NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

HRVATSKI SABOR

1723

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/121

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.) u članku 46. stavku 1. riječi: »od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

U članku 47. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 3.

U članku 48. stavku 1. riječi: »od 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/121

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.