NN 60/2022 (27.5.2022.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

865

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 86/12, 98/19 i 34/21) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU SPORTSKIH INSPEKTORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled znaka kojim se dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti osobe koja obavlja poslove sportske inspekcije, način izdavanja i zamjene službene iskaznice odnosno znaka te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama i znakovima.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 3.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, veličine 105 x 65 mm, a izrađena je od tvrđeg papira, na kojoj je uz rubove ucrtan hrvatski pleter i koja je presvučena plastičnim materijalom.

(2) Iskaznica sportskih inspektora, viših sportskih inspektora i glavnoga sportskog inspektora je žute boje.

(3) Obrasci iskaznice tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. OBRAZAC ISKAZNICE I OBLIK ZNAKA

Oblik i sadržaj obrasca iskaznice

Članak 4.

(1) Obrazac iskaznice sportskog inspektora i višeg sportskog inspektora (Prilog 1) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske i tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA«,

– ispod teksta naziv: »ISKAZNICA SPORTSKOG INSPEKTORA« te ime i prezime sportskog inspektora, a ispod naziv radnog mjesta: »INSPEKTOR« ili »VIŠI SPORTSKI INSPEKTOR«,

– u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25 x 30 mm,

– ispod fotografije broj iskaznice i broj znaka.

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži otisnuti tekst o ovlastima nositelja iskaznice:

– »OVLASTI: Nositelj ove iskaznice ovlašten je na temelju Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji obavljati nadzor i poduzimati mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti.«

– u donjem lijevom kutu ispod teksta se nalazi mjesto i datum izdavanja iskaznice, a u sredini mjesto za pečat Ministarstva turizma i sporta te u donjem desnom kutu tekst: »MINISTAR« te mjesto za potpis ministra nadležnog za sport.

Članak 5.

(1) Obrazac iskaznice glavnog sportskog inspektora (Prilog 2) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske i tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA«,

– ispod teksta naziv: »ISKAZNICA GLAVNOG SPORTSKOG INSPEKTORA« te ime i prezime glavnog sportskog inspektora, a ispod naziv radnog mjesta »GLAVNI INSPEKTOR«,

– u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25 x 30 mm,

– ispod fotografije broj iskaznice i broj znaka.

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži otisnuti tekst o ovlastima nositelja iskaznice:

– »OVLASTI: Nositelj ove iskaznice ovlašten je na temelju Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji obavljati nadzor i poduzimati mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti.«

– u donjem lijevom kutu ispod teksta se nalazi mjesto i datum izdavanja iskaznice, a u sredini mjesto za pečat Ministarstva turizma i sporta te u donjem desnom kutu tekst: »MINISTAR« te mjesto za potpis ministra nadležnog za sport.

Članak 6.

Oblik i sadržaj službenog znaka

(1) Službeni znak (Prilog 3) izrađen je od metala i kružnog je oblika promjera 55 mm s mjedenom podlogom i sjajnom aplikacijom od nikla.

(2) U središtu znaka, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Središnji dio znaka okružuje sjajni prsten izrađen od nikla na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »SPORTSKA INSPEKCIJA«. Grb Republike Hrvatske i prsten od nikla okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu znaka istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela znaka proteže se sjajna lenta od nikla, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan troznamenkasti broj znaka. Znak je izrađen u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok je serijski broj znaka utisnut.

(3) Za poleđinu znaka pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(4) Izgled znaka otisnut je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Iskaznica i znak nose se u pripadajućem kožnom povezu (Prilog 4).

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovog članka je crne boje, trodijelni s dvostrukim pregibom, a veličina svakoga dijela je 8 x 12 cm.

(3) Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske i naziv »SPORTSKA INSPEKCIJA«.

III. IZDAVANJE I UPORABA ISKAZNICE I ZNAKA

Članak 8.

Glavnom sportskom inspektoru, višim sportskim inspektorima i sportskim inspektorima Ministarstvo turizma i sporta izdaje iskaznice i znak, s pripadajućim kožnim povezom, te snosi troškove njihovog izdavanja.

Članak 9.

(1) Samostalni sektor sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta vodi očevidnik (Prilog 5) o izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima inspektora.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora,

3. broj iskaznice,

4. broj znaka,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora,

6. datum izdavanja iskaznice,

7. datum izdavanja znaka,

8. potpis inspektora,

9. datum vraćanja ili poništenja iskaznice,

10. datum vraćanja ili pohrane znaka,

11. potpis inspektora,

12. napomenu,

13. potpis osobe koja vodi očevidnik.

Članak 10.

(1) Inspektor koji izgubi ili ošteti iskaznicu, odnosno znak ili na drugi način ostane bez iskaznice ili znaka, dužan je o tome odmah izvijestiti rukovodeću osobu.

(2) Do izdavanja nove iskaznice i znaka inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu i znak.

(3) Pisana ovlast iz stavka 2. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice.

(4) Nova iskaznica ili znak izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak proglase nevažećima u »Narodnim novinama«.

(5) U slučaju kad je gubitak, oštećenje ili nestanak iskaznice ili znaka posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove objave u »Narodnim novinama«, izdavanja nove iskaznice ili znaka snosi sam inspektor.

Članak 11.

(1) Inspektor je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova inspektora, dostaviti iskaznicu i znak osobi koja vodi očevidnik iz članka 9. ovog Pravilnika radi poništenja i upisa činjenice poništenja u očevidnik o izdanim iskaznicama i znakovima inspektora.

(2) Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka se poništava, a znak pohranjuje u Samostalnom sektoru sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta.

(3) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i znak u slučaju privremenog udaljenja iz službe na temelju odredaba posebnog zakona, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

(4) Privremeno oduzeta iskaznica i znak pohranjuju se i čuvaju u Samostalnom sektoru sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 3. ovog članka.

(5) Ovisno o ishodu postupka, odnosno po prestanku opravdanih razloga iz stavka 3. ovoga članka, iskaznica se vraća inspektoru ili se poništava, a znak se vraća inspektoru ili se pohranjuje u Samostalnom sektoru sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta.

Članak 12.

(1) Inspektor smije koristiti iskaznicu i znak samo u svrhu obavljanja inspekcijskoga nadzora u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o sportskoj inspekciji.

(2) Svaka zlouporaba iskaznice i znaka osnova je za pokretanje stegovne odgovornosti.

Članak 13.

Sportski inspektori koristit će službene iskaznice izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (»Narodne novine«, broj 27/13) do izdavanja iskaznice na temelju ovoga Pravilnika, nakon čega će se prethodno izdana iskaznica poništiti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (»Narodne novine«, broj 27/13).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/4

Urbroj: 529-06-3-1-22-6

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC ISKAZNICE SPORTSKOG INSPEKTORA I VIŠEG SPORTSKOG INSPEKTORA

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

PRILOG 2

OBRAZAC ISKAZNICE GLAVNOG SPORTSKOG INSPEKTORA

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

PRILOG 3

PRIKAZ IZGLEDA SLUŽBENOG ZNAKA SPORTSKE INSPEKCIJE

SLUŽBENI ZNAK

PRILOG 4

PRIKAZ IZGLEDA KOŽNOG POVEZA

PRILOG 5

OBRAZAC OČEVIDNIKA O IZDANIM I VRAĆENIM ISKAZNICAMA I ZNAKOVIMA SPORTSKIH INSPEKTORA