NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1363

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 116/18. i 85/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2022./2023. osigurat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva:

– kojemu je najkasnije s danom 31. kolovoza 2022. priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– osobe koja je najkasnije s danom 31. kolovoza 2022. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala

– koji ponavljaju razred.

II.

Način uporabe, vraćanja i obnavljanja drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19.).

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na Aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola, i u okviru Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glave 04105, Programa 4007 Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, na Aktivnosti A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo hrvatskih branitelja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/300

Urbroj: 50301-04/04-22-2

Zagreb, 28. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.