NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1361

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 62/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA DODJELU POMOĆI NA IME POTICAJA ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ODNOSNO STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, s ciljem unaprjeđenja učinkovitog i transparentnog pružanja javnih usluga građanima.

Dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu ove Odluke je zajedničko obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica putem zajedničkog službenika, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajedničke ustanove.

Dobrovoljno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu ove Odluke je dobrovoljno spajanje uređeno zakonom kojim se utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske i pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Sredstva za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje isplaćuju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske te su osigurana u razdjelu 025 Ministarstva financija.

Sredstva pomoći ostvarena temeljem ove Odluke ne ulaze u proračunska ograničenja plaća utvrđena zakonom kojim se uređuju plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sredstva pomoći ostvarena temeljem ove Odluke ne smatraju se pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima se propisuju uvjeti i postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dobrovoljno funkcionalno spajanje – zajednički službenik, upravni odjel ili služba

III.

Jedinicama lokalne samouprave koje sklope i provode sporazum o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog službenika dodjeljuje se pomoć putem sufinanciranja troškova plaće i ostalih materijalnih troškova zajedničkog službenika sukladno sklopljenom sporazumu.

Postotak sufinanciranja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se putem sljedeće formule:

Postotak sufinanciranja (%) = broj jedinica koje su sklopile sporazum × 15

Postotak sufinanciranja zajedničkog službenika uvećava se primjenom podkriterija broja stanovnika iz točke V. ove Odluke te ukupno ne može iznositi više:

– od 75 % za jedinice lokalne samouprave do 1.000 stanovnika

– od 50 % za jedinice lokalne samouprave iznad 1.000 stanovnika.

IV.

Jedinicama lokalne samouprave koje sklope i provode sporazum o ustrojavanju zajedničkog upravnog odjela ili službe dodjeljuje se pomoć putem sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih troškova za najviše pet službenika u zajedničkom upravnom odjelu ili službi sukladno sklopljenom sporazumu.

Postotak sufinanciranja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se putem sljedeće formule:

Postotak sufinanciranja (%) = (broj jedinica koje su sklopile sporazum × 5) + (broj poslova koji se obavljaju × 10)

Postotak sufinanciranja zajedničkog upravnog odjela ili službe uvećava se primjenom podkriterija broja stanovnika iz točke V. ove Odluke te ukupno ne može iznositi više:

– od 75 % za jedinice lokalne samouprave do 1.000 stanovnika

– od 50 % za jedinice lokalne samouprave iznad 1.000 stanovnika.

V.

Jedinice lokalne samouprave koje su se dobrovoljno funkcionalno spojile putem zajedničkog službenika, odnosno zajedničkog upravnog odjela ili službe ostvaruju i pravo na pomoć putem sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih troškova zajedničkog službenika, odnosno zajedničkog upravnog odjela ili službe temeljem podkriterija broja stanovnika.

Podkriterij broja stanovnika utvrđuje se posebno za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Postotak sufinanciranja funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave temeljem podkriterija broja stanovnika utvrđuje se kako slijedi:

Broj stanovnika jedinice lokalne samoupravePostotak sufinanciranja koji jedinica ostvaruje temeljem potkriterija broja stanovnika
do 1.000 stanovnika30 %
više od 1.000 do 2.500 stanovnika15 %
više od 2.500 do 5.000 stanovnika10 %
više od 5.000 stanovnika0 %

Dobrovoljno funkcionalno spajanje – zajedničko trgovačko društvo ili ustanova

VI.

Pravo na sufinanciranje dobrovoljnog funkcionalnog spajanja ostvaruju jedinice lokalne samouprave koje zajednički organiziraju obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili zajedničke ustanove (najmanje dvije jedinice).

VII.

Jedinice lokalne samouprave koje sklope i provode sporazum o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili ustanove, ostvaruju pravo na sufinanciranje troška kojeg jedinice lokalne samouprave izdvajaju za zajedničko trgovačko društvo ili ustanovu, u svrhu pružanja usluge i koji se financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Postotak sufinanciranja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se putem sljedeće formule:

Postotak sufinanciranja (%) = broj jedinica koje su sklopile sporazum × 5

Troškovi zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili ustanove se mogu sufinancirati u iznosu od najviše 25 % odnosno do iznosa od 500.000,00 kuna za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

Jedinicama lokalne samouprave koje sklope i provode sporazum o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili ustanove, ostvaruju pravo i na pomoć za podmirenje jednokratnih materijalnih troškova spajanja.

VIII.

Sredstva pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje, jedinice lokalne samouprave ostvaruju u razdoblju od pet godina od dana donošenja akta Ministarstva financija o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje.

Dinamika isplate sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje te praćenje provedbe utvrđuje se aktom Ministarstva financija o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje.

Jedinice lokalne samouprave koje se dobrovoljno funkcionalno spoje zadržavaju prava na pomoći iz državnog proračuna koja su im bila na raspolaganju prije funkcionalnog spajanja, sukladno posebnim propisima.

Dobrovoljno stvarno spajanje

IX.

Kod dobrovoljnog stvarnog spajanja pripajanjem područja jedne jedinice lokalne samouprave drugoj jedinici lokalne samouprave, jedinica kojoj je pripojeno područje ostvaruje sljedeće pomoći iz državnog proračuna:


Jednokratne pomoći

jednokratna pomoć za otplatu ostalih dospjelih obveza jedinice lokalne samouprave čije se područje pripojilo drugoj jedinici lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika, sa stanjem na dan 30. lipnja 2022.

podmirenje jednokratnih materijalnih troškova spajanja

Tekuće i kapitalne pomoći u razdoblju od pet godina od dana spajanja

pomoći u godišnjem iznosu koji je dva puta veći od iznosa fiskalnog izravnanja pripojene jedinice lokalne samouprave u godini prije spajanja. Minimalno 50 % navedenih sredstava se mora koristiti za kapitalne projekte od kojih koristi imaju stanovnici pripojene jedinice lokalne samouprave

pomoći za kapitalne projekte u ukupnom iznosu do najviše 7,5 milijuna kuna

Ostale pomoći

pomoći za otplatu svih kreditnih obveza jedinice lokalne samouprave čije se područje pripojilo drugoj jedinici lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika, sa stanjem na dan 30. lipnja 2022., umanjeno za sve otplate do dana stvarnog spajanja.


Pomoći iz stavka 1. ove točke mogu se ostvariti samo u slučajevima kada se pripajaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u skupinu I. do V. po indeksu razvijenosti.

X.

Dinamika isplate sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno stvarno spajanje i praćenje provedbe utvrđuje se aktom Ministarstva financija o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno stvarno spajanje.

XI.

Za provedbu ove Odluke nadležno je Ministarstvo financija.

XII.

Ministarstvo financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke objaviti javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/290
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 28. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.