NN 60/2022 (27.5.2022.), Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije

Ministarstvo turizma i sporta

864

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 86/12, 98/19 i 34/21), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA I PODUZETIM MJERAMA SPORTSKE INSPEKCIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije.

Članak 2.

(1) Očevidnik su obvezni voditi sportski inspektori, viši sportski inspektori i glavni sportski inspektor (u daljnjem tekstu: inspektori) ministarstva nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 3.

(1) Očevidnik se vodi za svaku kalendarsku godinu, a nosi naziv Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama inspektora.

(2) U prazninu na sredini zaglavlja stranice obrasca upisuje se godina za koju se vodi očevidnik, u lijevom gornjem kutu tablice obrasca upisuje se ime i prezime inspektora, a u desnom naziv unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za poslove sportske inspekcije.

(3) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog).

(4) Očevidnik se može voditi i u elektroničkom obliku.

Članak 4.

U tabelarni dio očevidnika koji vode inspektori upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj

– unosi se redni broj predmeta

2. klasa i urbroj

3. nadzirana osoba

– unosi se naziv i adresa sjedišta, OIB pravne osobe, ime, prezime, adresa, OIB i funkcija odgovorne osobe ili ime, prezime, adresa i OIB fizičke osobe na koju se inspekcijski postupak odnosi

4. datum inspekcijskog nadzora

– unosi se datum zaključenja zapisnika o nadzoru

5. predmet inspekcijskog nadzora

6. zapisnik

– unosi se datum, klasa i urbroj zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru

7. utvrđeno činjenično stanje

8. obustava postupka

– unosi se napomena o obustavi postupka

9. poduzete mjere

– unose se podaci o postupanju inspektora nakon utvrđenog činjeničnog stanja, podaci o donesenom rješenju kojim se nalaže uklanjanje nedostataka ili zabranjuje obavljanje djelatnosti

10. prijava nadležnim tijelima

– unose se podaci o obavijesti dostavljenoj drugoj nadležnoj inspekciji, odnosno drugom nadležnom tijelu državne uprave, obavijesti nadležnom sportskom tijelu, obavijesti nadležnom tijelu progona

11. hitne mjere i kontrola izvršenja rješenja

– unose se izrečene mjere protiv kojih žalba ne odgađa izvršenje i datum kontrole izvršenja upravnog rješenja

12. postupanje povodom žalbe na rješenje

– unosi se tko je izjavio žalbu i kada

13. podaci o postupanju inspektora po žalbi

– odbačena žalba, rješenje stavljeno izvan snage, rješenje zamijenjeno novim rješenjem, žalba dostavljena ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za drugostupanjski upravni postupak

14. drugostupanjski postupak

– unosi se podatak o tome kada je žalba dostavljena i kojoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za drugostupanjski upravni postupak i podaci o odluci drugostupanjskog tijela

15. upravni spor

– unosi se napomena o pokrenutom upravnom sporu i odluci upravnog suda

16. prekršajni postupak

– unose se podaci o izdavanju prekršajnog naloga, podnošenju optužnog prijedloga i donesenoj odluci nadležnog suda

17. novčane kazne

– unose se podaci o izrečenim novčanim kaznama i njihovom izvršenju

18. napomene

– unose se ostali podaci ako su značajni za provedeni inspekcijski postupak.

Članak 5.

Podacima sadržanim u očevidniku iz članka 4. ovoga Pravilnika koristit će se inspektori, kao i odgovorne osobe Ministarstva, prilikom sastavljanja izvješća o radu.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije (»Narodne novine«, broj 27/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/5
Urbroj: 529-06-3-1-22-6
Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG

OČEVIDNIK O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA I PODUZETIM RADNJAMA INSPEKTORA ZA GODINU
Ime i prezime inspektoraUstrojstvena jedinica/samostalni izvršitelj
Red. br.Klasa i urbrojNadzirana osobaDatum inspekcijskog nadzoraPredmet inspekcijskog nadzoraZapisnikUtvrđeno činjenično stanjeObustava postupkaPoduzete mjerePrijava nadležnom tijeluHitne mjere i kontrola izvršenja rješenjaHitne mjerePostupanje povodom žalbePodaci o postupanju po žalbiDrugostupanjski postupakUpravni sporPrekršajni postupakNovčane kazneNapomena
1
2
3
4