NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

MINISTARSTVO FINANCIJA

2540

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE, PRAVA NA NAKNADU PLAĆE I PRAVA PO OSNOVI UGOVORNOG ODNOSA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose (»Narodne novine«, broj 61/12.) u članku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »10,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,33 eura«.

Članak 3.

U članku 9. riječi: »kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »eurima i centima«.

Članak 4.

Obrazac OK-DOP mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 410-01/22-01/1927

Urbroj: 513-07-21-01/22-01

Zagreb, 30. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

OBRAZAC OK-DOP

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose dostavljamo

OBAVIJEST[3](Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja potraživanja odnosno dužnika doprinosa.)

o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i/ili prava na isplatu naknade plaće i/ili prava po osnovi ugovornog odnosa s obveznom po osnovi duga za doprinose broj ________

– u eurima i centima –

I. PODNOSITELJ

II. STJECATELJ POTRAŽIVANJA

1. Naziv ________________________

2. OIB _________________________

3. Adresa _______________________

e-pošta ________________________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA
1. Iznos potraživanja – podatak nositelja osiguranja
2. Iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave[6]
3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose
IV. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod III.3.)
REDNI BROJAKTIVNOST/BROJČANA OZNAKANAZIV AKTIVNOSTI/VRSTA DOPRINOSAIZNOS[8]
1.
2.
3.
4.
5.
V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA POTRAŽIVANJA (III.1. – III.3.)

[6](Ako je iznos ukupnog duga i kamata za doprinose u međuvremenu podmiren obratite se u nadležnu ispostavu Porezne uprave uz predočenje ove Obavijesti.)
[8](Iznosom koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 128. stavku 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje doprinosa treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne uprave.)

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA ____________________

VII. POTPIS I OVJERA ODGOVORNE OSOBE

__________________________________________________

U ________________, ___________________