NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA

2544

Na temelju članka 10. stavka 3., članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22), i članka 11. Zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/20, 144/21), članak 16. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja iznose:

1. 663,61 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod do 398.168,43 eura

2. 929,06 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 398.168,43 eura do 929.059,66 eura

3. 1.327,23 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 929.059,66 eura do 1.327.228,08 eura

4. 1.725,40 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 1.327.228,08 eura do 2.654.456,17 eura

5. 1.990,84 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 2.654.456,17 eura do 9.290.596,59 eura

6. 2.654,46 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 9.290.596,59 eura do 14.599.508,93 eura

7. 3.318,07 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 14.599.508,93 eura do 19.908.421,26 eura

8. 3.981,68 eura za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod veći od 19.908.421,26 eura

9. 663,61 eura za podnositelje zahtjeva koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi zahtjev i za porezne obveznike iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 71.c stavku 3. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,54 eura«.

Članak 3.

U članku 71.m stavku 2. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.421,06 eura«.

Članak 4.

U članku 86. stavku 1. točka 2. alineja 5. riječi: »iznos potraživanja u kunama« zamjenjuju se riječima: »iznos potraživanja u eurima«.

U stavku 2. alineja 5. riječi: »iznos potraživanja u kunama« zamjenjuju se riječima: »iznos potraživanja u eurima«.

Članak 5.

U članku 88. stavku 2. riječi: »10,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,33 eura«.

Članak 6.

Obrazac-Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine, Obrazac TI, Obrazac TU, Obrazac OPZ-STAT-1, Obrazac OK-POR mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/28
Urbroj: 513-07-21-01-22-1
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.