NN 85/2022 (22.7.2022.), Statut Agencije za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije

1322

Na temelju odredbe članka 83. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/2021), i temeljem Odluke Hrvatskog sabora klase 021-03/22-09/06 od 1. srpnja 2022., objavljene u »Narodnim novinama« broj 78/22 od 6. srpnja 2022., o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za elektroničke medije koji je Hrvatskom saboru podnijelo Vijeće za elektroničke medije aktom od 3. veljače 2022, Vijeće za elektroničke medije na sjednici 28-22, dana 14. srpnja 2022. donosi

STATUT

AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Agencija za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Agencija) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih u Zakonu o elektroničkim medijima (u daljnjem tekstu: Zakon) i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(2) Na sva druga pitanja u vezi s radom Agencije koja nisu uređena Zakonom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređeno osnivanje i rad ustanova.

(3) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Hrvatski sabor.

(4) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije koji bi mogao ugroziti njezinu samostalnost i neovisnost.

Članak 2.

(1) Ovim se Statutom pobliže uređuje unutarnji ustroj i poslovanje Agencije, opći akti Agencije, te druga pitanja od značaja za rad Agencije.

(2) Statut Agencije na prijedlog ravnatelja Agencije donosi Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) uz prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora.

II. NAZIV I SJEDIŠTE AGENCIJE

Članak 3.

(1) Agencija obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Agencija za elektroničke medije.

(2) Skraćeni naziv Agencije je: AEM.

(3) Naziv Agencije na engleskom jeziku je: Agency for Electronic Media.

(4) Skraćeni naziv Agencije na engleskom jeziku je: AEM.

Članak 4.

(1) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(2) Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj Agencija ima sjedište.

(3) Ravnatelj Agencije može donijeti odluku o promjeni adrese sjedišta Agencije.

Članak 5.

(1) Agencija ima jedan ili više pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA HRVATSKA – AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, Zagreb, a u sredini je grb Republike Hrvatske.

(2) Agencija ima jedan ili više pečata okruglog oblika, promjera 18 mm, na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA HRVATSKA – AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, Zagreb, a u sredini je grb Republike Hrvatske.

(3) U uredskom poslovanju Agencija koristi prijemni štambilj pravokutnog oblika koji sadrži tekst: REPUBLIKA HRVATSKA – AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, Zagreb i rubrike određene Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/2021).

Članak 6.

(1) Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan Zakonom o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 33/1995).

(2) Ravnatelj Agencije donosi odluku o izradi i broju pečata i štambilja, načinu njihove uporabe, te određuje osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

III. OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 7.

(1) Opći akti Agencije su:

1. Statut

2. Poslovnik o radu Vijeća

3. Etički kodeks

4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije

5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Agencije

6. Pravilnik o radu

7. drugi opći akti sukladno Zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

(2) Opće akte iz prethodnog stavka ovog članka, osim Pravilnika o radu, na prijedlog ravnatelja Agencije donosi Vijeće.

(3) Pravilnik o radu donosi ravnatelj Agencije.

IV. TIJELA AGENCIJE

Članak 8.

Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije.

(2) Predsjednik Vijeća je ujedno i ravnatelj Agencije, dok je zamjenik predsjednika Vijeća ujedno i zamjenik ravnatelja Agencije.

(3) U rukovođenju Agencijom ravnatelj Agencije:

1. organizira i vodi rad i poslovanje Agencije

2. odgovoran je za rad stručnih službi Agencije

3. predlaže Vijeću godišnji program rada Agencije, godišnji financijski plan i projekcije za sljedeće dvije godine te godišnje izvješće o radu i financijska izvješća Agencije

4. predlaže Vijeću donošenje odluka i drugih upravnih akata iz članka 77. stavka 1. koje se ne nalaze u isključivoj nadležnosti Vijeća

5. priprema Vijeću prijedloge provedbenih propisa i općih akata Agencije iz članka 83. Zakona

6. podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća

7. sklapa ugovore i donosi sve vrste odluka vezene uz radne odnose radnika kao i odluke kojima se reguliraju prava i obveze koje iz njih proizlaze

8. sklapa ugovore o radu s članovima Vijeća i donosi odluke o ostvarivanju njihovih prava i obveza po osnovi rada i dužnosti, dok ugovor o radu predsjednika Vijeća sklapa zamjenik ravnatelja Agencije koji donosi i odluke o njegovim pravima i obvezama po osnovi rada i dužnosti

9. donosi i potpisuje odluke o korištenju godišnjih odmora i dopusta

10. donosi i potpisuje odluke vezane za materijalna prava radnika sukladno Pravilniku o radu

11. zaključuje ugovore o javnoj nabavi, ugovore o isplati sredstava temeljem provedenih projekata (medijska pismenost, novinarski radovi u elektroničkim publikacijama i sl.) kao i sve druge vrste ugovora koji se mogu pojaviti u poslovanju Agencije, a koji nisu prema Zakonu, propisima – pravilnicima i/ili ovom Statutu stavljeni u nadležnost Vijeća

12. odobrava putne naloge i isplate troškova službenih putovanja

13. potpisuje dopise u službenoj korespondenciji Agencije s pružateljima medijskih usluga, tijelima javne i državne uprave i drugim subjektima

14. potpisuje potvrde o upisu u Upisnike koje vodi Agencija

15. potpisuje rješenja o naknadi za rad Agencije

16. obavlja i druge poslove ako o njima prema Zakonu, propisima – pravilnicima i/ili ovom Statutu ne odlučuje Vijeće.

(4) Ravnatelj Agencije može punomoć za zastupanje Agencije u pojedinim predmetima dati drugoj osobi, a u slučaju kada ga sukladno članku 10. stavak 4. ovog Statuta mijenja zamjenik ravnatelja Agencije, on ostvaruje predmetno pravo.

(5) U slučaju spriječenosti ili izbivanja ravnatelja Agencije i zamjenika ravnatelja Agencije, Ravnatelj Agencije može u sklopu svojih ovlasti propisanih Zakonom punomoć za zastupanje Agencije na određeno vrijeme dati nekom od članova Vijeća.

Članak 10.

(1) Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija.

(2) Vijeće ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća.

(3) Predsjednika i ostale članove Vijeća imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, dok zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća bira i razrješava Vijeće većinom glasova.

(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Vijeća.

Članak 11.

(1) Hrvatski sabor će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske svojom odlukom razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Vijeća prije isteka razdoblja na koji je imenovan u slučajevima propisanima Zakonom.

(2) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Vijeća prije isteka razdoblja na koji je imenovan Agencija je obvezna pisanim putem na prijedlog Vijeća izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(3) Članovi Vijeća dužni su postupati savjesno i u skladu s moralnim i etičkim načelima i pravilima struke, osigurati primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti, prisustvovati i glasovati na sjednicama Vijeća, čuvati tajnost podataka koje saznaju u radu Agencije, te postupati u skladu s obvezama koje imaju prema Zakonu, drugim propisima, općim aktima Agencije i ovom Statutu.

Članak 12.

(1) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća.

(2) Način i postupak donošenja odluka Vijeće utvrđuje svojim poslovnikom.

(3) Protiv odluka, opomena i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom.

Članak 13.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća zaključuju s Agencijom ugovor o radu na puno radno vrijeme za razdoblje na koje su imenovani.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća:

1. saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća

2. potpisuje propise, odluke i druge akte koje donosi Vijeće

3. predlaže izvješće o radu Vijeća

4. predlaže poslovnik o radu Vijeća

5. predlaže mjere za unapređenje rada Vijeća.

V. DJELATNOSTI AGENCIJE

Članak 15.

Djelatnosti Agencije čine poslovi koje za Vijeće, kao regulatorno tijelo i tijelo upravljanja, obavlja stručna služba Agencije, a propisani su Zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

(1) Vijeće odlučuje o regulatornim i drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti kako slijedi:

1. provodi postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona i podzakonskih akata i odredbama zakona i podzakonskih akata kojim se uređuju koncesije, tu u skladu s navedenim postupkom između ostalih donosi i odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije, odluku o poništenju obavijesti o namjeri davanja koncesije, odluku o prestanku važenja koncesije i odluku kojom se utvrđuje da je koncesija prestala i odluku o poništenju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

2. objavljuje poziv sukladno članku 86. Zakona

3. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem

4. donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju dopuštenja u slučajevima predviđenim Zakonom

5. poduzima odgovarajuće mjere radi privremenog ograničenja slobode prenošenja audiovizualnih usluga iz drugih država sukladno članku 91. Zakona

6. provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa

7. izriče upozorenja, obvezujuće naloge i opomene u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje optužnih prijedloga sukladno prekršajnim odredbama Zakona i zakona kojim se uređuju prekršaji

8. vodi Upisnike pružatelja medijskih usluga

9. provodi odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

10. osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim ovim i posebnim zakonom, osim elektroničkih publikacija te donosi godišnji plan nadzora (monitoringa)

11. osigurava nadzor nad audiovizualnim i radijskim programima koji se emitiraju putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugog dopuštenog oblika prijenosa

12. provodi postupak dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (u daljnjem tekstu: Fond)

13. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona

14. razmatra pritužbe građana na postupanje pružatelja medijskih usluga u provedbi zakona te poduzima mjere sukladno Zakonu

15. daje prethodnu suglasnost nakladnicima televizije i/ili radija da se mogu programski povezivati u regionalne ili nacionalne mreže

16. daje prethodnu suglasnost za promjenu odnosno dopunu programske osnove

17. daje pružatelju medijskih usluga nalog za usklađivanje vlasničke strukture s odredbama Zakona

18. daje pružatelju medijskih usluga pisano upozorenje za izvršenje obveza iz članka 61. stavak 1. i 2. Zakona

19. utvrđuje popis događaja za koje smatra da su od velike važnosti za društvo

20. osigurava ostvarivanje prava na kratku informaciju

21. donosi upute vezane uz provedbu Zakona

22. potiče samoregulaciju i koregulaciju radi provedbe Zakona

23. surađuje s regulatornim tijelima drugih država i/ili Europskom komisijom u razmjeni informacija radi provedbe Zakona, napose članka 7., članka 26. stavak 3., članka 85. stavak. 7. članka 91. i članka 92. stavak 3. Zakona

24. podnosi izvješća Hrvatskom saboru i drugim nadležnim tijelima, sukladno Zakonu i drugim propisima

25. podnosi izvješće Europskoj komisiji, sukladno Zakonu i drugim propisima

26. provodi različite postupke, raspisuje javne pozive i natječaje na temelju odredbi drugih zakona i njihovih provedbenih propisa

27. obavlja i druge poslove koji su propisani Zakonom i Statutom Agencije.

(2) Ostali poslovi Vijeća su da:

1. potiče medijsku pismenost

2. organizira javna savjetovanja i stručne skupove te provodi istraživanja u vezi s pojedinim pitanjima iz područja elektroničkih medija

3. donosi godišnji program rada Agencije najkasnije do kraja godine za sljedeću kalendarsku godinu

4. podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom saboru najkasnije do kraja lipnja za prethodnu godinu

5. donosi propise za provedbu Zakona

6. donosi Statut Agencije uz prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora

7. donosi opće akte Agencije kako je to propisano Zakonom i ovim Statutom

8. odlučuje po prigovorima ili žalbama radnika Agencije na odluke ravnatelja Agencije o njihovim pravima i obvezama, te prigovorima ili žalbama članova Vijeća na odluke o njihovim pravima i obvezama po osnovi rada i dužnosti

9. obavlja i druge poslove koji su propisani Zakonom i Statutom Agencije.

VI. FOND ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Članak 17.

(1) Fondom upravlja Agencija.

(2) Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja navedenih u članku 71. stavak 1. Zakona.

(3) Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u nepovoljnom položaju te visokoobrazovanih stručnih radnika s invaliditetom koje je izravno povezano s proizvodnjom projekata i sadržaja iz članka 71. stavak 1. Zakona.

(4) Sredstva Fonda ne mogu se dodijeliti pružateljima medijskih usluga iz članka 71. stavak 1. Zakona kojima je Vijeće privremeno oduzelo koncesiju i/ili izreklo opomenu u prethodna 24 mjeseca i/ili onima koji su u prethodna 24 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona kao niti onima koji nemaju statut medija.

Članak 18.

(1) Izvor financijskih sredstava Fonda jesu sredstva osigurana odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje Hrvatska radiotelevizija i iz drugih izvora.

(2) Na temelju kriterija iz članka 71. stavak. 5. Zakona Vijeće pravilnikom propisuje način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih projekata i sadržaja iz sredstava Fonda, omjere raspoređivanja sredstava između pojedinih vrsta korisnika, praćenje trošenja i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena.

(3) Popis korisnika sredstava, programa i sadržaja za koje su dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na mrežnoj stranici Vijeća.

(4) Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII. STRUČNE SLUŽBE AGENCIJE

Članak 19.

(1) Agencija ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove.

(2) Radom stručne službe rukovodi i odgovoran je za njen rad ravnatelj Agencije.

(3) Pobliže odredbe o ustrojstvu, organizaciji i načinu rada stručne službe, radnim mjestima i poslovima tih radnih mjesta te uvjetima za sklapanje ugovora o radu i raspoređivanje radnika na radna mjesta utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Članak 20.

Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa na radnike Agencije primjenjuje se Pravilnik o radu i ostali opći akti Agencije, u skladu s općim propisima o radu.

Članak 21.

(1) Radnici Agencije ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća pružatelja medijskih usluga ili biti u članstvu bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja koja bi mogla dovesti u sumnju njihovu nepristranost u vođenju postupaka koji su u nadležnosti Agencije.

(2) Iznimno je dopušteno članstvo i sudjelovanje u znanstvenim udrugama, udruženjima i projektima, pod uvjetom da to ne utječe na nepristranost u vođenju postupaka.

VIII. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE AGENCIJE

Članak 22.

(1) Imovinu Agencije čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Agencija odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svojom imovinom, a Republika Hrvatska neograničeno odgovara za obveze Agencije.

(3) Obveze Agencije u prvom se redu podmiruju iz njene vlastite imovine, a tek onda iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Agencija može, odlukom ravnatelja Agencije, sklopiti pravni posao ako vrijednost posla ne prelazi ukupan iznos od 30.000,00 kuna uključujući pripadajući porez. Predmetno novčano ograničenje ne primjenjuje se kada su u pitanju prava i obveze koja proizlaze iz radnih odnosa.

(5) Odluku o sklapanju pravnog posla preko vrijednosti od 30.000,00 kuna donosi Vijeće.

Članak 23.

(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije iz iznosa od 0,5 % od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili pružatelji medijskih usluga obavljanjem djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev iz članka 26. Zakona, djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija iz članka 29. i 92. Zakona, djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija iz članka 94. Zakona te djelatnosti usluga platformi za razmjenu videozapisa iz članka 95. Zakona.

(2) Agencija može, u skladu sa Zakonom, ostvariti sredstva za svoj rad i iz drugih izvora.

Članak 24.

(1) Novčana sredstva Agencije utvrđuju se i raspoređuju godišnjim financijskim planom, u kojem se posebno iskazuju sredstva Fonda, te godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana, uključujući izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda.

(2) Sredstvima financijskog plana Agencije upravlja ravnatelj Agencije, osim ako za neka sredstva nije ovim Statutom ili odlukom Vijeća o donošenju godišnjeg financijskog plana određeno da njima upravlja Vijeće.

Članak 25.

Računovodstvo Agencije obavlja se u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu.

IX. OBJAVE AKATA I PODATAKA

Članak 26.

(1) Agencija redovito objavljuje na svojoj mrežnoj stranici:

1. akte i podatke koji su navedeni u članku 80. stavak. 3. Zakona

2. Poslovnik o radu Vijeća

3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije

4. Etički kodeks

5. može objavljivati i druge podatke i akte kada ocijeni da je to od interesa za obavještavanje javnosti.

(2) Pored objave na mrežnoj stranici Agencije, u »Narodnim novinama« se objavljuje Statut Agencije, propisi za provedbu Zakona, obavijesti o namjeri davanja koncesija koje uključuju sve odluke koje mogu proizaći iz raspisane obavijesti, javni natječaji za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koje obuhvaćaju sve odluke koje iz njih mogu proizaći osim odluka o pravdanju sredstava Fonda.

(3) Pored objava kako je to regulirano stavkom 1. i 2. ovog članka, na oglasnoj ploči Agencije objavljuju se svi opći akti Agencije.

(4) Neće se objaviti oni akti i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka te pravo na pristup informacijama.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

(1) Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća, članovi Vijeća, ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja Agencije i radnici stručne službe Agencije, kao i druge pravne i fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obavljanje određenih poslova, obvezni su čuvati poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali, za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti ili radnog odnosa u Agenciji, sve dok je podatak utvrđen poslovnom tajnom ili dok se odlukom vlasnika podatka ne oslobode obveze čuvanja tajnosti.

(2) Poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatra sljedeće:

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisom

– svaki podatak koji je vlasnik podatka unaprijed posebno označio poslovnom tajnom

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s općim aktom Agencije.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, neće se smatrati poslovnom tajnom podaci ili dokumentacija koja je na bilo koji način bila javno dostupna, ili se objavljuje na temelju posebnih propisa ili odlukom vlasnika podatka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

XI. JAVNOST RADA

Članak 28.

(1) Rad Agencije je javan.

(2) Javnost rada Agencije osigurava se obavještavanjem javnosti o njenom radu preko mrežne stranice Agencije i davanjem sredstvima javnog informiranja na njihov zahtjev informacije o obavljanju djelatnosti te omogućavanjem uvida u odgovarajuću dokumentaciju.

XII. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA

Članak 29.

(1) Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća, član Vijeća, ravnatelj Agencije i zamjenik ravnatelja Agencije.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

(3) U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti u primjeni odredaba ovog Statuta, za njihovo tumačenje mjerodavno je Vijeće.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, Vijeće će s njegovim odredbama uskladiti opće akte iz članka 7. stavak 2. ovoga Statuta, dok će ravnatelj Agencije uskladiti opći akt iz članka 7. stavak 3. ovoga Statuta.

(2) Do usklađivanja općih akata s ovim Statutom na odgovarajući se način primjenjuju one odredbe općih akata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Agencije za elektroničke medije koji je donijelo Vijeće dana 9. travnja 2010.

Članak 32.

(1) Nakon što ga po dobivenoj prethodnoj suglasnosti od strane Hrvatskog sabora Vijeće donese, Statut će se objaviti u »Narodnim novinama«.

(2) Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-03/21-01/0003

Urbroj: 567-06-22-11

Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.