NN 45/2022 (13.4.2022.), Pravilnik o središnjoj lovnoj evidenciji

Ministarstvo poljoprivrede

568

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SREDIŠNJOJ LOVNOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja Središnje lovne evidencije (u daljnjem tekstu: SLE), obveznici upisnika u evidenciju, način unosa podataka i vrste podataka koji se upisuju u evidenciju.

Članak 2.

(1) SLE je središnji izvor informacija o lovištima ustanovljenim u Republici Hrvatskoj i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o pravu lova i lovnogospodarskih planova.

(2) U SLE-u se prikupljaju i evidentiraju podaci iz akata o ustanovljenju lovišta, ugovora o pravu lova i lovnogospodarskih planova.

(3) SLE se sastoji od baze podataka smještene u ministarstvu nadležnom za poslove u području lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Neprekidnost rada SLE i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka SLE osigurava Ministarstvo.

Članak 3.

(1) Obveznici unosa podataka u SLE su: Ministarstvo, upravna tijela područne (regionalne) samouprave nadležna za poslove lovstva i lovoovlaštenici u skladu s dopuštenom razinom pristupa.

(2) Prilikom svakog upisa u SLE, obveznik unosa podataka dužan je provjeriti sve elemente koje upisuje u SLE, kako bi utvrdio da su ispravno upisani.

Članak 4.

Podaci koji se upisuju u SLE organizirani su po sljedećim grupama podataka:

a) LOVIŠTA

b) UGOVORI

c) LOVOOVLAŠTENICI

d) MARKICE.

Članak 5.

(1) Grupa podataka »LOVIŠTA« uključuje sljedeće podatke o lovištima ustanovljenim u Republici Hrvatskoj:

– naziv županije

– broj lovišta

– naziv lovišta

– vlasništvo

– tip lovišta

– površinu sukladno aktu o ustanovljenju

– reljefni karakter

– opis granice lovišta.

(2) Za svako pojedino lovište prilažu se sljedeći dokumenti u elektroničkom obliku:

– karta lovišta

– odluka o ustanovljenju lovišta.

Članak 6.

(1) Grupa podataka »UGOVORI« uključuje sljedeće podatke o ugovorima i lovnogospodarskim planovima:

– klasu ugovora

– urudžbeni broj ugovora

– datum potpisa ugovora

– početak važenja ugovora

– datum isteka ugovora

– godišnju naknadu

– valutu

– pravo lova

– broj ugovora

– napomenu

– lovnogospodarske planove s pripadajućim obrascima.

(2) Za svaki pojedini ugovor prilaže se potpisani ugovor i svi dodaci ugovoru (aneksi) koji se odnose na predmetni ugovor kao i akti doneseni na temelju članka 77. stavka 3. Zakona o lovstvu u elektroničkom obliku.

(3) Za svaki pojedini lovnogospodarski plan prilaže se odobreni lovnogospodarski plan u elektroničkom obliku.

Članak 7.

Grupa podataka »LOVOOVLAŠTENICI« uključuje sljedeće podatke o lovoovlaštenicima:

– naziv lovoovlaštenika

– odgovornu osobu

– matični broj

– OIB

– ulicu i kućni broj sjedišta

– mjesto sjedišta

– ulicu i kućni broj za dostavu

– mjesto za dostavu

– tip lovoovlaštenika

– status lovoovlaštenika

– broj telefona za kontakt

– adresu elektroničke pošte.

Članak 8.

Grupa podataka »MARKICE« uključuje podatke o statusu evidencijskih markica za označavanje krupne vrste divljači i prikaz izdatnica.

Članak 9.

(1) Pregled i unos podataka omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja SLE.

(2) Ministarstvu i upravnim tijelima područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove lovstva kao davateljima prava lova omogućen je pregled svih podataka te unos i promjena podataka iz djelokruga svoje nadležnosti.

(3) Lovoovlaštenicima omogućen je pregled podataka iz svih njihovih ugovora o pravu lova za koje imaju sklopljene ugovore s davateljima prava lova i unos podataka sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

(4) Lovnim inspektorima Državnog inspektorata omogućen je pregled svih podataka na temelju kojih obavljaju nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti lovstva.

(5) Javni podaci iz SLE dostupni su svim pravnim i fizičkim osobama bez naknade.

(6) Javnim podacima iz stavka 5. ovog članka smatraju se sljedeći podaci iz SLE:

– sve informacije iz grupe podataka »LOVIŠTA«

– sljedeće informacije iz grupe podataka »UGOVOR«:

– klasa ugovora

– urudžbeni broj ugovora

– datum potpisa ugovora

– početak važenja ugovora

– datum istek ugovora

– godišnja naknada

– pravo lova

– broj ugovora

– podaci o smjernicama budućeg gospodarenja iz lovnogospodarskih planova

– sljedeće informacije iz grupe podataka »LOVOOVLAŠTENICI«:

– naziv lovoovlaštenika

– ulica i kućni broj sjedišta

– mjesto sjedišta.

Članak 10.

Obveze Ministarstva u okviru SLE jesu:

– unos i promjena svih podataka iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika koji se odnose na državna i privatna lovišta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odnosnog akta

– unos podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika koji se odnose na državna i privatna lovišta i promjena svih podataka

– upis i promjena statusa evidencijskih markica za označavanje krupne vrste divljači iz članka 8. ovoga Pravilnika

– praćenje, kontrola i odobrenje izmjena u SLE.

Članak 11.

Obveze upravnih tijela područne (regionalne) samouprave nadležnih za poslove lovstva u okviru SLE jesu:

– unos i promjena svih podataka iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika koji se odnose na zajednička lovišta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odnosnog akta

– unos svih podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika koji se odnose na zajednička lovišta.

Članak 12.

Obaveze lovoovlaštenika u okviru SLE jesu:

– unos podataka iz članka 6. stavka 1. podstavka 11. ovoga Pravilnika koji se odnose na izvršenje lovnogospodarskog plana za proteklu lovnu godinu najkasnije do 31. svibnja tekuće lovne godine za prethodnu lovnu godinu

– obavještavati Ministarstvo o svakoj izmjeni podataka o lovoovlašteniku u roku od 15 dana od dana nastanka promjene

– razduženje odnosno promjena statusa evidencijske markice iz članka 8. ovoga Pravilnika u roku od sedam dana od dana izlučenja divljači.

Članak 13.

(1) Broj lovišta iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika određen je broj i sastoji se od sljedećih rimskih i arapskih brojki u obliku x/y:

– x – isključivo rimski broj i predstavlja županiju u kojoj je lovište ustanovljeno

– y – za državna lovišta je isključivo jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti arapski broj i predstavlja redni broj lovišta unutar županije; za zajednička i privatna lovišta je isključivo troznamenkasti arapski broj i predstavlja redni broj lovišta unutar županije.

(2) Tablica rimskih brojeva za županije i Grad Zagreb za broj lovišta iz stavka 1. ovoga članka tiskana je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Broj lovišta iz stavka 1. ovoga članka je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Članak 14.

(1) Broj ugovora iz članka 6. stavka 2. podstavka 9. ovoga Pravilnika za zajednička i privatna lovišta je određeni broj i sastoji se od pet znamenaka isključivo arapskih brojki gdje prve dvije znamenke određuju županiju na području koje je ustanovljeno lovište, a ostale tri redni broj ugovora u toj županiji.

(2) Tablica brojeva za županije i Grad Zagreb za prve dvije znamenke ugovora iz stavka 1. ovog članka tiskana je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Broj ugovora iz stavka 1. ovoga članka je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Središnje lovne evidencije (»Narodne novine«, br. 67/06 i 73/10).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/19

Urbroj: 525-11/0569-22-7

Zagreb, 25. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

ŽupanijaBroj lovišta – x
(članak 13. ovoga
Pravilnika)
Broj ugovora – prve dvije znamenke (članak 14. ovoga
Pravilnika)
Zagrebačka županijaI01
Krapinsko-zagorska županijaII02
Sisačko-moslavačka županijaIII03
Karlovačka županijaIV04
Varaždinska županijaV05
Koprivničko-križevačka županijaVI06
Bjelovarsko-bilogorska županijaVII07
Primorsko-goranska županijaVIII08
Ličko-senjska županijaIX09
Virovitičko-podravska županijaX10
Požeško-slavonska županijaXI11
Brodsko-posavska županijaXII12
Zadarska županijaXIII13
Osječko-baranjska županijaXIV14
Šibensko-kninska županijaXV15
Vukovarsko-srijemska županijaXVI16
Splitsko-dalmatinska županijaXVII17
Istarska županijaXVIII18
Dubrovačko-neretvanska županijaXIX19
Međimurska županijaXX20
Grad ZagrebXXI21