NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2521

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018.).

Visina trošarine

Članak 3.

Predmet oporezivanjaVisina trošarine u eurima
Olovni motorni benzin597,25EUR/1000 l
Bezolovni motorni benzin512,31EUR/1000 l
Motorni benzin za zrakoplove597,25EUR/1000 l
Dizelsko gorivo406,13EUR/1000 l
Loživo ulje56,14EUR/1000 l
Plavi dizel0,00EUR/1000 l
Kerozin – petrolej
– za pogon353,04EUR/1000 l
– za grijanje232,53EUR/1000 l
UNP – ukapljeni naftni plin
– za pogon13,27EUR/1000 kg
– za grijanje13,27EUR/1000 kg
Teško loživo ulje21,24EUR/1000 kg
Prirodni plin
– za pogon0,00EUR/MWh
– za grijanje za poslovnu uporabu0,54EUR/MWh
– za grijanje za neposlovnu uporabu1,08EUR/MWh
Kruta goriva
– za poslovnu uporabu0,31EUR/GJ
– za neposlovnu uporabu0,31EUR/GJ
Električna energija
– za poslovnu uporabu0,50EUR/MWh
– za neposlovnu uporabu1,00EUR/MWh
Biogoriva0,00EUR


Prestanak važenja

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 148/20., 28/22., 64/22., 76/22., 83/22., 89/22., 100/22., 113/22., 126/22. i 138/22.).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/88

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 29. prosinca 2022.s

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.