno aktivna); osnivač; OIB osnivača; MBS osnivača; upravitelj; OIB upravitelja; MBS upravitelja; županija; mjesto (grad / općina); adresa; broj telefona; broj faksa; web-stranica; e-mail; odgovorna osoba osnivača; broj telefona, e-mail adresa i funkcija odgovorne osobe; kontakt osoba; broj telefona i e-mail adresa kontakt osobe; datum posljednjeg ažuriranja podataka.

– podatke o poduzetničkim potpornim institucijama (PPI): vrsta; dugi i kratki naziv; pravni oblik PPI; OIB PPI; MBS PPI; djelatnost; godina osnivanja; osnivački akt; županija; mjesto (grad / općina); adresa; broj telefona; broj faksa; web-stranica; e-mail adresa; odgovorna osoba PPI-a; broj telefona, e-mail adresa i funkcija odgovorne osobe; kontakt osoba PPI-a; broj telefona i e-mail adresa kontakt osobe; osnivač PPI; fizička ili pravna osoba; pravni oblik osnivača; OIB osnivača; MBS osnivača; odgovorna osoba osnivača; broj telefona, e-mail adresa i funkcija odgovorne osobe osnivača; datum posljednjeg ažuriranja podataka.

Članak 6.

Registar sadrži sljedeće posebne podatke o poduzetničkim zonama (dalje zona ili PZ):

a) podatke o površini: ukupna površina (ha ili m2); ukupna raspoloživa površina (ha ili m2); ukupna slobodna površina (ha ili m2); intenzitet aktivacije iskazano u postotku i prema zadanim zakonskim kategorijama (neaktivna, inicijalna aktivacija, srednje aktivna, potpuno aktivna); namjena površine prema prostorno-planskoj dokumentaciji; formiranost katastarskih čestica za poduzetnike (izvršena parcelacija zemljišta); popis katastarskih čestica prema odluci o osnivanju/osnivačkom aktu; za svaku katastarsku česticu: katastarsku općinu, veličinu (m2), uključenost u cijelosti ili djelomično u obuhvat zone, vlasništvo, namjenu – stvarno stanje, namjenu – buduće stanje, raspoloživost, aktivacija, usklađenost zemljišne knjige i katastra.

b) podatke o poduzetnicima: ukupan broj poduzetnika u zoni; ukupan broj zaposlenih kod svih poduzetnika u zoni; popis poduzetnika; za svakog poduzetnika: naziv, OIB, djelatnost / NKD, aktivan ili neaktivan u zoni, broj zaposlenih u zoni, površina koju poduzetnik zauzima, popis katastarskih čestica koje poduzetnik zauzima, poslovanje poduzetnika izvan zone.

c) podatke o infrastrukturi: izgrađenost infrastrukture do zone: cesta, struja, voda, odvodnja, plin, komunikacijska infrastruktura; izgrađenost infrastrukture u obuhvatu zone: energetska (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci); komunalna (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu); prometna (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.); komunikacijska (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

d) podatke o strukturi vlasništva zemljišta u zoni: JLP(R)S – infrastruktura; JLP(R)S – raspoloživo za poduzetnike; JLP(R)S – ostalo; RH; poduzetnici (uključujući fizičke osobe koji obavljaju poslovnu djelatnost u zoni); infrastruktura (ostala osim u vlasništvu JLP(R)S-a); fizičke osobe (ne obavljaju poslovnu djelatnost u PZ); ostalo.

e) podatke o programima privlačenja i poticajima (potporama) za ulaganje i poslovanje poduzetnika u poduzetničku zonu.

f) podatke o ulaganjima u izgradnju i/ili razvoj poduzetničke zone: darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zonu: datum ugovora o darovanju, površina darovanog zemljišta, vrijednost darovanog zemljišta, rok privođenja namjeni, privedenost namjeni; bespovratne potpore za zonu iz državnog proračuna putem nadležnog ministarstva: broj primljenih potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora / naziv projekta; bespovratne potpore za zonu iz EU fondova: broj potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora / naziv projekta; bespovratne potpore za zonu iz ostalih izvora: naziv izvora, broj potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora / naziv projekta.

Članak 7.

Registar sadrži sljedeće posebne podatke o poduzetničkim potpornim institucijama (dalje PPI):

a) podatke o ustroju i broju zaposlenih u PPI-u, relevantnim referencama

b) podatke o sjedištu i poslovnim jedinicama PPI-a, ukupnoj površini PPI-a (m²), površini poslovnog prostora za poduzetnike (m²), površini radnog prostora za poduzetnike (m²)

c) podatke o vrsti usluga koje PPI pruža poduzetnicima, o poslovima i vrsti usluga koje obavlja za osnivača, o broju prisutnih poduzetnika u PPI-u, djelatnosti poduzetnika u PPI-u, broju zaposlenih po poduzetniku u PPI-u, površini zauzetosti PPI-a po pojedinom poduzetniku

d) podatke o godišnjem planu rada PPI-a usmjerenog na razvoj poduzetništva i na operativno pružanje podrške poduzetnicima, podatci o pružanju usluga poduzetnicima na nekomercijalnoj osnovi te izvješća o provedbi prethodnih godišnjih planova rada te izvješća (sažetci) o provedenim projektima

e) podatke o suradnji s drugim subjektima poduzetničke infrastrukture u RH, umreženosti i međunarodnoj suradnji

f) podatke o ulaganjima u izgradnju i/ili razvoj PPI-a: darovanje nekretnina u vlasništvu RH za PPI (datum ugovora o darovanju, površina darovane nekretnine, vrijednost darovane nekretnine, rok privođenja namjeni, privedeno namjeni), bespovratne potpore za PPI iz državnog proračuna putem nadležnog ministarstva (broj primljenih potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora / naziv projekta), bespovratne potpore za PPI iz EU fondova (broj potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora/naziv projekta), bespovratne potpore za PPI iz ostalih izvora (naziv izvora, broj potpora, godine primanja potpora, ukupna vrijednost potpora, namjena potpora/naziv projekta).

OBVEZNICI UPISA

Članak 8.

(1) Pravo i obvezu upisa u Registar imaju subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica odobrenih od nadležnog ministarstva za gospodarstvo i održivi razvoj u Republici Hrvatskoj, ostalih tijela državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, ostalih tijela nadležnih za odobravanje potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica iz Republike Hrvatske, Europske unije ili drugih inozemnih, odnosno međunarodnih tijela koja odobravaju potpore, poticajne mjere, darovnice ili povlastice.

(2) Pravo upisa u Registar imaju i subjekti poduzetničke infrastrukture koji nisu korisnici potpora ministarstva nadležnog za gospodarstvo i održivi razvoj, ali imaju namjeru koristiti potpore počevši od godine u kojoj dostavljaju podatke u Registar.

UPIS U REGISTAR

Članak 9.

(1) Osnivač i/ili upravitelj subjekta poduzetničke infrastrukture imenuje kontakt osobu za rad u Registru.

(2) Kontakt osoba elektronskim putem u Registar upisuje subjekt poduzetničke infrastrukture, otvara njegov korisnički račun te definira korisničko ime i lozinku.

(3) Kontakt osoba unosi podatke o subjektu poduzetničke infrastrukture u obrazac koji je sastavni dio aplikacije Registra, a nakon unosa podataka dostavlja Ministarstvu dokumentaciju na temelju koje su podatci uneseni u Registar.

(4) Upis subjekta poduzetničke infrastrukture u Registar, unos svih podataka u obrazac aplikacije te dostava sve dokumentacije Ministarstvu smatra se prijavom subjekta poduzetničke infrastrukture u Registar u smislu članka 13. Zakona.

(5) Prijava se smatra nepotpunom kada u Registar nisu upisani svi podatci i/ili Ministarstvu nije dostavljena sva dokumentacija na temelju koje su podatci uneseni u Registar.

(6) Prijava u Registar se ne naplaćuje.

(7) Kontakt osoba koja je u ime osnivača i/ili upravitelja subjekta poduzetničke infrastrukture napravila upis subjekta u Registar, dužna je korisničko ime i lozinku korištenu pri upisu staviti na raspolaganje odgovornoj osobi osnivača i/ili upravitelja subjekta poduzetničke infrastrukture i odgovornoj osobi prijavljenog subjekta poduzetničke infrastrukture.

IZMJENA PODATAKA U REGISTRU

Članak 10.

(1) Kontakt osoba subjekta poduzetničke infrastrukture obvezna je skrbiti o podatcima koji su uneseni u Registar i pravovremeno ih mijenjati i/ili dopunjavati.

(2) Izmjene i/ili dopune podataka vrše se elektronskim putem u aplikaciji Registra.

(3) Nakon izmjene i/ili dopune podataka u Registru, kontakt osoba subjekta poduzetničke infrastrukture obvezna je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju na temelju koje su podatci u Registru mijenjani ili dopunjeni.

OBRADA I VERIFIKACIJA PODATAKA

Članak 11.

(1) Ministarstvo obrađuje i analizira podatke u Registru i dostavljenu dokumentaciju na temelju koje su podatci uneseni u Registru.

(2) Ministarstvo ima pravo brisati podatke o subjektima poduzetničke infrastrukture iz Registra u slučaju kada utvrdi da upisani podatci ne odgovaraju stvarnom stanju.

(3) Ministarstvo ima pravo zatražiti subjekt poduzetničke infrastrukture obrazloženje upisanih podataka i/ili potvrdu njihove točnosti te obrazloženje i/ili dopunu dostavljene dokumentacije.

(4) Završetkom obrade odnosno verifikacijom upisanih podataka u Registar smatra se javna objava općih podataka o subjektu poduzetničke infrastrukture u Registru.

STATUS MIROVANJA SUBJEKATA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE U REGISTRU

Članak 12.

(1) Ministarstvo ima pravo subjektu poduzetničke infrastrukture upisanom u Registar dodijeliti status mirovanja u slučaju kada subjekt poduzetničke infrastrukture:

– ne dostavi zatraženo obrazloženje podataka u određenom roku,

– ne dostavi zatraženu potvrdu točnosti upisanih podataka u određenom roku,

– ne dostavi zatraženu dokumentaciju u određenom roku,

– nije ažurirao podatke u Registru duže od 5 godina.

(2) Ministarstvo će ukinuti status mirovanja subjektu poduzetničke infrastrukture nakon što uzroci statusa mirovanja iz stavka 1. ovoga članka budu otklonjeni.

(3) Za vrijeme trajanja statusa mirovanja smatra se da subjekt poduzetničke infrastrukture nije prijavljen u Registar, a opći podaci o istome nisu javno vidljivi.

ROKOVI

Članak 13.

(1) Kontakt osoba subjekta poduzetničke infrastrukture obvezna je dostaviti u Registar dokumentaciju koja je temelj upisa subjekta u Registar u roku od 30 dana od dana izvršenog upisa.

(2) Kontakt osoba subjekta poduzetničke infrastrukture obvezna je unijeti u Registar sve izmjene i/ili dopune podataka te dostaviti Ministarstvu pripadajuću dokumentaciju u roku od 30 dana od dana nastale promjene vezane za prijavljeni subjekt poduzetničke infrastrukture.

(3) Kontakt osoba subjekta poduzetničke infrastrukture obvezna je dostaviti Ministarstvu zatraženo obrazloženje upisanih podataka i/ili potvrdu njihove točnosti te obrazloženje i/ili dopunu dostavljene dokumentacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva Ministarstva.

(4) Ministarstvo ima pravo od subjekata poduzetničke infrastrukture upisanih i/ili verificiranih u Registru zatražiti potvrdu točnosti upisanih podataka, najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće, uz navođenje roka za dostavu potvrde točnosti podataka u Registru.

NAČIN KORIŠTENJA I OBJAVA PODATAKA

Članak 14.

(1) Registar je dostupan na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva.

(2) Opći podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture verificirani od strane Ministarstva su javno dostupni u aplikaciji Registra, u formatu za preuzimanje u strojno čitljivom obliku.

(3) Posebni podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture dostupni su na zahtjev podnesen poštom ili elektroničkom poštom Ministarstvu.

(4) Zahtjev treba sadržavati: ime i prezime fizičke osobe / naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa) podnositelja zahtjeva, detaljan sadržaj zahtjeva (koji poseban podatak, za koji subjekt poduzetničke infrastrukture, itd.), svrhu za koju se traži poseban podatak, način daljnjeg korištenja posebnog podatka te sve druge informacije relevantne za podneseni zahtjev.

(5) Korištenje i daljnje (ponovno) objavljivanje općih i/ili posebnih podataka iz Registra, dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora podataka.

(6) Ministarstvo nije odgovorno za posljedice proizašle iz korištenja podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/02

Urbroj: 517-03-02-02-22-40

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.