NN 104/2022 (9.9.2022.), Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1540

Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Gospodarski program).

(2) Gospodarski program sastavni je dio ponude na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) te sastavni dio ugovora o zakupu.

Članak 2.

(1) Gospodarski program se na javni natječaj za zakup podnosi na obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Gospodarski program prilaže se uz ponudu na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u pisanom obliku do uspostave elektroničke provedbe natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a nakon uspostave elektroničke provedbe natječaja prilaže se u elektroničkom obliku.

(3) Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa sukladno članku 38. stavku 8. i članku 54. stavku 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22; u daljnjem tekstu: Zakon) zakupnik je dužan dostaviti jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

(1) Ponuditelj u Gospodarski program upisuje vrstu poljoprivredne proizvodnje odnosno akvakulture kojom se namjerava baviti na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet javnog natječaja za zakup i to:

• trajni nasadi (voćnjaci/vinogradi/maslinici)

• povrćarstvo/cvjećarstvo-otvoreno/zaštićeni prostor,

• ratarstvo

• stočarstvo – broj stoke (konji, krave, ovce, koze, telad i tov svinja, kokoši nesilice, tovni pilići, pure, guske/patke, krmače, tov goveda, ostalo) i način korištenja zemljišta (ispaša ili proizvodnja stočene hrane),

• sjemenska proizvodnja i rasadničarstvo.

(2) U odnosu na vrstu proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je u Gospodarskom programu navesti i način proizvodnje: konvencionalna ili ekološka proizvodnja.

(3) Ponuditelj može upisati više vrsta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu u kojem slučaju je dužan navesti omjere po vrstama proizvodnje (u postotku).

Članak 4.

Ako je u javnom natječaju za zakup određena vrsta poljoprivredne proizvodnje za pojedinu katastarsku česticu odnosno proizvodno- tehnološku cjelinu (u daljnjem tekstu: PTC), ponuda prijavitelja razmatra se samo ako sadržaj ponude za pojedinu katastarsku česticu odnosno PTC odgovara vrsti poljoprivredne proizvodnje koja je u javnom natječaju naznačena za pojedinu katastarsku česticu odnosno PTC.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 90/18).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/25
Urbroj: 525-06/190-22-10
Zagreb, 30. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

GOSPODARSKI PROGRAM KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

OPĆINA/GRAD

KATASTARSKA OPĆINA

KČ.BR./ PTC

TABLICA 1. PODACI O PONUDITELJU

I. PODNOSITELJ PONUDE
I.I OPG/PG
NAZIV 
IME I PREZIME NOSITELJA OPG-a
OIB 
MIBPG 
ADRESA 
U SUSTAVU PDV-a
OSOBA ZA KONTAKT 
BROJ TELEFONA 
E-MAIL 
I.II. OBRT
NAZIV OBRTA 
IME I PREZIME VLASNIKA OBRTA
OIB 
MIBPG 
MBO 
ADRESA SJEDIŠTA 
U SUSTAVU PDV-a
OSOBA ZA KONTAKT 
BROJ TELEFONA 
E-MAIL 
I.III. PRAVNA OSOBA
NAZIV 
OIB 
MB 
MIBPG 
ADRESA SJEDIŠTA 
OVLAŠTENA OSOBA ZA ZASTUPANJE 
OSOBA ZA KONTAKT 
BROJ TELEFONA 
E-MAIL 
I.IV. FIZIČKA OSOBA
IME I PREZIME 
OIB 
ADRESA PREBIVALIŠTA 
OSOBA ZA KONTAKT 
BROJ TELEFONA 
E-MAIL 


TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA

II. OPIS GOSPODARSTVA

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJE IMA U VLASNIŠTVU

(u hektarima)

 
UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA UPISANOG U ARKOD KOJE KORISTI
(u hektarima)
 
POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA 
DOSADAŠNJA VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA DO RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA 
PRAVNI OBLIK 
POPIS POSTOJEĆE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
III. VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ODNOSNO AKVAKULTURE KOJOM SE PONUDITELJ NAMJERAVA BAVITI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE JE PREDMET JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP/ZAKUPA
1.
2.
 
 
IV. PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA
MEHANIZACIJA 
 
 
 
 
OBJEKTI 
 
 
OSTALO 
V. PODACI O NOVOM ZAPOŠLJAVANJU
 
 
 
 
 
 
  
  
  


TABLICA 3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI

Plan poslovanja u narednom razdoblju
Financijski tokGodina NN+1N+2N+3N+4N+5
UKUPNI PRIHODI/PRIMICI 
 
 
 
 
 
1. Izvori financiranja 
 
 
 
 
 
2. Prihod od prodaje proizvoda 
 
 
 
 
 
3.Krediti 
 
 
 
 
 
4. Potpore 
 
 
 
 
 
UKUPNI RASHODI 
 
 
 
 
 
1. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 
 
 
 
 
 
2. Ulaganja u kratkotrajnu imovinu 
 
 
 
 
 
3. Ostali troškovi 
 
 
 
 
 
4. Troškovi za zaposlenike 
 
 
 
 
 
5. Porez na dobit/dohodak 
 
 
 
 
 
6. Anuitet kredita 
 
 
 
 
 
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 
 
 
 
 
 

Obrazac – IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA ______. GODINU

OPĆINA/GRAD

KLASA I URBROJ UGOVORA O ZAKUPU A

I DATUM SKLAPANJA UGOVORA O ZAKUPU

DATUM ISTEKA UGOVORA O ZAKUPU
PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA
IME I PREZIME/NAZIV ZAKUPNIKA
OIB
MIBPG/MBO
ADRESA
KONTAKT TEL. I E-MAIL
OPIS GOSPODARSTVAPOVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJE IMA U POSJEDU PREMA UGOVORU O ZAKUPU I NAMJENA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
VRSTA PROIZVODNJE I PRINOSI u t/ha ha/t/BROJ GRLA1. RATARSKA PROIZVODNJA (upisati pronose u t/ha za godinu za koju se podnosi izvješće o provedbi gospodarskog programa)

Biljna proizvodnja

a) Pšenice – _____ t/ha – prinos u tonama/ha

b) Ječma – _____ t/ha_

c) Kukuruza – _____t/ ha

d) Zob – _____ t/ha

e) Raž – _____t/ ha

f) Ostale žitarice – _____ t/ha

g) Šećerna repa – _____ t/ha

h) Krumpir – _____t/ ha

i) Duhan – _____ t/ha

Uljarice

a) Suncokret – _____t/ ha

b) Uljana repica – _____t/ ha

c) Soja – _____ t/ha

d) Ostale uljarice – _____ t/ha

Krmno bilje

a) Stočni grašak, grah i ostale mahunarke – _____t/ ha

b) Lucerna i djetelina – _____t/ ha

c) Kukuruz za silažu – _____ t/ha

d) Krmno korijenje i kupusnjače – _____ t/ha

Povrće i voće

a) Povrće, lubenice, dinje i jagode (oranica) – _____t/ ha

b) Povrće, lubenice, dinje i jagode (plastenik) – _____ t/ha

Voćarstvo

a) Jezgričasto voće (jabuka, kruška, dunja...) – _____ t/ha

b) Koštićavo voće (šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica...) – _____ t/ha

c) Bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica...) – _____t/

d) Lupinasto voće (orah, ljšnjak, kesten, badem...) – _____ t/ha

Grožde

a) Grožđe za vina – _____ t/ha

b) Stolno grožđe – _____t/ ha

2. SJEMENSKA PROIZVODNJA

a) Sjeme – _____ t/ha

b) Sadni materijal – ____ broj komada/ ha –

3. STOČARSKA PROIZVODNJA (broj grla)

a) Konji i magarci –

b) Goveda –

c) Ovce –

d) Koze –

e) Svinje –

f) Perad –

g) Pčele –

h) Kunići –

i) Ostalo

4. OSTALO
BROJ ČLANOVA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
BROJ ZAPOSLENIKA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
PRAVNI OBLIK GOSPODARSTVA (OBRT, OPG, PG, JDOO, DOO, DD ili N/P (nije primjenjivo))
PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA U BUDUĆEM RAZDOBLJUObjekti, mehanizacija i dr.
PODACI O NOVOM ZAPOŠLJAVANJU
PODACI O PROVOĐENJU AGROTEHNIČKIH MJERADANE
PRAĆENJE STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU (ANALIZA TLA)

DA

* priložiti dokaz o provedenoj analizi tla

NE
PODACI O REALIZIRANIM INVESTICIJAMA* priložiti dokaz o investicijama (kupovina nove opreme, strojeva, podizanje novih nasada…)
Plan poslovanja
Financijski tokGodina
UKUPNI PRIHODI/PRIMICI 
1. Izvori financiranja 
2. Prihod od prodaje proizvoda 
3. Krediti 
4. Potpore 
UKUPNI RASHODI 
1. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 
2. Ulaganja u kratkotrajnu imovinu 
3. Ostali troškovi 
4. Troškovi za zaposlenike 
5. Porez na dobit/dohodak 
6. Anuitet kredita 
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 
Obavezano za porezne obveznikePriložiti poreznu prijavuU _______________________, ______________. godine

* Vlastoručnim potpisom potvrđujem istinitost i točnost podataka


_____________________________________________________________

(Ime i prezime zakupnika/zakupnika koji je pravna osoba ime i prezime ovlaštene osobe)