NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

2543

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20, 1/21) u članku 3. stavku 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»1. u iznosu 1.692,22 eura što je razlika između primitka u iznosu 11.281,44 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 11.281,44 eura

2. u iznosu 2.289,47 eura što je razlika između primitka u iznosu 15.263,13 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 11.281,44 eura do 15.263,13 eura

3. u iznosu 2.976,31 eura što je razlika između primitka u iznosu 19.842,06 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 15.263,13 eura do 19.842,06 eura

4. u iznosu 4.578,94 eura što je razlika između primitka u iznosu 30.526,25 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 19.842,06 eura do 30.526,25 eura

5. u iznosu 5.972,53 eura što je razlika između primitka u iznosu 39.816,85 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85 %, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 30.526,25 eura do 39.816,85 eura.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, u slučaju kada tijekom zadnjeg mjeseca poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 82. stavka 8. Zakona i članka 2. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s prvim danom prestanka uvjeta za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona. Obveza plaćanja predujma poreza koja se utvrđuje rješenjem započinje s prvim danom sljedećeg poreznog razdoblja.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

(11) Rješenje iz stavka 9. i 10. ovoga članka izdaje nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

Članak 3.

(1) Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika te se primjenjuju za 2023. godinu i nadalje.

(2) Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20, 1/21) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2022. godinu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-02/21

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagrebu, 30. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

OBRAZAC PO-SD

OBRAZAC PO-SD-Z