NN 119/2022 (14.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita

HRVATSKI SABOR

1839

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/144
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 12. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA

Članak 1.

U Zakonu o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20.) u članku 4. stavku 1. točki 27. iza riječi: »Uredba (EU) br. 1093/2010)« briše se točka.

Iza točke 27. dodaje se točka 28. koja glasi:

»28. regulatorni kapital je kapital kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 118. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječi: »3.750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

U stavku 6. iza riječi: »vlasnika« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ili je identitet stranaka i stvarnog vlasnika moguće provjeriti i utvrditi,«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je izričito ugovoreno da deponent račun vodi u svoje ime, a za račun drugoga (povjerenički račun), gornja granica prava na obeštećenje iz članka 8. ovoga Zakona utvrđuje se s obzirom na stvarnog vlasnika odnosno na osobu za čiji račun se vodi povjerenički račun, pod uvjetom da je kreditna institucija utvrdila identitet stvarnog vlasnika ili ga je moguće utvrditi prije dana nastupa osiguranog slučaja te da je utvrđen pripadajući iznos stvarnog vlasnika prije dana nastupa osiguranog slučaja.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja« brišu se.

U stavku 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obračun obeštećenja za depozite u stranoj valuti preračunava se u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Suradnja u okviru Europske unije«.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Deponente podružnice koje su u Republici Hrvatskoj osnovale kreditne institucije sa sjedištem u drugoj državi članici, u slučaju nastupa osiguranog slučaja, obeštećuje Agencija u ime i za račun sustava osiguranja depozita matične države članice kojeg je ta kreditna institucija član.

(2) Agencija će provoditi isplatu obeštećenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju detaljnih uputa i primljenih financijskih sredstava od imenovanog tijela koje upravlja sustavom osiguranja depozita matične države članice. Troškove i odgovornost za postupanje Agencije u skladu s uputama imenovanog tijela matične države članice snosi imenovano tijelo matične države članice. Agencija će i za sve dodatne troškove isplate iz stavka 1. ovoga članka teretiti sustav osiguranja depozita matične države članice.

(3) Ako kreditna institucija prestane biti član sustava osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj kojim upravlja Agencija i pristupi drugom sustavu osiguranja depozita, premije za osigurane depozite koje je ta kreditna institucija uplatila na ime obračunane premije za osiguranje depozita za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode promjeni članstva, uz iznimku izvanrednih premija u skladu s člankom 22. ovoga Zakona, prenose se u drugi sustav osiguranja depozita.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Ako kreditna institucija prenese dio aktivnosti u drugu državu članicu koje na taj način postanu predmet sustava osiguranja depozita u drugoj državi članici, premije za osigurane depozite koje je ta kreditna institucija uplatila na ime obračunane premije za osiguranje depozita za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode promjeni članstva, uz iznimku izvanrednih premija u skladu s člankom 22. ovoga Zakona, prenose se u sustav osiguranja depozita u drugoj državi članici razmjerno iznosu prenesenih osiguranih depozita.

(6) Agencija je dužna s drugim sustavom osiguranja depozita razmjenjivati podatke i informacije potrebne radi pripremanja isplate obeštećenja deponentima, provođenja testova otpornosti na stres, prijenosa sredstava u slučaju iz stavaka 3. i 5. ovoga članka i zaduživanja kod drugih sustava osiguranja depozita unutar Europske unije.

(7) Razmjena osobnih podataka obavlja se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, kao i u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka u Europskoj uniji.

(8) U slučajevima iz stavaka 3. i 5. ovoga članka kreditna institucija dužna je obavijestiti Agenciju i drugi sustav osiguranja depozita o svojoj namjeri najmanje šest mjeseci prije promjene članstva.

(9) Tijekom razdoblja iz stavka 8. ovoga članka kreditna institucija dužna je plaćati premiju za osigurane depozite i izvanrednu premiju iz članka 22. ovoga Zakona.

(10) Agencija sklapa sporazum o suradnji s imenovanim tijelom.

(11) Ako Agencija ne sklopi sporazum o suradnji s imenovanim tijelom, takav izostanak sporazuma ne utječe na proces isplate obeštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

(12) Agencija obavješćuje EBA-u o svakom sporazumu o suradnji koji je sklopila s imenovanim tijelom. Ako Agencija i imenovano tijelo ne mogu postići dogovor ili ako postoji spor oko tumačenja nekog spora, bilo koja strana može uputiti pitanje EBA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(13) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na kreditne institucije na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice kreditne institucije iz stavka 1. ovoga članka koje su uključene u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

(14) Nadzorni odbor Agencije pravilnikom detaljnije uređuje postupak razmjene podataka i informacija s imenovanim tijelom koje upravlja službeno priznatim sustavom osiguranja depozita odnosno nadležnim tijelima u drugim državama članicama.«.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. ne obavijesti Agenciju i drugi sustav osiguranja depozita o namjeri promjene članstva u sustavu osiguranja depozita najkasnije u roku od šest mjeseci prije promjene članstva u skladu s člankom 11. stavkom 8. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 1. do 10. postaju točke 2. do 11.

Članak 8.

Iza članka 40. dodaju se naslov iznad članka i članak 40.a koji glase:

»Prekršaji kreditne institucije

Članak 40.a

(1) Za prekršaj kaznit će se kreditna institucija novčanom kaznom u iznosu od 66.360,00 do 132.720,00 eura u slučajevima ako:

1. ne obavijesti Agenciju i drugi sustav osiguranja depozita o namjeri promjene članstva u sustavu osiguranja depozita najkasnije u roku od šest mjeseci prije promjene članstva u skladu s člankom 11. stavkom 8. ovoga Zakona

2. deponentu, prije sklapanja ugovora o primanju depozita, ne stavi na raspolaganje odnosno ako ne dostavi informacije o sustavu osiguranja depozita u skladu s člankom 18. stavkom 1. ovoga Zakona

3. deponentu jednom godišnje ne stavi na raspolaganje odnosno ako ne dostavi informacije o sustavu osiguranja depozita u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Zakona

4. deponentima naplati informacije iz članka 18. stavka 8. ovoga Zakona

5. Agenciji u roku ne dostavi izvješća iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona

6. na zahtjev Agencije ne dostavi informacije potrebne radi pripremanja isplate obeštećenja deponentima ili radi provođenja testova otpornosti na stres iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona

7. Agenciji u roku ne dostavi Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije i/ili sve informacije potrebne za izračun premije kako je propisano člankom 22. stavkom 6. ovoga Zakona

8. ne plati premiju osiguranja depozita u roku i na način propisan člankom 22. stavkom 13. ovoga Zakona

9. Agenciji ne dostavi informacije propisane člankom 25. stavkom 1. ovoga Zakona

10. Agenciji ne dostavi informacije potrebne za uspostavu i održavanje učinkovitog sustava osiguranja depozita iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona na način koji će sačuvati njihovu povjerljivost i cjelokupnost te da podaci budu točni, potpuni i ažurni, kao i da budu dostupni Agenciji na zahtjev u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 25. stavkom 2. ovoga Zakona

11. Agenciji ne omogući kontrolu nad kreditnom institucijom u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba uprave kreditne institucije novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 48. i članak 48. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Prilog I. koji je sastavni dio Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20.) zamjenjuje se Prilogom I. koji je prikazan u tablici u prilogu ovoga Zakona i sastavni je dio Zakona o sustavu osiguranja depozita.

Članak 11.

Agencija će uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnik o postupku razmjene informacija između Hrvatske agencija za osiguranje depozita i sustava osiguranja depozita matične države članice koji je na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20.) donio Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita 13. srpnja 2022.

Članak 12.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaje važiti članak 40. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 1. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 6. stavak 4. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20.) te članaka 4., 5., 8., 9. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/23
Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG I.

INFORMATIVNI PREDLOŽAK ZA DEPONENTA

Red. br.OSNOVNE INFORMACIJE O ZAŠTITI DEPOZITA
1.DEPOZITE U [umetnite naziv kreditne institucije] štiti:
Hrvatska agencija za osiguranje depozita
2.Ograničenje zaštite:
100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji.
3.Ako u istoj kreditnoj instituciji imate više depozita:
Svi su vaši depoziti u istoj kreditnoj instituciji »agregirani«, a ukupan iznos ograničen je na 100.000 eura.
4.Ako dijelite račun s drugom osobom/drugim osobama:
Ograničenje od 100.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta zasebno.
5.Razdoblje nadoknade u slučaju propasti kreditne institucije:

10 radnih dana – u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.

7 radnih dana – od 1. siječnja 2024. nadalje

6.Valuta nadoknade:
Depoziti u stranoj valuti preračunavaju se u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.
7.Kontakt:

Hrvatska agencija za osiguranje depozita

Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (1) 48 13 222

Faks: +385 (1) 48 19 107

E-pošta: haod@haod.hr

8.Više informacija
http://www.haod.hr/
9.Potvrda deponenta o primitku:
10.Dodatne informacije

Ako je depozit nedostupan zato što kreditna institucija ne može ispuniti svoje financijske obveze, deponenti se isplaćuju iz sustava osiguranja depozita. Tom isplatom pokriveno je najviše 100.000 eura po kreditnoj instituciji. To znači da se svi depoziti u istoj kreditnoj instituciji zbrajaju kako bi se odredila razina pokrića. Primjerice, ako deponent na štednom računu ima 90.000 eura, a na tekućem 20.000 eura, isplatit će mu se samo 100.000 eura. U slučaju zajedničkih računa ograničenje od 100.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta.

Međutim, depoziti na računu na koji pravo imaju dvije ili više osoba, kao članovi poslovnog partnerstva, udruženja ili grupacije slične prirode bez pravne osobnosti, agregiraju se i tretiraju kao sredstva jednog deponenta za potrebe izračunavanja ograničenja od 100.000 eura.

U pojedinim slučajevima depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000 eura, odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000 eura, tri mjeseca nakon knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite:

1. od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište

2. od transakcija vezanih za događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti odnosno

3. utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.

Dodatne informacije mogu se dobiti na http://www.haod.hr/.

11.Nadoknada

Sustavom osiguranja depozita upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Hrvatska, broj telefona: +385 (1) 48 13 222, e-pošta: haod@haod.hr, http://www.haod.hr/.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita isplatit će vaše depozite (do iznosa od 100.000 eura) najkasnije u roku od deset radnih dana, a od 1. siječnja 2024. u roku od sedam radnih dana.

Hitna/privremena isplata: ako iznos odnosno iznosi koje je potrebno isplatiti nisu raspoloživi u roku od deset radnih dana odnosno sedam radnih dana od 1. siječnja 2024., Agencija je dužna osigurati da se u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva deponenta stavi na raspolaganje odgovarajući iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova od iznosa njegovih osiguranih depozita.

Ako ne primite isplatu u tim rokovima, trebali biste stupiti u kontakt sa sustavom osiguranja depozita jer vrijeme za potraživanje nadoknade može isteći nakon isteka određenog roka. Dodatne informacije mogu se dobiti na http://www.haod.hr/.

12.Druge važne informacije
Svi deponenti koji spadaju u stanovništvo ili poduzeća u načelu su osigurani putem sustava osiguranja depozita. Izuzeća za određene depozite navedena su na internetskim stranicama odgovornog sustava osiguranja depozita. Vaša će vas kreditna institucija na zahtjev također izvijestiti o tome jesu li određeni proizvodi osigurani ili nisu. Ako su depoziti osigurani, kreditna institucija to također potvrđuje na izvatku s računa.