NN 46/2022 (15.4.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

579

Na temelju članka 34. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU POGOĐENE POSLJEDICAMA RAZORNIH POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA

I.

U Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (»Narodne novine«, broj 12/22.), u točki IV. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/149

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.