NN 150/2022 (21.12.2022.), Naputak o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija

Vijeće za elektroničke medije

2314

Na temelju odredbe članka 7. stavka 11., članka 26. stavka 9., članka 55. stavka 6., članka 83. stavka 1., članka 88. stavka 5., članka 92. stavka 9., članka 94. stavka 5. i članka 106. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/2021, 114/2022), Vijeće za elektroničke medije na sjednici 46-22, od 8. prosinca 2022. donosi

NAPUTAK

O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

Članak 1.

(1) Ovim se Naputkom propisuju sadržaj i način vođenja Upisnika pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija, sadržaj zahtjeva za dobivanje dopuštenja iz čl. 26. Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM), sadržaj zahtjeva za dobivanje dopuštenja iz čl. 92. ZEM-a, sadržaj prijave za upis elektroničkih publikacija te detaljni kriteriji upisa neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za elektroničke medije (dalje: Agencija).

Članak 2.

(1) Upisnik sadrži temeljne podatke o pružateljima medijskih usluga i elektroničkih publikacija.

(2) Upisnik se sastoji od:

a) knjige koncesija pružatelja medijskih usluga televizije i/ili radija

b) knjige pružatelja medijskih usluga na zahtjev

c) knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa

d) knjige pružatelja elektroničkih publikacija.

Knjiga koncesija pružatelja medijskih usluga
televizije i/ili radija

Članak 3.

U knjigu koncesija upisuju se pružatelji medijskih usluga po sklopljenom ugovoru o koncesiji, a temeljem odluka Vijeća o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija.

Članak 4.

U knjige koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija iz članka 3. ovoga Naputka upisuje se:

1. broj Ugovora

2. naziv pružatelja medijske usluge

3. pozivna oznaka (naziv kanala)

4. vrsta medijske usluge (televizijski/radijski)

5. ime odgovorne osobe

6. ime glavnog urednika

7. sjedište pružatelja medijske usluge

8. broj telefona, elektronička pošta i internetska adresa

9. programska osnova i njezine eventualne izmjene

10. područje koncesije

11. naziv programske mreže za pružatelje koji su dio mreže

12. vrijeme trajanja koncesije

13. vlasnička struktura do razine fizičkih osoba.

Knjiga pružatelja medijskih usluga na zahtjev

Članak 5.

(1) U knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev upisuju se dopuštenja za obavljanje medijskih usluga na zahtjev, a temeljem odluke Vijeća.

(2) Zahtjev za dobivanjem dopuštenja iz čl. 26. ZEM-a podnosi se na obrascu koji je Prilog 1.a ovog Naputka uz odgovarajuće priloge, a za neprofitne pružatelje na obrascu koji je Prilog 1.b ovog Naputka uz odgovarajuće priloge.

(3) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka – Prilog 1.a, prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanjem dopuštenja prilaže se i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj, izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja, izjava o imenovanju glavnog urednika, izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije te izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva do razine fizičkih osoba. Pružatelj medijskih usluga na zahtjev dužan je u odnosu na ovako prijavljenu vlasničku strukturu voditi brigu o urednom ispunjavanju propisanih obveza iz čl. 61. ZEM-a.

(4) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka – Prilog 1.b, prilikom podnošenja zahtjeva neprofitnog pružatelja za dobivanjem dopuštenja prilaže se i izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj, izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja, izjava o imenovanju glavnog urednika, izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije, izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija, Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti, godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik te IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih.

Članak 6.

U knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga

3. pozivna oznaka (naziv kanala/usluge)

4. vrsta medijske usluge (audio/audiovizualni)

5. ime odgovorne osobe

6. ime glavnog urednika

7. sjedište pružatelja medijskih usluga

8. broj telefona, elektronička pošta i internetska adresa

9. vrsta pružatelja medijskih usluga (komercijalni/neprofitni)

10. vlasnička struktura do razine fizičkih osoba, osim za neprofitne pružatelje

11. vrijeme trajanja dopuštenja.

Knjiga pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa

Članak 7.

(1) U knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa medijskih usluga upisuju se dopuštenja za obavljanje ovih prijenosa, a temeljem odluke Vijeća.

(2) Zahtjev za dobivanjem dopuštenja iz čl. 92. ZEM-a podnosi se za audiovizualne programe na obrascu koji je Prilog 2.a ovog Naputka uz odgovarajuće priloge, a za neprofitne pružatelje na obrascu koji je Prilog 2.b ovog Naputka uz odgovarajuće priloge.

(3) Zahtjev za dobivanjem dopuštenja iz čl. 92. ZEM-a podnosi se za radijske programe na obrascu koji je Prilog 3.a ovog Naputka uz odgovarajuće priloge, a za neprofitne pružatelje na obrascu koji je Prilog 3.b ovog Naputka uz odgovarajuće priloge.

(4) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka – Prilog 2.a i Prilog 3.a, prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanjem dopuštenja prilaže se i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj, izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja, izjava o imenovanju glavnog urednika, izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije te izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva do razine fizičkih osoba. Pružatelj medijskih usluga na zahtjev dužan je u odnosu na ovako prijavljenu vlasničku strukturu voditi brigu o urednom ispunjavanju propisanih obveza iz čl. 61. ZEM-a.

(5) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka – Prilog 2.b i Prilog 3.b, prilikom podnošenja zahtjeva neprofitnog pružatelja za dobivanjem dopuštenja prilaže se i izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj, izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja, izjava o imenovanju glavnog urednika, izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije, izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija, izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti, godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik te IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih.

Članak 8.

U knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga

3. pozivna oznaka (naziv kanala)

4. vrsta medijske usluge (audio/audiovizualni)

5. ime odgovorne osobe

6. ime glavnog urednika

7. sjedište pružatelja medijskih usluga

8. broj telefona, elektronička pošta i internetska adresa

9. programska osnova medijske usluge i njezine eventualne izmjene

10. vlasnička struktura do razine fizičkih osoba, osim za neprofitne pružatelje

11. vrijeme trajanja dopuštenja.

Knjiga pružatelja elektroničkih publikacija

Članak 9.

(1) U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Vijeće upisuje pružatelje elektroničkih publikacija sukladno podacima iz njihove pisane prijave, a temeljem odluke Vijeća.

(2) Prijava za upis komercijalnog pružatelja elektroničke publikacije podnosi se na obrascu koji je Prilog 4.a ovog Naputka uz odgovarajuće priloge.

(3) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka, prilikom podnošenja prijave za upis u Upisnik pružatelja elektroničke publikacije prilaže se i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj, izjava pružatelja da ima statut medija te potpisana izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva do razine fizičkih osoba. Pružatelj elektroničke publikacije dužan je u odnosu na ovako prijavljenu vlasničku strukturu voditi brigu o urednom ispunjavanju propisanih obveza iz čl. 94. st.1. u svezi s čl. 61. ZEM-a.

(4) Prijava za upis neprofitnog pružatelja elektroničke publikacije podnosi se na obrascu koji je Prilog 4.b ovog Naputka uz odgovarajuće priloge.

(5) Uz uredno ispunjeni obrazac iz stavka 4. ovoga članka, prilikom podnošenja prijave za upis neprofitnog pružatelja u Upisnik pružatelja elektroničke publikacije prilažu se i odgovarajući prilozi kojima se dokazuju kriteriji iz čl. 10. ovog Naputka.

Članak 10.

(1) Neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija, mora biti pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno u odgovarajući sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj i u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.

(2) Iznimno, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija ne moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija ako su proračunski korisnici i upisani u registar proračunskih korisnika.

(3) Neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija uz prijavu za upis mora dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 55. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim medijima (npr. godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili potpisana izjava da nije obveznik,).

(4) Dokazima iz stavka 3. ovoga članka smatraju se izvadci iz registara, potpisana izjava da se radi o proračunskom korisniku, godišnje financijsko izvješće godišnje za prethodnu fiskalnu godinu ili potpisana izjava da nije obveznik podnošenja izvješća, potpisana izjava da se dobit od djelatnosti koristi samo za unapređenje i razvoj djelatnosti, IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za svakog zaposlenog ili potpisana izjava da nije bilo zaposlenih radnika.

Članak 11.

U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

1. broj upisa

2. naziv pružatelja elektroničke publikacije

3. naziv elektroničke publikacije

4. ime odgovorne osobe

5. ime glavnog urednika

6. sjedište pružatelja elektroničke publikacije

7. broj telefona i elektronička pošta

8. adresa elektroničke publikacije (URL).

Članak 12.

(1) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su svaku promjenu podataka iz čl. 11. Naputka javiti Vijeću u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) U slučaju prestanka bavljenja djelatnošću pružanja upisane elektroničke publikacije, pružatelj je dužan podnijeti pisani zahtjev Vijeću za brisanje iz upisnika.

(3) Ako pružatelj elektroničke publikacije ne izvrši svoje obveze iz st. 1. ili 2. ovog članka, a Agencija za elektroničke medije utvrdi da se pojedini pružatelj više ne bavi djelatnošću pružanja elektroničke publikacije ili više ne ispunjava druge propisane uvjete za upis, Vijeće će tog pružatelja po službenoj dužnosti brisati iz Upisnika.

Članak 13.

(1) Pružatelji medijskih usluga na zahtjev iz čl. 5. Naputka dužni su svaku promjenu podataka iz čl. 6. Naputka javiti Vijeću u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) Pružatelji medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa medijskih usluga iz čl. 7. Naputka dužni su svaku promjenu podataka iz čl. 8. Naputka javiti Vijeću u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(3) U slučaju prestanka bavljenja medijske usluge za koje je dobiveno dopuštenje, pružatelj je dužan podnijeti pisani zahtjev Vijeću za brisanje iz upisnika.

(4) Ako pružatelj medijske usluge ne izvrši svoje obveze iz st. 1., 2. ili 3. ovog članka, a Agencija za elektroničke medije utvrdi da se pojedini pružatelj više ne bavi djelatnošću pružanja medijske usluge za koje je dobiveno dopuštenje ili više ne ispunjava druge propisane uvjete za upis, Vijeće će tog pružatelja po službenoj dužnosti brisati iz Upisnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija koji su na dan stupanja ovog Naputka na snagu već upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija, a nisu ranije prijavili Agenciji bilo koji podatak koji se sukladno Naputku upisuje u Upisnik, obvezni su u roku od šezdeset (60) dana od dana stupanja na snagu ovoga Naputka dostaviti Agenciji odgovarajuće podatke.

Članak 15.

(1) Svaki pružatelj medijskih usluga na zahtjev iz čl. 5. Naputka, svaki pružatelj medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa medijskih usluga iz čl. 7. te svaki pružatelj elektroničke publikacije dužan je omogućiti Agenciji za elektroničke medije provođenje postupka utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima kao javne ovlasti propisane člankom 77. ZEM-a i to bez ikakvih zapreka i/ili posebnih odobrenja i/ili prethodnih najava.

(2) Pružatelj medijskih usluga iz stavka 1. ovog članka te pružatelj elektroničke publikacije koji nakon stupanja na snagu Naputka odluči uvesti u cijelosti ili djelomično zatvoren ili ograničen pristup pojedinim objavljenim medijskim sadržajima (npr. sadržaj omogućen samo pretplatnicima i sl.). ispunjava obvezu iz stavka 1. ovog članka na način da pisanim putem dostavi Agenciji za elektroničke medije neograničenu pristupnicu svim medijskim sadržajima najkasnije s danom uvođenja takvog modela.

(3) Pružatelj medijskih usluga iz stavka 1. ovog članka te pružatelj elektroničke publikacije koji na dan stupanja na snagu ovog Naputka ima od ranije uspostavljen ograničeni pristup iz stavka 2. ovog članka dužan je dostaviti Agenciji za elektroničke medije neograničenu pristupnicu svim medijskim sadržajima koje pruža najkasnije u roku od petnaest dana od stupanja na snagu ovog Naputka.

Članak 16.

(1) Stupanjem na snagu ovog Naputka, a u vezi s člankom 55. ZEM-a, prestaje se voditi knjiga neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.

(2) Danom prestanka vođenja knjige neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa, sve ranije odluke o upisu u tu knjigu prestaju proizvoditi pravne učinke.

(3) Nastup pravnih činjenica iz prethodnih stavaka ni na koji način ne utječe na mogućnost podnošenja prijava od strane neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa na javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, koje pitanje će se posebno uređivati odlukom o javnom natječaju.

Članak 17.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (»Narodne novine« br. 134/13., 79/14., 23/17.).

Klasa: 612-12/22-01/0192
Urbroj: 567-06/07-22-03
Zagreb, 8. prosinca 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.

PRILOG 1.a

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje za obavljanje medijske djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev

1. Pružatelj medijske usluge:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9 Vlasnička struktura:
10. Naziv usluge na zahtjev:
11. Vrsta medijske usluge:Audio/Audiovizualni
12. Glavni urednik:
13. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
14. Udio hrvatskih audio/audiovizualnih djela:%
15. Početni udio europskih audiovizualnih djela:%
16. Udio programa prilagođenog osobama sa senzornim invaliditetom%
17. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti:%


Opis programske osnove:

U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva

4. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

5. Izjava o imenovanju glavnog urednika.

PRILOG 1.b

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje neprofitnom pružatelju za obavljanje medijske djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev

1. Pružatelj medijske usluge:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9. Naziv usluge na zahtjev:
10. Vrsta medijske usluge:Audio/Audiovizualni
11. Glavni urednik:
12. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
13. Udio hrvatskih audio/audiovizualnih djela:%
14. Početni udio europskih audiovizualnih djela:%
15. Udio programa prilagođenog osobama sa senzornim invaliditetom%
16. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti:%

Opis programske osnove:

U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

4. Izjava o imenovanju glavnog urednika

5. Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

6. Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl. 55. st. 2. ZEM)

7. Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik

8. IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl. 55. st. 3. ZEM).

PRILOG 2.a

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa

1. Pružatelj medijske usluge:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9. Vlasnička struktura:
10. Naziv kanala:
11. Vrsta kanala:Opći/Specijalizirani
12. Glavni urednik:
13. Područje:
14. Dnevno vrijeme objavljivanja:
15. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
16. U okviru mreže:Da/Ne
17. Razvrstavanje po skupinama sadržaja:
• Informativni program%
• Igrani program%
• Dokumentarni program%
• Program za djecu i mlade%
• Umjetnost i kultura%
• Zabava%
• Obrazovanje%
• Sport%
• Religija i etika%
• Glazbeni program%
• Audiovizualna komercijalna komunikacija%
Zbroj udjela programskih vrsta u programskoj osnovi:%
• Ostali sadržaji%
18. Udio vlastite proizvodnje:%
19. Udio hrvatskih audiovizualnih djela:%
20. Početni udio europskih audiovizualnih djela:%
21. Početni udio audiovizualnih djela neovisnih proizvođača:%
22. Udio programa prilagođenog osobama sa senzornim invaliditetom%
23. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti%


U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva

4. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

5. Izjava o imenovanju glavnog urednika.

PRILOG 2.b

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje neprofitnom pružatelju za obavljanje medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa

1. Pružatelj medijske usluge:1
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9. Naziv kanala:
10. Vrsta kanala:Opći/Specijalizirani
11. Glavni urednik:
12. Područje:
13. Dnevno vrijeme objavljivanja:
14. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
15. U okviru mreže:Da/Ne
16. Razvrstavanje po skupinama sadržaja:
• Informativni program%
• Igrani program%
• Dokumentarni program%
• Program za djecu i mlade%
• Umjetnost i kultura%
• Zabava%
• Obrazovanje%
• Sport%
• Religija i etika%
• Glazbeni program%
• Audiovizualna komercijalna komunikacija%
Zbroj udjela programskih vrsta u programskoj osnovi:%
• Ostali sadržaji%
17. Udio vlastite proizvodnje:%
18. Udio hrvatskih audiovizualnih djela:%
19. Početni udio europskih audiovizualnih djela:%
20. Početni udio audiovizualnih djela neovisnih proizvođača:%
21. Udio programa prilagođenog osobama sa senzornim invaliditetom%
22. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti%


U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

4. Izjava o imenovanju glavnog urednika

5. Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

6. Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl. 55. st. 2. ZEM)

7. Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik

8. IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl. 55. st. 3. ZEM).

PRILOG 3.a

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa radijskog programa

1. Pružatelj medijske usluge:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9. Vlasnička struktura:
10. Naziv kanala:
11. Vrsta kanala:Opći/Specijalizirani
12. Glavni urednik:
13. Područje:
14. Dnevno vrijeme objavljivanja:
15. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
16. U okviru mreže:Da/Ne
17. Razvrstavanje po skupinama sadržaja:
• Informativni program%
• Igrani program%
• Dokumentarni program%
• Program za djecu i mlade%
• Umjetnost i kultura%
• Zabava%
• Obrazovanje%
• Sport%
• Religija i etika%
• Glazbeni program%
• Audio komercijalna komunikacija%
Zbroj udjela programskih vrsta u programskoj osnovi:%
• Ostali sadržaji%
18. Udio vlastite proizvodnje:%
19. Udio hrvatske glazbe:%
20. Udio hrvatskih audio djela:%
21. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti:%
Opis programske osnove:


U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva

4. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

5. Izjava o imenovanju glavnog urednika.

PRILOG 3.b

ZAHTJEV I PROGRAMSKA OSNOVA

Dopuštenje neprofitnom pružatelju za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa radijskog programa

1. Pružatelj medijske usluge:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Internetska adresa:
8. Adresa elektroničke pošte:
9. Naziv kanala:
10. Vrsta kanala:Opći/Specijalizirani
11. Glavni urednik:
12. Područje:
13. Dnevno vrijeme objavljivanja:
14. Sustav distribucije signala:Max TV IPTV, A1 CATV...
15. U okviru mreže:Da/Ne
16. Razvrstavanje po skupinama sadržaja:
• Informativni program%
• Igrani program%
• Dokumentarni program%
• Program za djecu i mlade%
• Umjetnost i kultura%
• Zabava%
• Obrazovanje%
• Sport%
• Religija i etika%
• Glazbeni program%
• Audio komercijalna komunikacija%
Zbroj udjela programskih vrsta u programskoj osnovi:%
• Ostali sadržaji%
17. Udio vlastite proizvodnje:%
18. Udio hrvatske glazbe:%
19. Udio hrvatskih audiodjela:%
20. Udio programa za razvoj znanja i vještina medijske pismenosti:%
Opis programske osnove:


U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja

3. Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije

4. Izjava o imenovanju glavnog urednika

5. Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

6. Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl. 55. st. 2. ZEM)

7. Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik

8. IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl. 55. st. 3. ZEM).

PRILOG 4.a

OBRAZAC ZA PRIJAVU KOMERCIJALNOG PRUŽATELJA
ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE U UPISNIK PRUŽATELJA
ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

1. Pružatelj elektroničke publikacije:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Adresa elektroničke pošte:
8. Naziv elektroničke publikacije:
9. Internetska adresa elektroničke publikacije:
10. Glavni urednik:
11. Pružatelj usluge smještaja internetskih stranica:
12. Internetska adresa pružatelja usluge smještaja stranica:


Opis uredničke koncepcije elektroničke publikacije:

U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz Sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva

3. Izjava pružatelja elektroničke publikacije da ima statut medija.

PRILOG 4.b

OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPROFITNOG PRUŽATELJA
ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE U UPISNIK PRUŽATELJA
ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

1. Pružatelj elektroničke publikacije:
2. OIB:
3. Adresa sjedišta:
4. Odgovorna osoba:
5. Broj telefona:
6. Broj telefaksa:
7. Adresa elektroničke pošte:
8. Naziv elektroničke publikacije:
9. Internetska adresa elektroničke publikacije:
10. Glavni urednik:
11. Pružatelj usluge smještaja internetskih stranica:
12. Internetska adresa pružatelja usluge smještaja stranica:

Opis uredničke koncepcije elektroničke publikacije:

U _______________,____________ godine
[mjesto][datum]

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
___________________________

Popis potrebnih priloga:

1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

2. Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

3. Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl. 55. st. 2. ZEM)

4. Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik

5. IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl. 55. st. 3. ZEM)

6. Izjava pružatelja elektroničke publikacije da ima statut medija.