NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1528

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da, u cilju smanjenja utjecaja porasta energenata na udomitelje, donese izmjenu Odluke o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (»Narodne novine«, broj 50/22.).

2. Izmjenom Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka iznos naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje povisit će se s dosadašnjih 400,00 na 500,00 kuna, od dana njezinog stupanja na snagu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/318

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.