NN 1/2023 (2.1.2023.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede

9

Na temelju članka 117. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća i člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172

2) digitalna ortofoto karta (u daljnjem tekstu: DOF) je list karte u elektroničkom obliku sastavljen od jedne ili više ortofotografija (zračnih snimki) jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom i kartografskim znacima za neke objekte, izohipsama, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podacima koji predstavlja podlogu prema kojoj se produciraju i ažuriraju podaci o uporabi poljoprivrednog zemljišta. Agencija za plaćanja preuzima DOF od Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: DGU)

3) digitalni katastarski plan (u daljnjem tekstu: DKP) je katastarski plan preveden ili izrađen u elektroničkom obliku koji Agencija za plaćanja preuzima od DGU-a, a predstavlja skupni prikaz katastarskih podataka

4) topografska karta je karta producirana sredstvima digitalne kartografije koju Agencija za plaćanja preuzima od DGU-a, a dostupna je u analognom i digitalnom rasterskom obliku

5) registar prostornih jedinica (RPJ) sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene

6) digitalni model reljefa (DMR) numerički je zapis položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju reljef zemljišta i iz njih izračunat matematički model površine Zemlje (digitalni model visina)

7) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz šifrarnika u Prilogu I. ovoga Pravilnika

8) fotointerpretacija je postupak prepoznavanja poljoprivrednih površina na DOF-u i vektoriziranja ARKOD parcela prema vidljivim granicama obrade kojeg provodi Agencija za plaćanja

9) predstavnik poljoprivrednika je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, nositelj samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe poljoprivrednika. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik

10) zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (dalje u tekstu: zapisnik) je dokument Agencije za plaćanja koji sadrži ARKOD podatke dobiven nakon unosa podataka u sustav uz nazočnost poljoprivrednika

11) brza terenska provjera (dalje u tekstu: BTP) je terenska provjera prihvatljivosti ARKOD podataka koju provodi Agencija za plaćanja

12) jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj koji za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede

13) privremeno neodržavana parcela je ARKOD parcela na kojoj poljoprivrednik trenutno ne obavlja poljoprivrednu djelatnost utvrđenu Zakonom o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: poljoprivredna aktivnost), odnosno ne proizvodi poljoprivredne proizvode niti održava poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj u skladu s pravilnikom koji uređuje provedbu intervencija za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (šifra 910)

14) geotagirana fotografija je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i drugo. Dodjela geografske širine i dužine fotografiji obavlja se automatski u odgovarajućem uređaju korištenjem globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS), a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja pomoću Agro GTF aplikacije

15) Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti i vrste uporabe zemljišta pomoću geotagiranih fotografija. Upute za korištenje i preuzimanje Agro GTF aplikacije su dostupne na web-stranici Agencije za plaćanja – https://www.apprrr.hr/agro-gtf/

16) ARKOD preglednik je web-aplikacija pomoću koje je moguće pregledavati podatke o ARKOD parcelama te prostorne podatke preuzete od DGU-a i drugih institucija

17) ekološki značajne površine (u daljnjem tekstu: EZP) su površine definirane pravilnikom kojim se uređuje provedba izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja

18) rubni pojasevi duž vodotoka su travnati pojasevi najmanje širine 3 metra koji se nalaze na granici obradivog zemljišta udaljenog do 10 metara od ruba korita vodotoka

19) pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma su rubni pojasevi na granici obradivog zemljišta, duž rubova šume, na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja. Šumom u smislu ovoga Pravilnika smatra se zemljište obraslo šumskim drvećem na površini većoj od 0,2 ha, a koja nije uža od 20 metara

20) obilježja krajobraza su sastavni dijelovi ARKOD parcele, nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na njegovoj granici, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću te obuhvaćaju sljedeće elemente: šumarak, pojedinačno stablo, drvored, živica, lokva (jezerce), jarak, suhozid

21) šumarak je neprekinuto i homogeno područje na poljoprivrednom zemljištu pokriveno drvećem i grmljem, koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe i čija je ukupna minimalna površina 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazan u ARKOD-u kao poligon

22) pojedinačno stablo je stablo minimalnog promjera krošnje 4 m, najmanje visine 2 metra te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazano u ARKOD-u kao točka

23) drvored je pravilan red koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu izuzev uzgojenih voćnih vrsta, minimalnog promjera krošnji 4 m, a prostor između krošnji ne prelazi 5 metara te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija

24) lokva (jezerce) je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon

25) živica je prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra unutar parcele i 4 metara na granici parcele. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija

26) jarak je potok ili kanal za navodnjavanje ili odvodnju, maksimalne širine 2 metra unutar parcele i 4 metara na granici parcele. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija

27) suhozid je građevina od kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, najmanje 0,5 metara širine, najviše 2 metra širine unutar parcele i 4 metara na granici parcele, te najmanje 0,2 metra visine i najviše 3 metra visine. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija

28) okolišno osjetljivi trajni travnjak je trajni travnjak koji se nalazi na definiranom području Karte staništa RH unutar Ekološke mreže – Natura 2000, koji se ne smije prenamijeniti niti preorati

29) elementi poljoprivredno-šumskih sustava koji su uspostavljeni i/ili se održavaju na poljoprivrednoj površini jesu jednoredni vjetrozaštitni pojasevi na obradivom zemljištu u kojima prevladavaju visokostablašice prihvatljivih zavičajnih vrsta iz Priloga V. ovoga Pravilnika, grafički prikazani u ARKOD-u kao linija te do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala po hektaru prihvatljive površine trajnog travnjaka

30) Sentinel satelitski podaci predstavljaju skupove optičkih i radarskih podataka koji nastaju u sklopu Copernicus programa Europske unije u nadležnosti Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske svemirske agencije (ESA), a koriste se za automatsku i pojedinačnu detekciju promjena na poljoprivrednim površinama u pravilnim vremenskim razmacima od 5 do 6 dana.

Sadržaj ARKOD-a

Članak 3.

(1) Osnovni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– naziv poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika

– vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom iz šifrarnika u Prilogu I ovoga Pravilnika

– naziv ARKOD parcele (domaće ime)

– površina ARKOD parcele

– koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake.

(2) Osnovni atributni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– prostorni podaci iz Priloga II ovoga Pravilnika

– područja s prirodnim ograničenjima

– obilježja krajobraza iz Priloga III ovoga Pravilnika

– okolišno-osjetljivi trajni travnjaci

– navodnjavanje.

(3) Agencija za plaćanja može ARKOD parceli dodavati druge raspoložive prostorne podatke.

(4) Nadležne institucije iz Priloga II ovoga Pravilnika sukladno sklopljenim sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka dostavljaju Agenciji za plaćanja prostorne i alfanumeričke podatke iz svoje nadležnosti o nastalim promjenama u prostoru potrebnih za vođenje i održavanje ARKOD-a.

Evidencija obilježja krajobraza

Članak 4.

(1) Evidencija obilježja krajobraza je dio ARKOD-a, i sadrži elemente obilježja krajobraza iz članka 2. ovoga Pravilnika koji se nalaze na ARKOD parceli.

(2) Površina obilježja krajobraza koje se nalazi na granici ili između više ARKOD parcela ulazi u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele sukladno dogovorenoj podjeli između poljoprivrednika ili prema granicama posjeda.

Evidencija stabilnih
elemenata EZP

Članak 5.

(1) Evidencija stabilnih elemenata EZP je dio ARKOD-a i uključuje sljedeće elemente:

– obilježja krajobraza

– pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šuma

– rubne pojaseve duž vodotoka.

(2) EZP se nalaze na poljoprivrednom zemljištu. Rubni pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici poljoprivrednog zemljišta.

(3) Izračuni površina potencijalnih EZP stabilnih elemenata dobivaju se umnoškom faktora i vrijednosti elemenata EZP-a iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Dostupnost ARKOD-podataka

Članak 6.

(1) Podaci o ARKOD parceli iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na ARKOD pregledniku nisu dostupni atributni podaci iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. koji se odnose na minski sumnjiva područja.

Jedinica upisa i najmanje
površine

Članak 7.

(1) Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

(2) U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha.

(4) ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD

Članak 8.

(1) Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

(2) Dokazi o vlasništvu ili posjedu su: izvadak iz zemljišnih knjiga; izvadak iz katastra; ovjereni ugovori o: zakupu, prodaji, korištenju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom, privremenom korištenju, koncesiji, plodouživanju, osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, darovanju; rješenje nadležnog tijela; pravomoćna sudska presuda/odluka/nagodba i drugo.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka koji se odnose na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moraju biti u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje raspolaganje poljoprivrednim, šumskim i zemljištem u statusu javnog vodnog dobra.

(4) Ako je dokaz o vlasništvu ili posjedu određen suvlasničkim udjelima, upis suvlasničkog djela i određivanje granica ARKOD parcela provodi se pomoću fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u i ostalih prostornih podataka.

(5) Ako su fotointerpretacijom utvrđene granice obrade različite od stanja u dokumentaciji o vlasništvu ili posjedu, poljoprivredno zemljište upisuje se prema vidljivim granicama obrade pod uvjetom da se dostavljenom dokumentacijom dokazuje vlasništvo ili posjed u većinskom djelu upisane parcele.

(6) Prilikom upisa pašnjaka i krških pašnjaka u ARKOD dodjeljuje se koeficijent prihvatljivosti koji označava postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina, a površina pašnjaka i krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti definiranog u Prilogu IV. ovog Pravilnika.

(7) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti iz stavka 6. ovoga članka isključuju se neprihvatljivi elementi iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(8) Poljoprivrednik potpisom zapisnika potvrđuje suglasnost s dodijeljenim koeficijentom prihvatljivosti iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, dužan je do 31. 12. 2023. dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će isto biti brisano iz ARKOD sustava.

(10) Ako prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD ili zahtjeva za promjenu vrste uporabe već upisanog zemljišta Agencija za plaćanja ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika temeljem fotointerpretacije DOF-a, za upis u ARKOD ili promjenu vrste uporabe poljoprivrednik treba nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede.

(11) Za površine iz stavka 10. ovoga članka poljoprivrednik mora Agenciji za plaćanja dostaviti dokaz koji potvrđuje jednu od vrsta uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika, u vidu geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

(12) Agencija za plaćanja naknadnom provjerom na terenu može utvrditi rezultate drugačije od onih prikazanih geotagiranim fotografijama iz stavka 11. ovoga članka te će postupiti temeljem rezultata provjere na terenu.

(13) Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje poljoprivrednik koristi kao jednu od vrsta uporabe iz Priloga I ovoga Pravilnika, može se upisati u ARKOD uz pravno valjanu dokumentaciju u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje šumarstva.

(14) Zemljište obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, a koje nije pristupačno i prohodno stoci, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i na kojem obrada ne može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja i čišćenja, nije poljoprivredno zemljište u smislu ovoga Pravilnika i ne može se upisati u ARKOD.

(15) Atributno povezivanje podataka nadležnih institucija s ARKOD podacima provodi se temeljem definiranih tehničkih uvjeta u Prilogu II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(16) Nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Agencija za plaćanja izdaje zapisnik koji potpisuje poljoprivrednik, a svojim potpisom jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u ARKOD istiniti i vjerodostojni.

Promjene ARKOD podataka

Članak 9.

(1) Promjene ARKOD podataka, ukoliko je došlo do promjene na ARKOD parceli, može inicirati poljoprivrednik ili Agencija za plaćanja.

(2) Promjene ARKOD podataka iz ovog članka uključuju i brisanje ARKOD parcela iz ARKOD-a.

(3) Promjena dodijeljenog koeficijenta prihvatljivosti je moguća temeljem rezultata kontrole na terenu, brze terenske provjere i zanavljanja DOF-a.

(4) Promjene iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednik je dužan prijaviti podružnici Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od njihova nastanka.

(5) Agencija za plaćanja inicira promjene ARKOD podataka:

– prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka

– na temelju rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere

– na temelju zapisnika/rješenja poljoprivredne inspekcije

– na temelju administrativnih odluka Agencije za plaćanja

– na temelju provedene vizualne provjere i rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a

– na temelju Sentinel satelitskih podataka dostupnih u okviru programa Copernicus i drugih satelitskih podataka,

– na temelju rezultata Sustava za nadzor površina (Monitoring) sukladno članku 10. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/1173 i propisom kojim se uređuje provedba intervencija za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja,

– na temelju rezultata stručnog nadzora uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji.

(6) U slučaju promjene iz stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja usklađuje granice i druge podatke pojedine ARKOD parcele, a da pri tome ne poziva poljoprivrednika na sastanak.

(7) Ako Agencija za plaćanja prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka iz stavka 5. ovoga članka utvrdi neprihvatljive površine o tome šalje obavijest poljoprivredniku.

(8) Ako Agencija za plaćanja kontrolom na terenu ili BTP utvrdi zapuštenost određene ARKOD parcele ili nekog njenog dijela s očitim izostankom poljoprivredne aktivnosti u određenoj proizvodnoj godini, označit će predmetnu površinu u ARKOD-u vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«.

(9) Kada poljoprivrednik ponovno počne koristiti ARKOD parcelu označenu vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, dužan je o tome dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na toj ARKOD parceli, koje nisu starije od 30 dana od dana dostave u Agenciju za plaćanja, zajedno s dokazom o vlasništvu ili posjedu zemljišta na istoj ARKOD parceli.

(10) Ako Agencija za plaćanja naknadnom provjerom na terenu utvrdi rezultate drugačije od onih prikazanih geotagiranim fotografijama, postupiti temeljem rezultata provjere na terenu.

(11) Agencija za plaćanja će ARKOD parcelu koja je duže od dvije godine označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, računajući od 31. prosinca godine u kojoj je označena vrstom uporabe »privremen o neodržavana parcela«, brisati iz ARKOD-a.

(12) Ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi koje je u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je njegovo zemljište bez suglasnosti upisano u ARKOD i pri tom dostavi dokumentaciju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će predmetnu parcelu brisati iz ARKOD-a.

(13) Agencija za plaćanja postupiti će u skladu sa stavkom 12. ovoga članka i u slučaju ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta i/ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi dostavi Agenciji za plaćanja obavijest da poljoprivrednik više ne ispunjava uvjete za korištenje poljoprivrednog zemljišta (istekao ugovor, neplaćanje zakupnine i dr.).

(14) Poljoprivrednik može biti pozvan na usklađivanje podataka i podnošenje dokumentacije o pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

(15) Za promjenu ARKOD podataka koju inicira poljoprivrednik i za promjenu površine ARKOD parcele koju Agencija za plaćanja obavlja prilikom zanavljanja DOF-a uz prisutnost poljoprivrednika, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik kojeg poljoprivrednik ovjerava potpisom. U slučaju postupanja na zahtjev treće strane, bez nazočnosti poljoprivrednika, sastavlja se zapisnik po službenoj dužnosti.

(16) Sve promjene ARKOD podataka vidljive su u ARKOD pregledniku i na AGRONET-u.

ARKOD parcele u preklapanju

Članak 10.

(1) Ako poljoprivrednik izjavi da koristi ARKOD parcelu koja je u ARKOD-u već upisana kod drugog poljoprivrednika i o tome dostavi dokaz iz članka 8. stavka 2. Pravilnika, ista se u ARKOD-u i u zapisniku evidentira kao ARKOD parcela »u preklapanju«.

(2) Agencija za plaćanja poziva poljoprivrednike kojima je evidentirano preklapanje ARKOD parcela na sastanak za rješavanje preklapanja, odnosno usklađivanje ARKOD podataka.

(3) Ako se poljoprivrednici ne mogu dogovoriti oko korištenja ARKOD parcele, Agencija za plaćanja će nakon provedene administrativne kontrole pridružiti ARKOD parcele u preklopu onom poljoprivredniku koje svoje pravo vlasništva ili posjeda može potkrijepiti dokumentacijom iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Ako se jedan od poljoprivrednika čije su ARKOD parcele u preklapanju ne odazove na sastanak za rješavanje preklapanja, preklapanje se rješava sukladno dokumentaciji iz stavka 3. ovoga članka na temelju koje poljoprivrednik koji se odazvao na sastanak ima pravo na pridruživanje ARKOD parcele. O provedenoj promjeni Agencija za plaćanja dostavlja obavijest poljoprivredniku koji se nije odazvao na sastanak.

(5) Ako stranke u preklapanju ne riješe preklapanje dogovorno, a pravo korištenja nije moguće utvrditi iz priložene dokumentacije o vlasništvu ili posjedu, Agencija za plaćanja preklapanje rješava prema rješenju nadležnog suda.

(6) Agencija za plaćanja dostavlja obavijest poljoprivredniku kojem su ARKOD parcele brisane iz ARKOD-a u skladu sa ovim člankom.

Brza terenska provjera (BTP)

Članak 11.

(1) U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka, Agencija za plaćanja provodi BTP koristeći AgroTP mobilnu aplikaciju ili fotoaparat, laserski daljinomjer i GPS uređaj minimalne točnosti 1,5 metara.

(2) BTP se prema potrebi provodi tijekom cijele kalendarske godine kako bi se utvrdilo korištenje odnosno prihvatljivost ARKOD parcele na dijelu ili na čitavoj površini.

(3) Odabir parcela za BTP provjeru vrši se temeljem administrativnih provjera.

(4) Nakon obavljenog mjerenja i fotografiranja na terenu, Agencija za plaćanja provjerava podatke i prenosi ih u ARKOD.

(5) Agencija za plaćanja o namjeri provođenja BTP i o njenim rezultatima ne obavještava poljoprivrednika, osim u slučaju utvrđene nepravilnosti.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 54/19, 126/19 i 147/20).

Članak 13.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 54/19, 126/19 i 147/20) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/87
Urbroj: 525-07/281-22-7
Zagreb, 2. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

ŠIFRARNIK
S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ŠifraVrsta uporabe zemljištaOpis i karakteristike
200Oranica

Poljoprivredno zemljište redovito obrađeno radi proizvodnje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina te zasijani privremeni travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva i nalazi se u sustavu plodoreda te površina pod ugarom.

Redovita obrada podrazumijeva provedbu agrotehničkih mjera kojima se sprječava širenja korova i omogućuje da obrada radi proizvodnje može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta. Agrotehničke mjere na površinama pod ugarom jesu sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu ili sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara ili zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu ili košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim je u potpunosti spriječen razvoj neželjene vegetacije.

Prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava na oranicama jesu jednoredni vjetrozaštitni pojasevi visokostablašica prihvatljivih zavičajnih vrsta iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Parcele uglavnom karakterizira homogenost područja i pravilan oblik.

210Staklenici i plastenici na oraniciPoljoprivredno zemljište na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.
310Livada

Prirodni ili zasijani travnjak koji se koristi za proizvodnju krmiva (pretežito košenjem trave) ili bivša oranica koja je pod travnim smjesama više od 5 godina te se više ne nalazi u sustavu plodoreda.

Prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava jesu do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala po hektaru prihvatljive površine livada.

320PašnjakTrajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja. Površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti definiranim u Prilogu IV. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, te prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima.
321Krški pašnjakTrajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja na području krša. Ekstenzivni pašnjak prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti definiranim u Prilogu IV. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, te prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala smatraju se prihvatljivim površinama na krškim pašnjacima.
410VinogradPoljoprivredno zemljište zasađeno vinovom lozom.
411Iskrčeni vinogradPoljoprivredno zemljište na kojem je bio vinograd koji je zbog starosti, prorijeđenosti ili drugih razloga iskrčen zbog ponovne sadnje. Iskrčeni vinograd obuhvaća i površine za koje je prijavljena namjera sadnje vinograda, a na kojima se provodi poljoprivredna aktivnost.
421MaslinikPoljoprivredno zemljište zasađeno maslinama. Intenzivni maslinik karakterizira homogenost i pravilni raspored stabala, a ekstenzivni maslinik može sadržavati praznine. Maksimalna udaljenost između pojedinih stabala maslina u masliniku je 20 metara.
422Voćnjak

Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. U voćne vrste ubrajamo vrste uključene u popis sorata voćnih vrsta RH. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala i minimalni sklop koji je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP, objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva. Osnovne (minimalne) agrotehničke mjere prilikom podizanja i održavanja nasada također trebaju biti u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP.

Ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala, maksimalna udaljenost između pojedinih stabala može iznositi 14 metara.

430Kulture kratke ophodnjePoljoprivredno zemljište zasađeno zavičajnim i stranim drvenastim vrstama koje se na parceli nalaze u obliku drvenastih biljaka, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon sječe, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom sječe do 8 godina, u skladu s uvjetima koji su propisani Zakonom kojim se uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji i podzakonskim propisima.
450RasadnikPoljoprivredno zemljište zasađeno mladim drvenastim biljkama koje rastu na tlu na otvorenom za kasnije presađivanje (voćne i lozne sadnice, te sadnice ukrasnog i šumskog drveća i grmlja), te drvenastim biljkama voćnih vrsta zasađenim za proizvodnju podloga i plemki, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala određenih skupina bilja.
451Matičnjak loznih podloga i plemkiPoljoprivredno zemljište zasađeno matičnim nasadima vinove loze za proizvodnju reznica podloga ili reznica plemki za cijepljenje, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala određenih skupina bilja.
490Mješoviti višegodišnji nasadiPoljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim višegodišnjim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama (npr. nekoliko redova vinove loze i maslina). U mješovitom trajnom nasadu moguće su kombinacije vinove loze, maslina i voćnih vrsta.
900Ostale vrste uporabe zemljištaOstale vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta (npr. plantaže za uzgoj božićnih drvaca, ukrasnih vrsta drveća i grmlja, te ostale poljoprivredne kulture koje nisu u sustavu potpore).


PRILOG II.

TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA NADLEŽNIH INSTITUCIJA

Nadležna institucijaProstorni podatakUvjet i kriterij preklopa s ARKOD parcelom
Hrvatski centar za razminiranjeMinski sumnjivo područje≥1 točka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Definirana područja Karte staništa RH u okviru Ekološke mreže – NATURA 2000,

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci

≥30 % površine
Ministarstvo poljoprivredePodručja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (granice administrativnih općina)≥50 % površine
Ministarstvo poljoprivredeRanjiva područja na nitrate (granice administrativnih općina)≥1 točka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTravnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)≥50 % površine
Hrvatske vodeZona ograničenja≥1 točka
Zona ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog režima zaštite i nadzora≥1 točka
Državna geodetska upravaRPJ (administrativne granice naselja, općina/gradova i katastarskih općina)≥50 % površine
DMR (prosječne vrijednosti nadmorske visine, nagiba, ekspozicije)Prosjek izračunat temeljem vrijednosti iz 25 metarske mreže
DKP


Atributi vezani uz granice administrativnih općina temelje se na službenim prostornim podacima Republike Hrvatske posljednjeg dana prethodne kalendarske godine.

PRILOG III.

TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA

EZP elementiKonverzijski faktor
– M U M²
Ponderacijski faktorEkološki značajna površina
Obilježja krajobraza
1.Živica (m.d.)5210 m²
2.Pojedinačno stablo201,530 m²
3.Drvored (m.d.)5210 m²
4.Šumarak (m²)n.p.1,51,5 m²
5.Lokva (m²)n.p.1,51,5 m²
6.Jarak (m.d.)5210 m²
7.Suhozid (m.d.)111 m²
8.Rubni pojas duž vodotoka (m.d.)61,59 m²
9.Pojas prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje (m.d.)61,59 m²

PRILOG IV.

KOEFICIJENTI PRIHVATLJIVOSTI ZA PAŠNJAKE

R.b.Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6
4.>50 – 100 %0

KOEFICIJENTI PRIHVATLJIVOSTI ZA KRŠKE PAŠNJAKE

R.b.Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6
4.>50 – 75 %0,4
5.>75 – 100 %0

PRILOG V.

POPIS PRIHVATLJIVIH ZAVIČAJNIH VRSTA ZA ELEMENTE POLJOPRIVREDNO-ŠUMSKIH SUSTAVA

Latinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrste
Abies alba Mill.Obična jela
Acer campestre L.Poljski javor, klen
Acer monspessulanum L.Maklen
Acer obtusatum Willd.Planinski javor
Acer opalus Mill.Talijanski javor
Acer platanoides L.Javor mliječ
Acer pseudoplatanus L.Gorski javor
Acer tataricum L.Tatarski javor, žestilj
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.Crna joha
Alnus incana (L.) MoenchBijela joha
Alnus viridis (Chaix) DC.Zelena joha
Alnus x pubescens TauschKrižanac crne i bijele johe
Arbutus andrachne L.Pitoma planika
Arbutus unedo L.Planika
Arbutus x andrachnoides LinkKrižanac pitome planike i planike
Betula pendula RothObična breza
Betula pubescens Ehrh.Cretna breza
Betula x aurata Borkh.Križanac obične i cretne breze
Carpinus betulus L.Obični grab
Carpinus orientalis Mill.Bijeli grab
Castanea sativa Mill.Pitomi kesten
Celtis australis L.Crna košćela, crni koprivić
Celtis tournefortii Lam.Žuta košćela, žuti koprivić
Ceratonia siliqua L.Rogač
Cercis siliquastrum L.Judino drvo
Cornus hungarica KárpátiMađarski svib
Cornus mas L.Drijen
Cornus sanguinea LSvib
Crataegus calycina Peterm.Čaškasti glog
Crataegus laciniata UcriaRascijepani glog
Crataegus laevigata (Poir.) DC.Obični glog, crveni glog
Crataegus monogyna Jacq.Jednosjemeni glog
Crataegus nigra Waldst. et Kit.Panonski crni glog
Crataegus pentagyna Willd.Peterovratni glog
Fagus sylvatica L.Obična bukva
Ficus carica L.Smokva
Frangula alnus Mill.Trušljika, obična krkavina
Fraxinus angustifolia VahlPoljski jasen
Fraxinus excelsior L.Bijeli jasen
Fraxinus ornus L.Crni jasen
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. PreslPlaninski zanovijet, planinska zlatna kiša
Laburnum anagyroides Medik.Obični zanovijet, obična zlatna kiša
Malus dasyphylla Borkh.Debelolisna jabuka
Malus sylvestris (L.) Mill.Divlja jabuka
Mespilus germanica L.Mušmula
Olea europaea L.Maslina
Ostrya carpinifolia Scop.Crni grab
Phillyrea angustifolia L.Uskolisna komorika
Phillyrea latifolia L.Širokolisna komorika
Phillyrea media L.Srednja komorika
Picea abies (L.) H. Karst.Obična smreka
Pinus brutia Ten.Brucijski bor
Pinus halepensis Mill.Alepski bor
Pinus mugo TurraBor krivulj
Pinus nigra J. F. ArnoldCrni bor
Pinus pinea L.Pinija, pinjol
Pinus sylvestris L.Bijeli bor
Populus alba LBijela topola
Populus nigra L.Crna topola
Populus tremula L.Trepetljika, jasika
Populus x canescens (Aiton) Sm.Siva topola
Prunus armeniaca L.Marelica
Prunus avium L.Divlja trešnja
Prunus cerasifera Ehrh.Džanarika, zerdelija
Prunus domestica L.Šljiva
Prunus mahaleb L.Rašeljka
Prunus padus L.Sremza
Prunus spinosa L.Trnina
Pyrus amygdaliformis Vill.Krušvina
Pyrus nivalis Jacq.Snježna kruška
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.Divlja kruška
Rhus coriaria L.Mirisavi ruj
Sorbus sp.Vrste iz roda jarebika
Styrax officinalis L.Divuza
Tamarix africana Poir.Afrički tamaris
Tamarix dalmatica B. R. BaumDalmatinski tamaris
Tamarix gallica L.Francuski tamaris
Taxus baccata L.Tisa
Tilia cordata Mill.Sitnolisna lipa
Tilia platyphyllos Scop.Krupnolisna lipa
Tilia tomentosa MoenchSrebrnolisna lipa
Tilia x vulgaris HayneObična lipa
Ulmus canescens MelvilleSivkasti brijest
Ulmus glabra Huds.Gorski brijest
Ulmus laevis PallBrijest vez
Ulmus minor Mill.Poljski brijest
Ulmus procera Salisb.Visoki brijest