NN 9/2023 (25.1.2023.), Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

KOLEKTIVNI UGOVORI

198

HRVATSKE VODE – pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupana po predsjedniku Upravnog vijeća Hrvatskih voda izv. prof. dr. sc. Davoru Filipoviću

i

SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI HRVATSKE, Ljudevita Posavskog 5, Zagreb, OIB: 01122438757, zastupan po predsjedniku Denisu Paradišu

i

SINDIKAT POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDNE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV 2, Zagreb, OIB: 54237180553, zastupan po predsjedniku Mladenu Pracaiću

sklopili su 30. prosinca 2022. godine

DRUGI DODATAK
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA RADNIKE HRVATSKIH VODA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je 27. prosinca 2017. sklopljen Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda (»Narodne novine«, broj 12/18; dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) te da je 15. siječnja 2020. sklopljen Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatski voda (»Narodne novine«, broj 18/20; dalje u tekstu: Prvi dodatak).

Ovim Drugim dodatkom Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda ugovorne strane mijenjaju i dopunjuju Kolektivni ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

U članku 1. Kolektivnog ugovora iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sva prava koja se temeljem ovoga Kolektivnog ugovora osiguravaju bračnim drugovima odnose se i na osobe koje s radnikom žive u izvanbračnoj zajednici, kao i na životne partnere, uz prilaganje odgovarajućih dokaza.«

Članak 3.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslovi na kojima ni uz primjenu zaštite na radu nije moguće zaštiti radnike i na kojima radnici imaju pravo na povećanu stanku u okviru dnevnog radnog vremena, jesu: rad na fotokopirnim strojevima do 2 sata dnevno, rad u brodskoj strojarnici do 1 sat dnevno te poslovi strojara crpnih stanica do 2 sata dnevno.«

Članak 4.

U članku 27. stavku 1. alineja 12. mijenja se i glasi:

» – polaganja državnog ispita, vodočuvarskog ispita i/ili stručnog ispita – 5 radnih dana«.

U stavku 1. iza alineje 15. dodaje se alineja 16. koja glasi:

»za prenatalni pregled trudnice – do 2 radna dana.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radnik je dužan plaćeni dopust iskoristiti u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, odmah po događaju koji je osnova za podnošenje zahtjeva. U slučaju dragovoljnog davanja krvi radnik je dužan poslodavcu dostaviti potvrdu o darivanju krvi u roku od 3 dana, a plaćeni dopust mora iskoristiti u roku od 30 dana od dana darivanja krvi, sukladno radnim obvezama.«

Članak 5.

U članku 30. stavku 3. točki d) iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

» – radniku roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju, težim smetnjama u razvoju i s utvrđenim invaliditetom na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela – 5 radnih dana«.

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U slučaju prestanka radnog odnosa smrću radnika, Poslodavac je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor njegovim nasljednicima sukladno Zakonu o radu.«

Članak 7.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osnovna plaća za najjednostavniji rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje (I. grupa – koeficijent 1,00), na osnovi 40 sati rada tjedno, od 1. prosinca 2022. iznosi 2.364,12 kn.«

U stavku 3. riječi: »300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500,00 kn«.

Članak 8.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Poslodavac ne može radniku za rad u punom radnom vremenu isplatiti plaću u iznosu manjem od minimalne plaće utvrđene Zakonom o minimalnoj plaći.«

Članak 9.

Članak 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju odsutnosti radnika s posla zbog bolovanja do 42 dana, izuzev slučajeva odsutnosti navedenih u stavku 2. ovoga članka, pripada mu naknada plaće u visini od 90 % njegove plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo bolovanje.«

Članak 10.

Članak 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade u iznosu za ukupni radni staž u vodnogospodarskoj djelatnosti upisan u službenim evidencijama nadležne državne službe koja vodi evidenciju o stažu osiguranja radnika, kako slijedi:

– 10 godina radnog staža u visini od 2.000,00 kn neto

– 15 godina radnog staža u visini od 2.500,00 kn neto

– 20 godina radnog staža u visini od 3.000,00 kn neto

– 25 godina radnog staža u visini od 3.500,00 kn neto

– 30 godina radnog staža u visini od 4.000,00 kn neto

– 35 godina radnog staža u visini od 4.500,00 kn neto

– 40 godina radnog staža u visini od 5.000,00 kn neto

– 45 godina radnog staža u visini od 5.500,00 kn neto.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukupni radni staž u vodnogospodarskoj djelatnosti u smislu ovog Ugovora je tekući radni staž radnika zaposlenog u Hrvatskim vodama kojem se pribraja radni staž koji je radnik ostvario u tvrtkama kojima su Hrvatske vode jedini osnivač i vodoprivrednim trgovačkim društvima.«

Članak 11.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Radnik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini tri (3) zadnje bruto plaće koje su mu isplaćene prethodna tri (3) mjeseca prije odlaska u mirovinu.«

Članak 12.

U članku 56. stavku 1. alineji 1. riječi: »3.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5.000,00 kn«.

U alineji 2. riječi: »2.500,00 kn« zamjenjuju se riječima: »3.000,00 kn«.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

– rođenja, odnosno posvojenja djeteta u jednokratnom iznosu u visini maksimalno neoporezivog iznosa potpore za novorođeno dijete koji je određen posebnim propisima. Pravo na potporu imaju oba roditelja ukoliko su zaposlena kod poslodavca.«

U stavku 2. riječi: »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »10.000,00 kn«.

Članak 13.

U članku 57. stavku 1. alineji 2. riječi: »3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »4.000,00 kn«.

Članak 14.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Djeci poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog radnika poslodavca, poslodavac će isplaćivati novčanu potporu odnosno stipendiju u iznosu od 750,00 kn neto mjesečno po djetetu.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje dijete od predškolske dobi sve dok se redovito školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene 26. godine života.«

Članak 15.

U članku 63. u stavku 3. iza riječi »poslodavca« briše se točka i dodaju riječi »i za radnika, imajući u vidu dostupnost prometnih linija«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Radniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, svih dvanaest mjeseci u kalendarskoj godini, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada radnik nije u obvezi dolaska na posao.«

U stavku 6. riječi: »1.200,00 kn mjesečno« zamjenjuju se riječima: »1.500,00 kn mjesečno«.

Članak 16.

U članku 66. stavak 1. alineja tri mijenja se i glasi:

» – za korištenje privatnog automobila u službene svrhe radnik mora imati odobrenje generalnog direktora odnosno ovlaštene osobe. Prijevozni troškovi nadoknađuju se u visini maksimalno neoporezivog iznosa utvrđenog za ovu namjenu sukladno propisima važećim u trenutku isplate.«

Članak 17.

U članku 79. stavku 1. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»SPIV je Sindikat poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Hrvatske, OIB: 54237180553 koji je pravna osoba registrirana kod Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i potpisnik je ovoga Ugovora.

Sindikalna podružnica je dio SPIV-a koji čine radnici Hrvatskih voda, članovi SPIV-a.

Koordinacija sindikalnih podružnica SPIV-a (ili samo: Koordinacija) je oblik djelovanja SPIV-a koja se sastoji od glavnih sindikalnih povjerenika iz sindikalnih podružnica Hrvatskih voda te predstavnik SPIV-a.«

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 18.

U članku 81. stavku 1. alineji 3. iza riječi: »člana PPDIV-a«, briše se zarez i dodaju se riječi: »i SPIV-a,«.

Članak 19.

U članku 82. stavku 2. riječ: »PPDIV-a« zamjenjuje se s riječju: »Sindikata«.

Članak 20.

U članku 83. stavku 3. riječ: »PPDIV-a« zamjenjuje se s riječju: »Sindikata«.

Članak 21.

U članku 92. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese Društvo, na novog poslodavca se prenose i svi ugovori o radu radnika koji rade u Društvu koji je predmet prenošenja, a na radnike se do sklapanja novog kolektivnog ugovora, nastavlja primjenjivati ovaj Ugovor. Radnik čiji je ugovor o radu prenesen zadržava sva prava koja je stekao do dana prijenosa ugovora o radu. Poslodavac se obvezuje da neće ustupati poslove drugim pravnim i fizičkim osobama čije bi ustupanje dovelo do otkaza ugovora o radu radnicima zaposlenim kod Poslodavca.«

Članak 22.

U članku 98. Kolektivnog ugovora stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme i primjenjuje se do 31. prosinca 2027. godine, a stupa na snagu nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.«

Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da će o novoj visini osnovne plaće iz članka 35. st. 1. Kolektivnog ugovora, koji je izmijenjen člankom 7. ovog Dodatka, za 2024. godinu započeti pregovore tijekom rujna 2023.

Članak 24.

Sve ostale odredbe Kolektivnog ugovora izmijenjenog i dopunjenog Prvim dodatkom ostaju na snazi u nepromijenjenom obliku.

Članak 25.

Ovaj Dodatak počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine, osim članka 7. i članka 11. ovog Dodatka, koji se primjenjuju od 1. prosinca 2022. godine.

Članak 26.

Svi iznosi ugovoreni Kolektivnim ugovorom, Prvim dodatkom Kolektivnom ugovoru i ovim Dodatkom koji su izraženi u kunama, od 1. siječnja 2023. godine preračunavat će se i isplaćivati u eurima prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kn, u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 57/22 i 88/22).

Članak 27.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 7 (sedam) primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) će se primjerak dostaviti resornom Ministarstvu.

Klasa: 152-01/22-01/0000001

Urbroj: 374-1-10-22-16

Zagreb, 30. prosinca 2022.

ZA SINDIKAT ZAPOSLENIH
U POLJOPRIVREDI,
PREHRAMBENOJ I
DUHANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI HRVATSKE

Denis Paradiš, v. r.

ZA SINDIKAT
POLJOPRIVREDE,
PREHRAMBENE
INDUSTRIJE I
VODOPRIVREDE HRVATSKE

Mladen Pracaić, v. r.

ZA HRVATSKE VODE

Predsjednik Upravnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.