NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2205

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 365.188.944 eura

– ukupne rashode u iznosu od 404.949.369 eura

– manjak u iznosu od 39.760.425 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 151.595.580 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 104.188.785 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 456.028.846 eura

– ukupne rashode u iznosu od 451.443.820 eura

– višak u iznosu od 4.585.026 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 85.606.211 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 113.761.019 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 532.484.868 eura

– ukupne rashode u iznosu od 518.832.900 eura

– višak u iznosu od 13.651.968 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 53.089.123 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 64.315.336 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA1.657.176.3732.088.633.1002.751.516.0993.435.949.3404.012.007.238
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00000
UKUPNI PRIHODI1.657.176.3732.088.633.1002.751.516.0993.435.949.3404.012.007.238
RASHODI POSLOVANJA1.163.723.4721.282.364.8001.215.313.3881.212.141.1451.223.784.502
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE957.657.2781.443.735.0001.835.777.6322.189.262.3162.685.361.983
UKUPNI RASHODI2.121.380.7502.726.099.8003.051.091.0213.401.403.4623.909.146.485
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-464.204.377-637.466.700-299.574.92234.545.878102.860.753

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA491.870.812842.500.0001.142.196.898644.999.997399.999.997
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA170.589.419178.634.000785.010.401857.132.398484.583.899
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE237.132.40994.209.425120.608.735178.220.310633.787
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-94.209.425-120.608.725-178.220.310-633.787-18.910.638
NETO FINANCIRANJE464.204.377637.466.700299.574.922-34.545.878-102.860.753
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA219.945.102,26277.209.250,78365.188.944456.028.846532.484.868
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,000,00000
UKUPNI PRIHODI219.945.102,26277.209.250,78365.188.944456.028.846532.484.868
RASHODI POSLOVANJA154.452.647,41170.199.057,67161.299.806160.878.777162.424.116
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE127.102.963,44191.616.563,80243.649.563290.565.043356.408.784
UKUPNI RASHODI281.555.610,85361.815.621,47404.949.369451.443.820518.832.900
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-61.610.508,59-84.606.370,69-39.760.4254.585.02613.651.968

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA65.282.475,55111.818.966,09151.595.58085.606.21153.089.123
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA22.641.106,7823.708.806,16104.188.785113.761.01964.315.336
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE31.472.879,2912.503.739,4716.007.53023.653.90084.118
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-12.503.739,47-16.007.528,71-23.653.900-84.118-2.509.873
NETO FINANCIRANJE61.610.508,5984.606.370,6939.760.425-4.585.026-13.651.968
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA219.945.102,26277.209.250,78365.188.944456.028.846532.484.868
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna194.680.327,69248.726.936,09319.864.104408.845.887483.543.331
64Prihodi od imovine4.080.329,423.397.703,904.180.7694.446.2144.744.841
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima21.184.445,1525.084.610,7941.144.07142.736.74544.196.696

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA154.452.647,41170.199.057,67161.299.806160.878.777162.424.116
31Rashodi za zaposlene92.147.619,35103.828.654,85103.842.326104.001.591104.884.201
32Materijalni rashodi57.916.501,8260.236.246,6052.923.21752.803.77153.985.001
34Financijski rashodi3.678.886,984.780.383,573.963.5543.529.2513.037.295
38Ostali rashodi709.639,261.353.772,65570.709544.164517.619
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE127.102.963,44191.616.563,80243.649.563290.565.043356.408.784
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.861.940,672.999.535,476.569.7795.308.912
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine125.241.022,77188.617.028,33237.079.784290.565.043351.099.872

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE61.610.508,5984.606.370,6939.760.425-4.585.026-13.651.968
Prijenos sredstava iz prethodne godine31.472.879,2912.503.739,4716.007.53023.653.90084.118
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-12.503.739,47-16.007.528,71-23.653.900-84.118-2.509.873
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA65.282.475,55111.818.966,09151.595.58085.606.21153.089.123
84Primici od zaduživanja65.282.475,55111.818.966,09151.595.58085.606.21153.089.123
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA22.641.106,7823.708.806,16104.188.785113.761.01964.315.336
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova22.641.106,7823.708.806,16104.188.785113.761.01964.315.336


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
011HŽ INFRASTRUKTURA304.196.717,63385.524.427,63509.138.154565.204.839583.148.236
       
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE152.201.090,05173.941.469,24176.178.248161.813.392162.623.001
       
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE151.495.589,49166.701.705,49157.867.144157.906.961159.970.801
3Rashodi poslovanja151.495.589,48166.701.705,49157.867.144157.906.961159.970.801
31Rashodi za zaposlene92.147.619,35103.828.654,85103.842.326104.001.591104.884.201
32Materijalni rashodi57.916.501,8260.236.246,6052.923.21752.803.77153.985.001
34Financijski rashodi721.829,051.283.031,39530.892557.435583.980
38Ostali rashodi709.639,261.353.772,65570.709544.164517.619
       
K110000OPREMANJE239.667,66462.764,62126.087126.087145.995
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine239.667,66462.764,62126.087126.087145.995
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine239.667,66462.764,62126.087126.087145.995
       
K110001INFORMATIZACIJA352.123,703.915.070,674.208.3752.362.4662.123.565
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine352.123,703.915.070,674.208.3752.362.4662.123.565
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine352.123,703.915.070,674.208.3752.362.4662.123.565
       
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA106.440,512.771.146,0613.857.1911.338.244276.462
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine106.440,512.771.146,0613.857.1911.338.244276.462
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine106.440,512.771.146,0613.857.1911.338.244276.462
       
K110003POSLOVNE ZGRADE7.268,7090.782,40119.45179.634106.178
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.268,7090.782,40119.45179.634106.178
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.268,7090.782,40119.45179.634106.178
       
1101SERVISIRANJE DUGA25.598.164,7127.206.158,34107.621.447116.732.83566.768.651
       
A110001ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA25.598.164,7127.206.158,34107.621.447116.732.83566.768.651
3Rashodi poslovanja2.957.057,933.497.352,183.432.6622.971.8162.453.315
34Financijski rashodi2.957.057,933.497.352,183.432.6622.971.8162.453.315
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova22.641.106,7823.708.806,16104.188.785113.761.01964.315.336
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova22.641.106,7823.708.806,16104.188.785113.761.01964.315.336
       
1102PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI126.397.462,87184.376.800,05225.338.459286.658.612353.756.584
       
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET61.546.016,0633.493.927,9364.114.93852.948.30552.315.350
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine61.546.016,0633.493.927,9464.114.93852.948.30552.315.350
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine70.625,39411.440,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine61.475.390,6733.082.487,2364.114.93852.948.30552.315.350
       
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET12.876.682,207.578.472,367.385.4934.452.98319.523.525
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.876.682,207.578.472,367.385.4934.452.98319.523.525
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.876.682,207.578.472,367.385.4934.452.98319.523.525
       
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET780.114,14179.175,791.215.741801.646
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine780.114,14179.175,791.215.741801.646
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine780.114,14179.175,791.215.741801.646
       
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB211.111,551.725.396,511.287.4111.333.201609.861
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine211.111,551.725.396,511.287.4111.333.201609.861
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine211.111,551.725.396,511.287.4111.333.201609.861
       
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE6.912.459,4916.258.145,8627.434.60141.952.48643.850.952
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.912.459,4916.258.145,8627.434.60141.952.48643.850.952
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.912.459,4916.258.145,8627.434.60141.952.48643.850.952
       
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA44.071.079,43125.141.681,60123.900.275185.169.991237.456.896
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine44.071.079,43125.141.681,59123.900.275185.169.991237.456.896
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.791.315,282.588.094,766.569.7795.308.912
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42.279.764,15122.553.586,83117.330.496185.169.991232.147.984