NN 148/2022 (16.12.2022.), Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe

Ministarstvo turizma i sporta

2249

Na temelju članka 14.a stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 2.

(1) Osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, ako za objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ima s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog Ugovora.

(2) Oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se na broj kreveta (glavni ili pomoćni) za koji je sklopljen Ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je zahtjev za oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe s priloženim dokazom da je za objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sklopljen ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostaviti nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici, ako na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu za koju se oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe traži.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/505

Urbroj: 529-06-03-01-01/1-22-5

Zagreb, 6. prosinca 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.