NN 119/2022 (14.10.2022.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

HRVATSKI SABOR

1835

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/140
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 12. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (Tekst značajan za EGP) (SL L 22, 22. 1. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/23).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno i sanacijsko tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog i sanacijskog tijela, suradnja između nadležnih i sanacijskih tijela, kao i suradnja sanacijskog tijela s Ministarstvom financija, obveznici primjene, postupak nadzora i postupak sanacijskog nadzora te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2021/23.

II. OPORAVAK, STEČAJ I SANACIJA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba(EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.)

2. društvo primatelj je subjekt na kojeg se prenosi dionica ili drugi vlasnički instrument, dužnički instrument, imovina, prava, obveze ili bilo koja kombinacija tih vrsta prijenosa sa središnje druge ugovorne strane u sanaciji, a što može obuhvaćati prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2021/23 ili kupca koji nije prijelazna središnja druga ugovorna strana u smislu članka 40. Uredbe (EU) 2021/23

3. sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane je sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane u smislu članka 2. točke 3. Uredbe (EU) 2021/23, a u Republici Hrvatskoj to je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija)

4. nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane je u smislu članka 2. točke 7. Uredbe (EU) 2021/23 te nadležno tijelo kako je definirano Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, br. 54/13.), a u Republici Hrvatskoj to je Agencija

5. nadležno ministarstvo je ministarstvo određeno u skladu s člankom 3. točkom 8. Uredbe (EU) 2021/23, a u Republici Hrvatskoj je to Ministarstvo financija

6. bez odgode ili odmah ili bez odgađanja je poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije prvi sljedeći radni dan.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2021/23.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Donošenje pravilnika

Članak 4.

Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

Primjena odredbi zakona kojim se uređuje stečajni postupak

Članak 5.

(1) Na stečaj središnje druge ugovorne strane sa sjedištem u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje stečajni postupak, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom ili Uredbom (EU) 2021/23.

(2) Predstečajni postupak kako je definiran odredbama zakona kojim se uređuje stečajni postupak ne može se provesti nad središnjom drugom ugovornom stranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Kod kvalificiranih financijskih ugovora kako su definirani odredbama zakona kojim se uređuje stečajni postupak pojam financijske institucije uključuje i središnju drugu ugovornu stranu.

Ovlast Agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

Članak 6.

(1) Otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom može se pokrenuti samo na prijedlog Agencije, kao sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane, zbog razloga navedenih u članku 7. ovoga Zakona, ili uz prethodnu suglasnost Agencije u skladu s člankom 75. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Ako Agencija primijeni instrumente sanacije iz članka 27. stavka 1. točaka c) i d) Uredbe (EU) 2021/23, pri čemu se prenosi samo dio imovine, prava ili obveza središnje druge ugovorne strane u sanaciji, Agencija najkasnije do donošenja odluke o okončanju postupka sanacije, u odnosu na središnju drugu ugovornu stranu u kojoj je ostao nepreneseni dio imovine, prava i obveza, donosi odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona odnosno članka 15. ovoga Zakona.

Stečajni razlozi

Članak 7.

(1) Stečajni postupak nad središnjom drugom ugovornom stranom na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji je podnijela Agencija može se otvoriti samo ako Agencija donese odluku o nepoduzimanju mjera sanacije iz Uredbe (EU) 2021/23 u odnosu na središnju drugu ugovornu stranu te ako se utvrdi postojanje nekog od sljedećih stečajnih razloga:

1. ako je imovina središnje druge ugovorne strane manja od njezinih obveza ili postoje objektivne okolnosti na temelju kojih je utvrđeno da će njezina imovina uskoro biti manja od njezinih obveza ili

2. ako središnja druga ugovorna strana nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze o njihovu dospijeću ili postoje objektivne okolnosti na temelju kojih se utvrđuje da ih uskoro neće moći ispunjavati ili

3. ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ispunjen osobito u sljedećim slučajevima:

1. ako je račun središnje druge ugovorne strane po nalogu Financijske agencije u skladu sa zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima blokiran duže od dva radna dana uzastopno

2. ako središnja druga ugovorna strana unatoč naloženim mjerama iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) 2021/23 ne ispunjava uvjete vezane uz adekvatnost kapitala u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i/ili

3. ako Agencija u sklopu svojih ovlasti ocijeni da je sposobnost središnje druge ugovorne strane za pravodobno ispunjenje novčanih obveza ugrožena i ako ocijeni da postoji vjerojatnost da središnja druga ugovorna strana neće biti sposobna ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.

(3) Stečajni razlozi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i kod postupka izdavanja prethodne suglasnosti Agencije iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

Odluka o podnošenju ili povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

Članak 8.

(1) U skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje ustroj i nadležnost Agencije, odluku o podnošenju ili povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom donosi Upravno vijeće Agencije.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dan, sat i minutu njezina donošenja.

(3) Agencija može unutar odluke iz stavka 1. ovoga članka predvidjeti privremenu zabranu provođenja određenih radnji za središnju drugu ugovornu stranu.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije određuje privremene zabrane koje se mogu izreći unutar odluke iz stavka 1. ovoga članka, kao i iznimke od takvih privremenih zabrana.

Prijedlog Agencije za otvaranje stečajnog postupka

Članak 9.

(1) Agencija je dužna nadležnom trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka najkasnije prvog sljedećeg radnog dana nakon donošenja odluke iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) U prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka Agencija će navesti činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje kojeg od stečajnih razloga iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Kada Agencija podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ne provodi se prethodni postupak.

(4) Nadležni trgovački sud dužan je u roku od osam dana od primitka prijedloga za otvaranje stečajnog postupka zakazati ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

(5) Nadležni trgovački sud dužan je donijeti odluku o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

Izjava o pristupanju dugu

Članak 10.

Na postupak otvaranja stečaja ne primjenjuju se odredbe kojima se uređuje pristupanje dugu iz zakona kojim se uređuje stečajni postupak.

Sudjelovanje Agencije u prethodnom postupku

Članak 11.

Ako prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nije podnijela Agencija, nadležni trgovački sud će na sva ročišta u prethodnom postupku pozvati i Agenciju radi očitovanja te joj dostaviti sve donesene odluke.

Imenovanje stečajnog upravitelja

Članak 12.

(1) Za stečajnog upravitelja središnje druge ugovorne strane može se imenovati samo osoba koja osim uvjeta predviđenih zakonom kojim se uređuje stečajni postupak ima i znanje i iskustvo iz područja poslovanja infrastrukture tržišta kapitala i financijskih usluga.

(2) Nadležni trgovački sud može zatražiti od Agencije da izvrši preliminarnu procjenu znanja i iskustva takve osobe.

(3) Nadležni trgovački sud će prije donošenja odluke o imenovanju stečajnog upravitelja središnje druge ugovorne strane saslušati predstavnika Agencije.

Obavješćivanje Agencije

Članak 13.

Nadležni trgovački sud rješenje o otvaranju stečajnog postupka, o odbijanju prijedloga za otvaranje, o odbacivanju prijedloga za otvaranje, kao i o obustavi i zaključenju stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom bez odgode dostavlja i Agenciji.

Stečaj središnje druge ugovorne strane u sanaciji

Članak 14.

(1) Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom u sanaciji može podnijeti samo Agencija kao sanacijsko tijelo, iz razloga navedenih u članku 7. stavku 1. ovoga Zakona te Uredbi (EU) 2021/23.

(2) Agencija može zahtijevati od stečajnog upravitelja središnje druge ugovorne strane koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji korištenje prostora i opreme te nastavak pružanja onih usluga koje su potrebne društvu primatelju za učinkovito obavljanje poslova koji su na njega preneseni u skladu s člancima 40. i 42. Uredbe (EU) 2021/23.

(3) Stečajni upravitelj dužan je stečajni postupak nad središnjom drugom ugovornom stranom koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji provesti u razumnom roku, a u skladu s načelima sanacije iz članka 23. Uredbe (EU) 2021/23 te na način koji društvu primatelju omogućava nastavak prenesenih aktivnosti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Agencija može od suda koji vodi stečajni postupak nad središnjom drugom ugovornom stranom koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji zatražiti da na primjereni rok odredi zastoj stečajnog postupka, ako je to potrebno radi učinkovitog provođenja sanacije.

(5) Agencija može povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Odluka o podnošenju ili povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom u sanaciji

Članak 15.

Na odluku o podnošenju ili povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom u sanaciji na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 8. ovoga Zakona.

Poduzimanje mjera sanacije iz članka 22. Uredbe (EU) 2021/23 nad središnjom drugom ugovornom stranom te primjena ostalih odredaba na stečaj središnje druge ugovorne strane u sanaciji

Članak 16.

(1) Na dan donošenja odluke o poduzimanju mjera sanacije iz članka 22. Uredbe (EU) 2021/23 nad središnjom drugom ugovornom stranom prestaju važiti sve nadzorne mjere naložene toj središnjoj drugoj ugovornoj strani.

(2) Na dan donošenja odluke o poduzimanju mjera sanacije iz članka 22. Uredbe (EU) 2021/23 prestaju sve ovlasti nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane te ovlasti glavne skupštine.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlasti nadzornog odbora odnosno neizvršnih direktora upravnog odbora i glavne skupštine središnje druge ugovorne strane u sanaciji izvršava Agencija te se u tom slučaju na nju ne primjenjuju odredbe o uvjetima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane na način kako je uređeno propisima koji uređuju tržište kapitala i Uredbom (EU) br. 648/2012.

(4) Na stečaj središnje druge ugovorne strane u sanaciji na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 5. do 13. ovoga Zakona.

Oporavak središnje druge ugovorne strane

Članak 17.

(1) Agencija rješenjem donosi odluke i nalaže mjere koje se odnose na oporavak središnje druge ugovorne strane, a koje su predviđene Uredbom (EU) 2021/23.

(2) Središnja druga ugovorna strana dužna je izvršavati mjere iz stavka 1. ovoga članka na način i u rokovima kako je to naloženo rješenjem Agencije.

(3) Središnja druga ugovorna strana dužna je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti na plan oporavka iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/23, kao i na sve naknadne izmjene plana oporavka iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Ako središnja druga ugovorna strana nakon preispitivanja i testiranja postojećeg plana oporavka u skladu s člankom 9. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/23 smatra da nije potrebno izmijeniti plan oporavka, o tome bez odgode obavještava Agenciju uz odgovarajuće obrazloženje. Na takvu obavijest također se primjenjuju odredbe članaka 9. do 11. Uredbe (EU) 2021/23 te je Agencija, u skladu s kriterijima i postupkom iz Uredbe (EU) 2021/23, ovlaštena od središnje druge ugovorne strane zatražiti da provede izmjene plana oporavka i Agenciji podnese zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka.

Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i nadležno ministarstvo te ograničenja primjene drugih zakona kod primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti

Članak 18.

(1) Agencija je dužna osigurati operativnu neovisnost funkcija koje su joj povjerene kao sanacijskom tijelu na temelju Uredbe (EU) 2021/23, uključujući odvojeno osoblje, linije izvješćivanja i postupak donošenja odluka, od zadaća koje Agencija obavlja na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 648/2012 kao nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane i od zadaća koje Agencija obavlja kao nadležno tijelo za članove sustava poravnanja iz članka 18. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 648/2012 koji su investicijska društva, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 3. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Agencija na svojim internetskim stranicama javno objavljuje ažurni sažetak internih postupaka kojima se osigurava usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. ovoga članka, kao i članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23, uključujući pravila o čuvanju poslovne tajne i razmjeni informacija među različitim područjima funkcija.

(3) Ministarstvo financija obavještava Europsku komisiju o sanacijskim tijelima u Republici Hrvatskoj, a Agencija te informacije dostavlja Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala.

(4) Agencija i Ministarstvo financija mogu radi omogućavanja i provedbe Uredbe (EU) 2021/23 sklopiti pisani sporazum kojim će detaljnije urediti međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

(5) Agencija je, kao sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, u svrhu provedbe svojih ovlasti iz Uredbe (EU) 2021/23 ovlaštena i:

1. provoditi sanacijski nadzor prikupljanjem i provjerom potrebnih informacija u prostorijama središnje druge ugovorne strane odnosno na temelju izvješća koje je središnja druga ugovorna strana dostavila Agenciji

2. središnjoj drugoj ugovornoj strani rješenjem nalagati mjere iz Uredbe (EU) 2021/23 u cilju provedbe Uredbe (EU) 2021/23 i ovoga Zakona.

(6) Sanacijski nadzor iz stavka 5. točke 1. ovoga članka obavljaju ovlašteni radnici Agencije.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Agencija može obavljanje pojedinih stručno-tehničkih poslova i radnji prilikom provedbe nadzora iz stavka 5. ovoga članka povjeriti i drugim osobama koje raspolažu s potrebnim stručnim znanjima i koje nisu zaposlenici Agencije, a osobito ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili pravne poslove pravnom savjetniku ako je za obavljanje tih poslova i radnji potrebno stručno znanje kojim ovlašteni radnici Agencije ne raspolažu.

(8) Središnja druga ugovorna strana dužna je na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje Uredbe (EU) 2021/23 te omogućiti prikupljanje i provjeru informacija u prostorijama središnje druge ugovorne strane na način iz stavka 5. točke 1. ovoga članka.

(9) Agencija rješenjem donosi odluke i mjere iz Uredbe (EU) 2021/23.

(10) Središnja druga ugovorna strana dužna je izvršavati mjere na način i u rokovima kako je to naloženo rješenjem Agencije.

(11) Pri primjeni sanacijskih instrumenata nadležni trgovački sud upisuje odluke Agencije bez odgode.

(12) Kada se sanacijskim instrumentima iz glave V. poglavlja III. odjeljka 3. Uredbe (EU) 2021/23 ili sanacijskim ovlastima iz glave V. poglavlja IV. Uredbe (EU) 2021/23 ograničava izvršenje ugovora o financijskom kolateralu, učinak ugovora o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima ili odredbe o konačnom netiranju ili prijeboju, ne primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje financijsko osiguranje u dijelu koji se odnosi na:

1. naplatu iz financijskog osiguranja

2. pravo korištenja financijskog osiguranja

3. priznavanje osiguranja prijenosom instrumenta financijskog osiguranja i

4. odredbe o prijevremenom prestanku.

(13) Odredbama zakona kojim je uređeno financijsko osiguranje ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EU) 2021/23.

(14) Pri primjeni sanacijskih instrumenata ne primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje preuzimanje dioničkih društava u dijelu koji se odnosi na obveznu ponudu za preuzimanje.

(15) Pri primjeni sanacijskih instrumenata te sanacijskih ovlasti i mehanizama predviđenih u glavi V. Uredbe (EU) 2021/23 ne primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava u dijelu koji se odnosi na:

1. obvezu revizije povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima, kao ni posebne uvjete povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije tog povećanja temeljnog kapitala

2. obvezu sazivanja glavne skupštine u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

3. obvezu donošenja odluke glavne skupštine o povećanju odnosno smanjenju temeljnog kapitala i objavu te odluke

4. odobreni temeljni kapital

5. suglasnost dioničara svakoga roda dionica koji daju pravo glasa na odluku glavne skupštine o povećanju odnosno smanjenju temeljnoga kapitala društva

6. pravo prvenstva postojećih dioničara na stjecanje novih dionica institucije u sanaciji

7. zaštitu vjerovnika pri smanjenju temeljnog kapitala

8. povlačenje dionica

9. prekogranična pripajanja i spajanja

10. sazivanje glavne skupštine, sudjelovanje i način glasovanja dioničara društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu, primitke direktora i transakcije s povezanim strankama društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu i pripajanje i spajanje dioničkih društava

11. odredbe koje su na bilo koji način suprotne postizanju ciljeva sanacije.

(16) Pri primjeni mjera za sprječavanje krize predviđenih u Uredbi (EU) 2021/23 ne primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava u dijelu koji se odnosi na prekogranična pripajanja i spajanja.

(17) Iznimno od odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, uz uvjet da se glavna skupština ne održava unutar deset kalendarskih dana od dana poziva i da su ispunjeni uvjeti iz članka 18. Uredbe (EU) 2021/23 te da je povećanje kapitala nužno za izbjegavanje uvjeta za sanaciju utvrđenih u članku 22. Uredbe (EU) 2021/23, glavna skupština može dvotrećinskom većinom glasova zastupljenog na glavnoj skupštini odlučiti o:

– sazivanju glavne skupštine radi odluke o povećanju kapitala unutar kraćeg roka od onoga utvrđenog zakonom koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, a koji se primjenjuje na društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu ili

– izmijeniti statut kako bi propisala da se glavna skupština koja se sastaje radi odluke o povećanju kapitala saziva unutar kraćeg roka od onoga utvrđenog zakonom koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, a koji se primjenjuje na društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu.

(18) Odredbe zakona kojim je uređena sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava ne primjenjuju se na središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje za rad i u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Razmjena informacija i suradnja

Članak 19.

(1) Agencija bez odgode obavješćuje Ministarstvo financija o odlukama donesenima na temelju Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Agencija je dužna pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva financija prije provedbe odluka donesenih na temelju Uredbe (EU) 2021/23 koje imaju izravan fiskalni učinak ili sistemske implikacije koje će vjerojatno imati izravan fiskalni učinak.

(3) Kada su kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj članovi sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Agencija, kao sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, i Hrvatska narodna banka, kao sanacijsko tijelo kreditnih institucija, koje su članovi sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pisanim sporazumom detaljnije uređuju međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

(4) Agencija, kao sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, može radi omogućavanja provedbe Uredbe (EU) 2021/23 sklopiti pisane sporazume sa sanacijskim i nadležnim tijelima iz drugih država članica i relevantnim tijelima trećih zemalja kojima detaljnije uređuje međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

Odgovornost za štetu

Članak 20.

Agencija i Ministarstvo financija, njihove službene osobe i radnici ili bilo koja osoba koju oni ovlaste ne odgovaraju za štetu koja nastane tijekom obavljanja dužnosti u okviru Uredbe (EU) 2021/23 i propisa donesenih u skladu s Uredbom (EU) 2021/23, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Postupanje Agencije kod provođenja ovlasti za otpis i konverziju vlasničkih instrumenata i dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza

Članak 21.

(1) Odluku o otpisu i konverziji vlasničkih instrumenata i dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza u skladu s odredbama članaka 32. do 34. Uredbe (EU) 2021/23 donosi Upravno vijeće Agencije.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke, u opsegu koji je potreban u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/23:

1. iznos gubitka za koji se smanjuju sve rezerve i zadržana dobit središnje druge ugovorne strane

2. odluku o smanjenju temeljnog kapitala središnje druge ugovorne strane

3. odluku o smanjenju glavnice dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza i/ili

4. odluku o povećanju temeljnog kapitala.

(3) Odluka o smanjenju temeljnog kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka može se donijeti kao odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala u kojoj se navodi točan iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, iznos temeljnog kapitala nakon provedenog smanjenja, cilj smanjenja temeljnog kapitala te način kako će se temeljni kapital smanjiti ili kao odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica u kojoj se navodi iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja.

(4) Ako je iznos gubitka veći od iznosa temeljnog kapitala središnje druge ugovorne strane, donosi se odluka o konverziji odnosno smanjenju glavnice i konverziji dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, a sukladno odredbama članka 33. Uredbe (EU) 2021/23.

(5) Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 2. točke 4. ovoga članka sadrži iznos temeljnog kapitala prije povećanja temeljnog kapitala, iznos za koji se povećava temeljni kapital te iznos temeljnog kapitala nakon povećanja, broj dionica koje se izdaju ako se izdaju dionice bez nominalnog iznosa odnosno broj dionica i nominalni iznos dionica ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, njihov rod i iznos za koji se izdaju, osobe čije tražbine se pretvaraju u dionice, oznaku i iznos tražbine te broj dionica koje se time trebaju steći.

(6) Smatra se da je temeljni kapital smanjen odnosno povećan s danom navedenim u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, a upis u sudski registar ima deklaratoran učinak.

(7) U slučaju iz članka 33. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/23, donošenjem odluke o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka nove dionice smatraju se preuzete od strane vlasnika dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza koji se pretvaraju čim su dionice uplaćene, a povećanje temeljnog kapitala provedeno.

(8) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Agencija, najkasnije prvi sljedeći radni dan od dana njezina donošenja, podnosi trgovačkom sudu kao prijavu za upis odluke o smanjenju odnosno odluke o povećanju temeljnog kapitala te prijavu o provedenom smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala.

(9) Trgovački sud dužan je bez odgađanja rješavati o prijavi za upis iz stavka 8. ovoga članka, neovisno o redoslijedu kojim su u sud primljeni ostali predmeti, upisati ih u sudski registar te ih objaviti.

(10) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Agencija najkasnije prvi sljedeći radni dan od dana njezina donošenja dostavlja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu koje je dužno bez odgađanja provesti upis.

(11) Temeljem odluke iz stavka 1. ovoga članka trgovački sud upisat će izmjenu statuta središnje druge ugovorne strane u dijelu koji se odnosi na visinu temeljnog kapitala, broj izdanih dionica i nominalnu vrijednost dionica.

(12) Za izdavanje novih dionica temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ne treba izdati niti objaviti prospekt, a vlasnici dionica za koje je provedeno smanjenje temeljnog kapitala nemaju pravo prvenstva pri upisu.

(13) Pri izvršenju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može primijeniti različitu stopu konverzije na različite kategorije vlasničkih instrumenata, dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza u skladu s obvezama vezano za stope konverzije iz stavaka 14. i/ili 15. ovoga članka.

(14) Stopa konverzije mora odražavati odgovarajuću naknadu pogođenom vjerovniku za svaki gubitak koji je pretrpio zbog smanjenja vrijednosti ili konverzije iz stavka 13. ovoga članka.

(15) Ako Agencija primjenjuje različite stope konverzije u skladu sa stavkom 13. ovoga članka, stopa konverzije koja se primjenjuje na obveze koje u redovnom stečajnom postupku ulaze u više isplatne redove i imaju pravo prvenstva pri namirenju, bit će više od stope konverzije za obveze koje ulaze u niže isplatne redove.

(16) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na primjenu ovlasti za otpis i konverziju vlasničkih instrumenata i dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza u odnosu na društva s ograničenom odgovornošću.

(17) Agencija donosi pravilnik kojim će pobliže urediti uvjete za određivanje stope konverzije te provođenje pojednostavnjenog smanjenja temeljnoga kapitala odnosno povlačenja postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata.

Instrument prijelazne središnje druge ugovorne strane

Članak 22.

(1) Agencija o prijenosu na prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu iz članka 42. Uredbe (EU) 2021/23 obavještava Središnje klirinško depozitarno društvo.

(2) U svrhu stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Agencija u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2021/23 osniva prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

(3) Na osnivanje prijelazne središnje druge ugovorne strane primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i Uredbe (EU) br. 648/2012, ako ovim Zakonom ili Uredbom (EU) 2021/23 nije drukčije propisano.

(4) Agencija usvaja statut odnosno izjavu o osnivanju ili društveni ugovor prijelazne središnje druge ugovorne strane.

(5) Agencija kao članove uprave prijelazne središnje druge ugovorne strane imenuje osobe koje su imenovane kao posebni upravitelji središnje druge ugovorne strane u sanaciji.

(6) Ovlasti nadzornog odbora odnosno neizvršnih direktora upravnog odbora i glavne skupštine prijelazne središnje druge ugovorne strane izvršava Agencija.

(7) Odluka o osnivanju prijelazne središnje druge ugovorne strane sadrži odluku o izdavanju dionica ili drugih vlasničkih instrumenata prijelazne središnje druge ugovorne strane i Agencija ovlašćuje posebnog upravitelja za provedbu izdanja.

(8) Agencija je dužna najkasnije u roku od 24 sata od donošenja odluke o osnivanju prijelazne središnje druge ugovorne strane podnijeti prijavu za upis osnivanja prijelazne institucije u sudski registar.

(9) Trgovački sud žurno odlučuje o upisu svih podataka sadržanih u prijavi za upis iz stavka 8. ovoga članka koju podnosi Agencija, a postupak upisa ne može trajati više od 24 sata od podnošenja prijave.

(10) Iznimno od propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i propisa kojim se uređuje prijava za upis u sudski registar, Agencija prijavi za upis prilaže:

1. odluku iz članka 71. Uredbe (EU) 2021/23

2. odluku o odvajanju središnje druge ugovorne strane u sanaciji s osnivanjem prijelazne središnje druge ugovorne strane odnosno odluku o osnivanju prijelazne središnje druge ugovorne strane prijenosom dionica ili drugih vlasničkih instrumenata središnje druge ugovorne strane u sanaciji

3. privremeno odobrenje Agencije za pružanje usluga koje se prenose na prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu i

4. statut prijelazne središnje druge ugovorne strane ili izjavu o osnivanju odnosno društveni ugovor.

Upis u sudski registar posebnog upravitelja

Članak 23.

(1) Imenovanje posebnog upravitelja iz članka 50. Uredbe (EU) 2021/23 upisuje se u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi posebni upravitelj u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o imenovanju posebnog upravitelja, koju prilaže toj prijavi.

(3) Istodobno se u sudski registar upisuje promjena osoba ovlaštenih za zastupanje središnje druge ugovorne strane u sanaciji.

Prava i obveze posebnog upravitelja

Članak 24.

(1) Prava i obveze posebnog upravitelja počinju danom donošenja odluke o imenovanju posebnog upravitelja bez obzira na upis u sudski registar.

(2) Na dan donošenja odluke o imenovanju posebnog upravitelja prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave središnje druge ugovorne strane.

(3) Na dan donošenja odluke o imenovanju posebnog upravitelja prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave obavljali funkciju člana uprave u toj središnjoj drugoj ugovornoj strani.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka dotadašnji članovi uprave ne ostvaruju pravo na isplatu ugovorno određene otpremnine i varijabilnih primitaka, neovisno o tome je li ostvarivanje takvih prava bilo ugovoreno sa središnjom drugom ugovornom stranom ili je proizlazilo iz drugog akta središnje druge ugovorne strane te su ugovorene odredbe o takvom pravu na isplatu ništetne.

(5) Posebni upravitelj ima pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje središnja druga ugovorna strana u sanaciji odnosno, ako to nije moguće, Agencija.

(6) Posebni upravitelj dužan je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje mogu negativno utjecati na postizanje ciljeva sanacije iz članka 21. Uredbe (EU) 2021/23 i provođenje sanacijskih mjera u skladu s odlukom o otvaranju postupka sanacije.

Nalozi i upute posebnom upravitelju

Članak 25.

(1) Agencija je ovlaštena posebnom upravitelju davati pisane naloge i upute.

(2) Posebni upravitelj dužan je postupati po nalozima i uputama Agencije.

(3) Agencija rješenjem razrješuje imenovanog posebnog upravitelja sukladno članku 50. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Mandat posebnog upravitelja prestaje:

1. na dan dostave odluke o okončanju postupka sanacije

2. istekom roka na koji je imenovan

3. na dan donošenja odluke o otvaranju stečaja ili

4. na dan dostave rješenja Agencije iz stavka 3. ovoga članka.

Odgovornost za štetu posebnog upravitelja

Članak 26.

(1) Odgovornost za štetu koju posebni upravitelj kao službena osoba prouzroči pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2021/23 postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2) Za štetu iz stavka 1. ovoga članka odgovara Agencija.

Dužnost suradnje dosadašnjih članova uprave i drugih radnika središnje druge ugovorne strane

Članak 27.

(1) Dosadašnji članovi uprave i druge ovlaštene osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima središnje druge ugovorne strane dužni su posebnom upravitelju odmah omogućiti pristup cjelokupnoj poslovnoj i ostaloj dokumentaciji središnje druge ugovorne strane te sastaviti izvješće o primopredaji poslovanja.

(2) Dosadašnji članovi uprave središnje druge ugovorne strane dužni su posebnom upravitelju dati sva obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju središnje druge ugovorne strane.

(3) Svi radnici središnje druge ugovorne strane dužni su surađivati s posebnim upraviteljem.

(4) Posebni upravitelj ima pravo udaljiti osobu koja onemogućuje njegov rad te, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, zatražiti pomoć nadležnog tijela unutarnjih poslova.

Državni instrumenti za financijsku stabilizaciju

Članak 28.

(1) Državni instrumenti financijske stabilizacije iz članka 45. Uredbe (EU) 2021/23 primjenjuju se pod vodstvom Ministarstva financija koje provodi relevantna savjetovanja iz članka 45. stavka 3. točaka a) i c) Uredbe (EU) 2021/23 s Agencijom i Hrvatskom narodnom bankom i zajedno s Agencijom utvrđuje okolnosti iz članka 45. stavka 3. točke b) Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti za primjenu državnih instrumenata financijske stabilizacije iz Uredbe (EU) 2021/23, a prije donošenja odluke o korištenju državnih instrumenata financijske stabilizacije, Ministarstvo financija u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru, a u suradnji sa središnjom drugom ugovornom stranom u sanaciji kao korisnikom državne potpore, prijavljuje pojedinačnu državnu potporu Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele.

(3) Po dobivanju odobrenja Europske komisije Ministarstvo financija osigurava i nadzire primjenu izvanredne financijske državne potpore korištenjem državnih instrumenata financijske stabilizacije iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Prilikom korištenja instrumenata financijske stabilizacije Ministarstvo financija postupa u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju potpore financijskom sektoru.

(5) Za provedbu državnih instrumenata za financijsku stabilizaciju Ministarstvo financija ima relevantne sanacijske ovlasti utvrđene u člancima 48. do 58. Uredbe (EU) 2021/23 te osigurava usklađenost s člancima 52., 54. i 72. Uredbe (EU) 2021/23.

(6) Kada se primjenjuje državni instrument financijske stabilizacije iz članka 46. Uredbe (EU) 2021/23, u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Ministarstvo financija u ime Republike Hrvatske sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala središnje druge ugovorne strane u sanaciji.

(7) Kada se primjenjuje državni instrument financijske stabilizacije iz članka 47. Uredbe (EU) 2021/23, Ministarstvo financija će Središnjem klirinškom depozitarnom društvu izdati jedan ili više naloga za prijenos dionica te je Središnje klirinško depozitarno društvo dužno taj nalog provesti bez odgode.

(8) Prijenos iz stavka 7. ovoga članka može se izvršiti na društvo u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske ili bilo koju drugu osobu koju je imenovalo Ministarstvo financija.

Zaštitne mjere za dioničare, članove sustava poravnanja i druge vjerovnike

Članak 29.

Ako dioničar, član sustava poravnanja ili drugi vjerovnik središnje druge ugovorne strane u sanaciji ima pravo na isplatu razlike iz članka 62. Uredbe (EU) 2021/23, takva se sredstva osiguravaju iz instrumenata koji su predviđeni u Uredbi (EU) 2021/23.

III. NADZOR

Subjekti nadzora

Članak 30.

(1) Subjekti nadzora u smislu ovoga Zakona su središnje druge ugovorne strane, kao i članovi sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane kada im Agencija može nalagati mjere sukladno odredbama Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Odredbe o sanacijskom nadzoru iz članka 18. stavka 5. i članaka 34. do 43. ovoga Zakona ne primjenjuju se na središnju drugu ugovornu stranu iz stavka 1. ovoga članka nad kojom je otvoren postupak sanacije, za vrijeme trajanja postupka sanacije.

Nadzorne mjere Agencije kao nadležnog tijela u smislu Uredbe (EU) 2021/23 nad središnjom drugom ugovornom stranom

Članak 31.

(1) Agencija je ovlaštena obavljati nadzor:

1. prikupljanjem, analizom i provjerom javno dostupnih podataka i obavijesti i kontinuiranim praćenjem poslovanja subjekata nadzora te pravnih i fizičkih osoba koje ih kontroliraju

2. obavljanjem neposrednog nadzora u prostorijama koje nisu privatni stambeni prostori fizičkih osoba kojemu subjekti nadzora moraju omogućiti pristup, a radi pristupanja dokumentaciji i drugim podacima u bilo kojem obliku, ako postoji opravdana sumnja da dokumentacija i drugi podaci povezani s predmetom nadzora mogu biti važni za dokazivanje kršenja Uredbe (EU) 2021/23

3. obavljanjem posrednog nadzora

4. prikupljanjem podataka od revizora te drugih osoba koje raspolažu s informacijama koje mogu biti važne za dokazivanje kršenja Uredbe (EU) 2021/23, a koje oni moraju dostaviti na obrazloženi zahtjev Agencije.

(2) Agencija svoje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. samostalno

2. u suradnji s drugim nadležnim tijelima i

3. podnošenjem prijava i zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

(3) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, postupak nadzora nad središnjom drugom ugovornom stranom Agencija, kao nadležno tijelo, provodi u skladu s odredbama o postupku nadzora koji provodi Agencija sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala.

(4) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 2021/23 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je rješenjem izreći i sljedeće nadzorne mjere iz članka 82. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/23:

1. javnu izjavu u kojoj su navedeni odgovorna fizička osoba, središnja druga ugovorna strana ili druga pravna osoba te vrsta kršenja

2. nalog kojim se od odgovorne fizičke ili pravne osobe traži da prekine postupanje i da ne ponavlja takvo postupanje odnosno da se nezakonitosti i nepravilnosti otklone

3. privremenu zabranu obavljanja funkcija u središnjoj drugoj ugovornoj strani za člana višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane ili svaku drugu fizičku osobu koju se smatra odgovornom.

(5) Agencija je ovlaštena rješenjem izreći i druge razmjerne mjere propisane Uredbom (EU) 2021/23, a koje su potrebne kako bi se osiguralo da subjekti nadzora, odgovorne osobe i ostale osobe na koje se odnose obveze propisane Uredbom (EU) 2021/23 i ovim Zakonom usklade poslovanje s tim propisima.

(6) Kada Agencija članovima sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane nalaže mjere sukladno odredbama Uredbe (EU) 2021/23, odredbe članka 41. stavaka 1. do 4. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.

(7) Agencija informacije o izrečenim nadzornim mjerama koje se odnose na oporavak središnje druge ugovorne strane, a koje su predviđene Uredbom (EU) 2021/23, objavljuje na svojim internetskim stranicama, a pod uvjetima iz članka 83. Uredbe (EU) 2021/23.

Pravo na pobijanje odluka o mjerama sanacije nad središnjom drugom ugovornom stranom

Članak 32.

(1) Protiv odluke o otpisu i konverziji vlasničkih instrumenata i dužničkih instrumenata ili drugih neosiguranih obveza, odluke o pokretanju sanacije središnje druge ugovorne strane iz članka 71. Uredbe (EU) 2021/23, na temelju članka 22. Uredbe (EU) 2021/23, odnosno svih odluka koje Agencija donosi u cilju provedbe mjera sanacije, nije dopuštena žalba, ali može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave navedene odluke.

(2) Ako vlasnički instrumenti ili dužnički instrumenti središnje druge ugovorne strane u sanaciji nisu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, Agencija nalaže središnjoj drugoj ugovornoj strani u sanaciji da odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavi držateljima vlasničkih instrumenata i vjerovnicima središnje druge ugovorne strane u sanaciji.

(3) Osobama kojima se odluka o pokretanju sanacije središnje druge ugovorne strane dostavlja javnom objavom, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom osmoga dana od dana javne objave iz članka 72. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Podnošenje tužbe iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje odluka o pokretanju sanacije središnje druge ugovorne strane odnosno ostalih odluka koje Agencija donosi u cilju provedbe odluka o pokretanju sanacije središnje druge ugovorne strane niti sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.

(5) Ako odluka o pokretanju sanacije središnje druge ugovorne strane predviđa odgodu odnosno ograničenje iz članka 55., 56. ili 57. Uredbe (EU) 2021/23, u objavi iz članka 72. Uredbe (EU) 2021/23 objavljuju se uvjeti i razdoblje tih odgoda ili ograničenja.

(6) Odluke iz članka 55., 56. ili 57. Uredbe (EU) 2021/23 Agencija bez odgode dostavlja Financijskoj agenciji i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu koji su dužni postupiti u skladu s tim odlukama od trenutka dostave.

(7) Nadležni upravni sud o tužbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje hitno, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana njezina primitka, sukladno članku 74. Uredbe (EU) 2021/23.

Pravni lijek protiv drugih odluka Agencije kao nadležnog i sanacijskog tijela kod oporavka i sanacije središnje druge ugovorne strane

Članak 33.

(1) Protiv odluke koju u provođenju svojih ovlasti iz Uredbe (EU) 2021/23 donosi Agencija, a koja nije odluka iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, nije dopuštena žalba, ali se protiv nje može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(2) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje odluke iz stavka 1. ovoga članka niti sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.

(3) Nadležni upravni sud o tužbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje žurno, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njezina primitka, sukladno članku 74. Uredbe (EU) 2021/23.

Sanacijski nadzor

Članak 34.

(1) Sanacijski nadzor je nadzor koji Agencija kao sanacijsko tijelo provodi nad središnjom drugom ugovornom stranom iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu provedbe ovlasti iz glava III. i V. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Sanacijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se kao:

1. posredni sanacijski nadzor koji se provodi kao kontinuirano analiziranje prikupljenih informacija iz članka 35. ovoga Zakona ili

2. neposredni sanacijski nadzor koji se provodi u poslovnim prostorijama subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

Posredni sanacijski nadzor

Članak 35.

(1) Informacije koje su predmet posrednoga sanacijskog nadzora jesu izvješća koja subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja u skladu s Uredbom (EU) 2021/23, delegiranim uredbama Europske komisije koje su usvojene temeljem Uredbe (EU) 2021/23 i podzakonskim propisima Agencije, pisana korespondencija s tim subjektom te svaka druga informacija, izjava ili izvješće koje na zahtjev Agencije dostavi taj subjekt, članovi uprave, nadzorni odbor, izvršni direktori te članovi upravnog odbora, ovisno o ustroju subjekta kao trgovačkog društva te zaposlenici subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, kao i druge javno dostupne informacije, izvješća ili obavijesti povezane s tim subjektom.

(2) Posredni sanacijski nadzor provode ovlašteni radnici Agencije.

Neposredni sanacijski nadzor

Članak 36.

(1) Agencija provodi neposredni sanacijski nadzor uvijek kada ocijeni da je to potrebno radi izvršenja sanacijskih ovlasti, a osobito u sljedećim slučajevima:

1. radi provjere potpunosti i točnosti izvješća i informacija iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, a koje dostavlja subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona

2. radi provjere provodi li subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona aktivnosti radi otklanjanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije

3. radi donošenja odluke kojom se subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona nalažu mjere za otklanjanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije.

(2) Neposredni sanacijski nadzor subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona obavlja se u prostorijama tog subjekta i u prostorijama Agencije:

1. pregledom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna, izvješća, politika i ostalih internih akata te druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, u izvorniku u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba

2. pribavljanjem pisanih i usmenih očitovanja i pojašnjenja od članova uprave, nadzornog odbora odnosno od izvršnih direktora te članova upravnog odbora, ovisno o ustroju subjekta kao trgovačkog društva, te zaposlenika subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Neposredni sanacijski nadzor obavljaju zaposlenici Agencije na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća Agencije.

(4) Odluku o potrebi korištenja usluga stručnih osoba koje nisu radnici Agencije u smislu članka 18. stavka 7. ovoga Zakona donosi Upravno vijeće Agencije.

(5) U ovlaštenju iz stavka 3. ovoga članaka određuju se:

1. predmet neposrednoga sanacijskog nadzora

2. datum početka neposrednoga sanacijskog nadzora

3. voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora i druge osobe ovlaštene provesti neposredni sanacijski nadzor.

(6) Kada u neposrednom sanacijskom nadzoru sudjeluju osobe iz stavka 4. ovoga članka, voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora može biti samo zaposlenik Agencije.

Dužnosti središnje druge ugovorne strane tijekom provođenja neposrednoga sanacijskog nadzora

Članak 37.

(1) Subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi neometan pristup svim svojim poslovnim prostorima i uvid u poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinoga neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Članovi uprave i nadzornog odbora, prokuristi, ostali rukovoditelji i zaposlenici subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona obvezni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati usmene i pisane odgovore na sva pitanja vezana uz predmet neposrednog nadzora i potkrijepiti ih dokumentacijom ako je to moguće.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na izvršne direktore odnosno članove upravnog odbora subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ako subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona izdvaja određene aktivnosti na vanjske pružatelje usluga, dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje neposrednog nadzora i u prostorijama pružatelja usluga u opsegu koji je potreban za ostvarivanje cilja neposrednoga sanacijskog nadzora nad tim subjektom.

Obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru

Članak 38.

(1) Agencija subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru najkasnije deset dana prije njegova početka.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, osim predmeta nadzora, sadržava podatke o planiranom početku i trajanju neposrednoga sanacijskog nadzora, ime voditelja neposrednoga sanacijskog nadzora i imena drugih ovlaštenih osoba koje će obaviti neposredni sanacijski nadzor te popis dokumentacije i informacija koje je minimalno potrebno osigurati za pripremu i provođenje neposrednoga sanacijskog nadzora.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru neposredno uručiti subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije uoči početka obavljanja neposrednoga sanacijskog nadzora, ako je nužno da se neposredni nadzor obavi iznenada.

Zapisnik o provedenom sanacijskom nadzoru

Članak 39.

(1) Nakon završetka neposrednoga sanacijskog nadzora Agencija sastavlja zapisnik o provedenim radnjama u okviru neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. datum početka i završetka neposrednoga sanacijskog nadzora

2. imena ovlaštenih osoba koje su provodile neposredni sanacijski nadzor

3. bitne podatke o predmetu neposrednoga sanacijskog nadzora i sadržaju utvrđenih činjenica

4. sadržaj izjava i pojašnjenja članova uprave i nadzornog odbora odnosno izvršnih direktora te članova upravnog odbora, ovisno o ustroju subjekta kao trgovačkog društva, prokurista, ostalih rukovoditelja i zaposlenika subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, ako ih je bilo.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuje voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora.

(4) Agencija zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona u vezi s kojim je izvršen neposredni sanacijski nadzor.

(5) Na dostavljeni zapisnik subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona ima pravo uložiti prigovor u roku navedenom u zapisniku, a koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegova primitka.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, ako su u postupku utvrđene osobito teške nezakonitosti, u zapisniku se može odrediti rok koji je kraći od minimalnog roka iz stavka 5. ovoga članka, ali ne kraći od tri dana.

(7) Ako u postupku sanacijskog nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje je potrebno izreći nadzorne mjere ili su one utvrđene, ali su otklonjene do sastavljanja zapisnika, to će se unijeti u zapisnik te će Agencija donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak sanacijskog nadzora okončan.

(8) Ako su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom otklonjene nakon sastavljanja zapisnika, a prije donošenja rješenja o nadzornim mjerama, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika te će, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene i postupak sanacijskog nadzora okončan.

(9) Prije donošenja rješenja iz stavka 8. ovoga članka Agencija može provjeriti postupanje subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona te zatražiti dostavu dokumentacije ili drugih dokaza, kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

(10) U postupku posrednoga sanacijskog nadzora zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se samo ako se tijekom tog nadzora utvrde činjenice koje upućuju na počinjenje prekršaja iz ovoga Zakona, a potpisuje ga ovlašteni radnik Agencije koji je te činjenice utvrdio.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka zapisnik o obavljenom posrednom sanacijskom nadzoru dostavlja se subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku posrednog nadzora.

(12) Na završetak postupka posrednoga sanacijskog nadzora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 5. do 9. ovoga članka i članka 40. ovoga Zakona.

Razlozi i obvezan sadržaj prigovora

Članak 40.

(1) Prigovor protiv zapisnika o neposrednom sanacijskom nadzoru dopušten je zbog ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom sanacijskom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi sanacijski nadzor ili

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora i

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(3) U prigovoru iz stavka 1. ovoga članka subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze.

(4) Ako se subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Nakon isteka roka za prigovor iz stavka 1. ovoga članka subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(6) Dostavljeni prigovor na zapisnik čini sastavni dio zapisnika.

Nalaganje mjera

Članak 41.

(1) Agencija kao sanacijsko tijelo subjektu iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona mjere nalaže rješenjem nakon što je tom subjektu omogućila da se prethodno očituje o nacrtu tog rješenja.

(2) Agencija kod izricanja mjera iz stavka 1. ovoga članka u obzir uzima okolnosti iz članka 85. Uredbe (EU) 2021/23.

(3) Agencija određuje rok za očitovanje na nacrt rješenja iz stavka 1. ovoga članka koji ne može biti kraći od deset radnih dana.

(4) Ako subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona ne dostavi svoje očitovanje ili ga dostavi nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da nema nikakvih primjedbi na nacrt rješenja Agencije.

(5) Ako je donošenje rješenja o mjeri iz stavka 1. ovoga članka potrebno radi očuvanja stabilnosti financijskog tržišta, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati, a činjenice na kojima se mjera temelji su utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnima, Agencija može o izricanju takve mjere odlučiti neposredno bez provedbe ispitnog postupka ili iznimno može skratiti rok iz stavka 3. ovoga članka za očitovanje na nacrt rješenja iz stavka 1. ovoga članka, koji u tom slučaju ne može biti kraći od tri dana.

(6) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(7) Kada Agencija u postupku nadzora dođe do saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima iz područja koja nisu uređena ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima, o tome podnosi prijavu odgovarajućem nadležnom tijelu.

(8) Agencija informacije o izrečenim mjerama objavljuje na svojim internetskim stranicama, a pod uvjetima iz članka 83. Uredbe (EU) 2021/23.

(9) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka ne može imati odgodni učinak.

Obveze subjekta nakon donošenja rješenja

Članak 42.

(1) Predsjednik uprave subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dužan je upoznati ostale članove uprave sa sadržajem rješenja iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona na prvoj idućoj sjednici uprave te bez odgađanja kopiju rješenja dostaviti predsjedniku nadzornog odbora i internoj reviziji tog subjekta.

(2) Predsjednik nadzornog odbora subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dužan je nakon primitka rješenja iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona bez odgode upoznati ostale članove nadzornog odbora sa sadržajem rješenja.

(3) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na izvršne direktore odnosno članove upravnog odbora subjekta iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dužan je izvršiti mjere koje je Agencija naložila rješenjem iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona te Agenciji podnijeti izvještaj o njihovu izvršenju, unutar roka koji je odredila Agencija.

(5) Izvještaju iz stavka 4. ovoga članka subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona dužan je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li mjere koje je Agencija naložila rješenjem iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona izvršene.

(6) Kad izvještaj iz stavka 4. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su mjere koje je Agencija naložila rješenjem iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona izvršene, Agencija će zatražiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(7) Ako Agencija iz izvještaja iz stavka 4. ovoga članka, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su mjere ispunjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su naložene mjere ispunjene te da je postupak sanacijskog nadzora okončan.

(8) Prije donošenja rješenja iz stavka 7. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad subjektom iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li mjere naložene rješenjem Agencije iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona ispunjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Neovisno vrednovanje

Članak 43.

(1) Upravno vijeće Agencije može, kada je u skladu s odredbama ovoga Zakona ili Uredbe (EU) 2021/23 potrebno provesti neovisno vrednovanje imovine i obveza središnje druge ugovorne strane, neovisno vrednovanje iz članaka 24. do 26. Uredbe (EU) 2021/23 ili kada je potrebno provesti neovisno vrednovanje iz članka 61. Uredbe (EU) 2021/23, ovlastiti osobu, koja ima status neovisnog procjenitelja i s kojom Agencija ima sklopljen ugovor za provođenje neovisne procjene, na prikupljanje i provjeravanje svih potrebnih informacija u prostorijama tog subjekta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe članaka 34. do 42. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga Zakona, subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona te osobe iz članka 37. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona dužni su surađivati s neovisnim procjeniteljem tijekom provođenja neposrednoga sanacijskog nadzora na način propisan člankom 37. ovoga Zakona.

IV. NAKNADA ZA NADZOR

Naknada za administrativne rashode sanacijskog tijela

Članak 44.

(1) Agencija je kao sanacijsko tijelo ovlaštena od središnjih drugih ugovornih strana i članova sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana naplaćivati godišnju naknadu za podmirivanje administrativnih rashoda povezanih s funkcijom sanacijskog tijela sukladno odredbama Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka za središnju drugu ugovornu stranu iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od 5 % iznosa veličine jamstvenog fonda središnje druge ugovorne strane.

(3) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka za pojedinog člana sustava poravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od 5 % iznosa njegova doprinosa u jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su podmiriti naknadu iz stavka 1. ovoga članka na način kako je uređeno podzakonskim propisom iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje visinu, način izračuna i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 45.

(1) Ako je počinitelj prekršaja poduzetnik odnosno pravna osoba, u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo grupe poduzetnika ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni prihod za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članka 47. stavka 1. odnosno članka 50. stavka 1. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva, a ukupni prihod za osnovicu izračuna visine kazne za ostale prekršaje iz ovoga Zakona određuje se na temelju pojedinačnih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo tog poduzetnika.

(2) Ako godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 47., 48. i 49. odnosno iz članaka 50., 51. i 52. ovoga Zakona primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(3) Kod odlučivanja o podnošenju optužnih prijedloga iz ovoga dijela Agencija kao ovlašteni tužitelj obvezna je uzeti u obzir sve relevantne okolnosti iz članka 85. Uredbe (EU) 2021/23.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 46.

(1) Agencija informacije o izrečenim prekršajnim sankcijama iz članaka 47., 48. i 49. odnosno iz članaka 50., 51. i 52. ovoga Zakona objavljuje na svojim internetskim stranicama, a pod uvjetima iz članka 83. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Podatci iz stavka 1. ovoga članka bit će dostupni na internetskim stranicama Agencije najmanje pet godina od trenutka njihove objave.

(3) Agencija u skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih internetskih stranica uklanja osobne podatke u smislu propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

Teži prekršaji vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 47.

(1) Za prekršaj kaznit će se središnja druga ugovorna strana novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. ne izradi plan oporavka kojim se predviđaju mjere koje središnja druga ugovorna strana treba poduzeti u slučaju događaja neispunjavanja obveza i događaja koji nije događaj neispunjavanja obveza ili njihove kombinacije, na način kako je propisano člankom 9. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne preispita, ne testira i, kada je to potrebno, ne ažurira svoj planove oporavka barem jednom godišnje i u svakom slučaju nakon svake promjene svoje pravne ili organizacijske strukture, ili poslovnog ili financijskog stanja, koja bi mogla bitno utjecati na te planove ili na drugi način uzrokovati potrebu da se planovi izmijene, na način kako je propisano člankom 9. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/23

3. ne pruži Agenciji sve informacije potrebne za izradu planova sanacije, kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2021/23

4. ne obavijesti Agenciju o tome da ta središnja druga ugovorna strana propada ili je vjerojatno da će propasti, kako je propisano člankom 70. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je pravna osoba prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

Ostali prekršaji vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona

2. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera iz članka 18. stavka 9. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 18. stavka 10. ovoga Zakona

3. u plan oporavka središnje druge ugovorne strane ne uključi okvir pokazateljâ utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane, kojima se utvrđuju okolnosti u kojima se trebaju poduzeti mjere iz plana oporavka, na način kako je propisano člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

4. ne uspostavi odgovarajuće aranžmane za redovito praćenje pokazatelja utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane iz članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23, a kako je predviđeno člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/23

5. ne izvijesti Agenciju o ishodu redovitog praćenja pokazatelja utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane iz članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/23 ili Agenciju ne izvijesti u rokovima koji su predviđeni za takvo izvještavanje

6. ne obavijesti Agenciju bez odgode o svakoj odluci iz članka 9. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/23 i njezinu obrazloženju, kad radi postizanja ciljeva postupka oporavka središnja druga ugovorna strana predlaže poduzimanje mjera predviđenih planom oporavka unatoč činjenici da nisu ispunjeni relevantni pokazatelji ili kada predlažu nepoduzimanje mjera predviđenih njihovim planom oporavka unatoč činjenici da su ispunjeni relevantni pokazatelji

7. namjerava aktivirati svoj plan oporavka, a prethodno ne obavijesti Agenciju bez odgode o vrsti i razmjeru problema koje je utvrdila navodeći sve relevantne okolnosti i mjere oporavka ili druge mjere koje namjerava poduzeti kako bi se situacija riješila, kao i predviđeni vremenski okvir za ponovnu uspostavu svojeg financijskog zdravlja uporabom tih mjera, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/23

8. je odlučila ne slijediti savjete odbora za rizike, a ne obavijesti bez odgode o tome Agenciju, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 18. Uredbe (EU) 2021/23

9. ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni pravne ili organizacijske strukture, njezina poslovanja ili financijskog položaja te o svakoj drugoj promjeni koja bi mogla stvoriti potrebu za izmjenom sanacijskog plana, a osobito ako značajno utječe na učinkovitost tog plana, kako je predviđeno člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/23

10. središnja druga ugovorna strana ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Agenciji plan reorganizacije poslovanja, kako je propisano člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23

11. dostavljeni plan reorganizacije poslovanja središnje druge ugovorne strane iz članka 36. Uredbe (EU) 2021/23 nema propisani sadržaj iz članka 37. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

Prekršaji drugih osoba vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 49.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna ako kao član sustava poravnanja na poziv Agencije u danom roku ne uplati uplatu za sanaciju iz članka 31. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna ako:

1. kao član sustava poravnanja ne obavijesti svoje klijente na jasan i transparentan način o tome mogu li i na koji način na njih utjecati mjere iz plana oporavka središnje druge ugovorne strane, kako je propisano člankom 9. stavkom 23. Uredbe (EU) 2021/23

2. kao član sustava poravnanja ili klijent i neizravni klijent koji nudi usluge neizravnog poravnanja svojim klijentima, koji na svoje klijente prebacuje negativne posljedice sanacijskih instrumenata, ne uključi zaštitne mjere za klijente i neizravne klijente u svoje ugovorne aranžmane, na način kako je propisano člankom 63. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna ako:

1. ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane koje sadrži sve elemente iz članka 25. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne provede konačnu procjenu vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane iz članka 25. Uredbe (EU) 2021/23 na način da osigura da se konačnim vrednovanjem omogući potpuno priznavanje svih gubitaka središnje druge ugovorne strane u njezinim poslovnim knjigama te pruže informacije za odluku o povratu otpisanih potraživanja vjerovnika ili povećanju vrijednosti plaćenih naknada, u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

3. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 ne sadrži sve elemente propisane člankom 61. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/23 i

4. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 nije utemeljeno na pretpostavkama iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(6) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna ako:

1. ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane koje sadrži sve elemente iz članka 25. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne provede konačnu procjenu vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane iz članka 25. Uredbe (EU) 2021/23 na način da osigura da se konačnim vrednovanjem omogući potpuno priznavanje svih gubitaka središnje druge ugovorne strane u njezinim poslovnim knjigama te pruže informacije za odluku o povratu otpisanih potraživanja vjerovnika ili povećanju vrijednosti plaćenih naknada, u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

3. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 ne sadrži sve elemente propisane člankom 61. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/23 i

4. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 nije utemeljeno na pretpostavkama iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(7) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba neovisnog procjenitelja koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do najviše 25.000,00 kuna.

(8) Za prekršaj kaznit će se dotadašnji član uprave središnje druge ugovorne strane ili druga ovlaštena osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u središnjoj drugoj ugovornoj strani kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna ako:

1. posebnom upravitelju odmah ne omogući pristup cjelokupnoj poslovnoj i ostaloj dokumentaciji središnje druge ugovorne strane ili ne sastavi izvješće o primopredaji poslovanja, čime postupa protivno članku 27. stavku 1. ovoga Zakona

2. posebnom upravitelju ne daje sva zatražena obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju središnje druge ugovorne strane, čime postupa protivno članku 27. stavku 2. ovoga Zakona

3. Agenciji ne pruža svu potrebnu pomoć za postizanje ciljeva sanacije, sukladno obvezi iz članka 23. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

Teži prekršaji vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 50.

(1) Za prekršaj kaznit će se središnja druga ugovorna strana novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. ne izradi plan oporavka kojim se predviđaju mjere koje središnja druga ugovorna strana treba poduzeti u slučaju događaja neispunjavanja obveza i događaja koji nije događaj neispunjavanja obveza ili njihove kombinacije, na način kako je propisano člankom 9. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne preispita, ne testira i, kada je to potrebno, ne ažurira svoj planove oporavka barem jednom godišnje i u svakom slučaju nakon svake promjene svoje pravne ili organizacijske strukture, ili poslovnog ili financijskog stanja, koja bi mogla bitno utjecati na te planove ili na drugi način uzrokovati potrebu da se planovi izmijene, na način kako je propisano člankom 9. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/23

3. ne pruži Agenciji sve informacije potrebne za izradu planova sanacije, kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2021/23

4. ne obavijesti Agenciju o tome da ta središnja druga ugovorna strana propada ili je vjerojatno da će propasti, kako je propisano člankom 70. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je pravna osoba prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 132.720,00 eura.

Ostali prekršaji vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona

2. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera iz članka 18. stavka 9. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 18. stavka 10. ovoga Zakona

3. u plan oporavka središnje druge ugovorne strane ne uključi okvir pokazateljâ utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane, kojima se utvrđuju okolnosti u kojima se trebaju poduzeti mjere iz plana oporavka, na način kako je propisano člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

4. ne uspostavi odgovarajuće aranžmane za redovito praćenje pokazatelja utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane iz članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23, a kako je predviđeno člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/23

5. ne izvijesti Agenciju o ishodu redovitog praćenja pokazatelja utemeljenih na profilu rizičnosti središnje druge ugovorne strane iz članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/23 ili Agenciju ne izvijesti u rokovima koji su predviđeni za takvo izvještavanje

6. ne obavijesti Agenciju bez odgode o svakoj odluci iz članka 9. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/23 i njezinu obrazloženju, kad radi postizanja ciljeva postupka oporavka središnja druga ugovorna strana predlaže poduzimanje mjera predviđenih planom oporavka unatoč činjenici da nisu ispunjeni relevantni pokazatelji ili kada predlažu nepoduzimanje mjera predviđenih njihovim planom oporavka unatoč činjenici da su ispunjeni relevantni pokazatelji

7. namjerava aktivirati svoj plan oporavka, a prethodno ne obavijesti Agenciju bez odgode o vrsti i razmjeru problema koje je utvrdila navodeći sve relevantne okolnosti i mjere oporavka ili druge mjere koje namjerava poduzeti kako bi se situacija riješila, kao i predviđeni vremenski okvir za ponovnu uspostavu svojeg financijskog zdravlja uporabom tih mjera, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/23

8. je odlučila ne slijediti savjete odbora za rizike, a ne obavijesti bez odgode o tome Agenciju, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 18. Uredbe (EU) 2021/23

9. ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni pravne ili organizacijske strukture, njezina poslovanja ili financijskog položaja te o svakoj drugoj promjeni koja bi mogla stvoriti potrebu za izmjenom sanacijskog plana, a osobito ako značajno utječe na učinkovitost tog plana, kako je predviđeno člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/23

10. središnja druga ugovorna strana ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Agenciji plan reorganizacije poslovanja, kako je propisano člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23

11. dostavljeni plan reorganizacije poslovanja središnje druge ugovorne strane iz članka 36. Uredbe (EU) 2021/23 nema propisani sadržaj iz članka 37. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 13.270,00 eura.

Prekršaji drugih osoba vezano za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorne strane

Članak 52.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba kaznom u iznosu od 6630,00 do 132.720,00 eura ako kao član sustava poravnanja na poziv Agencije u danom roku ne uplati uplatu za sanaciju iz članka 31. Uredbe (EU) 2021/23.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 13.270,00 eura.

(3) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba kaznom u iznosu od 1320,00 do najviše 13.270,00 eura ako:

1. kao član sustava poravnanja ne obavijesti svoje klijente na jasan i transparentan način o tome mogu li i na koji način na njih utjecati mjere iz plana oporavka središnje druge ugovorne strane, kako je propisano člankom 9. stavkom 23. Uredbe (EU) 2021/23

2. kao član sustava poravnanja ili klijent i neizravni klijent koji nudi usluge neizravnog poravnanja svojim klijentima, koji na svoje klijente prebacuje negativne posljedice sanacijskih instrumenata, ne uključi zaštitne mjere za klijente i neizravne klijente u svoje ugovorne aranžmane, na način kako je propisano člankom 63. Uredbe (EU) 2021/23.

(4) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 4640,00 eura.

(5) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura ako:

1. ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane koje sadrži sve elemente iz članka 25. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne provede konačnu procjenu vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane iz članka 25. Uredbe (EU) 2021/23 na način da osigura da se konačnim vrednovanjem omogući potpuno priznavanje svih gubitaka središnje druge ugovorne strane u njezinim poslovnim knjigama te pruže informacije za odluku o povratu otpisanih potraživanja vjerovnika ili povećanju vrijednosti plaćenih naknada, u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

3. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 ne sadrži sve elemente propisane člankom 61. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/23 i

4. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 nije utemeljeno na pretpostavkama iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(6) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura ako:

1. ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane koje sadrži sve elemente iz članka 25. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) 2021/23

2. ne provede konačnu procjenu vrijednosti imovine i obveza središnje druge ugovorne strane iz članka 25. Uredbe (EU) 2021/23 na način da osigura da se konačnim vrednovanjem omogući potpuno priznavanje svih gubitaka središnje druge ugovorne strane u njezinim poslovnim knjigama te pruže informacije za odluku o povratu otpisanih potraživanja vjerovnika ili povećanju vrijednosti plaćenih naknada, u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23

3. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 ne sadrži sve elemente propisane člankom 61. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/23 i

4. vrednovanje u svrhu primjene načela prema kojem »nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj« koje je provedeno temeljem članka 60. Uredbe (EU) 2021/23 nije utemeljeno na pretpostavkama iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

(7) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba neovisnog procjenitelja koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do najviše 3310,00 eura.

(8) Za prekršaj kaznit će se dotadašnji član uprave središnje druge ugovorne strane ili druga ovlaštena osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u središnjoj drugoj ugovornoj strani kaznom u iznosu od 1320,00 do najviše 13.270,00 eura ako:

1. posebnom upravitelju odmah ne omogući pristup cjelokupnoj poslovnoj i ostaloj dokumentaciji središnje druge ugovorne strane ili ne sastavi izvješće o primopredaji poslovanja, čime postupa protivno članku 27. stavku 1. ovoga Zakona

2. posebnom upravitelju ne daje sva zatražena obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju središnje druge ugovorne strane, čime postupa protivno članku 27. stavku 2. ovoga Zakona

3. Agenciji ne pruža svu potrebnu pomoć za postizanje ciljeva sanacije, sukladno obvezi iz članka 23. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/23.

Prestanak važenja odredaba ovoga Zakona na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Članak 53.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti članci 47., 48. i 49. ovoga Zakona.

Donošenje pravilnika

Članak 54.

Upravno vijeće Agencije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 8., 21. i 44. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 50., 51. i 52. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/27

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.