NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača

Vijeće za elektroničke medije

1142

Na temelju članka 50. stavka 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21) Vijeće za elektroničke medije donosi na 26-22 sjednici održanoj 29. lipnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU POVEĆANJA OPSEGA UDJELA EUROPSKIH AUDIOVIZUALNIH DJELA NEOVISNIH PROIZVOĐAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se pojam europskih djela neovis­nih proizvođača, definicija neovisnog proizvođača audiovizualnih djela, propisuju se kriteriji i način povećanja opsega udjela europskih djela neovisnih proizvođača u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga, propisuje se i način podnošenja izvješća o udjelu europskih djela neovisnih proizvođača u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga, te podaci koje to izvješće mora sadržavati, kao i obveza ulaganja novčanih sredstava za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

Članak 2.

(1) Neovisni proizvođač audiovizualnih djela je pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od država članica Europske unije

– nema vlasnički udio nakladnika televizije i/ili pružatelja audiovizualne medijske usluge

– u svom je poslovanju neovisna o nakladniku televizije i/ili pružatelju audiovizualne medijske usluge

– kod pojedinačnog nakladnika televizije i/ili pružatelja audiovizualne medijske usluge u razdoblju od tri godine ne participira s više od 90% svog ukupno ostvarenog prihoda

– raspolaže sekundarnim pravima na audiovizualnom djelu.

(2) Neovisni je proizvođač i pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, a ima sjedište u jednoj od trećih zemalja, ako europska djela čine većinski udio njegove audiovizualne proizvodnje u posljednje tri godine i uz to ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

(3) Neovisni proizvođač mora uložiti najmanje 5% financijskih sredstava za pokriće ukupnih troškova proizvodnje audiovizualnih djela odnosno koprodukcije.

(4) Za potrebe ovog Pravilnika primarna prava su prava emitiranja i drugog priopćavanja audiovizualnog djela javnosti na vlastitim platformama na teritoriju Republike Hrvatske, koja je stekao pružatelj audiovizualne medijske usluge kroz financiranje produkcije ili koprodukcije predmetnog audiovizualnog djela.

Primarna se prava ostvaruju na ograničeno razdoblje i definiraju ugovorom između pružatelja audiovizualne medijske usluge i neovisnog proizvođača. Nakon isteka ugovorenog razdoblja, prava se vraćaju neovisnom proizvođaču.

(5) Za potrebe ovog Pravilnika sekundarna prava su definirana kao sva ostala prava koja nisu obuhvaćena primarnim pravima, odnosno kao prava na iskorištavanje audiovizualnog djela na tržištima izvan Republike Hrvatske, a koja su u posjedu neovisnog proizvođača.

Za stjecanje sekundarnih prava nužno je da neovisni proizvođač od samog početka upravlja kreativnim i poslovnim razvojem predmetnog audiovizualnog djela, te drugim produkcijskim procesima. Samo obavljanje izvršne, odnosno servisne produkcije nije dovoljno za stjecanje sekundarnih prava niti takvog proizvođača kvalificira neovisnim proizvođačem, a kako je definirano stavkom 1. ovog članka.

Članak 3.

(1) Pružatelj audiovizualne medijske usluge mora osigurati da udio europkih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu iznosi najmanje 10% vremena.

(2) Najmanje polovica djela iz ovoga članka (najmanje udio od 5% europskih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu) mora biti proizvedena u posljednjih pet godina.

(3) U godišnje vrijeme objavljivanja europskih djela neovisnih proizvođača iz ovoga članka ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događanjima, pornografskom sadržaju, igrama (igre na sreću, loto igre), oglašavanju, uslugama teleteksta i teletrgovini.

(4) Odredbe stavaka 1. do 2. ovoga članka primjenjuju se i na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga specijaliziranog kanala koji nije namijenjen sportskim događanjima, glazbi i informativnom programu.

(5) Odredbe stavaka 1. do 2. ovoga članka ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu.

Članak 4.

(1) Obveza iz članka 3. stavka 1. te članka 7. ne primjenjuje se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili ukupni bruto prihod manji od 15 milijuna kuna. Pod prihodom se podrazumijeva prihod od obavljanja djelatnosti nakladnika televizije, kao i prihod od drugih povezanih djelatnosti ako ih pružatelj ostvaruje (prihod od djelatnosti pružanja svih oblika audiovizualnih usluga na zahtjev, djelatnosti medijskih usluga televizije putem satelita, kabela, interneta ili na drugi dopušteni način, te usluga pružanja platformi za razmjenu videozapisa).

(2) Prihod iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i prihod izravno povezanih društava pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

(3) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga koji smatra da udovoljava uvjetima za izuzeće iz stavka 1. ovog članka dužan je do 31. siječnja dostaviti zahtjev za izuzeće za prethodnu godinu. Zahtjev za izuzeće sadrži odgovarajuće dokaze, posebice godišnje financijsko izvješće (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podaci) te po potrebi druge prikladne dokumente kojima pružatelj dokazuje opravdanost zahtjeva za izuzeće.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovog članka Vijeće za elektroničke medije ne donosi posebnu odluku već pisanim putem obavještava pružatelja je li njegov zahtjev prihvaćen.

(5) Vijeće za elektroničke medije obvezuje se s prikupljenim podacima postupati na propisani način, čuvajući tajnost podataka koji su označeni kao poslovna tajna.

Članak 5.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji su potpisali ugovor o koncesiji, odnosno dobili dopuštenje nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (22. listopada 2021.), a koji u početnom razdoblju nemaju dovoljan opseg udjela iz članka 3. ovog Pravilnika moraju u prve dvije godine sukcesivno povećavati udio i to na način da:

– u prvoj godini djelovanja moraju postići udio od najmanje 5% udjela europskih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu

– u drugoj godini djelovanja moraju postići udio od najmanje 10% udjela europskih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu.

(2) Nakon što pružatelji audiovizualnih medijskih usluga postignu potreban udio od najmanje 10% udjela europskih djela neovisnih proizvođača u programu, moraju taj udio nadalje stalno održavati najmanje na minimumu propisanom člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika, te više nemaju pravo ponovno koristiti mogućnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Tijekom trajanja koncesija, odnosno dopuštenja dobivenih prije stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21, 22. listopada 2021.) pružatelji audiovizualnih medijskih usluga moraju stalno postizati da europska djela neovisnih proizvođača čine najmanje 10% njihovog godišnjeg vremena objavljivanja, kao što je propisano člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika.

U slučaju da tijekom trajanja koncesije odnosno dopuštenja, ostvare manje udjele od propisanih nemaju pravo koristiti mogućnost iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

U slučaju kada jedan pružatelj audiovizualnih medijskih usluga pruža usluge više od jednog kanala, bilo temeljem ugovora o koncesiji bilo temeljem dobivenog dopuštenja, udovoljavanje minimalnim udjelima europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika odnosi se na svaki kanal zasebno.

Članak 7.

(1) Pružatelj audiovizualne medijske usluge mora osigurati najmanje 5% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je u prethodnoj godini ostvario obavljanjem djelatnosti za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

(2) Iznimno, u prelaznoj 2023. godini pružatelj audiovizualne medijske usluge mora osigurati najmanje 2,5% godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu, na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga specijaliziranih programa, te na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga s niskim prometom kako je definirano člankom 4. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(4) Nakon 1. siječnja 2024. pružatelji audiovizualnih medijskih usluga moraju svake godine osigurati najmanje 5% svog ukupnog godišnjeg bruto prihoda za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača, kako je propisano stavkom 1.

(5) Odredbe ovog članka stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika u slučaju da operator elektroničkih komunikacija postane pružatelj medijske usluge satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblikom prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, mora osigurati najmanje 10% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je ostvario u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

Pod ukupnim godišnjim bruto prihodom od obavljanja djelatnosti podrazumijeva se prihod od obavljanja djelatnosti medijske usluge satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblikom prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, kao i prihod od drugih povezanih djelatnosti ako ih pružatelj ostvaruje (prihod od djelatnosti pružanja svih oblika audiovizualnih usluga na zahtjev, djelatnosti medijskih usluga televizije, te usluga pružanja platformi za razmjenu videozapisa).

(2) Pružatelji medijske usluge koji su dobili dopuštenje nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (22. listopada 2021.), a koji ne osiguraju provođenje obaveze iz stavka 1. moraju svake godine sukcesivno povećavati udio i to na način da:

– u prvoj godini moraju osigurati najmanje 5% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je su prethodnoj godini ostvarili obavljanjem djelatnosti za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača

– u drugoj godini moraju osigurati najmanje 10% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili obavljanjem djelatnosti za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

(3) Nakon što pružatelji medijskih usluga iz stavka 1. ovog članka postignu potreban udio za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača, moraju taj udio nadalje stalno održavati najmanje na minimumu propisanom člankom 8. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(4) Izvješće i dokaze o provedbi obveze iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan dostaviti Vijeću za elektroničke najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu na obrascima koje utvrdi Vijeće.

Članak 9.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dužni su uložiti 2% ukupnog godišnjeg bruto prihoda u proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača ili otkupiti proizvedena hrvatska audiovizualna djela neovisnih proizvođača.

(2) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, čiji je poslovni nastan u drugim državama članicama Europske unije, a koji su usmjereni prema publici u Republici Hrvatskoj, dužni su uložiti 2% ukupnog godišnjeg bruto prihoda u proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača ili otkupiti proizvedena hrvatska audiovizualna djela neovisnih proizvođača.

(3) Ulaganje iz stavka 2. ovoga članka može se kumulirati kroz dvije godine.

(4) Obveze iz stavka 2. ovoga članka odnose se na ukupne godišnje bruto prihode koje je pružatelj medijske usluge na zahtjev ostvario obavljanjem djelatnosti u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi izvješće. Podatke o prihodima ostvarenim od oglašavanja i od pretplate pružatelji medijskih usluga na zahtjev trebaju dostaviti Agenciji za elektroničke medije u obliku financijskih izvješća koja su ovjerile neovisne revizorske tvrtke.

(5) Pružateljima medijskih usluga na zahtjev koji imaju nastan u Republici Hrvatskoj, a koji su usmjereni prema publici u drugim državama članicama Europske unije koje su uvele financijski doprinos, iznos uplaćenog doprinosa u drugim državama uzima se u obzir pri izračunu.

(6) Obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji su u prethodnoj godini ostvarili manje od 7,5 milijuna kuna ukupnog bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti audiovizualne medijske usluge u Republici Hrvatskoj, odnosno od obavljanja djelatnosti audiovizualne medijske usluge usmjerene prema publici u Republici Hrvatskoj. U navedeni ukupni bruto prihod ulazi i prihod izravno povezanih društava pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

Obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji su u prethodnoj godini imali u prosjeku manje od 5 tisuća aktivnih korisnika (pretplatnika) mjesečno.

(7) Izvješće i dokaze o provedbi obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dužni su dostaviti Vijeću za elektroničke najkasnije do 31. siječnja na obrascima koje utvrdi Vijeće.

(8) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji smatra da udovoljava uvjetima za izuzeće iz stavka 6. ovog članka dužan je do 31. siječnja dostaviti zahtjev za izuzeće za prethodnu godinu. Zahtjev za izuzeće sadrži odgovarajuće dokaze, posebice godišnje financijsko izvješće (bilanca, račun dobitka i gubitka, podatke o mjesečnoj broju korisnika, dodatni podaci) te po potrebi druge prikladne dokumente kojima pružatelj dokazuje opravdanost zahtjeva za izuzeće.

Članak 10.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su do 31. siječnja dostaviti Agenciji za elektroničke medije konačno izvješće o postignutim udjelima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika za prethodnu godinu. Izvješće se odnosi i na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji koriste mogućnost iz članka 5. stavka 1.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Izvješće se podnosi elektroničkim putem na službenu adresu elektroničke pošte Agencije za elektroničke medije.

(3) Izvješće se podnosi za svaki kanal te obavezno sadrži sljedeće podatke:

– ukupno godišnje vrijeme objavljivanja

– naziv emitiranog audiovizualnog djela neovisnog proizvođača

– originalan naslov audiovizualnog djela neovisnog proizvođača

– neto vrijeme emitiranja tog audiovizualnog djela

– datum emitiranja svakog audiovizualnog djela neovisnog proizvođača

– godina proizvodnje svakog audiovizualnog djela neovisnog proizvođača

– zemlja/zemlje podrijetla svakog audiovizualnog djela neovisnog proizvođača

– udio u proizvodnji/produkciji sukladno članku 2. ovog Pravilnika

– popis svih producentskih tvrtki uključenih u stvaranje audiovizualnog djela neovisnog proizvođača sa navedenom zemljom podrijetla ili adresom sjedišta.

– druge podatke koje zatraži Agencija.

Detaljnije podatke o producentu europskog djela neovisnog proizvođača (kolone 8 do 10 tablica koje su privitak ovog Pravilnika) pružatelji audiovizualne medijske usluge dostavljaju samo u slučaju opisanom u st. 5. ovog članka.

(4) Nakon zaprimanja izvješća iz stavka 1. ovog članka stručne službe Agencije za elektroničke medije pristupit će verifikaciji i provjeri navedenog izvješća, prije svega vezano uz utvrđivanje podrijetla audiovizualnih djela za koje pružatelji navode da su europska audiovizualna djela neovisnih proizvođača.

(5) Nakon završetka verifikacije i provjere izvješća iz stavka 1. ovog članka Agencija za elektroničke medije, u slučaju potrebe, uputit će pružatelju audiovizualne medijske usluge zahtjev za očitovanjem na način da će uz dopis dostaviti i originalno izvješće uz dodatnu tablicu koja će sadržavati izdvojena audiovizualna djela za koja postoji sumnja u ispravno deklarirano podrijetlo kao europskog audiovizualnog djela neovisnog proizvođača.

(6) Pružatelj audiovizualne medijske usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana odgovoriti na zahtjev za očitovanjem iz stavka 5. ovog članka na način da će uz svako audiovizualno djelo koje je Agencija naznačila kao sporno navesti razlog i dokaze zbog kojih smatra da se radi o europskom audiovizualnom djelu neovisnog proizvođača.

(7) Pod dokazima iz stavka 6. ovog članka smatraju se ugovori o emitiranju/distribuciji navedenih spornih audiovizualnih djela.

(8) Vijeće za elektroničke medije obvezuje se s prikupljenim podacima postupati na propisani način, čuvajući tajnost podataka koji su označeni kao poslovna tajna.

(9) Nakon primitka očitovanja iz stavka 6. ovog članka Agencija će izvršiti dodatnu analizu i verifikaciju izvješća o udjelu europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača.

(10) Agencija će rezultate verificiranog izvješća dostaviti pružatelju audiovizualnih medijskih usluga nakon što Vijeće o tome donese odluku.

Članak 11.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su do 31. siječnja dostaviti Agenciji za elektroničke medije konačno izvješće o postignutim udjelima iz članka 7. ovog Pravilnika za prethodnu godinu. Izvješće i dokazi dostavljaju se na obrascima koje utvrdi Vijeće.

(2) Obveza iz članka 7. ovog Pravilnika odnosi se na audiovizualna djela hrvatskih neovisnih proizvođača. Pružatelj audiovizualne medijske usluge obvezuje se provjeriti ima li proizvođač audiovizualnog djela, kojeg prijavljuje u izvješću iz stavka 1. ovog članka, status hrvatskog neovisnog proizvođača, kako je definirano člankom 2. ovog Pravilnika.

Status hrvatskog neovisnog proizvođača audiovizualnog djela ne može imati proizvođač, odnosno povezana ili novoosnovana tvrtka u vlasništvu ili suvlasništvu osoba koje su s drugom tvrtkom/tvrtkama u protekle tri godine, 90% svog prihoda ostvarile s tim pružateljem audiovizualne medijske usluge.

(3) Izvješće se podnosi elektroničkim putem na službenu adresu elektroničke pošte Agencije za elektroničke medije.

(4) Izvješće obavezno sadrži sljedeće podatke:

– revidirano godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu s navedenim ukupnim godišnjim bruto prihodom

– dokaze o nabavi hrvatskih audiovizualnih djela u prethodnoj godini (ugovore), a koji obavezno sadrže podatak o cijeni plaćenoj za nabavu svakog pojedinog hrvatskog audiovizualnog djela hrvatskih neovisnih proizvođača

– izračun ukupnog udjela hrvatskih audiovizualnih djela hrvatskih neovisnih proizvođača u ukupnom godišnjem bruto prihodu.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovog članka sadržava podatke o sklopljenih ugovorima za nabavu hrvatskih audiovizualnih djela hrvatskih neovisnih proizvođača za prethodnu kalendarsku godinu.

U slučaju neizvršenja ugovora o nabavi hrvatskih audiovizualnih djela hrvatskih neovisnih proizvođača, to jest u slučaju izostanka realizacije ugovorenog projekta, ugovoreni se iznos mora nadoknaditi sljedeće godine, to jest, mora biti sadržano u sljedećem izvješću, povrh propisane godišnje obaveze.

(6) Vijeće za elektroničke medije obvezuje se s prikupljenim podacima postupati na propisani način, čuvajući tajnost podataka koji su označeni kao poslovna tajna. No, za potrebe izvršenja stavka 4. ovog članka Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga ne mogu tražene podatke učiniti nedostupnima za Vijeće za elektroničke medije.

(7) Agencija će rezultate verificiranog izvješća dostaviti pružatelju audiovizualnih medijskih usluga nakon što Vijeće o tome donese odluku.


Članak 12.

(1) Za postojeće pružatelje audiovizualnih medijskih usluga kao prva godina primjene ovoga Pravilnika za obvezu koja se odnosi na udio europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu iz članka 3 ovog Pravilnika utvrđuje se godina u kojoj su sklopili ugovor o koncesiji odnosno dobili dopuštenje.

(2) Nakladnici televizije koji su koncesiju dobili temeljem članka 86. Zakona o elektroničkim medijima dužni su imati najmanje minimalni udio europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača odmah po dobivanju koncesije budući da nastavljaju kontinuirano obavljanje djelatnosti. Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su dobili dopuštenje, a koji su već prije bili upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga.

(3) Od obveze dostavljanja podataka iz članka 10. ovoga Pravilnika izuzeti su pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji su u prethodnoj godini imali prosječni udio u gledanosti 0,3% ili manji te koji su temeljem toga od Vijeća za elektroničke medije zatražili primjenu izuzeća. Rok za podnošenje zahtjeva za izuzeće je 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovog članka Vijeće za elektroničke medije ne donosi posebnu odluku već pisanim putem obavještava pružatelja da li je njegov zahtjev prihvaćen.

(5) Izračun udjela gledanosti temelji se na prosječnom udjelu u gledanosti pojedinog kanala, emisije, ili vremenskog intervala od strane gledatelja koji u određenom trenutku gledaju televiziju (SHR – Share).

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela (»Narodne novine« broj 77/15).

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na obavezu osiguravanja najmanje 2,5% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je u prethodnoj godini pružatelj audiovizualne medijske usluge ostvario obavljanjem djelatnosti za nabavu djela hrvatskih neovisnih proizvođača stupaju na snagu 1. 1. 2023. godine.

(3) Iznosi određeni u članku 4. stavku 1. i članku 9. stavku 6. ovog Pravilnika koji su iskazani u valuti HRK (kuna) nakon uvođenja valute EUR (euro) kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj, konvertirat će se prema službenom fiksnom tečaju konverzije.

(4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga (8.) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0134

Urbroj: 567-06-22-04

Zagreb, 29. lipnja 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Zamjenik predsjednika Vijeća
Robert Tomljenović, v. r.

PRILOG 1.

Tablica – Neovisna djela

1. 1. – 31. 12.

MinuteUdio u ukupnom godišnjem emitiranju (postotak)
Europska AV djela

Neovisna europska AV djela

Ukupno godišnje emitiranje


REZIME

NEOVISNA DJELA
Neovisna europska audiovizualna djela

12345678910
Datum emitiranjaDatum proizvodnje emitiranog neovisnog europskog djelaNaziv programaZemlja porijeklaUdio HR/ Europa u proizvodnjiNeto vrijeme emitiranjaOriginalan naslovProducent europskog djelaDržava sjedište producentske tvrtkeAdresa producentske tvrtke
UKUPNO NETO VRIJEME EMITIRANJA NEOVISNIH EUROPSKIIH DJELA

Kolona 1 – upisuje se datum emitiranja programa (u formatu dd/mj/god)

Kolona 2 – upisuje se datum proizvodnje emitiranog neovisnog europskog djela (u formatu mm/god)

Kolona 3 – upisuje se naslov emitiranog programa

Kolona 4 – upisuje se zemlja porijekla

Kolona 5 – upisuje se udio HR/Europa u proizvodnji (djela koja imaju manje od 50 posto udjela europskih producenata ne mogu se smatrati europskim djelima)

Kolona 6 – upisuje se neto vrijeme emitiranja – ukupno vrijeme trajanja programa (emisije) bez audiovizualne komercijalne komunikacije/izražava se u minutama

Kolona 7 – upisuje se originalan naslov emitiranog programa

Kolona 8 – upisuju se sve producentske tvrtke koju su sudjelovale u stvaranju emitiranog programa

Kolona 9 – upisuje se država u kojoj producentska tvrtka ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa

Kolona 10 – upisuje se adresa sjedišta tvrtka gdje ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa

UKUPNO GODIŠNJE EMITIRANJE

Datum emitiranjaDNEVNO VRIJEME OBJAVLJIVANJA (minuta)
UKUPNO


U dnevno vrijeme objavljivanja ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događanjima, pornografskom sadržaju, igrama (igre na sreću, loto igre), oglašavanju, teletrgovini i uslugama teleteksta.