NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

1724

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/122

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20. i 117/21.) u članku 114. stavku 4. riječi: »od 1,00 do 4,00 kune« zamjenjuju se riječima: »od 0,13 do 0,53 eura«.

Članak 2.

U članku 115. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 4.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 1990,00 eura«.

Članak 3.

U članku 116. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 4.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 4.

U članku 117. stavku 1. riječi: »od 3.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 1060,00 eura«.

Članak 5.

U članku 118. stavku 1. riječi: »od 2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 660,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.000,00 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1060,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 100,00 do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 10,00 do 390,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/122

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.