NN 1/2023 (2.1.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Darda

Općina Darda

13

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 48. Statuta Općine Darda (»Službeni glasnik Općine Darda« br. 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21), Općinsko vijeće Općine Darda na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE DARDA

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima Općine Darda (»Narodne novine« br. 119/17 i »Službene glasnik Općine Darda« br. 8/17) članak 10. mijenja se i glasi

»Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,33 EUR/m² korisne površine kuće za odmor.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice poreza, kako slijedi:

1.za kioskeI. zonaII. i III. zona
– ugostiteljska djelatnost2,65 EUR/m²1,99 EUR/m² mjesečno
– trgovačka djelatnost2,65 EUR/m²1,99 EUR/m² mjesečno
– ostale djelatnosti2,65 EUR/m²1,99 EUR/m² mjesečno
2.pokretne naprave
– ugostiteljska i trgovačka djelatnost1,33 EUR1,33 EUR dnevno
– plodine0,13 EUR0,13 EUR dnevno
– ostale djelatnosti1,33 EUR1,33 EUR dnevno
3.za ljetne vrtove2,12 EUR /m²1,06 EUR/m² mjesečno
4.za zabavne sadržaje0,07 EUR/m²0,07 EUR/m² dnevno
5.za organizaciju kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija0,66 EUR/m²0,4 EUR/m² dnevno
6.za odlaganje i držanje građevinskog materijalado 10 m²1,33 EUR mjesečno
za svaki dalji m²0,13 EUR mjesečno
7.za prigodnu prodaju božićnih drvaca0,13 EUR/m²0,13 EUR dnevno
8.za šatore za ugostiteljske usluge promet roba, pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju0,13 EUR/m²0,13 EUR dnevno
9.za pultove, klupe i stolice0,13 EUR/m²0,13 EUR dnevno
10.za montažne garaže0,13 EUR/m²0,13 EUR dnevno
11.reklamni panoi
– do 2 m²13,27 EURgodišnje
– do 5 m²19,91 EURgodišnje
– preko 5 m²26,54 EURgodišnje.


Obveznici poreza za korištenje javnih površina dužni su nadležnom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Darda dostaviti podatke o mjestu na kome žele koristiti javnu površinu, kao i ostale potrebne podatke, te podatke o svim promjenama pri korištenju javnih površina, u roku od 15 dana od nastanka promjena.

Članak 3.

Ova Odluka bit će objavljenja u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Darda«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/15
Urbroj: 2100/03-22-01/2
Darda, 22. prosinca 2022.

Predsjednica
Mirna Prusina, prof. univ. spec. oec., v. r.