NN 122/2022 (20.10.2022.), Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1875

Na temelju članka 5.a Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22. i 106/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela

ODLUKU

O CIJENI I RASPODJELI KAPACITETA PRIRODNOG PLINA KOJEG JE HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. PREUZELA OD PROIZVOĐAČA PRIRODNOG PLINA

I.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024. operatorima distribucijskog sustava, koji su iskazali interes Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, isporučivati na ulazu u distribucijski sustav količinu plina, koja se određuje prema stopi gubitaka i preuzetim količinama plina na ulazu u distribucijski sustav za svaku hidrauličku cjelinu prema podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta kojeg vodi Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., a što procijenjeno iznosi 405.447,490 MWh plina.

II.

Cijena plina po kojoj je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna prodavati plin operatorima distribucijskog sustava u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina iz točke I. ove Odluke iznosi 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) uvećano za prosječni trošak opskrbe plinom za sva distribucijska područja u iznosu od 0,0534 kn/kWh (0,0071 EUR/kWh).

III.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024. za potrebe kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, koji su iskazali interes Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, isporučivati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge na određenom distribucijskom području, odnosno zajamčenom opskrbljivaču, ako na određenom distribucijskom području nema opskrbljivača u obvezi javne usluge, a što procijenjeno iznosi 109.458,611 MWh plina.

IV.

Cijena plina po kojoj je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna prodavati plin za potrebe kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava iz točke III. ove Odluke, opskrbljivačima u obvezi javne usluge na određenom distribucijskom području, odnosno zajamčenom opskrbljivaču, ako na određenom distribucijskom području nema opskrbljivača u obvezi javne usluge, iznosi 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) uvećano za udio od 76 % troška opskrbe plinom, određenog za pojedino distribucijsko područje, na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Cijena plina, po kojoj su opskrbljivači u obvezi javne usluge dužni prodavati plin kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava iz točke III. ove Odluke jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

V.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024., za potrebe opskrbe plinom u obvezi javne usluge krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, isporučivati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge na određenom distribucijskom području, odnosno zajamčenom opskrbljivaču, ako na određenom distribucijskom području nema opskrbljivača u obvezi javne usluge, za krajnje kupce plina za koje na dan stupanja na snagu Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22. i 106/22.) nisu bile ugovorene dovoljne količine plina sukladno postojećim ugovorima, a za koje su Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji iskazane potrebne količine, u ukupno procijenjenom iznosu od 3.657.512,112 MWh plina.

VI.

Cijena plina po kojoj je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna prodavati plin za potrebe javne usluge krajnjih kupaca kategorije kućanstvo opskrbljivačima u obvezi javne usluge na određenom distribucijskom području, odnosno zajamčenom opskrbljivaču, ako na određenom distribucijskom području nema opskrbljivača u obvezi javne usluge, iznosi 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) uvećano za udio od 76 % troška opskrbe plinom određenog za pojedino distribucijsko područje na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

VII.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024., za potrebe kupaca plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22. i 106/22.), koji imaju sklopljene ugovore o opskrbi plinom s tvrtkom HEP-PLIN d.o.o., odnosno koji nakon stupanja na snagu ove Odluke ostanu bez ugovora o opskrbi plinom ili sklope ugovor o opskrbi plinom s tvrtkom HEP-PLIN d.o.o., isporučivati preostale količine plina, u odnosu na količine plina određene za potrebe iz točaka I., III. i V. ove Odluke, tvrtki HEP-PLIN d.o.o.

VIII.

Prioritet pri isporuci plina određenog točkom VII. ove Odluke imaju: ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19, 147/20. i 119/22.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.).

IX.

Cijena plina po kojoj je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna prodavati plin tvrtki HEP-PLIN d.o.o. za potrebe iz točke VII. ove Odluke iznosi 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) uvećano za udio od 76 % troška opskrbe plinom, određenog za pojedino distribucijsko područje na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Cijena plina po kojoj je tvrtka HEP-PLIN d.o.o. dužna prodavati plin kupcima iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22. i 106/22.) iz točke VII. ove Odluke, jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom, na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

X.

Energetski subjekti i kupci toplinske energije, koji kupuju plin za isporuku toplinske energije krajnjim kupcima na toplinskim sustavima, a koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, nisu uključeni u raspodjelu plina iz točke VII. ove Odluke.

XI.

Hrvatskoj elektroprivredi d.d. dozvoljeno je odstupanje od količine plina iz točaka I., III., i V. ove Odluke uvećano za maksimalno 15 %.

XII.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je, po isteku svakog mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostavljati izvješće o provedbi ove Odluke.

XIII.

Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna je dostaviti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. podatke o iskazanom interesu i količinama plina iz točaka I., III. i V. ove Odluke u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XIV.

Dodatne upute o provedbi ove Odluke, po potrebi, donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom.

XV.

Energetski subjekti iz točaka I., III., V. i VII. ove Odluke dužni su sklopiti ugovore o opskrbi plinom s društvom Hrvatska elektroprivreda d.d. u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/412

Urbroj: 50301-05/20-22-1

Zagreb, 19. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.