NN 106/2022 (14.9.2022.), Pravilnik o gospodarenju otpadom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1552

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donio je

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima

2. sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu

3. sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu

4. sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada

5. način obavljanje postupaka gospodarenja otpadom

6. popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade

7. metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada

8. popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom

9. postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

10. način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

11. pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te način izračuna iznosa financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku

12. katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada

13. način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

(2) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

1. Dodatak I. Prateći list za otpad

2. Dodatak II. Popis vrsta otpada kojega je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimiti

3. Dodatak III. Izjava o porijeklu otpada

4. Dodatak IV. Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

5. Dodatak V. Obrazac dozvole za gospodarenje otpadom

6. Dodatak VI. Elaborat gospodarenja otpadom

7. Dodatak VII. Način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom te vrste i količine otpada koje je dopušteno obrađivati tim postupcima

8. Dodatak VIII. Način izračuna iznosa financijskog jamstva

9. Dodatak IX. Iznos police osiguranja i jamstva banke za pošiljku otpada koja podliježe notifikacijskom postupku

10. Dodatak X. Katalog otpada

11. Dodatak XI. Opasna svojstva otpada.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 14. 6. 2018.) i

2. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.).

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. lokacija otkupa otpada je prostor i vozilo u kojem trgovac otpadom obavlja trgovanje otpadom na malo

2. korisnik nusproizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik koji upravlja građevinom u kojoj se nusproizvod prerađuje u proizvod odgovarajuće kvalitete, a koja nije građevina za gospodarenje otpadom ili koristi nusproizvod koji je ispunio zahtjeve za proizvod određene propisom koji uređuje zahtjeve za stavljanje na tržište te vrste proizvoda

3. ključni broj otpada je jedinstvena oznaka vrste otpada, propisana Popisom vrsta otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika, koja se sastoji od šesteroznamenkastoga broja kojem je, u slučaju opasnog otpada, pridružen znak *, pri čemu prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, druge dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, treće dvije znamenke ključnog broja određuju vrstu otpada unutar podgrupe

4. konačni obrađivač otpada je osoba koja obrađuje otpad postupkom zbrinjavanja D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10 ili D 12 iz Dodatka I. Zakona ili postupkom oporabe R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 iz Dodatka II. Zakona

5. mobilno reciklažno dvorište je nadzirana pokretna tehnička jedinica, koja nije građevina ili dio građevine, a koja služi odvojenom prikupljanju opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih vrsta otpada za koje je propisano da se moraju preuzimati u reciklažnom dvorištu

6. pošiljatelj je osoba, koja je u posjedu pošiljke otpada i koja predaje pošiljku otpada primatelju u posjed

7. prateći list je dokument, koji prati pošiljku otpada prilikom prijevoza otpada kad su polazište i odredište u Republici Hrvatskoj i kojim se potvrđuje primopredaja pošiljke otpada između određenih osoba, odnosno prijenos pošiljke otpada između dvije lokacije kojima upravlja ista osoba

8. primatelj je osoba koja je ovlaštena preuzeti određeni otpad u posjed i koja preuzima odgovarajuću pošiljku otpada u posjed od pošiljatelja

9. proizvodni proces je svaki postupak koji stvara jedan ili više proizvoda i koji može stvarati jedan ili više proizvodnih ostataka, osim postupka gospodarenja otpadom koji se obavlja u građevini za gospodarenje otpadom ili u mobilnom uređaju za obradu otpada i postupka obrade otpadne vode, a koji ne uključuje postupke održavanja, skladištenja, transporta i ostale postupke u kojima ne nastaje proizvod

10. skladište je građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada za potrebe obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja, te prostor u reciklažnom dvorištu

11. svojstvo otpada je odrednica o postojanju opasnog svojstva otpada i koja može biti: »opasni otpad« ili »neopasni otpad«

12. uobičajeni industrijski postupak je industrijski postupak koji se primjenjuje kod budućeg korisnika nusproizvoda u svrhu proizvodnje vlastitog proizvoda, odnosno to su postupci koji se inače koriste u pripremi sirovine za proizvodnju određenog proizvoda i koji nisu postupak obrade otpada

13. vrsta otpada je odrednica otpada, propisana Popisom vrsta otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika, i sastoji od naziva otpada te naziva odgovarajuće grupe i podgrupe

14. Zakon je Zakon o gospodarenju otpadom.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA

Pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda

Članak 4.

(1) Daljnja uporaba tvari ili predmeta, radi utvrđivanja statusa nusproizvoda, dokazuje se:

1. izvornikom ili ovjerenom preslikom ugovora ili drugog dokumenta koji uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta

2. izjavom proizvođača nusproizvoda o namjeri korištenja tog nusproizvoda u vlastitoj proizvodnji ili izgradnji za slučaj kad se korisnik nusproizvoda koji je ujedno i proizvođač nusproizvoda nalazi na lokaciji različitoj od lokacije na kojoj se proizvodi nusproizvod.

(2) Mogućnost izravne uporabe tvari ili predmeta bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima, a radi utvrđivanja statusa nusproizvoda, dokazuje se opisom i tehnološkom shemom procesa prerade nusproizvoda kod korisnika nusproizvoda i specifikacijom korisnika nusproizvoda.

(3) Nastanak tvari ili predmeta kao sastavnog dijela proizvodnog postupka dokazuje se: opisom i tehnološkom shemom proizvodnog postupka iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak koji nije otpadna voda ili rezultat obrade otpadne vode, nastao kao sastavni dio proizvodnog postupka proizvođača nusproizvoda.

(4) Dopuštenost daljnje uporabe tvari ili predmeta odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi, a radi utvrđivanja statusa nusproizvoda, dokazuje se izvješćem akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti/ akreditiranih laboratorija koje dokazuje da tvar ili predmet zadovoljava zahtjeve propisa i normi koji se odnose na proizvode, registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija i zaštitu okoliša i/ili dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u Očevidnik nusproizvoda odgovara specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda i izjavu proizvođača nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda da uporaba nusproizvoda neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

(5) Primjenjivost dokaza iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se u postupku upisa u Očevidnik nusproizvoda za svaki pojedini zahtjev zasebno.

(6) Dokazi iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka čine temelj slobodne ocjene dokaza o ispunjenosti uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda.

(7) Proizvođač nusproizvoda dužan je provoditi postupak provjere svojstava nusproizvoda i ostalih uvjeta na osnovu kojih je upisan u Očevidnik nusproizvoda za prvu pošiljku i šaržu, te ako nema promjena u procesu proizvodnje, odnosno u definiranim zahtjevima iz stavka 4. ovoga članka, jednom godišnje provoditi fizikalno – kemijske analize putem akreditiranog ili ovlaštenog laboratorija i čuvati dokaze o tome.

Izvješće o nusproizvodima

Članak 5.

Izvješće o nusproizvodima, dostavlja se u elektroničkom obliku i sadrži podatke o:

– osobi upisanoj u Očevidnik nusproizvoda koja daje izvješće

– kalendarskoj godini za koju se daje izvješće i

– količinama nusproizvoda i osobama koje su ga preuzele u izvještajnom razdoblju uključujući i izvezene količine.

Izvješće centra za ponovnu uporabu

Članak 6.

Izvješće centra za ponovnu uporabu dostavlja se u elektroničkom obliku i sadrži podatke o:

– osobi upisanoj u Evidenciju centara ponovne uporabe koja daje izvješće

– kalendarskoj godini za koju se daje izvješće i

– količinama i vrstama proizvoda koji su stavljeni u ponovnu uporabu.

DIO TREĆI
PRATEĆI LIST

Sadržaj i obrazac pratećeg lista

Članak 7.

(1) Prateći list sadrži broj pratećeg lista, podatke o pošiljci otpada, toku otpada, pošiljatelju, prijevozniku, primatelju, posredniku ili trgovcu i konačnom obrađivaču otpada, te može sadržavati napomene i priloge.

(2) Obrazac pratećeg lista propisan je Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

Obvezni podaci na pratećem listu

Članak 8.

(1) Pošiljatelj je dužan uz pošiljku otpada predati potpisom ovjeren prateći list sa sljedećim podacima:

1. broj pratećeg lista, koji je jedinstveni za pošiljku otpada

2. ključni broj otpada, te očitovanje sadrži li pošiljka opasni ili neopasni otpad i ako pošiljka sadrži opasni otpad navode se opasna svojstva tog otpada te očitovanje sadrži li pošiljka komunalni otpad

3. fizikalno svojstvo otpada, način pakiranja i opis otpada koji čini pošiljku, te ako je pošiljatelj davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i podatak o porijeklu komunalnog otpada

4. podatke o pošiljatelju, primatelju, prijevozniku i posredniku ili trgovcu: naziv, OIB, kontakt podaci i podaci o njihovim ovlastima za preuzimanje otpada u posjed, prijevoz ili posredovanje odnosno trgovanje u gospodarenju otpadom

5. način određivanja količine otpada i količina otpada koju osoba koja ne gospodari otpadom može odrediti kao procjenu zapremnine, a osoba koja gospodari otpadom mora odrediti količinu kao masu otpada dobivenu vaganjem

6. namjena pošiljke te očitovanje o obvezi dostave izvješća o obradi otpada

7. lokacija polazišta i lokacija odredišta, sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, datum predaje i ime osobe koja je predala pošiljku otpada.

(2) Prijevoznik je dužan, pri preuzimanju pošiljke otpada od pošiljatelja, upisati podatke o načinu prijevoza, registarskoj oznaci vozila, potvrditi preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista potpisom, te predati pošiljatelju prateći list.

(3) Prijevoznik je dužan, pri predaji pošiljke otpada primatelju, u prateći list upisati datum predaje, ovjeriti prateći list potpisom i predati primatelju prateći list.

(4) Primatelj je dužan, pri preuzimanju pošiljke otpada potvrditi preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista potpisom, te predati prijevozniku prateći list.

(5) Primatelj je dužan, u roku od najduže tri radna dana od preuzimanja pošiljke, pošiljatelju dostaviti informaciju o vremenu vaganja i masi pošiljke otpada (vagarski list).

(6) U svrhu provedbe obveze iz članka 26. stavka 2. Zakona, ako pošiljatelj na pratećem listu zatraži izvješće o obradi otpada, primatelj je dužan pošiljatelju dostaviti traženo izvješće putem ­e-ONTO aplikacije ili dostavom:

– potpisom ovjerenih podataka na pratećem listu u polju »G« ili dostavom izvješća koje sadrži informacije navedene na pratećem listu u polju »G« u roku od mjesec dana od završetka obrade ili

– zbirnog godišnjeg izvješća konačnog obrađivača otpada u sklopu kojega je obuhvaćena i pošiljka otpada za koju je traženo izvješće i koje se izrađuje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na koju se izvješće odnosi.

(7) Osoba, koja je preuzela pošiljku otpada, a za koju pošiljku je traženo izvješće o obradi otpada, i koja ne obradi tu pošiljku otpada kao konačni obrađivač otpada, već otpad preda trećoj osobi, zajedno sa predajom otpada dužna je od te treće osobe zatražiti izvješće o obradi otpada.

(8) Odredbe ovoga članka jednako se odnose na pisani prateći list i na prateći list iz e-ONTO aplikacije, a potvrđivanje u e-ONTO aplikaciji smatra se vlastoručnim potpisom na pratećem listu.

DIO ČETVRTI
JAVNA USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Članak 9.

Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sadrži:

1. obračunsko mjesto

2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika te OIB i adresu)

3. kategoriju korisnika usluge na obračunskom mjestu

4. mjesto primopredaje

5. udio u korištenju spremnika ili udio korisnika usluge

6. vrstu, zapremninu i broj spremnika sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge

7. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog otpada u obračunskom razdoblju

8. očitovanje o kompostiranju biootpada

9. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine

10. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor smatra sklopljenim

11. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom

12. uvjete za raskid Ugovora i

13. izvadak iz cjenika javne usluge.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 10.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

– korisniku usluge:

1. ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe, OIB i adresa

2. kategoriji korisnika

3. obračunsko mjesto

4. mjesto primopredaje

5. popis datuma kad su obavljene primopredaje miješanog komunalnog otpada od korisnika usluge u obračunskom razdoblju

6. popis izjavljenih prigovora korisnika usluge

– korištenju javne usluge za obračunsko mjesto:

1. oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku

2. podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi)

3. datum zaprimanja zadnje Izjave o načinu korištenja javne usluge

4. vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama

5. udio korisnika usluge u korištenju spremnika odnosno udio korisnika usluge iz Dodatka IV. Zakona

6. datum i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju kada je sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja

7. datum, masa preuzetog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi kada je sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge kao kriterij količine određena masa predanog otpada

– korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta:

1. adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade

2. datum korištenja uključujući korisnika usluge i članove kućanstva korisnika usluge

– korištenju usluge prikupljanja glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

2. korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

Članak 11.

(1) Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada sadrži:

– raspored s planiranim datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada

– lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta

– lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

– plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

– uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad

– uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biootpadom, reciklabilnim komunalnim otpadom i opasnim komunalnim otpadom

– uputu o korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i izvršenju obveze predaje opasnog komunalnog otpada iz članka 70. stavka 4. točke 6. Zakona

– kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

– uputu o preuzimanju glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini.

DIO PETI
NAČIN OBAVLJANJA GOSPODARENJA OTPADOM

Uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom

Članak 12.

(1) Uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom su opći uvjeti gospodarenja otpadom i posebni uvjeti gospodarenja otpadom propisani ovim Pravilnikom te posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

(2) Opći uvjeti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) su uvjeti koje mora ispuniti svaka pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kada obavlja djelatnost, postupak ili tehnološki proces gospodarenja otpadom.

(3) Posebni uvjeti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti) su uvjeti za obavljanje pojedinih postupaka i tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada, koje mora ispuniti pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.

Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Članak 13.

(1) Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su:

1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom

2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš

3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada

4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu

5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad

6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom

7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika

8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i

9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 1., 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.

(3) Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima:

1. da je građevina natkrivena i

2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.

(4) Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.

(5) Skladištenje i obrada otpada, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu mjera sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.

(6) Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5 ili D 12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.

Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Članak 14.

(1) Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje:

– uređajima, odnosno opremom za obradu otpada

– skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.

(2) Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je raspolaganje skladištem otpada, te uvjeti iz članka 22. stavka 4. Zakona.

(3) Posebni uvjeti za postupke R 1 i D 10 propisani su propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada, člankom 41. stavkom 1. Zakona i, kad je primjenjivo, zahtjevima za postupak R1 iz Dodatka II. Zakona.

(4) Posebni uvjeti za postupke D 1, D 2, D 3, D 4, D 5 i D 12 propisani su propisom koji uređuje odlaganje otpada i člankom 39. stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona.

(5) Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(6) Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem za obradu otpada je da se obrada otpada obavlja na mjestu nastanka otpada ili na mjestu ugradnje otpada u materijale postupcima obrade, osim postupaka R 1, D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 10 i D 12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona, osim obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem za obradu otpada u okviru javne usluge koja se obavlja na lokaciji određenoj Odlukom iz članka 66. stavka 1. Zakona.

(7) Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R 11 je da otpad koji ulazi u obradu postupkom R 11 je prethodno bio obrađen postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, ili R 10.

(8) Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R 12 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom R 12, dodatno obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10 ili R 11.

(9) Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R 13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 ili R 12.

(10) Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D 13 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D 13, dodatno obradi postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10 ili D 12.

(11) Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D14 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D 14, dodatno obradi postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10, D 12 ili D 13.

(12) Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom D 15 je da se skladišteni otpad obradi postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10, D 12, D 13 ili D 14.

(13) Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži živu ili spojeve žive je da se mjerama spriječi ispuštanje žive odnosno živinih spojeva.

(14) Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži postojanu organsku onečišćujuću tvar su zahtjevi propisani Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25. 6. 2019.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/277 od 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (SL L 62, 23. 2. 2021.).

Tehnološki proces prikupljanja otpada

Članak 15.

(1) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

(2) Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Tehnološki proces prihvata otpada

Članak 16.

(1) Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.

(2) Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada:

– provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima

– pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku

– utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i

– poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

(3) Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i propisom koji uređuje odlaganje otpada.

Tehnološki proces skladištenja otpada

Članak 17.

(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.

(3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:

1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada

2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i

3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.

(5) Podna površina skladišta:

1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti

2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i

3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, neopasni metalni otpad, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17, neopasni otpad određen podgrupom 01 01 otpad od iskopavanja mineralnih sirovina i 20 02 02 zemlja i kamenje iz Kataloga otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika može se skladištiti na zemljanoj podlozi.

(7) Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.

(8) Osoba, koja obavlja uslugu gospodarenja otpadom za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ili organizaciju iz članka 95. Zakona (u daljnjem tekstu: Organizacija), dužna je odvojeno skladištiti otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom odnosno Organizacijom od ostalog otpada istog ključnog broja.

(9) Proizvođač otpada je dužan skladištiti otpad u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.

Dodatni zahtjevi za skladištenje otpada

Članak 18.

(1) Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom (sabirnikom) spojenim sa spremnikom za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.

(3) Skladištenje elementarne žive, neovisno o roku skladištenja, obavlja se u skladu s uvjetima propisanim propisom koji uređuje odlaganje otpada.

(4) Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.

(5) Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.

(6) Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.

(7) Odredbe ovoga članka Pravilnika primjenjuju se na skladištenje opasnog otpada koje obavlja proizvođač otpada na mjestu nastanka tog otpada.

Označavanje lokacije gospodarenja otpadom

Članak 19.

(1) Lokacija gospodarenja otpadom u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja otpada mora biti označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na tu lokaciju.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na toj lokaciji, OIB te osobe, radno vrijeme i natpis: »GOSPODARENJE OTPADOM«.

Sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu

Članak 20.

(1) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je i ovlaštena preuzeti:

1. vrste otpada propisane Dodatkom II. ovoga Pravilnika od korisnika usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo bez naknade i

2. otpad u sustavu povratne naknade i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je isplatiti iznos povratne naknade potrošaču za preuzeti otpad u sustavu povratne naknade, te tako preuzeti otpad predati ovlaštenoj osobi u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

(3) Obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem u vezi preuzimanja i predaje otpada iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. ovoga članka, tehnički uvjeti gospodarenja otpadom te pravo na naknadu za troškove preuzimanja i predaje toga otpada uređuju se ugovorom osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem i Fonda.

Način rada reciklažnog dvorišta

Članak 21.

(1) U reciklažom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu otpad se mora preuzeti i skladištiti odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je onemogućiti neovlaštenim osobama pristup otpadu.

(3) Reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da je na glavnom ulazu u reciklažno dvorište označeno vidljivom oznakom koja sadrži podatke iz stavka 5. ovoga članka

2. da je opremljeno vagom

3. da je opremljeno primarnim i sekundarnim spremnicima za tekući otpad i

4. da je ograđeno ogradom.

(4) Mobilno reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da je označeno vidljivom oznakom koja sadrži podatke iz stavka 5. ovoga članka

2. da je opremljeno vagom

3. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad

4. da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu

5. da se prikupljanje otpada obavlja na način kojim je onemogućeno rasipanje i razlijevanje otpada

6. da je utjecaj rada mobilnog reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i mirisi

7. da su primarni spremnici koji se koriste podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja ili prolijevanja otpada

(5) Oznaka s podacima o reciklažnom dvorištu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka i o mobilnom reciklažnom dvorištu iz stavka 4. točke 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: natpis »RECIKLAŽNO DVORIŠTE« odnosno »MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE«, naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem, oznaku reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, radno vrijeme i natpis »ZAPRIMA SE SLJEDEĆI OTPAD:« iza kojega slijedi popis vrsta otpada iz Dodatka II. ovoga Pravilnika uključujući i neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom. i..

(6) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je skladištiti otpad sukladno članku 17. stavcima 1., 2., 3., 5., 6. i 8. i članku 18. stavcima 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(7) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem, dužna je zaposleniku na reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu osigurati upute o postupanju u vezi:

1. zaprimanja otpada, provjere vrste otpada, vaganje i utvrđivanje prava korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta

2. provjere funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika

3. čišćenja i uklanjanja rasutog, razlivenog ili ostavljenog otpada,

4. razvrstavanja zaprimljenog otpada u odgovarajuće spremnike

5. postupanja u slučaju izvanrednih događaja.

Trgovanje otpadom

Članak 22.

(1) Djelatnost trgovanja otpadom uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka trgovanjem otpadom na veliko i trgovanjem otpadom na malo.

(2) Trgovanje otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koja se obavlja između pravnih osoba i/ili fizičkih osoba – obrtnika.

(3) Trgovanje otpadom na malo je otkup otpada od fizičke osobe – prodavatelja kojega obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

(4) Pod obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom ne smatra se:

1. prodaja vlastitog proizvodnog otpada

2. zaprimanje u reciklažnom dvorištu otpada za kojeg je ovim Pravilnikom propisana obveza zaprimanja

3. preuzimanje otpada u okviru javne usluge

4. preuzimanje otpada koje se obavlja u okviru sustava povratne naknade.

(5) Trgovac otpadom može preuzeti otpad u posjed ako:

– raspolaže skladištem otpada za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom ili je skladište upisano u Očevidnik sakupljača i oporabitelja otpada ili

– raspolaže reciklažnim dvorištem.

(6) Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja otkupiti otpad ako nije preuzeo Izjavu na obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika ili drugi dokument koji sadrži sve informacije navedene u obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(7) Trgovac otpadom dužan je preuzimanje pošiljke otpada u posjed snimati video nadzorom i dužan je snimku toga preuzimanja, na kojoj je vidljiva osoba od koje je preuzeo otpad, čuvati 30 dana od dana preuzimanja.

(8) Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je na zahtjev prodavatelja izdati pisanu potvrdu da je preuzeo određeni otpad.

(9) Trgovac otpadom koji obavlja trgovanje otpadom na malo dužan je na lokaciji otkupa otpada imati na vidnom mjestu istaknutu obavijest na kojoj se nalazi naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja trgovanje otpadom na malo, broj upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta i natpis: »OTKUP OTPADA«.

(10) Trgovac otpadom koji obavlja trgovanje otpadom na malo i preuzima otpad u posjed dužan je na lokaciji otkupa otpada držati otpad u odgovarajućem spremniku, koji je označen čitljivom oznakom, koja sadrži ključni broj i naziv otpada, naziv tog trgovca otpadom, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

Neugoda uzrokovana mirisom otpada

Članak 23.

(1) Postojanje neugode uzrokovane mirisom uzrokovanog otpadom utvrđuje se ispitivanjem prema normi HRN EN 13725, HRN EN 16841-1 ili HRN EN 16841-2.

(2) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja osoba akreditirana za normu kojom obavlja ispitivanje.

DIO ŠESTI
OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA, OPORABE I ZBRINJAVANJA OTPADA

Dozvola za gospodarenje otpadom

Članak 24.

(1) Dozvola za gospodarenje otpadom izdaje se za:

1. djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10, D 12, D 13, D 14 i D 15 sukladno Dodatku I. Zakona.

2. djelatnost oporabe postupkom: R1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11, R 12 i R 13 sukladno Dodatku II. Zakona.

(2) Postupci R13 i D15 se dodjeljuju za skladištenje otpada na lokaciji na kojoj se obavlja obrada otpada, te se ne dodjeljuju za skladištenje otpada u sklopu postupka sakupljanja otpada.

(3) Predajom otpada na postupak R 13 ili D 15 ne smatra se izvršenjem obveze osiguranja obrade otpada.

(4) Otpad obrađen postupkom R 12 ili R 13 ne smatra se recikliranim.

(5) Obrazac zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje propisan je Dodatkom IV. ovoga Pravilnika.

(6) Obrazac dozvole za gospodarenje otpadom propisan je Dodatkom V. ovoga Pravilnika.

Elaborat gospodarenja otpadom

Članak 25.

(1) Sadržajem Elaborata se utvrđuje i dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom propisanih ovim Pravilnikom i drugim posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, utvrđuje svrha izvođenja pojedinog postupka, opis obavljanja tehnoloških procesa, prikazuje prostorni razmještaj tehnoloških procesa i materijalni tok pojedine vrste otpada, sve kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom sukladno članku 5. i članku 8. Zakona.

(2) Elaboratom se može odrediti korištenje otpada umjesto primarne sirovine u sklopu proizvodnog procesa čime za nastali proizvod nije potrebno ukidati status otpada u posebnom postupku u slučaju da svrha proizvodnog procesa nije gospodarenje otpadom već proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dio ili u cijelosti primarnu sirovinu.

(3) Elaborat se izrađuje na obrascu propisanom Dodatkom VI. ovoga Pravilnika u pisanom i digitalnom obliku i sadrži:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, kapacitete, vrste i količine otpada

3. uvjete za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

4. tehnološke procese i opis obavljanja tehnoloških procesa, obveze praćenja emisija i ostale obveze

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. sheme tehnoloških procesa

7. mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola

8. izračune zapremine sekundarnih spremnika i korisnog prostora skladišta i

9. priloge, koji uključuju suglasnost iz članka 32. stavka 7. Zakona, i dodatne dokumente propisane propisom koji uređuje odlaganje otpada, propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada i propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(4) Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka, ako u vrijeme izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom nisu poznate sve lokacije gospodarenja otpadom na kojima će se obrađivati otpad mobilnim uređajem za obradu otpada, dodatne lokacije mogu se odrediti naknadno putem suglasnosti iz članka 32. stavka 7. Zakona.

(5) Elaborat se izrađuje i ispisuje iz Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, te se uvezuje u oblik knjige.

(6) Elaborat se ovjerava službenim pečatom tijela koje rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom radi potvrđivanja da je određeni primjerak Elaborata sastavni dio odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.

(7) Tijelo koje izdaje dozvolu za gospodarenje otpadom jedan digitalni primjerak Elaborata zajedno s dozvolom za gospodarenje otpadom dostavlja ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(8) Elaborat za dozvolu za gospodarenje otpadom za potrebe obavljanja pokusnog rada prema propisu koji uređuje gradnju izrađuje se sukladno dokumentu kojim se prijavljuje pokusni rad prema propisima koji uređuju gradnju.

(9) Tijelo iz članka 32. stavka 1. i 2. Zakona dužno je u postupku rješavanja o zahtjevu za izdavanje dozvole utvrditi da li postupci i vrste otpada iz Elaborata udovoljavaju propisanim zahtjevima za pojedini postupak sukladno članku 4. stavku 1., Dodatku I. i Dodatku II. Zakona.

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Članak 26.

(1) Iznimno od članka 24. ovoga Pravilnika dozvola za gospodarenje otpadom ne izdaje se za djelatnost oporabe otpada sljedećim postupcima:

1. energetska oporaba određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije

2. biološka aerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje komposta

3. oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva

4. oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva

5. oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi

6. popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja i

7. mehanička priprema i nasipavanje otpada

8. oporaba otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad.

(2) Zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, sadrži:

1. za oporabitelja:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– popis postupaka gospodarenja otpadom iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika s opisom tehnoloških procesa, opreme i uređaja, te kapacitetom oporabe

– vrste i količine otpada koje će se oporabljivati i koje će nastajati oporabom

– podaci o lokaciji na kojoj će se obavljati oporaba (adresa, katastarska općina i čestica)

– način ispunjavanja općih uvjeta gospodarenja otpadom iz članka 13. ovoga Pravilnika i posebnih uvjeta gospodarenja otpadom iz članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika

– obrazloženje o recikliranju iz kojega je razvidno da li postupak gospodarenja otpadom udovoljava definiciji recikliranja te da li se postupkom gospodarenja otpadom koristi otpad umjesto primarne sirovine u sklopu proizvodnog procesa čime za nastali proizvod nije potrebno ukidati status otpada u posebnom postupku, a svrha proizvodnog procesa nije gospodarenje otpadom već proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dio ili u cijelosti primarnu sirovinu,

– obrazloženje o pripremi za ponovnu uporabu iz kojega je razvidno da li postupak gospodarenja otpadom udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu i

– obrazloženje iznosa financijskog jamstva.

2. za sakupljača:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– vrste i količine otpada koje će se sakupljati

– podaci o lokaciji na kojoj će se obavljati skladištenje otpada (adresa, katastarska općina i čestica)

– način ispunjavanja općih uvjeta gospodarenja otpadom iz članka 13. ovoga Pravilnika i posebnih uvjeta gospodarenja otpadom iz članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika

– obrazloženje iznosa financijskog jamstva.

(3) Način izvođenja postupaka oporabe iz stavka 1. ovoga članka, vrste i količine otpada koje je dopušteno oporabljivati postupcima iz stavka 1. ovoga članka propisani su Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

(4) Oporaba otpada koja ne udovoljava zahtjevima iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika podliježe obvezi ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.

Potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 27.

(1) Namjera obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom u narednih godinu dana potvrđuje se putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju da potvrđivanje putem mrežne aplikacije iz stavka 1. ovoga članka nije moguće, potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti se obavlja pisanim putem tijelu nadležnom za rješavanje zahtjeva za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja odnosno Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

(3) Obavijest o namjeri obavljanja određene djelatnosti sadrži slijedeće podatke:

1. naziv pravne osobe i OIB ili fizičke osobe – obrtnika i MBO

2. broj upisa u očevidnik odnosno evidenciju

3. izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti u narednih godinu dana.

DIO SEDMI
FINANCIJSKO JAMSTVO ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Pojedinosti financijskog jamstva

Članak 28.

(1) Financijsko jamstvo za djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom, djelatnosti sakupljanja otpada i djelatnost oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom je bankarska garancija ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument (polica osiguranja i drugo) koju izdaje kreditna institucija i društvo za osiguranje na iznos koji je određen u skladu s Dodatkom VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– naziv davatelja financijskog jamstva i naziv obveznika iz članka 36. stavka 1. Zakona

– podatak o lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje financijsko jamstvo sukladno navodu u Elaboratu odnosno zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja,

– naziv tijela ovlaštenog za podnošenje poziva za plaćanjem financijskog jamstva

– iznos financijskog jamstva

– rok važenja financijskog jamstva sukladno Zakonu

– odredbu da će davatelj financijskog jamstva na prvi pisani poziv tijela ovlaštenog za podnošenje poziva za plaćanjem financijskog jamstva uplatiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske traženi iznos, do visine iznosa financijskog jamstva.

(3) Korisnik financijskog jamstva je Republika Hrvatska.

Članak 29.

(1) Financijsko jamstvo za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada, osim instrumenta iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika, je i odluka Fonda, te odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba i odluka predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave kojom Fond, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb preuzima obvezu osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada, održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

(2) Odluka iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

– naziv obveznika iz članka 36. stavka 1. Zakona

– podatak o lokaciji gospodarenja otpadom za koju se donosi odluka

– izjavu da Fond, jedinica (regionalne) područne samouprave, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb preuzima obvezu osiguranja financiranja zatvaranja određenog odlagališta otpada, održavanja i nadzora tog odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

Način postupanja nadležnog tijela

Članak 30.

(1) Tijelo ovlašteno za podnošenje poziva za plaćanjem financijskog jamstva je tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno tijelo koje je obavilo upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka podnijet će davatelju jamstva pisani poziv za plaćanjem financijskog jamstva nakon što zaprimi pisani zahtjev za aktivacijom financijskog jamstva Državnog inspektorata koji sadrži traženi financijski iznos i kojem priloži rješenje o izvršenju rješenja o uklanjanju otpada putem treće osobe.

Polica osiguranja i jamstvo banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku

Članak 31.

Iznos police osiguranja ili jamstva banke iz članka 121. stavka 2. Zakona određuje se sukladno Dodatku IX. ovoga Pravilnika.

DIO OSMI
KATEGORIZACIJA OTPADA

Katalog otpada

Članak 32.

(1) Katalog otpada koji je usklađen s Popisom otpada sukladno Zakonu, propisan je Dodatkom X. ovoga Pravilnika.

(2) Katalog otpada sadrži:

1. kategorizaciju otpada, koja uključuje način određivanja porijekla i mjesta nastanka otpada, grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada

2. popis grupa otpada i

3. popis vrsta otpada koji uključuje zapise o vrstama otpada razvrstane u grupe i podgrupe, pri čemu zapis o vrsti otpada je sačinjen od: ključnog broja otpada, naziva otpada i oznaka zapisa s odgovarajućom naznakom karakterističnog opasnog svojstva otpada

4. kategorizaciju za prekogranični promet otpadom.

(3) Popis vrsta otpada iz stavka 2. točke 1. ovoga članka obuhvaća neopasni otpad i opasni otpad, pri čemu se uzima u obzir podrijetlo i granična koncentracija opasne tvari.

(4) U slučaju posebnog gospodarskog interesa, uputom Ministarstva mogu se urediti podvrste otpada za vrste otpada iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(5) Primjena Kataloga otpada iz stavka 1. ovoga članka je obvezujuća prilikom određivanja ključnog broja, te opasnog i neopasnog otpada u sklopu kategorizacije otpada.

(6) Primjena podvrsta otpada u eONTO-u, određenih uputom Ministarstva iz stavka 4. ovoga članka, obvezna je za osobe koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom.

(7) Kategorizacija otpada provodi se u skladu sa Obavijesti Komisije o tehničkim smjernicama za razvrstavanje otpada (SL C 124, 9. 4. 2018).

(8) Pošiljka otpada u prekograničnom prometu otpadom podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja:

1. ako sadrži tvar određenu Tablicom 1. točke 4. Kategorizacija za prekogranični promet otpadom iz Dodatka X. ovoga Pravilnika, u količini koja je veća od granične vrijednosti propisane tom tablicom ili

2. ako je određena oznakom otpada iz Tablice 2. točke 4. Kategorizacija za prekogranični promet otpadom iz Dodatka X. ovoga Pravilnika i sadrži primjese u količini većoj od granične vrijednosti propisane tom tablicom.

Opasna svojstva otpada

Članak 33.

Opasna svojstva otpada propisana su Dodatkom XI. ovoga Pravilnika.

DIO DEVETI
CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM I IZVJEŠĆIVANJE

Praćenje i procjena provedbe mjera radi ispunjenja ciljeva

Članak 34.

(1) Praćenje i procjena provedbe mjera sprečavanja nastanka otpada obavlja se korištenjem odgovarajućih kvalitativnih ili kvantitativnih pokazatelja i ciljeva, posebno u smislu količine nastalog otpada.

(2) Praćenje i procjena provedbe mjera ponovne uporabe obavlja se u skladu sa Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/19 od 18. prosinca 2020. o utvrđivanju zajedničke metodologije i formata za izvješćivanje o ponovnoj uporabi u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8976) (Tekst značajan za EGP) (SL L 10, 12. 1. 2021.).

(3) Praćenje i provedba mjera za sprečavanje nastanka otpada od hrane obavlja se u skladu sa Provedbenom odluka Komisije (EU) 2019/2000 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8577) (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 2. 12. 2019.).

Odgode rokova za postizanje ciljeva

Članak 35.

(1) Rokovi za postizanje ciljeva propisanih člankom 54. stavkom 2. točkama 2., 3. i 4. Zakona mogu se odgoditi za najviše pet godina ako je pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano manje od 20 % ili je odloženo na odlagalištima više od 60 % komunalnog otpada nastalog u 2013. u skladu s podatcima iz zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostat-a i ako se najmanje 24 mjeseca prije rokova iz članka 54. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona obavijesti Komisiju o namjeri da odgodi odgovarajući rok, te se dostavi plan provedbe koji sadrži sljedeće:

1. procjenu prijašnjih, trenutnih ili predviđenih stopa recikliranja, odlaganja i drugih vrsta obrade komunalnog otpada i tokova od kojih se sastoji

2. procjenu provedbe plana gospodarenja otpadom i programa za sprečavanje nastanka otpada

3. razloge zbog kojih se smatra da relevantni cilj se vjerojatno neće moći ostvariti u roku i procjenu produljenja vremena koje je potrebno za ostvarenje tog cilja

4. mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva koje će se primjenjivati tijekom produljenja vremena, uključujući odgovarajuće ekonomske instrumente i druge mjere poticanja za primjenu reda prvenstva gospodarenja otpadom te aktivnosti iz članka 99. stavka 1. Zakona.

5. raspored provedbe mjera utvrđenih iz točke 4., nadležna tijela i procjenu pojedinačnog doprinosa tijela ostvarenju ciljeva koji se primjenjuju u slučaju produljenja vremena

6. informacije o financiranju gospodarenja otpadom u skladu s načelom »onečišćivač plaća«

7. mjere za poboljšanje kvalitete podataka, prema potrebi, s ciljem boljeg planiranja i praćenja rezultata u području gospodarenja otpadom.

(2) Na zahtjeve Komisije, u roku od tri mjeseca, dostaviti će se revidirani plan provedbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju odgode iz stavka 1. ovoga članka poduzeti će se mjere za povećanje pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja komunalnog otpada:

1. na najmanje 50 % do 2025., u slučaju odgode roka za ostvarivanje cilja iz članka 54. stavka 2. točke 2. Zakona

2. na najmanje 55 % do 2030. u slučaju odgađanja roka za ostvarivanje cilja iz članka 54. stavka 2. točke 3. Zakona

3. na najmanje 60 % do 2035. u slučaju odgađanja roka za ostvarivanje cilja iz članka 54. stavka 2. točke 4. Zakona.

Izračun ostvarenja ciljeva

Članak 36.

(1) Izračun postizanja ciljeva i izvješćivanja Komisije o gospodarenju otpadom, osim za posebne kategorije otpada, obavlja se u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1004 od 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4114) (Tekst značajan za EGP) (SL L 163, 20. 6. 2019.).

(2) Prilikom izračuna ostvarenja ciljeva iz članka 54. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona, te ciljeva iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika određuje se masa komunalnog otpada koji je nastao i pripremljen za ponovnu uporabu ili recikliran u određenoj kalendarskoj godini pri čemu:

– masa komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu određuje se kao masa proizvoda ili sastavnih dijelova proizvoda koji su postali komunalni otpad i koji su prošli sve potrebne postupke provjere, čišćenja ili popravka kako bi se omogućila ponovna uporaba bez daljnjeg razvrstavanja ili prethodne obrade

– masa recikliranog komunalnog otpada određuje se kao masa otpada koji, nakon što je prošao sve potrebne postupke provjere, razvrstavanja ili druge prethodne postupke za uklanjanje otpadnih materijala koji nisu obuhvaćeni daljnjom preradom i za osiguravanje visoke kvalitete recikliranja, ulazi u postupak recikliranja u kojem se otpadni materijali stvarno prerađuju u proizvode, materijale ili tvari

– masa recikliranog komunalnog otpada određuje se kad otpad uđe u postupak recikliranja ili se može odrediti kao izlazna količina svih postupaka razvrstavanja ako se izlazna količina otpada potom reciklira i ako masa tvari ili materijala koji su uklonjeni tijekom daljnjih postupaka koji prethode postupku recikliranja i koji potom nisu reciklirani nije uračunata u masu otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

(3) Prilikom izračuna ostvarenja ciljeva iz članka 54. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona, te ciljeva iz članka 35. stavka 3. ovoga Pravilnika:

– količina biorazgradivog komunalnog otpada koji ulazi u aerobnu ili anaerobnu obradu može se računati kao reciklirana ako se tom obradom proizvodi kompost, digestat ili drugi izlazni materijal sa sličnom količinom recikliranog sadržaja u odnosu na inicijalni otpad, koji će se koristiti kao reciklirani proizvod, materijal ili tvar, a ako se izlazni materijal koristi na zemljištu, može ga računati kao recikliran samo ako to korištenje koristi poljoprivredi ili donosi ekološko poboljšanje

– biootpad koji je komunalni otpad i koji ulazi u aerobnu ili anaerobnu obradu može se računati kao recikliran samo ako je o sakupljen odvojeno od drugog otpada ili odvojen od drugog otpada na mjestu nastanka otpada

– u masu recikliranog komunalnog otpada može se uračunati masa biootpada koji je odvojen na mjestu nastanka i obrađen kućnim kompostiranjem u skladu s Provedbenom odluka Komisije (EU) 2019/1004 od 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4114) (Tekst značajan za EGP) (SL L 163, 20. 6. 2019.)

(4) Prilikom izračuna ostvarenja ciljeva iz članka 54. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona, te ciljeva iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika:

– količina otpadnih materijala koji su prestali biti otpad kao rezultat pripremnog postupka prije prerade može se računati recikliranim ako su ti materijali namijenjeni daljnjoj preradi u proizvode, materijale ili tvari koji će se koristiti za izvorne ili druge svrhe, osim materijala koji se prestaju smatrati otpadom, a koji su namijenjeni korištenju kao gorivo ili druga sredstva za proizvodnju energije, ili koji će se spaljivati, nasipavati ili odlagati, koji se ne računaju kao napredak prema ostvarenju ciljeva recikliranja

– recikliranje metala koji se odvajaju nakon spaljivanja komunalnog otpada mogu se uračunati u ciljeve recikliranja, ako reciklirani metali ispunjavaju određene kriterije kvalitete, utvrđene u Odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Otpad koji se otprema iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, radi pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja ili nasipavanja, uračunava se kao napredak prema ostvarenju ciljeva iz članka 54. stavka 2. i 3. Zakona, te ciljeva iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika samo ako je taj otpad sakupljen u Republici Hrvatskoj.

(6) Otpad koji se otprema iz Unije radi pripreme za ponovnu uporabu ili recikliranja uračunava se kao napredak prema ostvarenju ciljeva iz članka 54. stavka 2. i 3. Zakona, te ciljeva iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika samo ako je taj otpad sakupljen u Republici Hrvatskoj i ispunjeni su zahtjevi iz stavka 7. ovoga članka i ako, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006, izvoznik može dokazati da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve te Uredbe te da se obrada otpada izvan Unije odvijala u uvjetima koji su općenito istovrijedni zahtjevima relevantnog okolišnog prava Unije.

(7) Kontrola kvalitete i praćenje komunalnog otpada radi osiguranja ispunjenja zahtjeva iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka osigurava se putem:

– e-ONTO sustava i drugih podataka sadržanih u informacijskom sustavu gospodarenja otpadom, kao i podataka koje dodatno prikupi Ministarstvo

– korištenjem tehničkih specifikacija zahtjeva kvalitete razvrstanog otpada ili

– ako se pouzdani podaci ne mogu odrediti korištenjem sredstava iz točaka 1. i 2. ovoga stavka, korištenjem prosječnih stopa gubitaka za razne vrste otpada i prakse gospodarenja otpadom određenih u skladu s Odlukom Komisije koja uređuje pravila za izračun, provjeru i izvješćivanje o masi materijala ili tvari uklonjenih nakon postupka razvrstavanja i koji potom nisu reciklirani, na temelju prosječne stope gubitaka za razvrstani otpad.

(8) Količine biootpada čiji nastanak je spriječen kućnim kompostiranjem, koje je obavio korisnik javne usluge razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, sastavni su dio izvješća iz članka 69. stavka 5. Zakona.

Izvješćivanje Europske komisije

Članak 37.

(1) Europskoj komisiji se dostavljaju:

1. svi relevantni podaci, radi preispitivanja Popisa otpada, ako Ministarstvo utvrdi da određeni otpad:

– se može smatrati opasnim otpada jer ima opasna svojstva otpada, a u Popisu otpada taj otpad se ne navodi kao opasni otpad

– se može smatrati neopasnim otpadom jer nema opasna svojstva, a u Popisu otpada taj otpad se navodi kao opasni otpad

2. obavijesti o donošenju i značajnim izmjenama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske uključujući i Program sprječavanja nastanka otpada koji je dio toga plana u formatu koji utvrđuje Europska komisija

3. elektroničkim putem podaci o postizanju ciljeva iz članka 54. stavaka 2. 3. Zakona za svaku kalendarsku godinu u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine u formatu koji utvrđuje Europska komisija.

(2) Za potrebe provjere usklađenosti s ciljem iz članka 54. stavka 3. Zakona, o količini otpada koji se uporabljuje za postupke nasipavanja i druge postupke materijalne oporabe izvješćuje se odvojeno od količine otpada koji se priprema za ponovnu uporabu ili recikliranje, a o preradi otpada u materijale koji će se uporabljivati za postupke nasipavanja izvješćuje se kao o nasipavanju.

(3) Za potrebe provjere usklađenosti s ciljevima iz članka 54. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. te ciljevima iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika o količini otpada koji se priprema za ponovnu uporabu izvješćuje se odvojeno od količine recikliranog otpada.

(4) Europskoj komisiji se svake godine, elektroničkim putem, u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine, u formatu koji utvrđuje Europska komisija, dostavljaju podaci o provedbi mjera u svezi ponovne uporabe sukladno Odluci iz članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika, te mjera sprečavanja nastanka otpada od hrane sukladno odluci iz članka 34. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Europskoj komisiji se za svaku kalendarsku godinu, elektroničkim putem, u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine, u formatu koji utvrđuje Europska komisija, dostavljaju podaci o mineralnim ili sintetskim sredstvima za podmazivanje ili industrijskim uljima koja su stavljena na tržište i otpadnim uljima koja su odvojeno skupljena i obrađena.

(6) Podacima koji se dostavljaju u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o provjeri kvalitete i izvješće o mjerama poduzetima u skladu s člankom 11.a stavkom 3. i stavkom 8., uključujući, gdje je to primjenjivo, detaljne informacije o prosječnim stopama gubitka. Te se informacije dostavljaju u formatu za izvješćivanje koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 7. ovog članka.

(7) Europskoj komisiji dostavlja se obavijest o izuzećima od obveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom propisanim ovim Pravilnikom.

DIO DESETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Podaci iz Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom iz članka 109. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) prenose se u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

(2) U Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta prenose se podaci iz:

– Očevidnika prijevoznika otpada iz članka 109. stavka 1. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)

– Očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom iz članka 109. stavka 1. točke 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)

– Očevidnika trgovaca otpadom iz članka 109. stavka 1. točke 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)

– Očevidnika reciklažnih dvorišta iz članka 109. stavka 1. točke 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

(3) Podaci iz Očevidnika nusproizvoda iz članka 14. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) prenose se u Očevidnik nusproizvoda iz članka 15. Zakona.

Članak 39.

(1) Do uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom Elaborat iz članka 25. stavka 6. ovoga Pravilnika ne izrađuje putem Registra djelatnosti gospodarenja otpadom.

(2) Uspostavom Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, dostava dozvole za gospodarenje otpadom i elaborata iz članka 25. stavka 7. ovoga Pravilnika obavlja se putem tog Registra.

(3) Upute za ispunjavanje Pratećeg lista za otpad i Elaborata Ministarstvo će objaviti na mrežnoj stranici danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Upute za određivanje količine biootpada čiji nastanak je spriječen kućnim kompostiranjem Ministarstvo će objaviti na mrežnoj stranici u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Koeficijenti otpada objaviti će se na mrežnoj stranici Ministarstva do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Iznosi i koeficijenti otpada iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika od dana uvođenja eura određenog propisom koji uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izražavaju se u eurima, a do tada u kunama.

Članak 40.

(1) Postojeće oznake na građevinama za gospodarenje otpadom moraju se uskladiti sa zahtjevima iz članka 19., 21., 22. ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Postojeća financijska jamstva za dozvole za gospodarenje otpadom kod kojih je korisnik jamstva Republika Hrvatska, vrijede do roka na koja su izdana.

(3) Osobe koje skladište i obrađuju otpad, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, osim za postupke iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika, moraju primjenjivati mjere sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Obrazac Pratećeg lista iz Dodatka XII Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 81/20) primjenjuje se do 31. prosinca 2022. godine.

(5) Obrazac Pratećeg lista iz Dodatka I. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Članak 41.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 81/20), osim članka 47. i Dodatka XIII. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 81/20) koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katalogu otpada (»Narodne novine«, br. 90/15) i Naputak o glomaznom otpadu (»Narodne novine«, br. 79/15).

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, br. 117/14).

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, br. 50/17., 84/19. i 14/20. – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/21-04/09

Urbroj: 517-05-2-1-22-46

Zagreb, 12. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

DODATAK I.

PRATEĆI LIST ZA OTPAD

DODATAK II.

POPIS VRSTA OTPADA KOJI JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMITI

opis otpadaključni brojnaziv otpada
opasni komunalni otpad15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne sprem­nike pod tlakom
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
20 01 13*otapala
20 01 14*kiseline
20 01 15*lužine
20 01 17*fotografske kemikalije
20 01 19*pesticidi
20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27*boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29*detergenti koji sadrže opasne tvari
20 01 31*citotoksici i citostatici
20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari
otpadni papir15 01 01papirna i kartonska ambalaža
20 01 01papir i karton
otpadni metal15 01 04metalna ambalaža
20 01 40metali
otpadno staklo15 01 07staklena ambalaža
20 01 02staklo
otpadna plastika15 01 02plastična ambalaža
20 01 39plastika
otpadni tekstil20 01 10odjeća
20 01 11tekstil
glomazni otpad 3)20 03 07glomazni otpad
jestiva ulja i masti20 01 25jestiva ulja i masti
boje20 01 28boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdženti20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
lijekovi20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
baterije i akumulatori20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
električna i elektronička oprema20 01 36odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
građevni otpad iz kućanstva 1)17 01 01beton
17 01 02cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01*izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
termometri 2)16 03 03*anorganski otpad koji sadrži opasne tvari
ostalo08 03 17*otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
15 01 05višeslojna (kompozitna) ambalaža
16 01 03otpadne gume
18 01 01oštri predmeti (osim 18 01 03*)


1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu

3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:KUPAONSKA OPREMAkada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično
OPREMA ZA DJECUkrevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično
PODNE OBLOGEtepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično
NAMJEŠTAJormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično
KUHINJSKA OPREMAkuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično
VRTNA OPREMAograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično
OSTALOrolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično

DODATAK III.

DODATAK IV.

DODATAK V.

OBRAZAC DOZVOLE ZA GOSPODARENJA OTPADOM

I. Dozvoljava se ____________ obavljanje djelatnosti _____________ na lokaciji gospodarenja otpadom ___________.

II. Djelatnost iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom.

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova dozvola vrijedi do ________.

VI. Obvezuje se stranka da u roku _________ poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka/postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VII. Elaborat gospodarenja otpadom prileži ovoj dozvoli i njen je sastavni dio.

DODATAK VI.

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

______________________________________________________

za obavljanje djelatnosti ________________ postupkom ________________

za _____________________

na lokaciji gospodarenja otpadom ____________________________________

Mjesto i datum izrade: ________________________________

Verzija: _______________________________

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:

naziv tijela koje izdaje dozvolu


M.P.

URBROJ:
DATUM:

SADRŽAJ

I.Podaci o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom
II.Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada
Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa
Vrste otpada po postupcima gospodarenja otpadom
Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku
Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrsi postupka
III.Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom
Opći uvjeti gospodarenja otpadom
Posebni uvjeti gospodarenja otpadom
IV.Tehnološki procesi
Opis obavljanja tehnološkog procesa
Tablica 6.1. n Tehnološki proces n
V.Obveze praćenja emisija i ostale obveze
Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze
VI.Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa
VII.Sheme tehnoloških procesa
VIII.Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola
IX.Izračuni
X.Prilozi

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA
OIBMBO
SJEDIŠTE
MJESTOBROJ POŠTE
ULICA I BROJŽUPANIJA
TELEFONE-POŠTA
MOBITELTELEFAKS

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM:

MJESTOBROJ POŠTE
ULICA I BROJŽUPANIJA
KATASTARSKI PODACI
K. O.
K. Č. BR.
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI
K.O.
ZK.UL.BR.
ZK. Č. BR.
AKT O UPORABI
KLASAURBROJNAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
   
   

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.POSTUPAK
GOSPODARENJA OTPADOM*
OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA**

NAZIV

TEHNOLOŠKOG PROCESA

DOPUŠTENI KAPACITET
TEHNOLOŠKOG PROCESA
     
     

*) Upisati oznake iz Dodatka I ili Dodatka II Zakona

**) određuje podnositelj zahtjeva

VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima gospodarenja otpadom

br.KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAPOSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOMDOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA
GOSPODARENJA OTPADOM

POSTUPAK OPORABE OTPADA

R*

POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA

D*

      
      

*) Upisati oznake iz Tablice 1.

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku

br.KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADADOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
    
    

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: ______ t.

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: ______ t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: ______ t.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R*1. SVRHA POSTUPKA
2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU
3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU
1. **
2. **
3.**

*) Upisati oznake iz Tablice 1.

**) Kratki opis

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca*
Opći uvjet gospodarenja otpadom**
Način ispunjavanja***

*) broj članka, stavka, točke propisa

**) navesti iz odgovarajućeg članka propisa

***) kratki opis

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca*
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa **
Način ispunjavanja ***

*) broj članka, stavka, točke propisa

**) navesti iz odgovarajućeg članka propisa

***) kratki opis

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces n.*

br.NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESAOZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
   
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCESOTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA

KLJUČNI BROJ

OTPADA

NAZIV OTPADA

KLJUČNI BROJ

OTPADA

NAZIV OTPADA
    
    
 
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
 
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje) **


POPIS UREĐAJA I OPREME ZA OBAVLJANJE TEHNOLŠKOG PROCESA

VRSTA UREĐAJA/OPREMENAZIV PROIZVOĐAČA i TIP

INSTALIRANI KAPACITET

(tona/dan)

NAMJENA
    

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA*) za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom iz Tablice 1. upisuje se zasebna tablica, umjesto »n« upisati naziv i oznaku tehnološkog procesa iz Tablice 1.

**) Opisati

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesaUpute za radV. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze

OBVEZA*
ZRAK
VODA
MORE
TLO
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA
OSTALO

*) Unosi se obveza određena posebnim propisima

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

PREDMET IZRAČUNA

PROSTORNE DIMENZIJE

/m

IZRAZ ZA IZRAČUN

ZAPREMINA

/m3

Izračunata zapremnina sekundarnog spremnika (VSS)upisati unutarnje prostorne dimenzije sekundarnog spremnikaupisati matematički izraz koji se koristi za izračun zapremine ovisno o obliku spremnikaVSS =
 
Najveća dopuštena zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPSmax)-VPSmax = VSS/1,1VPSmax =
Izračunata zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPS)upisati unutarnje prostorne dimenzije najvećeg primarnog spremnikaupisati matematički izraz koji se koristi za izračun zapremine ovisno o obliku spremnikaVPS =
 
Najveća dopuštena zapremnina svih primarnih spremnika koje se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V∑PSmax)-V∑PSmax = VSS/0,25V∑PSmax =
Izračunata zapremnina svih primarnih spremnika koji se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V∑PS)upisati zapremine svih pojedinih spremnika na slijevnoj površini

upisati matematički izraz koji se koristi za izračun ovisno o broju spremnika

(pr. za slučaj dva spremnika: V∑PS = VPS1 + VPS2)

V∑PS =
V∑PSmax > V∑PS


U najvećem primarnom spremniku na slijevnoj površini određenog sekundarnog spremnika dopušteno je skladištiti najviše VPSmax m3 tekućeg otpada i u svim spremnicima na toj slijevnoj površini zajedno najviše V∑PSmax m3 tekućeg otpada.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

X. PRILOZI

DODATAK VII.

NAČIN IZVOĐENJA POSTUPAKA OPORABE ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA GOSPODARENJA OTPADOM, TE VRSTE I KOLIČINE OTPADA KOJE JE DOPUŠTENO OBRAĐIVATI TIM POSTUPCIMA

1. ENERGETSKA OPORABA ODREĐENOG NEOPASNOG OTPADA

Postupak oporabe je R 1 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe i dodatni uvjeti:

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 01 03otpadna biljna tkiva
02 01 07otpad iz šumarstva
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preraduproizvedena toplinska energija koristi se u korisnu svrhu
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina
03 01 01otpadna kora i pluto
03 03 01otpadna kora i otpaci drvetaproizvedena toplinska energija koristi se u korisnu svrhu na lokaciji proizvodnje tog otpada
03 03 07mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona
03 03 10otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separacijiotpad sadrži samo biljna vlakna
03 03 11muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*otpad ne sadrži halogene organske spojeve ni teške metale zbog obrade sredstvom za zaštitu drveta, premazivanjem ili lijepljenjem
15 01 03drvena ambalaža
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
17 02 01drvootpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 02 01biorazgradivi otpadotpad čini samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva živice i sl.

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 3 tone po satu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 250 tona otpada.

2. BIOLOŠKA AEROBNA OPORABA (KOMPOSTIRANJE) BIOOTPADA

Postupak oporabe je R 3 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe i dodatni uvjeti:

Ključni brojNazivDodatni uvjeti i primjeri
02 03 01muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije – dopušten je mulj iz procesa prerade hrane i pića koji ne sadrži onečišćujuće tvari i isključivo sadrži tvari biljnog podrijetla (npr. komina od masline)
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

– dopušteno ukoliko otpad ne sadrži aditive ili ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari,

– uključuje ostatke od proizvodnje kave, čaja, duhana, žitarica, otpadni kvasac i ostatak sličan kvascu, kukuruzni škrob

02 04 01otpad od pranja i čišćenja šećerne repe
02 06 01materijali neprikladni za potrošnju i preradu
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina
02 07 02otpad od destilacije alkohola – dopuštene su žitarice, pulpa od voća i krumpira, muljevi koji nastaju pri proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića
02 07 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

– dopušteno je otpadno voće i povrće, žitarice, ostaci od pripreme kave i čaja, i sl.,

– nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla, osim ljuski od jaja

20 02 01biorazgradivi otpad – dopušten je otpad iz vrtova, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, otpaci od orezivanje živica i drveća, trava, biološki razgradivi otpad sa groblja
20 03 02otpad s tržnica

– dopušten je samo odvojeno sakupljeni biološki razgradivi otpad npr. otpadno voće i povrće, cvijeće,

– nije dopuštena izdvojena frakcija otpada koja nije odvojeno sakupljenaNajveći dopušteni kapacitet oporabe je do 75 tona otpada po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 250 tona otpada.

3. OPORABA OTPADNOG ULJA RADI PROIZVODNJE BIOGORIVA

Postupak oporabe je: R 3 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

− 19 08 09 mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće

− 20 01 25 jestiva ulja i masti

Biogorivo je propisano posebnim propisom koji uređuje biogoriva za prijevoz

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 20 tona po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 200 tona otpada.

4. OPORABA DRVNOG OTPADA RADI PROIZVODNJE PROIZVODA OD DRVA

Postupak oporabe je: R 3 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 01 03otpadna biljna tkivasamo netretirano drvo bez ljepila, punila, boje ili drugog zaštitnog premaza osim zaštitnog premaza lanenim uljem, tungovim uljem, konopljinim uljem ili ribljim uljem i slično
03 01 01otpadna kora i pluto
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
03 03 01otpadna kora i otpaci drveta
15 01 03drvena ambalaža
17 02 01drvo
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 5 tona po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 500 tona otpada.

5. OPORABA OTPADNOG ASFALTA ZA PROIZVODNJU ASFALTA NA ASFALTNOJ BAZI

Postupak oporabe je: R 5 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu ovoga postupka su:

− 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*

− 17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je 200.000 tona otpada godišnje.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 100.000 tona otpada.

6. POPRAVAK I ČIŠĆENJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Postupak oporabe je: priprema za ponovnu uporabu postupcima R 4 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

− 16 02 14 odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*

− 16 02 16 komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 500 kilograma dnevno.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 5 tona otpada.

7. MEHANIČKA PRIPREMA I NASIPAVANJE OTPADA

Postupak oporabe je: R 5, R 12 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpada
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 01 02otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 03 06otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09otpadni pijesak i gline
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
17 01 01beton
17 01 02cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 06otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)

Dodatni uvjeti:

Može se koristiti isključivo:

– kao zamjena za materijal koji nije otpad u količini koja je nužna za postizanje svrhe radi koje se nasipava i

– za:

a) nasipavanje iskopa ili

b) u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju uključujući i prekrivku na odlagalištu

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 1000 tona dnevno.

8. RECIKLIRANJE U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU ZA GRAĐEVNI OTPAD

Postupak oporabe je: R 5, R 12 i R 13.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpada
17 01 01beton
17 01 02cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 01drvo
17 02 02staklo
17 02 03plastika
17 03 02mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 04 01bakar, bronca, mjed
17 04 02aluminij
17 04 03olovo
17 04 04cink
17 04 05željezo i čelik
17 04 06kositar
17 04 07miješani metali
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*


Dodatni uvjeti:

Dopuštena je isključivo recikliranje mehaničkom obradom otpada (drobljenje, rezanje, razdvajanje i miješanje i sl.) radi proizvodnje proizvoda.

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je 100.000 tona otpada godišnje.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 100.000 tona otpada.

DODATAK VIII.

NAČIN IZRAČUNA IZNOSA FINANCIJSKOG JAMSTVA

Podaci iz ovoga Dodatka čine temelj za obrazloženje iznosa financijskog jamstva koje se prilaže zahtjevu za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom.

1. Iznos financijskog jamstva za postupak odlaganja otpada postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5 i D 12 određuje se na način da se procijene troškovi zatvaranja odlagališta, održavanja i nadzora za period od najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

2. Uzevši u obzir koeficijent otpada, te vrste i količine otpada za koje je dopušteno da se nalaze na lokaciji gospodarenja otpadom, iznos financijskog jamstva mora pokriti trošak uklanjanja najskuplje kombinacije vrsta i količina otpada za koju je dopušteno da se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom.

Iznos financijskog jamstva za lokaciju gospodarenja otpadom, osim za odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 i D12, određuje se provedbom sljedećih točaka a), b) i c).

a) Izrađuje se sljedeća tablica

ključni brojkoličina/tkoeficijentiznos/kn
    
    
    

pri čemu se upisuju sljedeći podaci:

ključni broj – upisuju se svi ključni brojevi otpada koje je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom što uključuje vrste otpada koje se mogu zaprimati na lokaciju i vrste otpada koje nastaju obradom otpada (podaci iz Tablice 3. elaborata gospodarenja otpadom i popis otpada iz zahtjeva za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja)

količina – količina otpada u tonama koju je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (podaci iz Tablice 3. elaborata gospodarenja otpadom i popis otpada iz zahtjeva za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja)

koeficijent – koeficijent otpada objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva

iznos – iznos u kunama određen prema sljedećem izrazu:

I = m × kO

pri čemu je:

I – iznos izražen u kunama

m – ukupna količina određene vrste otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom izražena u tonama

kOkoeficijent otpada objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva izražen u kunama po toni

b) potrebno je navesti ukupnu količinu svih vrsta otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom, pri čemu se koristi odgovarajući podatak iz elaborata gospodarenja otpadom odnosno iz zahtjeva za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

c) Iznos financijskog jamstva određuje se korištenjem jedne od sljedeće dvije varijante:

– ako je ukupna količina svih vrsta otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom jednaka najvećoj količini otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom, iznos financijskog jamstva jednak je najvećem iznosu iz gornje tablice (točka a)) ili

– ako je ukupna količina svih vrsta otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom veća od najveće količine otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom, iznos financijskog jamstva jednak je najvećem zbroju najvećih iznosa za pojedini ključni broj (podaci iz gornje tablice a)) čiji zbroj količina je jednak ukupnoj količini svih vrsta otpada koje je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom, kako bi iznos financijskog jamstva pokrio trošak uklanjanja najskuplje kombinacije vrsta i količina otpada za koju je dopušteno da se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom. Ako se za neku vrstu otpada ne uzima najveća dopuštena količina iz stupca 2. gornje tablice (točka a)), iznos iz gornje tablice za taj ključni broj se proporcionalno umanjuje ovisno o korištenoj količini.

Iznos financijskog jamstva je _______ kn, što je određeno kao zbroj iznosa za sljedeće količine vrsta otpada:

KLJUČNI BROJKOLIČINA/tIZNOS/kuna
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

DODATAK IX.

IZNOS POLICE OSIGURANJA I JAMSTVA BANKE ZA POŠILJKU OTPADA KOJA PODLIJEŽE NOTIFIKACIJSKOM POSTUPKU

Iznos police osiguranja ili jamstva banke određuje se prema izrazu:

FJ = N × (TT + TZO + TS) × 1,2

pri čemu oznake korištene navedenom matematičkom izrazu imaju sljedeća značenja:

FJ je financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke) izražen u eurima

N je ukupna količina otpada u tonama

TT su troškovi transporta za kilometar po toni u eurima

TZO su troškovi operacije zbrinjavanja ili oporabe po toni (uključujući sve neophodne međuoperacije) u eurima

TS su troškovi skladištenja za period 90 dana po toni u eurima i

1,2 je faktor sigurnosti za povrat otpada, operacije zbrinjavanja ili oporabe i skladištenje.

DODATAK X.

KATALOG OTPADA

1. KATEGORIZACIJA OTPADA

Pojmovi:

1) grupa je oznaka vrste industrije i procesa u kojem otpad nastaje ili oznaka određenih vrste tvari ili predmeta, koja se sastoji od dvoznamenkastog broja i naziva grupe propisane Popisom grupa otpada iz točke 2. ovoga Dodatka Pravilnika

2) karakteristično opasno svojstvo otpada je opasno svojstvo otpada, propisano Popisom vrsta otpada iz točke 3. ovoga Dodatka Pravilnika, za koje je izvjesno da ga posjeduje određena vrsta otpada što se smatra da posjednik otpada mora znati, pri čemu nije isključeno da određeni otpad posjeduje opasno svojstvo koje nije propisano kao karakteristično svojstvo otpada

3) oznaka zapisa je oznaka pridružena vrsti otpada, na način propisan Popisom vrsta otpada iz točke 3. ovoga Dodatka Pravilnika, koja označava, ovisno o slučaju, mogućnost kategorizacije odgovarajućeg otpada s jednim ili s više ključnih brojeva te u slučaju opasnog otpada sadrži pridruženi navod o karakterističnom opasnom svojstvu te vrste otpada

4) podgrupa je oznaka propisana Popisom grupa otpada iz točke 2. ovoga Dodatka Pravilnika, koja se sastoji se od četveroznamenkastog broja, čije prve dvije znamenke određuju pripadnost podgrupe odgovarajućoj grupi, a druge dvije znamenke određuju aktivnosti kojom otpad nastaje ili vrstu tvari odnosno predmeta.

1.1. Određivanje porijekla i mjesta nastanka otpada

Porijeklo i mjesto nastanka otpada utvrđuje posjednik otpada koji je:

– proizvođač otpada, na način da utvrdi djelatnost i lokaciju na kojoj je nastao otpad od obavljanja njegove djelatnosti

– osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, na način da odredi osobu od koje je preuzeo pošiljku otpada i lokaciju na kojoj preuzima tu pošiljku.

Podaci o određivanju porijekla i mjesta nastanka otpada unose se u prateći list i e-ONTO aplikaciju.

1.2. Određivanje grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada

Grupa, podgrupa, vrsta i svojstvo otpada određuje se temeljem podataka o otpadu propisanih Popisom vrsta otpada iz točke 3. ovoga Dodatka Pravilnika te dostupnih podataka o vrsti industrije ili procesa u kojem je otpad nastao odnosno o vrsti tvari ili predmeta koja ima status otpada sukladno sljedećem hodogramu:

1. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanom u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 1 do 12 i od 17 do 20, i ne razmatra se otpad označen ključnim brojem čije su zadnje dvije znamenke 99. Ako, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 2. ovoga poglavlja.

2. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatraju samo grupe označene brojem od 13 do 15. Ako, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 3. ovoga poglavlja.

3. Provjerava se sukladnost svih dostupnih informacija o otpadu, kojeg se kategorizira, s podatkom sadržanim u nazivu grupe, nazivu podgrupe i nazivu otpada, pri čemu se razmatra samo grupa označena brojem 16. Ako, temeljem provedene provjere, postoji sukladnost svih navedenih informacija za ključni broj, prelazi se na točku 5. ovoga poglavlja, u protivnom prelazi se na točku 4. ovoga poglavlja.

4. Odabire se ključni broj čije su zadnje dvije znamenke 99 koji se nalazi u grupi označenoj brojem od 1 do 12 i od 17 do 20 i koji najpreciznije opisuje otpad koji se kategorizira.

5. Ako je odabranom ključnom broju, sukladno točkama 1. do 4. ovog poglavlja, u Popisu vrsta otpada pridružena oznaka zapisa:

– »zapis opasnog otpada« (oznaka: O#) označava da je potrebno odrediti jedno ili više opasnih svojstava koje posjeduje taj otpad, uzevši u obzir karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom vrsta otpada, a sukladno metodama kategorizacije i ispitivanja otpada propisanim posebnim propisom koji uređuje laboratorije za ispitivanje otpada

– »zapis neopasnog otpada« (oznaka: N#) označava da nije potrebno odrediti opasno svojstvo

– »višestruki zapis« (oznaka V#), označava da se radi o otpadu koji u određenim uvjetima može imati opasno svojstvo i za čiju karakterizaciju se mora uzeti u obzir više od jednog ključnog broja, te je potrebno je provesti ocjenu o postojanju jednog ili više opasnih svojstva koje može posjedovati takav otpad uzevši u obzir naziv otpada i karakteristična opasna svojstva te vrste otpada, za koja posjednik otpada mora znati i koja su propisana Popisom vrsta otpada.

2. POPIS GRUPA OTPADA

01OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA
02OTPAD IZ POLJOPRIVREDE HORTIKULTURE, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE
03OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PANELA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA
04OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE
05OTPAD OD RAFINIRANJA NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA
06OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
07OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
08OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE PREVLAKA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH TINTA
09OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
10OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA
11OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I PREVLAČENJA METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA
12OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
13OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)
14OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH TVARI (osim 07 i 08)
15OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN
16OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
17GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)
18OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
19OTPAD IZ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NASTANKA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU
20KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA


3. POPIS VRSTA OTPADA

Ključni brojNAZIV OTPADAOznaka zapisa
01OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA
01 01otpad od iskopavanja mineralnih sirovina
01 01 01otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovinaN
01 01 02otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovinaN
01 03otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina
01 03 04*jalovina od obrade sulfidne rude koja uzrokuje stvaranje kiselinaV1
01 03 05*ostala jalovina koja sadrži opasne tvariV1
01 03 06otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*V1
01 03 07*ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvariV2
01 03 08otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07*V2
01 03 09crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07V2
01 03 10*crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji sadržava opasne tvari koje nisu otpad naveden pod 01 03 07*V2
01 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
01 04otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina
01 04 07*otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvariV3
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*V3
01 04 09otpadni pijesak i glineN
01 04 10otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07*V3
01 04 11otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07*V3
01 04 12jalovina i ostali otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07* i 01 04 11V3
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*V3
01 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
01 05isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja
01 05 04isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže slatku voduN
01 05 05*isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže uljaV4
01 05 06*isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvariV4
01 05 07isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*V4
01 05 08isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05* i 01 05 06*V4
01 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE
02 01otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva
02 01 01muljevi od pranja i čišćenjaN
02 01 02otpadna životinjska tkivaN
02 01 03otpadna biljna tkivaN
02 01 04otpadna plastika (isključujući ambalažu)N
02 01 06životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno sakupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastankaN
02 01 07otpad iz šumarstvaN
02 01 08*otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji sadrži opasne tvariV5
02 01 09otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji nije naveden pod 02 01 08*V5
02 01 10otpadni metalN
02 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 02otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla
02 02 01muljevi od ispiranja i čišćenjaN
02 02 02otpadno životinjsko tkivoN
02 02 03materijali neprikladni za potrošnju ili preraduN
02 02 04muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 03otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase
02 03 01muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacijeN
02 03 02otpad od sredstava za konzerviranjeN
02 03 03otpad od ekstrakcije otapalomN
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preraduN
02 03 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 04otpad od proizvodnje šećera
02 04 01otpad od čišćenja i pranja šećerne repeN
02 04 02kalcijev karbonat koji nije u skladu sa specifikacijomN
02 04 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 05otpad iz mljekarske industrije
02 05 01materijali neprikladni za potrošnju ili preraduN
02 05 02muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 06otpad iz pekarske i slastičarske industrije
02 06 01materijali neprikladni za potrošnju ili preraduN
02 06 02otpad od sredstava za konzerviranjeN
02 06 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
02 07otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovinaN
02 07 02otpad od destilacije alkoholaN
02 07 03otpad od kemijske obradeN
02 07 04materijali neprikladni za potrošnju ili preraduN
02 07 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
02 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
03OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PANELA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA
03 01otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih panela i namještaja
03 01 01otpadna kora i plutoN
03 01 04*piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji sadrže opasne tvariV6
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*V6
03 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
03 02otpad od zaštite drveta
03 02 01*nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drvetaO1
03 02 02*organoklorna sredstva za zaštitu drvetaO1
03 02 03*organometalna sredstva za zaštitu drvetaO1
03 02 04*anorganska sredstva za zaštitu drvetaO1
03 02 05*ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvariO2
03 02 99sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi načinN
03 03otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona
03 03 01otpadna kora i otpaci drvetaN
03 03 02muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)N
03 03 05muljevi od obezbojenja koji nastaju pri recikliranju papiraN
03 03 07mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartonaN
03 03 08otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranjeN
03 03 09otpadni vapneni muljN
03 03 10otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separacijiN
03 03 11muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10N
03 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
04OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE
04 01otpad iz kožarske i krznarske industrije
04 01 01otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnomN
04 01 02otpad od obrade vapnom sirove kožeN
04 01 03*otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće fazeO3
04 01 04tekućine od štavljenja koje sadrže kromN
04 01 05tekućine od štavljenja koje ne sadrže kromN
04 01 06muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže kromN
04 01 07muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže kromN
04 01 08otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci od rezanja, prah od poliranja) koja sadrži kromN
04 01 09otpad od površinske i završne obradeN
04 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
04 02otpad iz tekstilne industrije
04 02 09otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)N
04 02 10organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)N
04 02 14*otpad od završne obrade koji sadrži organska otapalaV7
04 02 15otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14*V7
04 02 16*sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvariV8
04 02 17sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16*V8
04 02 19*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV9
04 02 20muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19*V9
04 02 21otpad od neprerađenih tekstilnih vlakanaN
04 02 22otpad od prerađenih tekstilnih vlakanaN
04 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
05OTPAD OD RAFINIRANJA NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA
05 01otpad od rafiniranja nafte
05 01 02*muljevi od odsoljavanjaO4
05 01 03*muljevi sa dna spremnikaO4
05 01 04*kiseli muljevi iz alkilacijeO4
05 01 05*razlivena naftaO4
05 01 06*zauljeni muljevi od održavanja postrojenja i opremeO4
05 01 07*kiseli katraniO4
05 01 08*ostali katraniO4
05 01 09*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV10
05 01 10muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09*V10
05 01 11*otpad od čišćenja goriva lužinamaO4
05 01 12*ulja koja sadrže kiselineO5
05 01 13muljevi od napojne vode za kotloveN
05 01 14otpad iz rashladnih stupovaN
05 01 15*istrošena glina za filtracijuO4
05 01 16otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafteN
05 01 17bitumenN
05 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
05 06otpad od pirolitičke obrade ugljena
05 06 01*kiseli katraniO6
05 06 03*ostali katraniO4
05 06 04otpad iz rashladnih stupovaN
05 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
05 07otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina
05 07 01*otpad koji sadrži živuO7
05 07 02otpad koji sadrži sumporN
05 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
06 01otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina
06 01 01*sulfatna i sulfitna kiselinaO8
06 01 02*klorovodična kiselinaO8
06 01 03*fluorovodična kiselinaO8
06 01 04*fosfatna kiselina i fosfitna kiselinaO8
06 01 05*nitratna i nitritna kiselinaO8
06 01 06*ostale kiselineO8
06 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 02otpad iz PFDU lužina
06 02 01*kalcijev hidroksidO9
06 02 03*amonijev hidroksidO10
06 02 04*natrijev i kalijev hidroksidO10
06 02 05*ostale lužineO10
06 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 03otpad iz PFDU soli i njihovih otopina i metalnih oksida
06 03 11*krute soli i otopine koje sadrže cijanideV11
06 03 13*krute soli i otopine koje sadrže teške metale[1]V11
06 03 14krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11* i 06 03 13*V11
06 03 15*metalni oksidi koji sadrže teške metaleV12
06 03 16metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15*V12
06 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 04otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03
06 04 03*otpad koji sadrži arsenO11
06 04 04*otpad koji sadrži živuO11
06 04 05*otpad koji sadrži ostale teške metaleO12
06 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
06 05 02*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV13
06 05 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*V13
06 06otpad od PFDU kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja
06 06 02*otpad koji sadrži opasne sulfideV14
06 06 03otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02*V14
06 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 07otpad od PFDU halogena i kemijskih procesa s halogenima
06 07 01*otpad od elektrolize koji sadrži azbestO13
06 07 02*aktivni ugljen od proizvodnje kloraO14
06 07 03*mulj barijevog sulfata koji sadrži živuO15
06 07 04*otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselinaO14
06 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 08otpad od PFDU silicija i silicijevih derivata
06 08 02*otpad koji sadrži opasne silikoneV15
06 08 99otpad koji nije specificiran na drugi načinV15
06 09otpad od PFDU kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom
06 09 02šljaka koja sadrži fosforN
06 09 03*otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarimaV16
06 09 04otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03*V16
06 09 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 10otpad od PFDU kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa s dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva
06 10 02*otpad koji sadrži opasne tvariV17
06 10 99otpad koji nije specificiran na drugi načinV17
06 11otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i tvari za povećanje pokritosti
06 11 01otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan-dioksidaN
06 11 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
06 13otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način
06 13 01*anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidiO16
06 13 02*istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02*)O17
06 13 03ugljeno crniloN
06 13 04*otpad iz prerade azbestaO18
06 13 05*čađaO19
06 13 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
07 01otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) osnovnih organskih kemikalija
07 01 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 01 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 01 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 01 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcijaO17
07 01 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 01 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 01 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 01 11*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV18
07 01 12muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11*V18
07 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07 02otpad od PFDU plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana
07 02 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 02 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 02 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 02 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcijaO17
07 02 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 02 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 02 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 02 11*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV19
07 02 12muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11V19
07 02 13otpadna plastikaN
07 02 14*otpad od aditiva koji sadrže opasne tvariV20
07 02 15otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14*V20
07 02 16*otpad koji sadrži opasne silikoneV21
07 02 17otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod 07 02 16*V21
07 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07 03otpad od PFDU organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)
07 03 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 03 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 03 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 03 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcijaO17
07 03 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 03 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 03 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 03 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV22
07 03 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11*V22
07 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07 04otpad od PFDU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08* i 02 01 09*), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida
07 04 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 04 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 04 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 04 07*halogenirani ostaci reakcijaO17
07 04 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 04 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 04 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 04 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV23
07 04 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11*V23
07 04 13*kruti otpad koji sadrži opasne tvariV24
07 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinV24
07 05otpad od PFDU farmaceutskih proizvoda
07 05 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 05 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 05 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 05 07*halogenirani ostaci od reakcijaO17
07 05 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 05 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 05 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensiO17
07 05 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvariV25
07 05 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11*V25
07 05 13*kruti otpad koji sadrži opasne tvariV26
07 05 14kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13*V26
07 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07 06otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava
07 06 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 06 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 06 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 06 07*halogenirani ostaci od reakcijaO17
07 06 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 06 09*halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensiO17
07 06 10*ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensiO17
07 06 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvariV27
07 06 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11*V27
07 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
07 07otpad od PFDU finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način
07 07 01*vodene tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 07 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 07 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matične otopineO17
07 07 07*halogenirani ostaci od reakcijaO17
07 07 08*ostali talozi i ostaci od reakcijaO17
07 07 09*halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensiO17
07 07 10*ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensiO17
07 07 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvariV28
07 07 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11*V28
07 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
08OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREVLAKA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH TINTA
08 01otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova
08 01 11*otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV29
08 01 12otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*V29
08 01 13*muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV30
08 01 14muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13*V30
08 01 15*vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV31
08 01 16vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15*V31
08 01 17*otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV32
08 01 18otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17*V32
08 01 19*vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV33
08 01 20vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19*V33
08 01 21*otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakovaO20
08 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
08 02otpad od PFDU ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)
08 02 01otpadni prahovi za prevlakeN
08 02 02vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijaleN
08 02 03vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijaleN
08 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
08 03otpad od PFDU tiskarskih tinta
08 03 07vodeni muljevi koji sadrže tinteN
08 03 08vodeni tekući otpad koji sadrži tinteN
08 03 12*otpadne tinte koje sadrže opasne tvariV34
08 03 13otpadne tinte koje nisu navedene pod 08 03 12*V34
08 03 14*muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvariV35
08 03 15muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14*V35
08 03 16*otpadne otopine za graviranjeO21
08 03 17*otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvariV36
08 03 18otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*V36
08 03 19*disperzivno uljeO21
08 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
08 04otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)
08 04 09*otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV37
08 04 10otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09*V37
08 04 11*muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV38
08 04 12muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11*V38
08 04 13*vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvariV39
08 04 14vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13*V39
08 04 15*vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvariV40
08 04 16vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15*V40
08 04 17*smola u uljuO22
08 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
08 05otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08
08 05 01*otpadni izocijanatiO23
09OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01otpad iz fotografske industrije
09 01 01*razvijači i aktivatori na bazi vodeO24
09 01 02*razvijači za offset ploče na bazi vodeO24
09 01 03*razvijači na bazi otapalaO24
09 01 04*otopine za fiksiranjeO24
09 01 05*otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranjeO24
09 01 06*otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastankaO24
09 01 07fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebraN
09 01 08fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebraN
09 01 10fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterijeN
09 01 11*fotografski aparati za jednokratnu uporabu, koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03*V41
09 01 12fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11*V41
09 01 13*vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06*O24
09 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA
10 01otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)
10 01 01taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)N
10 01 02leteći pepeo od izgaranja ugljenaN
10 01 03leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drvetaN
10 01 04*zauljeni leteći pepeo i prašina iz kotlaO25
10 01 05kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinovaV43
10 01 07muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinovaV43
10 01 09*sumporna kiselinaO25
10 01 13*leteći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivoO25
10 01 14*šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvariV42
10 01 15pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*V42
10 01 16*leteći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvariV44
10 01 17leteći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16*V44
10 01 18*otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži opasne tvariV43
10 01 19otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*V43
10 01 20*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV45
10 01 21muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20*V45
10 01 22*vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvariV46
10 01 23vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22*V46
10 01 24pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućineN
10 01 25otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljenN
10 01 26otpad od obrade rashladne vodeN
10 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 02otpad iz industrije željeza i čelika
10 02 01otpad od prerade šljakeN
10 02 02neprerađena šljakaN
10 02 07*kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvariV47
10 02 08kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07*V47
10 02 10ogorineN
10 02 11*otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži uljeV48
10 02 12otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11*V48
10 02 13*muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji sadrže opasne tvariV49
10 02 14muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*V49
10 02 15ostali muljevi i filtarski kolačiN
10 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 03otpad iz metalurgije aluminija
10 03 02istrošene anodeN
10 03 04*šljaka iz primarne proizvodnjeO26
10 03 05otpadna glinicaN
10 03 08*šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soliO26
10 03 09*crna šljaka iz sekundarne proizvodnjeO26
10 03 15*plutajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinamaV50
10 03 16plutajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15*V50
10 03 17*otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katranV51
10 03 18otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17*V51
10 03 19*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvariV52
10 03 20prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 03 19V52
10 03 21*ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvariV53
10 03 22ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21*V53
10 03 23*kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvariV54
10 03 24kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23*V54
10 03 25*muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvariV55
10 03 26muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25V55
10 03 27*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV56
10 03 28otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27*V56
10 03 29*otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji sadrži opasne tvariV57
10 03 30otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne šljake, a koji nije naveden pod 10 03 29*V57
10 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 04otpad iz metalurgije olova
10 04 01*šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnjeO27
10 04 02*šljaka i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnjeO27
10 04 03*kalcijev arsenatO27
10 04 04*prašina iz dimnih plinovaO27
10 04 05*ostale čestice i prašinaO27
10 04 06*kruti otpad od obrade plinaO27
10 04 07*muljevi i filtarski kolači od obrade plinaO27
10 04 09*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV58
10 04 10otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09*V58
10 04 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 05otpad iz metalurgije cinka
10 05 01šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnjeN
10 05 03*prašina iz dimnih plinovaO28
10 05 04ostale čestice i prašinaN
10 05 05*kruti otpad od obrade plinaO28
10 05 06*muljevi i filtarski kolači od obrade plinaO28
10 05 08*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV59
10 05 09otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08*V59
10 05 10*šljaka i plutajuća nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinamaV60
10 05 11šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10*V60
10 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 06otpad iz metalurgije bakra
10 06 01šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnjeN
10 06 02šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnjeN
10 06 03*prašina iz dimnih plinovaO28
10 06 04ostale čestice i prašinaN
10 06 06*kruti otpad od obrade plinaO28
10 06 07*muljevi i filtarski kolači od obrade plinaO28
10 06 09*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV61
10 06 10otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09*V61
10 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 07otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 01šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnjeN
10 07 02šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnjeN
10 07 03kruti otpad od obrade plinaN
10 07 04ostale čestice i prašinaN
10 07 05muljevi i filtarski kolači od obrade plinaN
10 07 07*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV62
10 07 08otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07*V62
10 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 08otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 04*čestice i prašinaN
10 08 08*šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soliO29
10 08 09*ostala šljakaN
10 08 10*šljaka i plutajuća nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinamaV63
10 08 11šljaka i plutajuća nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10*V63
10 08 12*otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katranV64
10 08 13otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12*V64
10 08 14otpadne anodeN
10 08 15*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvariV65
10 08 16prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15*V65
10 08 17*muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvariV66
10 08 18muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17*V66
10 08 19*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži uljeV67
10 08 20otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19*V67
10 08 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 09otpad od lijevanja željeznih odljevaka
10 09 03šljaka iz visoke pećiN
10 09 05*nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvariV68
10 09 06nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*V68
10 09 07*korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvariV69
10 09 08korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*V69
10 09 09*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvariV70
10 09 10prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09*V70
10 09 11*ostale čestice koje sadrže opasne tvariV71
10 09 12ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11*V71
10 09 13*otpadna veziva koja sadrže opasne tvariV72
10 09 14otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13*V72
10 09 15*otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvariV73
10 09 16otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15*V73
10 09 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 10otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala
10 10 03šljaka iz visoke pećiN
10 10 05*nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvariV74
10 10 06nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*V74
10 10 07*korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji sadrže opasne tvariV75
10 10 08korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*V75
10 10 09*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvariV76
10 10 10prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09*V76
10 10 11*ostale čestice koje sadrže opasne tvariV77
10 10 12ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11*V77
10 10 13*otpadna veziva koja sadrže opasne tvariV78
10 10 14otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13*V78
10 10 15*otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvariV79
10 10 16otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15*V79
10 10 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 11otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 03otpadni vlaknasti materijali na bazi staklaN
10 11 05čestice i prašinaN
10 11 09*otpad od pripreme mješavine prije termičke obrade, koji sadrži opasne tvariV80
10 11 10otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod 10 11 09*V80
10 11 11*otpadno staklo u sitnim česticama i stakleni prah, koji sadrže teške metale (na primjer od katodnih cijevi)V81
10 11 12otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11*V81
10 11 13*mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvariV82
10 11 14mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13*V82
10 11 15*kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvariV83
10 11 16kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15*V83
10 11 17*muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrži opasne tvariV84
10 11 18muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17*V84
10 11 19*kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvariV85
10 11 20kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19*V85
10 11 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 12otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala
10 12 01otpadna mješavina pripremljena prije termičke obradeN
10 12 03čestice i prašinaN
10 12 05muljevi i filtarski kolači od obrade plinaN
10 12 06odbačeni kalupiN
10 12 08otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)N
10 12 09*kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvariV86
10 12 10kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09*V86
10 12 11*otpad od glaziranja koji sadrži teške metaleV87
10 12 12otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11*V87
10 12 13mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastankaN
10 12 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 13otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih
10 13 01otpadna mješavina pripremljena prije termičke obradeN
10 13 04otpad od kalciniranja i hidratizacije vapnaN
10 13 06čestice i prašina (osim pod 10 13 12* i 10 13 13)N
10 13 07muljevi i filtarski kolači od obrade plinaN
10 13 09*otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji sadrži azbestV88
10 13 10otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09V88
10 13 11otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10V88
10 13 12*kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvariV89
10 13 13kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*V89
10 13 14otpadni beton i betonski muljN
10 13 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
10 14otpad iz krematorija
10 14 01*otpad od pročišćavanja plina, koji sadrži živuO30
11OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I PREVLAČENJA METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA
11 01otpad od kemijske površinske obrade i prevlačenja metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, dekapiranja, graviranja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)
11 01 05*kiseline za dekapiranjeO31
11 01 06*kiseline koje nisu specificirane na drugi načinO31
11 01 07*lužine za dekapiranjeO31
11 01 08*muljevi od fosfatiranjaO31
11 01 09*muljevi i filtarski kolači, koji sadrže opasne tvariV90
11 01 10muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09*V90
11 01 11*vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvariV91
11 01 12vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11*V91
11 01 13*otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvariV92
11 01 14otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13*V92
11 01 15*eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvariO32
11 01 16*zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivačaO33
11 01 98*ostali otpad koji sadrži opasne tvariO34
11 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
11 02otpad iz procesa hidrometalurgije obojenih metala
11 02 02*muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)O35
11 02 03otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom medijuN
11 02 05*otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji sadrži opasne tvariV93
11 02 06otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05*V93
11 02 07*ostali otpad koji sadrži opasne tvariO36
11 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
11 03muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)
11 03 01*otpad koji sadrži cijanideO37
11 03 02*ostali otpadO37
11 05otpad iz procesa vruće galvanizacije
11 05 01tvrdi cinkN
11 05 02cinkov pepeoN
11 05 03*kruti otpad od obrade plinaO38
11 05 04*iscrpljena kupkaO38
11 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
12OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
12 01otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke obrade metala i plastike
12 01 01strugotine i opiljci koji sadrže željezoN
12 01 02prašina i čestice koje sadrže željezoN
12 01 03strugotine i opiljci obojenih metalaN
12 01 04prašina i čestice obojenih metalaN
12 01 05strugotine plastikeN
12 01 06*ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)O39
12 01 07*ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)O39
12 01 08*emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogeneO39
12 01 09*emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogeneO39
12 01 10*sintetska ulja za strojnu obraduO39
12 01 12*istrošeni voskovi i mastiO39
12 01 13otpad od zavarivanjaN
12 01 14*muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvariV94
12 01 15muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14*V94
12 01 16*otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji sadrži opasne tvariV95
12 01 17otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*V95
12 01 18*metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži uljeO40
12 01 19*biološki lako razgradivo ulje za strojnu obraduO39
12 01 20*istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvariV96
12 01 21istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20*V96
12 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
12 03otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)
12 03 01*vodene tekućine za ispiranjeO41
12 03 02*otpad od odmašćivanja paromO41
13OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)
13 01otpadna hidraulična ulja
13 01 01*hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)[2]O42
13 01 04*klorirane emulzijeO42
13 01 05*neklorirane emulzijeO42
13 01 09*klorirana hidraulična ulja na bazi mineralaO42
13 01 10*neklorirana hidraulična ulja na bazi mineralaO42
13 01 11*sintetska hidraulična uljaO42
13 01 12*biološki lako razgradiva hidraulična uljaO42
13 01 13*ostala hidraulična uljaO42
13 02otpadna motorna, strojna i maziva ulja
13 02 04*klorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi mineralaO41
13 02 05*neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi mineralaO41
13 02 06*sintetska motorna, strojna i maziva uljaO41
13 02 07*biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva uljaO41
13 02 08*ostala motorna, strojna i maziva uljaO41
13 03otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 01*otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-eO42
13 03 06*klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01O42
13 03 07*neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi mineralaO41
13 03 08*sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos toplineO42
13 03 09*biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplineO42
13 03 10*ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos toplineO42
13 04kaljužna ulja
13 04 01*kaljužna ulja s dna spremnika kontinentalnih plovilaO41
13 04 02*kaljužna ulja s lukobranaO41
13 04 03*kaljužna ulja s dna spremnika iz drugih plovilaO41
13 05sadržaj iz separatora ulje/voda
13 05 01*krute tvari iz komora za taloženje i separatora ulje/vodaO41
13 05 02*muljevi iz separatora ulje/vodaO41
13 05 03*muljevi iz hvatača uljaO41
13 05 06*ulje iz separatora ulje/vodaO41
13 05 07*zauljena voda iz separatora ulje/vodaO41
13 05 08*mješavine otpada iz komora za taloženje i separatora ulje/vodaO41
13 07otpad od tekućih goriva
13 07 01*loživo ulje i dizel-gorivoO41
13 07 02*benzinO41
13 07 03*ostala goriva (uključujući mješavine)O41
13 08zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način
13 08 01*muljevi ili emulzije, iz desalinizatoraO41
13 08 02*ostale emulzijeO41
13 08 99*otpad koji nije specificiran na drugi načinO41
14OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH TVARI (osim 07 i 08)
14 06otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisne tvari za pjene i aerosole
14 06 01*klorofluorougljici, HCFC, HFCO43
14 06 02*ostala halogenirana otapala i mješavine otapalaO43
14 06 03*ostala otapala i mješavine otapalaO43
14 06 04*muljevi ili kruti otpad, koji sadrže halogenirana otapalaO43
14 06 05*muljevi ili kruti otpad, koji sadrže ostala otapalaO43
15OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN
15 01ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)
15 01 01papirna i kartonska ambalažaV97
15 01 02plastična ambalažaV97
15 01 03drvena ambalažaV97
15 01 04metalna ambalažaV97
15 01 05višeslojna (kompozitna) ambalažaV97
15 01 06miješana ambalažaV97
15 01 07staklena ambalažaV97
15 01 09tekstilna ambalažaV97
15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarimaV97
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakomO17
15 02apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća
15 02 02*apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarimaV98
15 02 03apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*V98
16OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
16 01otpadna vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja otpadnih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 03otpadne gumeN
16 01 04*otpadna vozilaV99
16 01 06otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponenteV99
16 01 07*filtri za uljeO41
16 01 08*komponente koje sadrže živuO17
16 01 09*komponente koje sadrže PCB-eO17
16 01 10*eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)O17
16 01 11*kočne obloge koje sadrže azbestV100
16 01 12kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11*V100
16 01 13*tekućine za kočniceO41
16 01 14*antifriz tekućine koje sadrže opasne tvariV101
16 01 15antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14*V101
16 01 16spremnici za tekući plinN
16 01 17željezo i legure koje sadrže željezoN
16 01 18obojeni metaliN
16 01 19plastikaN
16 01 20stakloN
16 01 21*opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07* do 16 01 11* i 16 01 13* i 16 01 14*O17
16 01 22komponente koje nisu specificirane na drugi načinN
16 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
16 02otpad iz električne i elektroničke opreme
16 02 09*transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-eV102
16 02 10*odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09*V102
16 02 11*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFCV102
16 02 12*odbačena oprema koja sadrži slobodni azbestV102
16 02 13*odbačena oprema koja sadrži opasne komponente[3], a koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 12*V102
16 02 14odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13*V102
16 02 15*opasne komponente izvađene iz odbačene opremeV103
16 02 16komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*V103
16 03šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi
16 03 03*anorganski otpad koji sadrži opasne tvariV104
16 03 04anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03*V104
16 03 05*organski otpad koji sadrži opasne tvariV105
16 03 06organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*V105
16 03 07*metalna živaO28
16 04otpad od eksplozivnih predmeta
16 04 01*otpadno streljivoO44
16 04 02*pirotehnički otpadO44
16 04 03*ostali otpad od eksplozivnih predmetaO44
16 05plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvariV106
16 05 05plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04*V106
16 05 06*laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalijaV107
16 05 07*odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržeV107
16 05 08*odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržeV107
16 05 09odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08*V107
16 06baterije i akumulatori
16 06 01*olovne baterijeO45
16 06 02*nikal-kadmij baterijeO45
16 06 03*baterije koje sadrže živuO45
16 06 04alkalne baterije (osim 16 06 03*)N
16 06 05ostale baterije i akumulatoriN
16 06 06*odvojeno sakupljeni elektroliti iz baterija i akumulatoraO45
16 07otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)
16 07 08*otpad koji sadrži uljaO17
16 07 09*otpad koji sadrži druge opasne tvariO17
16 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
16 08istrošeni katalizatori
16 08 01istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)V108
16 08 02*istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne metale[4] ili spojeve opasnih prijelaznih metalaV109
16 08 03istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi načinV109
16 08 04istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07*)V108
16 08 05*istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinuO46
16 08 06*istrošene tekućine korištene kao katalizatoriO17
16 08 07*istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarimaV108
16 09oksidirajuće tvari
16 09 01*permanganati, npr. kalijev permanganatO47
16 09 02*kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromatO47
16 09 03*peroksidi, npr. vodikov peroksidO47
16 09 04*oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi načinO47
16 10vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka
16 10 01*vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvariV110
16 10 02vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01*V110
16 10 03*vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvariV111
16 10 04vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03*V111
16 11otpadne obloge i vatrostalni otpad
16 11 01*obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvariV112
16 11 02obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01*V112
16 11 03*ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvariV113
16 11 04ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03*V113
16 11 05*obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadrži opasne tvariV114
16 11 06obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05*V114
17GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)
17 01beton, cigle, crijep/pločice i keramika
17 01 01betonN
17 01 02cigleN
17 01 03crijep/pločice i keramikaN
17 01 06*mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvariV115
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*V115
17 02drvo, staklo i plastika
17 02 01drvoV116
17 02 02stakloV116
17 02 03plastikaV116
17 02 04*staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarimaV116
17 03bitumenske mješavine, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
17 03 01*bitumenske mješavine koje sadrže ugljeni katranV117
17 03 02bitumenske mješavine koje nisu navedene pod 17 03 01*V117
17 03 03*ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katranO48
17 04metali (uključujući njihove legure)
17 04 01bakar, bronca, mjedN
17 04 02aluminijN
17 04 03olovoN
17 04 04cinkN
17 04 05željezo i čelikN
17 04 06kositarN
17 04 07miješani metaliN
17 04 09*metalni otpad onečišćen opasnim tvarimaO17
17 04 10*kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvariV118
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*V118
17 05zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja
17 05 03*zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvariV119
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*V119
17 05 05*otpad od jaružanja koja sadrži opasne tvariV120
17 05 06otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*V120
17 05 07*kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvariV121
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*V121
17 06izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest
17 06 01*izolacijski materijali koji sadrže azbestV122
17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvariV122
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*V122
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbestO49
17 08građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarimaV123
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*V123
17 09ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
17 09 01*građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži živuV124
17 09 02*građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e)V124
17 09 03*ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvariV124
17 09 04miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*V124
18OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
18 01otpad od njege djece, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi
18 01 01oštri predmeti (osim 18 01 03*)V125
18 01 02dijelovi ljudskog tijela i organi, uključujući vrećice krvi i posude gdje se nalazila krv (osim 18 01 03*)V125
18 01 03*otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcijeV125
18 01 04otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)V125
18 01 06*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržeV126
18 01 07kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*V126
18 01 08*citotoksici i citostaticiV127
18 01 09lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*V127
18 01 10*amalgamski otpad iz stomatološke zaštiteO50
18 02otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja
18 02 01oštri predmeti (osim 18 02 02*)V128
18 02 02*ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcijeV128
18 02 03otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcijeV128
18 02 05*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržeV129
18 02 06kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*V129
18 02 07*citotoksici i citostaticiV130
18 02 08lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*V130
19OTPAD IZ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NASTANKA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU
19 01otpad od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 02materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložištaN
19 01 05*filtarski kolači od obrade otpadnih plinovaO51
19 01 06*vodeni tekući otpad od obrade otpadnih plinova i drugi vodeni tekući otpadO51
19 01 07*kruti otpad od obrade otpadnih plinovaO51
19 01 10*istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinovaO51
19 01 11*pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji sadrže opasne tvariV131
19 01 12pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod 19 01 11*V131
19 01 13*leteći pepeo koji sadrži opasne tvariV132
19 01 14leteći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13*V132
19 01 15*prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvariV133
19 01 16prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15*V133
19 01 17*otpad od pirolize koji sadrži opasne tvariV134
19 01 18otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17*V134
19 01 19pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućineN
19 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 02otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)
19 02 03prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpadaN
19 02 04*prethodno miješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpadaO17
19 02 05*muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji sadrže opasne tvariV135
19 02 06muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05*V135
19 02 07*ulja i koncentrati iz procesa odvajanjaO41
19 02 08*tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvariV136
19 02 09*kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvariV136
19 02 10gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09*V136
19 02 11*ostali otpad koji sadrži opasne tvariO17
19 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 03stabilizirani/ukrućeni otpad[5]
19 03 04*otpad označen kao opasan, dijelom[6] stabiliziranV137
19 03 05stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*V137
19 03 06*ukrućeni otpad, označen kao opasanV138
19 03 07ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*V138
19 03 08*djelomično stabilizirana živaO28
19 04vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije
19 04 01vitrificirani otpadN
19 04 02*leteći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinovaO51
19 04 03*nevitrificirana čvrsta fazaO51
19 04 04vodeni tekući otpad od vršenja preinaka vitrificiranog otpadaN
19 05otpad od aerobne obrade krutog otpada
19 05 01nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpadaN
19 05 02nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpadaN
19 05 03kompost koji nije u skladu sa specifikacijomN
19 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 06otpad od anaerobne obrade otpada
19 06 03tekući ostatak od anaerobne obrade komunalnog otpadaN
19 06 04proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpadaN
19 06 05tekućina od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpadaN
19 06 06proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpadaN
19 06 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 07procjedne vode s odlagališta otpada
19 07 02*procjedne vode s odlagališta otpada koje sadrže opasne tvariV139
19 07 03procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*V139
19 08otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način
19 08 01ostaci na sitima i grabljamaN
19 08 02otpad iz pjeskolovaN
19 08 05muljevi od obrade urbanih otpadnih vodaN
19 08 06*zasićene ili istrošene smole od ionske izmjeneO17
19 08 07*otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivačaO17
19 08 08*otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metaleO51
19 08 09mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoćeV140
19 08 10*mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09*V140
19 08 11*muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvariV141
19 08 12muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*V141
19 08 13*muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvariV142
19 08 14muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*V142
19 08 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 09otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu
19 09 01kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanjaN
19 09 02muljevi od bistrenja vodaN
19 09 03muljevi od dekarbonizacijeN
19 09 04istrošeni aktivni ugljenN
19 09 05zasićene ili istrošene smole od ionske izmjeneN
19 09 06otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivačaN
19 09 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 10otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale pomoću šredrera
19 10 01otpad od željeza i čelikaN
19 10 02otpad od obojenih metalaN
19 10 03*pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvariV143
19 10 04pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03*V143
19 10 05*ostale frakcije koje sadrže opasne tvariV144
19 10 06ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05*V144
19 11otpad od regeneracije ulja
19 11 01*istrošene filtarske glineO52
19 11 02*kiseli katraniO52
19 11 03*vodeni tekući otpadO52
19 11 04*otpad od pročišćavanja goriva lužinamaO52
19 11 05*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvariV145
19 11 06muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05*V145
19 11 07*otpad od pročišćavanja dimnih plinovaO52
19 11 99otpad koji nije specificiran na drugi načinN
19 12otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja) koji nije specificiran na drugi način
19 12 01papir i kartonN
19 12 02željezo i legure koje sadrže željezoN
19 12 03obojeni metaliN
19 12 04plastika i gumaN
19 12 05stakloN
19 12 06*drvo koje sadrži opasne tvariV146
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*V146
19 12 08tekstiliN
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)N
19 12 10gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)N
19 12 11*ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvariV147
19 12 12ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*V147
19 13otpad nastao pri sanaciji tla i podzemnih voda
19 13 01*kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadrži opasne tvariV148
19 13 02kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01*V148
19 13 03*muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadrže opasne tvariV149
19 13 04muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03*V149
19 13 05*muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadrže opasne tvariV150
19 13 06muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05*V150
19 13 07*vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvariV151
19 13 08vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07*V151
20KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA
20 01odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)
20 01 01papir i kartonN
20 01 02stakloN
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantinaN
20 01 10odjećaN
20 01 11tekstiliN
20 01 13*otapalaO53
20 01 14*kiselineO53
20 01 15*lužineO53
20 01 17*fotografske kemikalijeO53
20 01 19*pesticidiO53
20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živuV157
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljikeV157
20 01 25jestiva ulja i mastiV152
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*V152
20 01 27*boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvariV153
20 01 28boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*V153
20 01 29*deterdženti koji sadrže opasne tvariV154
20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*V154
20 01 31*citotoksici i citostaticiV155
20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*V155
20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterijeV156
20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*V156
20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente [7]V157
20 01 36odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*V157
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvariV158
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*V158
20 01 39plastikaN
20 01 40metaliN
20 01 41otpad od čišćenja dimnjakaN
20 01 99ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi načinN
20 02otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja)
20 02 01biorazgradivi otpadN
20 02 02zemlja i kamenjeN
20 02 03ostali otpad koji nije biorazgradivN
20 03ostali komunalni otpad
20 03 01miješani komunalni otpadN
20 03 02otpad s tržnicaN
20 03 03ostaci od čišćenja ulicaN
20 03 04muljevi iz septičkih jamaN
20 03 06otpad nastao čišćenjem kanalizacijeN
20 03 07glomazni otpadN
20 03 99komunalni otpad koji nije specificiran na drugi načinN


[1] Teški metal je svaki spoj antimona, arsena, kadmija, kroma (IV), bakra, olova, žive, nikla, selena, telura, talija i kositra, kao i navedene materijale u obliku kovine, ako su oni razvrstani kao opasne tvari.

[2] Za svrhu ovog Kataloga otpada, PCB-i je određeni posebnim propisom

[3] Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu uključivati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače; staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo.

[4] Za svrhu ovog unosa, prijelazni metali su: skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, tungsten, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden i tantal. Ovi metali ili njihove komponente su opasni ako se klasificiraju kao opasne tvari. Klasifikacija opasnih tvari će odrediti koji su od ovih prijelaznih metala i koje prijelazne komponente su opasne.

[5] Procesi stabilizacije mijenjaju razinu opasnosti sastojaka otpada i tako pretvaraju opasan otpad u neopasan otpad. Procesi ukrućivanja samo mijenjaju fizikalno stanje otpada (npr. tekuće u kruto) uporabom dodataka, a da se pritom ne mijenjaju kemijska svojstva otpada.

[6] Otpad se smatra djelomično stabiliziranim, ako postoji mogućnost da se nakon procesa stabilizacije opasni sastojci koji nisu u potpunosti promijenjeni u neopasne sastojke, oslobađaju u okoliš tijekom kratkoročnog, srednjeročnog ili dugoročnog vremenskog razdoblja.

[7] Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo od katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd.

4. KARAKTERISTIČNA OPASNA SVOJSTVA

O1: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O2: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP12, HP13, H14

O3: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H10

O4: HP3, HP7, H8

O5: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O6: HP7, H8

O7: HP4, HP5, HP6, HP8, H14

O8: HP2, HP4, HP5, HP6, HP8, H12

O9: HP4, HP5, HP6, HP8, HP12, H13

O10: HP4, HP5, HP6, HP8, HP12, H13

O11: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, H14

O12: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

O13: HP6, HP7, H8

O14: HP4, HP5, HP6, HP8, HP10, HP11, H14

O15: HP4, HP5, HP6, HP8, H14

O16: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

O17: HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP9, HP10, HP11, HP12, HP13, H14

O18: HP6, H7

O19: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, H14

O20: HP3, HP5, HP7, H14

O21: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP13,

O22: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

O23: HP4, HP5, HP6,, HP8, H14

O24: HP5, HP6, HP8, HP12, H14

O25: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O26: HP3, HP5, HP6, HP7, HP12, H13

O27: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, H10

O28: HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, H14

O29: HP3, HP5, HP6, HP7, HP12, HP13,

O30: HP5, HP6, HP8, H14

O31: HP4, HP5, HP6, HP7, H8

O32: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

O33: HP4, HP5, HP6, HP7, H8

O34: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

O35: HP4, HP5, HP6, HP7, H8

O36: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

O37: HP5, HP6, H14

O38: HP4, HP5, HP6, HP7, H8

O39: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O40: HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

O41: HP3, H7

O42: HP3, H7

O43: HP3, HP4, HP5, H14

O44: HP1, HP3, HP4, HP5, HP6, HP8, HP12, H13

O45: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

O46: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

O47: HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP9, HP11, HP12, H14

O48: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O49: HP6, HP7, H14

O50: HP6, HP13, H14

O51: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

O52: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

O53: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, H14

V1: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V2: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V3: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP13, H14

V4: HP3, HP7, HP13, H14

V5: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V6: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP12, H14

V7: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V8: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V9: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V10: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V11: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP11, HP12, HP13, H14

V12: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP11, HP12, HP13, H14

V13: sva opasna svojstva

V14: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP12, HP13, H14

V15: HP3, HP4, HP5, HP6, H12

V16: HP3, H6

V17: HP1, HP5, HP6, HP7, HP12, H14

V18: sva opasna svojstva

V19: sva opasna svojstva

V20: sva opasna svojstva

V21: sva opasna svojstva

V22: sva opasna svojstva

V23: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H14

V24: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H14

V25: sva opasna svojstva

V26: sva opasna svojstva

V27: sva opasna svojstva

V28: sva opasna svojstva

V29: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V30: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V31: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V32: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V33: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V34: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V35: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V36: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V37: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V38: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V39: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V40: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V41: HP5, HP6, HP7, HP10, HP12, H14

V42: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V43: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V44: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V45: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V46: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, H14

V47: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V48: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V49: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V50: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, H13

V51: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, H13

V52: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V53: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V54: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V55: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V56: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, H13

V57: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V58: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, H14

V59: HP3, H7

V60: HP3, H7

V61: HP3, H7

V62: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, H14

V63: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

V64: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V65: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V66: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V67: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

V68: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V69: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V70: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V71: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V72: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V73: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V74: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V75: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V76: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V77: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V78: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V79: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, H8

V80: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP13, H14

V81: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP13, H14

V82: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V83: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V84: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V85: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V86: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, H14

V87: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, H14

V88: HP6, HP7, H13

V89: HP6, HP7, H13

V90: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, H14

V91: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, H14

V92: HP7, HP8, HP13, H14

V93: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V94: HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V95: HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V96: HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H12

V97: sva opasna svojstva

V98: sva opasna svojstva

V99: sva opasna svojstva

V100: sva opasna svojstva

V101: sva opasna svojstva

V102: sva opasna svojstva

V103: sva opasna svojstva

V104: sva opasna svojstva

V105: sva opasna svojstva

V106: sva opasna svojstva

V107: sva opasna svojstva

V108: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

V109: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, H14

V110: sva opasna svojstva

V111: sva opasna svojstva

V112: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP12, H13

V113: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP12, H13

V114: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP12, H13

V115: sva opasna svojstva

V116: sva opasna svojstva

V117: HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, H14

V118: HP3, HP7, HP10, HP11, H14

V119: sva opasna svojstva

V120: sva opasna svojstva

V121: sva opasna svojstva

V122: HP6, HP7, H14

V123: HP12, H13

V124: sva opasna svojstva

V125: H9

V126: sva opasna svojstva

V127: HP6, HP7, HP10, H11

V128: H9

V129: sva opasna svojstva

V130: HP6, HP7, HP10, H11

V131: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V132: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V133: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V134: HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, H14

V135: sva opasna svojstva

V136: sva opasna svojstva

V137: sva opasna svojstva

V138: sva opasna svojstva

V139: HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP12, HP13, H14

V140: HP3, HP7, H9

V141: HP3, HP7, H9

V142: HP3, HP7, H9

V143: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V144: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V145: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP12, HP13, H14

V146: sva opasna svojstva

V147: sva opasna svojstva

V148: sva opasna svojstva

V149: sva opasna svojstva

V150: sva opasna svojstva

V151: sva opasna svojstva

V152: HP3, HP7, H14

V153: HP3, HP4, HP7, H10

V154: sva opasna svojstva

V155: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, H14

V156: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V157: HP3, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

V158: HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, H14

5. KATEGORIZACIJA ZA PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM

KRITERIJI KLASIFIKACIJE OTPADA SA ZELENOG POPISA

Tablica 1. Granične vrijednosti tvari sadržanih u pošiljci otpada

TvarGranična vrijednost (maseni postotak)
Teški metali i spojevi teških metalaŽiva i živini spojevi> 0,1 %
Metalni nikal u raspršivom obliku*1 %
Niklovi oksidi0,1 %
Berilijevi oksidi0,1 %
Kadmijevi oksidi i spojevi0,1 %
Spojevi olova0,5 %
Postojani organski onečišćivači (POP)**
Ugljikovodici (npr. mineralna ulja)1 %

*) Raspršivi oblik otpada smatra se otpad od čestica manjih od 100 µm

**) primjenjuju se granične vrijednosti koncentracija propisane Prilogom IV Uredbe (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25. 6. 2019.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/277 оd 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (SL L 62, 23. 2. 2021.)

Tablica 2. Granične vrijednosti primjesa u pošiljci otpada

Oznaka otpadaOpis otpadaPrimjese u otpaduGranična vrijednost (maseni postotak)
B1010Željezni i čelični otpadNeopasne nemetalne tvari koje ne utječu na postupak oporabe8%
Željezni i čelični otpad iz postrojenja za spaljivanjeTroska od spaljivanja otpada5%
B1050Otpad od miješanog obojenog metala, teška frakcijaNeopasne nemetalne tvari koje ne utječu na postupak oporabe8%
B1090Otpadne baterijeSve baterije klasificiraju se kao otpad koji podliježe notifikacijskom postupku
B1100Tvrdi metalni cinkSadržaj metalnog cinka manji od 45%
Cinkova pjena
Strugotine i pjena aluminijaSadržaj metalnog aluminija manji od 45%
B2020Otpadno stakloNeopasne, nepoželjne primjese koje ne utječu na postupak oporabe (plastika, metal, papir, drvo, minerali itd.)5%
B2130Bitumenski materijal (otpadni asfalt) koji ne sadrži katranBenz(o)piren50 mg/kg suhe tvari
PAH-ovi300 mg/kg suhe tvari
B3011

– otpadna plastika, pod uvjetom da je namijenjena recikliranju na način prihvatljiv za okoliš, koja se sastoji gotovo isključivo od jednog nehalogeniranog polimera, ili jedne otvrdnute smole ili jednog kondenzacijskog proizvoda ili jednog od fluoriranih polimera

-mješavine PET pod uvjetom da su namijenjene odvojenom recikliranju R3

»Gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada« i »gotovo se isključivo sastoji od«2%

EU3011 i

mješavine otpadne plastike otpada obuhvaćene točkom 4. Priloga IIIA Uredbe (EZ) br. 1013/2006 za pošiljke unutar EU

– otpadna plastika, koja se sastoji gotovo isključivo od jednog nehalogeniranog polimera, ili jedne otvrdnute smole ili jednog kondenzacijskog proizvoda ili jednog od fluoriranih polimera»Gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada« i »gotovo se isključivo sastoji od«6%

B3020;

Popisane mješavine unutar oznake B3020

Otpadni papir i kartonNeopasni, nepoželjni materijali koji ne utječu na postupak oporabe2%
B4030Korišteni fotoaparati za jednokratnu upotrebuBaterijeSve baterije klasificiraju se kao otpad koji podliježe notifikacijskom postupku


DODATAK XI.

OPASNA SVOJSTVA OTPADA

POPIS OZNAKA OPASNIH SVOJSTAVA

HP 1 EKSPLOZIVNO

HP 2 OKSIDIRAJUĆE

HP 3 ZAPALJIVO

HP 4 NADRAŽUJUĆE – KOŽNE IRITACIJE I OZLJEDE OKA

HP 5 SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN/ASPIRACIJSKA TOKSIČNOST

HP 6 AKUTNA TOKSIČNOST

HP 7 KANCEROGENO

HP 8 NAGRIZAJUĆE

HP 9 ZARAZNO

HP 10 TOKSIČNO ZA REPRODUKCIJU

HP 11 MUTAGENO

HP 12 OSLOBAĐANJE AKUTNO TOKSIČNIH PLINOVA

HP 13 SENZIBILIZIRAJUĆE

HP 14 EKOTOKSIČNO

HP 15 OTPAD KOJI MOŽE IMATI PRETHODNO NAVEDENA OPASNA SVOJSTVA KOJA IZVORNI OTPAD NIJE IZRAVNO POKAZIVAO

HP 1 »EKSPLOZIVNO«

otpad u kojem zbog kemijskih reakcija može doći do proizvodnje plina pri takvim temperaturama i tlaku te takvoj brzini da to može dovesti do štetnih posljedica na okruženje. Obuhvaćeni su pirotehnički otpad, eksplozivni organski peroksidni otpad i eksplozivni samoreagirajući otpad.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 1., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 1 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na eksplozivnost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 1.

Tablica 1.: Razred opasnosti, šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 1:

Razred opasnosti i šifre kategorijaŠifre oznaka upozorenja
Nest. ekspl.H 200
Ekspl. 1.1H 201
Ekspl. 1.2H 202
Ekspl. 1.3H 203
Ekspl. 1.4H 204
Samoreag. AH 240
Organ. peroks. A
Samoreag. BH 241
Organ. peroks. B


HP 2 »OKSIDIRAJUĆE«

otpad koji može, uglavnom s pomoću kisika, izazvati ili pospješiti zapaljenje drugih materijala.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 2., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 2 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na oksidiranje otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 2.

Tablica 2.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 2:

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenja
Oks. plin 1H 270
Oks. tekućina 1H 271
Oks. krutina 1
Oks. tekućina. 2, oks. tekućina 3H 272
Oks. krutina 2, oks. krutina 3

HP 3 »ZAPALJIVO«

– zapaljiv tekući otpad i otpadna tekućina s plamištem ispod 60 °C ili otpadno plinsko ulje, dizel i laka loživa ulja s plamištem između > 55 °C i ≤ 75 °C

– zapaljive piroforne tekućine i kruti otpad, kruti ili tekući otpad koji se čak i u malim količinama može zapaliti u roku od pet minuta nakon dodira sa zrakom

– zapaljiv kruti otpad, kruti otpad koji je lako zapaljiv ili može izazvati ili pospješiti požar trenjem

– zapaljiv plinoviti otpad, plinoviti otpad koji u dodiru sa zrakom može planuti pri temperaturi od 20 °C i standardnom tlaku od 101,3 kPa

– otpad koji reagira s vodom, otpad koji u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove u opasnim količinama

– ostali zapaljiv otpad, zapaljivi aerosoli, zapaljiv samozagrijavajući otpad, zapaljivi organski peroksidi i zapaljiv samoreagirajući otpad.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 3., otpad se, prema potrebi i razmjerno, ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na zapaljivost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 3.

Tablica 3.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 3:

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenja
Zapalj. plin 1H220
Zapalj. plin 2H221
Aerosol 1H222
Aerosol 2H223
Zapalj. tekućina 1H224
Zapalj. tekućina 2H225
Zapalj. tekućina 3H226
Zapalj. krutina 1H228
Zapalj. krutina 2
Samoreag. CDH242
Samoreag. EF
Organ. peroks. CD
Organ. peroks. F
Pirof. tekućina 1H250
Pirof. krutina 1
Samozagr. 1H251
Samozagr. 2H252
Reakc. s vodom 1H260

Reakc. s vodom 2

Reakc. s vodom 3

H261


HP 4 »NADRAŽUJUĆE – KOŽNE IRITACIJE I OZLJEDE OKA«

otpad u dodiru s kojim mogu nastati kožne iritacije ili koji može izazvati ozljede oka.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari u koncentracijama iznad granične vrijednosti, a koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja, a koncentracijama su jednake graničnoj vrijednosti ili je premašuju, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti »Nagriz. kožu« 1A (H314), »Nadraž. za kožu« 2 (H315), »Ozlj. oka« 1 (H318) i »Nadraž. oka« 2 (H319) iznosi 1 %.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao »Nagriz. kožu.« 1A (H314) jednak ili premašuje 1 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao H318 jednak ili premašuje 10 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao H315 i H319 jednak ili premašuje 20 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Treba imati na umu da se otpad koji sadržava tvari razvrstane kao H314 (»Nagriz. kožu« kategorije 1A, 1B ili 1C) u količinama koje su jednake ili veće od 5 % klasificira kao opasan oznakom HP 8. HP 4 se ne primjenjuje ako je otpad već klasificiran kao HP 8.

HP 5 »SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN/ASPIRACIJSKA TOKSIČNOST«

otpad koji može izazvati specifičnu toksičnost za ciljni organ uslijed jednokratnog ili ponovljenog izlaganja ili koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon aspiracije.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u jedan ili više od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 4., a dosegnuta je ili premašena jedna ili više graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 4., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5. Kad su tvari koje su razvrstane u razred specifične toksičnosti za ciljne organe prisutne u otpadu, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracije ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 5.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao Aspir. toks. 1, a zbroj tih tvari jednak je graničnoj vrijednosti koncentracija ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5 isključivo ako sveukupna kinematička viskoznost (pri 40 °C) ne premašuje 20,5 mm2/s. ( 13)

Tablica 4.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 5

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenjaGranične vrijednosti
koncentracija
TCOJ 1H3701 %
TCOJ 2H37110 %
TCOJ 3H33520 %
TCOP 1H3721 %
TCOP 2H37310 %
Aspir. toks. 1H30410 %

HP 6 »AKUTNA TOKSIČNOST«

otpad koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon oralne ili dermalne primjene ili inhalacijskim putem.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari sadržanih u otpadu koje su razvrstane u razred opasnosti akutne toksičnosti i prema šiframa kategorijama i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 5. jednak graničnoj vrijednosti navedenoj u toj tablici ili premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 6. Ako je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao akutno toksične, zbroj koncentracija potreban je isključivo za tvari koje pripadaju istoj kategoriji opasnosti.

Sljedeće se granične vrijednosti uzimaju u obzir pri ocjenjivanju:

– za akutnu toks. 1, 2 ili 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %

– za akutnu toks. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tablica 5.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 6

Razred opasnosti i šifre
kategorije
Šifre oznaka upozorenjaGranične vrijednosti koncentracija

Akutna toks. 1 (oralna)

Akutna toks. 2 (oralna)

Akutna toks. 3 (oralna)

Akutna toks. 4 (oralna)

Akutna toks. 1 (dermalna)

Akutna toks. 2 (dermalna)

Akutna toks. 3 (dermalna)

Akutna toks. 4 (dermalna)

Akutna toks. 1 (inhal.)

Akutna toks. 2 (inhal.)

Akutna toks. 3 (inhal.)

Akutna toks. 4 (inhal.)

H300

H300

H301

H302

H310

H310

H311

H312

H330

H330

H331

H332

0,1 %

0,25 %

5 %

25 %

0,25 %

2,5 %

15 %

55 %

0,1 %

0,5 %

3,5 %

22,5 %


HP 7 »KANCEROGENO«

otpad koji izaziva rak ili povećava njegovu pojavnost.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te koja je jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih koncentracija iz tablice 6., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 7. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao kancerogene, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 7.

Tablica 6.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 7

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenjaGranične vrijednosti koncentracija
Karc. 1AH3500,1 %
Karc. 1B
Karc. 2H3511,0 %

HP 8 »NAGRIZAJUĆE«

otpad u dodiru s kojim može doći do nagrizajućeg djelovanja na kožu.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao »Nagriz. kožu« kategorije 1A, 1B ili 1C (H314), a zbroj njihovih koncentracija jednak je ili premašuje 5 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 8.

Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti »Nagriz. kožu« kategorije 1A, 1B, 1C (H314) iznosi 1,0 %.

HP 9 »ZARAZNO«

otpad koji sadržava održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti ljudi i drugih živih organizama.

Dodjela oznake HP 9 ocjenjuje se prema pravilima utvrđenim u referentnim dokumentima ili posebnim propisima.

HP 10 »TOKSIČNO ZA REPRODUKCIJU«

otpad koji negativno utječe na seksualnu funkciju i plodnost muškaraca i žena te na razvojnu toksičnost potomka.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 7., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 10. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao toksične za reprodukciju, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 10.

Tablica 7.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 10

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenjaGranične vrijednosti koncentracija
Repr. 1AH3600,3 %
Repr. 1B
Repr. 2H3613,0 %

HP 11 »MUTAGENO«

otpad koji može izazvati mutaciju koja je trajna promjena količine ili strukture genetskog materijala stanice.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 8., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 11. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao mutagene, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 11.

Tablica 8.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada te odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 11

Razred opasnosti i šifre kategorijeŠifre oznaka upozorenjaGranične vrijednosti koncentracija
Muta. 1AH3400,1 %
Muta. 1B
Muta. 2H3411,0 %

HP 12 »OSLOBAĐANJE AKUTNO TOKSIČNIH PLINOVA«

otpad koji u dodiru s vodom ili kiselinom oslobađa akutno toksične plinove (akutna toks. 1, 2 ili 3).

Kad otpad sadržava tvar koja je dodijeljena jednoj od sljedećih dopunskih oznaka upozorenja – EUH029, EUH031 i EUH032, klasificira se kao opasan oznakom HP 12 u skladu s ispitnim metodama ili smjernicama.

HP 13 »SENZIBILIZIRAJUĆE«

otpad koji sadržava jednu ili više tvari za koje se zna da imaju sposobnost izazvati reakciju senzibilizacije (preosjetljivosti) kože ili dišnih organa.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana kao senzibilizirajuća i dodijeljena oznaci upozorenja H317 ili H334, a jedna je pojedinačna tvar jednaka graničnoj vrijednosti koncentracije od 10 % ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 13.

HP 14 »EKOTOKSIČNO«

otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jednu ili više sastavnica okoliša.

Otpad koji ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta razvrstava se kao opasan oznakom HP 14:

– otpad koji sadržava tvar koja je razvrstana kao tvar koja oštećuje ozonski sloj te joj je dodijeljena šifra oznake upozorenja H420 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, a koncentracija te tvari jednaka je graničnoj vrijednosti koncentracije od 0,1 % ili je premašuje.

– [c(H420) ≥ 0,1 %]

– otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao akutno toksične u vodenom okolišu te im je dodijeljena šifra oznake upozorenja H400 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija tih tvari jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na te tvari.

– [Σ c (H400) ≥ 25 %]

– otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1., 2. ili 3. kategorije te im je dodijeljena jedna ili više šifri oznaka upozorenja H410, H411 ili H412 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1. kategorije (H410) pomnožen sa 100, dodan zbroju koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 2. kategorije (H411) pomnoženom sa 10 i dodan zbroju koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 3. kategorije (H412) jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H410 i gornja granična vrijednost od 1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H411 ili H412.

– [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

– otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1., 2., 3. ili 4. kategorije te im je dodijeljena jedna ili više šifri oznaka upozorenja H410, H411, H412 ili H413 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H410 i gornja granična vrijednost od 1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H411, H412 ili H413.

– [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Pri čemu je:

Σ = zbroj

c = koncentracije tvari.

HP 15 »OTPAD KOJI MOŽE IMATI PRETHODNO NAVEDENA OPASNA SVOJSTVA KOJA IZVORNI OTPAD NIJE IZRAVNO POKAZIVAO«

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari dodijeljenih jednoj od oznaka upozorenja ili dopunskih oznaka upozorenja iz tablice 9., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 15, osim ako je otpad u takvu obliku da ni u kojim uvjetima ne može ispoljiti eksplozivna ili potencijalno eksplozivna svojstva.

Tablica 9.: Oznake upozorenja i dopunske oznake upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 15:

Oznake upozorenja/dopunske oznake upozorenja
U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjeraH205
Eksplozivno u suhom stanjuEUH001
Može stvarati eksplozivne peroksideEUH019
Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoruEUH044

K tomu, otpad se može označiti kao opasan oznakom HP 15 i na temelju drugih primjenjivih kriterija, poput ocjenjivanja eluata.