NN 19/2023 (17.2.2023.), Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Ministarstvo zdravstva

331

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

POPIS

DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA

I.

Ovim se Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, (u daljnjem tekstu: Popis), u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/1326 оd 18. ožujka 2022. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari definicijom »droge«, (SL L 200, 29. 7. 2022.).

– Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/802 оd 12. ožujka 2021. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoata (MDMB-4en-PINACA) i metil 2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoata (4F-MDMB-BICA) definicijom »droge«, (SL L 178, 20. 5. 2021).

– Direktiva (EU) 2017/2103 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom »droge« te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (SL L 305, 21. 11. 2017.)

II.

Ovim se Popisom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/196 od 25. studenoga 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari (SL L 27, 31. 1. 2023.)

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1518 оd 29. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari, (SL L 236, 13. 9. 2022.).

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1873 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju tvari:

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amina (4,4’-DMAR) i

1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazina (MT-45)

kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Provedena odluka Vijeća (EU) 2015/1875 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N- [[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Uredba (EU) br. 1258/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge (Tekst značajan za EGP), (SL L 330, 10. 12. 2013.)

– Uredba (EU) br. 1259/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 330, 10. 12. 2013.)

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1874 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1876 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju 5-(2-aminopropil) indola kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Odluka Vijeća od 2. prosinca 2010. o uvođenju kontrolnih mjera za 4-metilmetkatinon (mefedron) (2010/759/EU), (SL L 322, 8. 12. 2010.)

– Odluka Vijeća 2008/206/PUP od 3. ožujka 2008. o kontrolnim mjerama i kaznenim odredbama za novu psihoaktivnu tvar 1-benzilpiperazin (BZP), (SL L 63, 7. 3. 2008.)

– Odluka Vijeća 2003/847/PUP od 27. studenoga 2003. o kontrolnim mjerama i kaznenima sankcijama vezanim za nove sintetičke droge 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 i TMA-2 (SL L 321, 6. 12. 2003.)

– Odluka Vijeća od 28. veljače 2002. o kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama vezanima za novu sintetičku drogu PMMA (2002/188/PUP), (SL L 63, 6. 3. 2002.)

– Odluka Vijeća od 13. rujna 1999. kojom se 4-MTA definira kao nova sintetička droga koja treba biti podložna kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama 1999/615/PUP (SL L 244, 16. 9. 1999.)

III.

1. POPIS DROGA I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA

DIO I.

ODJELJAK 1.
DROGE SUKLADNO POPISU 1. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

Droga (INN masnim slovima) (alternativni naziv)Droga, engleski
(INN masnim slovima) (alternativni naziv)
Opis/kemijsko imeOpis/kemijsko ime, engleski
acetilmetadolAcetylmethadol3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan3-acetoxy-6-dimmethylpamino-4,4-diphenylheptane
acetorfinAcetorphine3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
alfacetilmetadolAlphacetylmethadolα-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanα-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
AH-7921AH-79213,4-diklor-N-{[1-(dimetilamino) cikloheksil]metil}benzamid3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl}benzamide
alfameprodinAlphameprodineα-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidinα-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
alfametadolAlphamethadolα-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanolα-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
alfaprodinAlphaprodineα-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidinα-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
alilprodinAllylprodine3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
anileridinAnileridineetilni ester 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
benzetidinBenzethidineetilni ester 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
benzilmorfinBenzylmorphine3-benzilmorfin3-benzylmorphine
betacetilmetadolBetacetylmethadolβ-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanβ-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
betameprodinBetameprodineβ-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidinβ-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
betametadolBetamethadolβ-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanolβ-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
betaprodinBetaprodineβ-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidinβ-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
bezitramidBezitramide1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
brorfinBrorphine3-{1-[1-(4-bromfenil)etil]piperidin-4-il}-1H-benzimidazol-2-on3-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1H-benzimidazol-2-one
dekstromoramidDextromoramide(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
dezomorfinDesomorphinedihidrodeoksimorfindihydrodeoxymorphine
diampromidDiampromideN-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilidN-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide
dietiltiambutenDiethylthiambutene3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene
difenoksilatDiphenoxylateetilni ester 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
difenoksinDifenoxin1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilizonipekotinska kiselina1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
dihidroetorfinDihydroetorphine7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavin7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
dihidromorfinDihydromorphine
dimenoksadolDimenoxadol2-dimetilaminoetil-2-etoksi-1,1-difenilacetat2-dimethylaminoethyl 2-ethoxy-1,1-diphenylacetate
dimepheptanolDimepheptanol6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
dimetiltiambutenDimethylthiambutene3-dimetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten3-dimethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene
dioksafetil-butiratDioxaphetyl butyrateetil-4-morfolino-2,2-difenilbutiratethyl 4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
dipipanonDipipanone4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
drotebanolDrotebanol3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol
ekgoninEcgoninenjegovi esteri i derivati koji se mogu prevesti u ekgonin i kokainits esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
etilmetiltiambutenEthylmethylthiambutene3-etilmetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene
etokseridinEtoxeridineetilni ester 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidin-4-kerboksilne kiseline1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
etonitazenEtonitazene1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
etorfinEtorphinetetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavintetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
fenadoksonPhenadoxone6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
fenampromidPhenampromideN-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilidN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
fenazocinPhenazocine2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
fenomorfanPhenomorphan3-hidroksi-N-fenetilmorfinan3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
fenoperidinPhenoperidineetilni ester 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Fentanil i njegovi strukturni analoziFentanyl and its structure analogues

Fentanil (1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin) i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom benzenskog prstena feniletilne skupine heterociklom;

• zamjenom etilenske razmaknice feniletilne skupine metilenskom;

• zamjenom propionilne skupine nekom drugom acilnom skupinom;

• supstitucijom na prstenu fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi i halogen;

Fentanyl (1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine) and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by replacing benzene ring of the phenylethyl group with heterocycle;

• by replacing of the ethylene spacer of the phenylethyl group with methylene spacer;

• by replacing of the propyonyl group with another acyl goup;

• by substitution in the ring of phenylalkyl or replaced phenylalkyl group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy and halogen;

• supstitucijom na alkilenskoj premosnici fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkilen i hidroksi;

• supstitucijom na piperidinskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkoksialkil, alkenil, alkoksikarbonil, aril i halogen;

• supstitucijom na benzenskom prstenu anilinske skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, halogenalkil, hidroksi i halogen.

• by substitution at the alkylene spacer of phenylalkyl or replaced phenylalkyl group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkylene and hydroxy;

• by substitution in the pyperidine ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkoxycarbonyl, aryl and halogen;

• by substitution in the benzene ring of the aniline group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, haloalkyl, hydroxy and halogen.

furetidinFurethidineetilni ester 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
heroinHeroindiacetilmorfindiacetylmorphine
hidrokodonHydrocodonedihidrokodeinondihydrocodeinone
hidroksipetidinHydroxypethidineetilni ester 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kiseline4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
hidromorfinolHydromorphinol14-hidroksidihidromorfin14-hydroxydihydromorphine
hidromorfonHydromorphonedihidromorfinondihydromorphinone
izometadonIsomethadone6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
ketobemidonKetobemidone4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
klonitazenClonitazene2-(p-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
kodoksimCodoximedihidrokodeinon-6-karboksimetiloksimdihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
koka, lišće (Erythroxylon coca)Coca leaf
kokainCocainemetilni ester benzoilekgonina*methyl ester of benzoylecgonine*
konoplja (Cannabis sativa L.), smola konoplje te ekstrakti i tinkture konopljeCannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabisBilo koja biljka konoplje, izuzev sorti koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2%; smola konoplje (hašiš), te ekstrakti i tinkture konopljeAny cannabis plant except varieties listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species of European Union in which total THC content is not exceeding 0.2%; and cannabis resin (hashish) and extracts and tinctures of cannabis
levofenacilmorfanLevophenacylmorphan(−)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan(−)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
levometorfan*Levomethorphan*(−)-3-metoksi-N-metilmorfinan(−)-3-methoxy-N-methylmorphinan
levomoramidLevomoramide(−)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin(−)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4- (1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
levorfanol*Levorphanol*(−)-3-hidroksi-N-metilmorfinan(−)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
makova slama, koncentratConcentrate of poppy strawMaterijal koji nastaje kada makova slama uđe u postupak koncentracije alkaloidathe material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids
metadonMethadone6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
metadonski međuproduktMethadone intermediate4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
metazocinMetazocine2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
metildezorfinMethyldesorphine6-metil-∆6-deoksimorfin6-methyl-∆6-deoxymorphine
metildihidromorfinMethyldihydromorphine6-metildihidromorfin6-methyldihydromorphine
metoponMetopon5-metildihidromorfinon5-methyldihydromorphinone
metonitazenMetonitazene2-[2-(4-metoksibenzil)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamin2-[2-(4-Methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,N-diethylethanamine
mirofinMyrophinemiristilbenzilmorfinmyristylbenzylmorphine
moramidski međuproduktMoramide intermediate2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropankarboksilna kiselina2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic acid
morferidinMorpheridineetilni ester 1-(2-morfolinoetil)- 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
morfinMorphine(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diol(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol
morfin-metbromid i drugi derivati morfina s peterovalentnim dušikom posebice uključujući derivate morfin-N-oksida, od kojih je jedan i kodein-N-oksidMorphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide
morfin-N-oksidMorphine-N-oxide
MPPPMPPP1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propionat (ester)1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
MT-45 (IC-6)MT-45 (IC-6)1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
nikomorfinNicomorphine3,6-dinikotinilmorfin3,6-dinicotinylmorphine
noracimetadolNoracymethadol(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
norlevorfanolNorlevorphanol(−)-3-hidroksimorfinan(−)-3-hydroxymorphinan
normetadonNormethadone6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
normorfinNormorphinedemetilmorfindemethylmorphine
norpipanonNorpipanone4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
oksikodonOxycodone14-hidroksidihidrokodeinon14-hydroxydihydrocodeinone
oksimorfonOxymorphone14-hidroksidihidromorfinon14-hydroxydihydromorphinone
opij (opijum)Opium
PEPAPPEPAP1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol-acetat (ester)1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
petidinPethidineetilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
petidinski međuprodukt APethidine intermediate A4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
petidinski međuprodukt BPethidine intermediate Betilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
petidinski međuprodukt CPethidine intermediate C1-metil-4-fenilpiperidine-4-karboksilna kiselina1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
piminodinPiminodineetilni ester 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-karboksilne kiseline4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
piritramidPiritramideamid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidine-4-karboksilne kiseline1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
proheptazinProheptazine1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
properidinProperidineizopropilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
racemetorfanRacemethorphan(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
racemoramidRacemoramide(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
racemorfanRacemorphan(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
remifentanilRemifentanilmetilni ester 1-(2-metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
tebainThebaine
tapentadolTapentadol3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]phenol
tebakonThebaconacetildihidrokodeinonacetyldihydrocodeinone
tilidinTilidine(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-potassiumpse-3-cyclohexene-1-carboxylate
trimeperidinTrimeperidine1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
U-47700U-477003,4-diklor-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilbenzamid3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamideOdjeljak 1. uključuje i izomere (osim onih izrijekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; estere i etere (osim onih koji se pojavljuju u drugim odjeljcima) droga u ovom odjeljku kad je god njihovo postojanje moguće; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli estera, etera i izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

*Dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) i dekstrorfan ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) su izomeri izrijekom isključeni iz Odjeljka 1.

ODJELJAK 2.
DROGE UKLJUČENE U POPIS 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

Droga (INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Droga, engleski
(INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Opis/kemijsko imeOpis/kemijsko ime, engleski
acetildihidrokodeinAcetyldihydrocodeine
dekstropropoksifenDextropropoxyphene
dihidrokodeinDihydrocodeine
etilmorfinEthylmorphine3-etilmorfin3-ethylmorphine
folkodinPholcodinemorfoliniletilmorfinmorpholinylethylmorphine
kodeinCodeine3-metilmorfin3-methylmorphine
nikodikodinNicodicodine6-nikotinildihidrokodein6-nicotinyldihydrocodeine
nikokodinNicocodine6-nikotinilkodein6-nicotinylcodeine
norkodeinNorcodeineN-demetilkodeinN-demethylcodeine
propiramPropiramN-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamidN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide


Odjeljak 2. uključuje i izomere (osim onih izrijekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

ODJELJAK 3.*
DROGE UKLJUČENE U POPIS 4. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

Droga (INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Droga, engleski
(INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Opis/kemijsko imeOpis/kemijsko ime, engleski
acetil-alfa-metilfentanilAcetyl-alpha-methylfentanylN-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilidN-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
acetorfinAcetorphine3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
alfa-metilfentanilAlpha-methylfentanylN-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilidN-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
alfa-metiltiofentanilAlpha-methylthiofentanylN-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilidN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
beta-hidroksi-3-metilfentanilBeta-hydroxy-3-methylfentanylN-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilidN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
beta-hidroksifentanilBeta-hydroxyfentanylN-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilidN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
dezomorfinDesomorphinedihidrodeoksimorfindihydrodeoxymorphine
etorfineEtorphinetetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavintetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
heroinHeroindiacetilmorfindiacetylmorphine
ketobemidonKetobemidone4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
konoplja (Cannabis sativa L.), smola konoplje te ekstrakti i tinkture konopljeCannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabisBilo koja biljka konoplje, izuzev sorti koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2%; smola konoplje (hašiš), te ekstrakti i tinkture konopljeAny cannabis plant except varieties listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species of European Union in which total THC content is not exceeding 0.2%; and cannabis resin (hashish) and extracts and tinctures of cannabis
MPPPMPPP1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propionat (ester)1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
3-metilfentanil3-MethylfentanylN-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilidN-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
3-metiltiofentanil3-MethylthiofentanylN-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilidN-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
para-fluorfentanilPara-fluorofentanyl4’-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
PEPAPPEPAP1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol-acetat (ester)1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
tiofentanilThiofentanylN-[1-[2-(tienil)etil]-4-piperidil]propionanilidN-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

* Sukladno članku 2. stavku 4. Jedinstvene konvencije UN-a o drogama iz 1961. Odjeljak 3. ponovno navodi droge i biljke navedene u odjeljcima 1. i 2.

Odjeljak 3. uključuje i soli droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih soli moguće.

DIO II.
LJEKARNIČKI PRIPRAVCI DROGA IZ ODJELJKA 2.
(POPISA 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.)
KOJI SU IZUZETI OD POJEDINIH ODREDABA KONVENCIJE

1. Pripravci acetildihidrokodeina, kodeina, dihidrokodeina, etilmorfina, nikokodina, nikodikodina, norkodeina i folkodina, kada su kombinirani s jednim ili s više drugih sastojaka, i ne sadrže više od 100 mg droge po jedinici doziranja i u koncentraciji ne većoj od 2,5% u nepodijeljenim pripravcima.

2. Pripravci propirama koji ne sadrže više od 100 mg propirama po jedinici doziranja i sadrže najmanje istu količinu metilceluloze.

3. Pripravci dekstropropoksifena za oralnu primjenu koji ne sadrže više od 135 mg dekstropropoksifenske baze po jedinici doziranja ili u koncentraciji koja nije veća od 2,5% u pojedinačnom pripravku, pod uvjetom da takav pripravak ne sadrži tvari koje podliježu nadzoru sukladno Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. godine.

4. Pripravci kokaina koji ne sadrže više od 0,1% kokaina, računato kao kokainska baza, i preparati opija (opijuma) ili morfina koji ne sadrže više od 0,2% morfina računato kao suha (anhidrirana) morfinska baza i kombinirani s jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili gotovo nikakva mogućnost zlouporabe, u količinama koje bi predstavljale opasnost za javno zdravlje.

5. Pripravci difenoksina koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 0,5 mg difenoksina i količinu atropin-sulfata koja odgovara količini od najmanje 5% doze difenoksina.

6. Pripravci difenoksilata koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 2,5 mg difenoksilata računato kao baza i količinu atropin sulfata koja odgovara količini od najmanje 1% doze difenoksilata.

7. Pripravci u skladu s bilo kojom formulom navedenom u ovom odjeljku, kao i mješavine takvih pripravaka s bilo kakvim drugim materijalom koji ne sadrži drogu.

2. POPIS PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA

ODJELJAK 1.
PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 1. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

Psihotropna tvar (INN masnim
slovima)
(alternativni naziv)
Psihotropna tvar, engleski
(INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Opis/kemijsko imeOpis/kemijsko ime, engleski
alileskalinAllylescaline4-aliloksi-3,5-dimetoksifenetilamin4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine
amfetaminiAmphetamines

1-fenilpropan-2-amin ili 1-fenilbutan-2-amin, njihovi enantiomeri, i spojevi strukturno izvedeni iz njih na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, acilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• uključenjem amino-skupine u cikličku strukturu;

• susptitucijom na šesteročlanom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, nitro, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine metilnom skupinom.

1-phenylpropane-2-amine or 1-phenylbutane-2-amine, their enantiomers, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group with an alkyl, acyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by including the amino group in a cyclic structure;

• by substitution in the six-membered ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with a methyl group.

2-aminoindani2-Aminoindanes

2-aminoindan, i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• susptitucijom na šesteročlanom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, arilalkilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom

2-aminoindane, and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by substitution in the six-membered ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group by an alkyl, arylalkyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group.

benzofuraniBenzofuranes

Spojevi strukturno izvedeni iz 1-benzofurana, 2,3-dihidro-1-benzofurana, 1H-indola, indolina, 1H-indena ili indana supstitucijom na šesteročlanom prstenu 2-aminoetilnim supstituentom, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na bicikličkom sustavu jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi i halogen;

• supstitucijom na 2-aminoetilnom pokrajnjem lancu s jednim ili više alkilnih supstituenata.

Compounds structurally derived from 1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran, 1H-indole, indoline, 1H-indene or indane by substitution in the six-membered ring with a 2-aminoethyl substituent, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the bicyclic system with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy and halogen,

• by substitution at the 2-aminoethyl side-cahin with one or more alkyl substituents.

6-BR-DMPEA (2C-B izomer)6-BR-DMPEA (2C-B isomer)2-[2-brom-4,5-dimetoksifenil]etanamin2-[2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl]ethanamine
Ciklički derivati 2-(2,5-dihidroksifenil)etanamina2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanamine cyclic derivatives

Spojevi strukturno izvedeni iz 2-(2,5-dihidroksifenil)etanamina supstitucijom na položaju 4 benzenskog prstena alkilnom skupinom, halogenalkilnom skupinom ili atomom halogena; dodatno, zamjenom vodikova atoma jedne hidroksilne skupine alkilenskom skupinom ili alkenilenskom skupinom koja tvori petero – ili šesteročlani prsten pripojen benzenskom prstenu u ortho-položaju; dodatno, zamjenom vodikova atoma druge hidroksilne skupine metilnom skupinom, ili alkilenskom ili alkenilenskom skupinom koja tvori petero – ili šesteročlani prsten pripojen benzenskom prstenu u ortho-položaju, bez obzira na to jesu ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine;

• zamjenom vodikovog atoma na prvom ugljikovom atomu do amino-skupine alkilnom skupinom.

Compounds structurally derived from 2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanamine by substitution at 4-position of the benzene ring with an alkyl group, haloalkyl group or halogen atom; in addition, by replacing hydrogen atom of one of the hydroxyl groups with alkylene or alkenylene group forming a five – or six-membered ring connected with the benzene ring in ortho position; in addition, by replacing hydrogen atom of another hydroxyl group with methyl group, or with alkylene or alkenylene group forming a five – or six-membered ring connected with the benzene ring in ortho position; whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substuitution of one or both hydrogen atoms of amino group;

• by replacing of hydrogen atom at carbon atom next to amino group with an alkyl group.

cikloheksilfenoliCyclohexylphenolsSpojevi strukturno izvedeni iz 2-(3-hidroksicikoheksil)fenola supstitucijom na položaju 5 fenolnog prstena alkilnom, halogenalkilnom, alkenilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, 1-(N-metil-2-piperidinil)metilnom ili 2-(4-morfolinil)etilnom skupinom, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supsitituirani na cikloheksanskom prstenu.Compounds structurally derived from 2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol by substitution at the 5-position of the phenolic ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl)methyl or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the cyclohexane ring.
CUMYL-PEGACLONE (SGT-151)CUMYL-PEGACLONE (SGT-151)2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil)-5-pentil-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-pentyl-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
5F-CUMYL-PEGACLONE (5F-SGT-151)5F-CUMYL-PEGACLONE (5F-SGT-151)2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil)-5-(5-fluorpentil)-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-(5-fluoropentyl)-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
dibenzopiranidibenzopyranesSpojevi strukturno izvedeni iz kanabinola (izuzev kanabidiola) hidrirani na prstenu A, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supstituirani na prstenu B; homolozi navedenih spojeva s različitim brojem ugljikovih atoma u supstituentu na položaju 3, njihovi stereoizomeri, te derivati navedenih spojeva izvedeni supstitucijom na hidroksilnoj skupini.Compounds structurally derived from cannabinol (except cannabidiol) hydrated on the ring A, whether or not additionaly substrituted on the ring B; their homologues with different number of carbon atoms in the substituent in 3-position, their stereoisomers, as well as their derivatives by substitution at hydroxyl group.
difenidindiphenidine1-(1,2-difeniletil)piperidin1-(1,2-diphenylethyl)piperidine
diklazepamdiclazepam7-klor-5-(2-klorfenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
4,4’-dimetilaminoreks (4,4’-DMAR)4,4’-dimethylaminorex (4,4’-DMAR)4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine
dimetokaindimethocaine3-dietilamino-2,2-dimetilpropilni ester 4-aminobenzojeve kiseline3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl 4-aminobenzoate
2,5-dimetoksifeniletanamini2,5-dimethoxyphenylethanamines

2-(2,5-dimetoksifenil)etanamin i spojevi strukturno izvedeni iz 2-(2,5-dimetoksifenil)etanamina supstitucijom na benzenskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, halogenalkiloksi, alkiltio, halogenalkiltio, halogen i nitro, bez obzira na to jesu ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine s jednom ili više alkilnih skupina;

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, halogenalkilnom, hidroksilnom, hidroksialkilnom, alkiloksikarbonilnom, ariloksikarbonilnom, benzilnom ili supstituiranom benzilnom skupinom.

2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine, and compounds structurally derived from 2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine by substitution in the benzene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylthio, haloalkylthio, halogen and nitro, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with one or more alkyl groups;

• by replacing one or both hydrogen atoms of amino group with an alkyl, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, alkyloxycarbonyl, aryloxycarbonyl, benzyl or substituted benzyl group.

ETH-LADETH-LAD

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-

heksahidroindolo-[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-

hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

eticiklidinEticyclidineN-etil-1-fenilcikloheksilaminN-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
etilfenidatEthylphenidateetil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetatethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate
etriptaminEtryptamine3-(2-aminobutil)indol3-(2-aminobutyl)indole
fenazepamphenazepam7-brom-5-(2-klorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
flubromazolamflubromazolam8-brom-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
4-fluormetilfenidat4-fluoromethylphenidatemetil-2-(4-fluorfenil)-2-(piperidin-2-il)acetatmethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
homoamfetaminhomoamphetamine3-amino-1-fenilbutan3-amino-1-phenylbutane
iboga (Tabernanthe iboga)Iboga (Tabernanthe iboga)
ibogainIbogaine12-metoksiibogamin12-Methoxyibogamine
JWH-018 i njegovi strukturni analoziJWH-018 and its structural analogues

1-pentil-3-(1-naftoil)indol (JWH-018) i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom indolske osnove indanom, indenom, indazolom, pirolom, pirazolom, imidazolom, benzimidazolom, pirolo[2,3-b]piridinom, pirolo[3,2-c]piridinom ili pirazolo[3,4-b]piridinom, bez obzira na mjesto supstitucije na peteročlanom prstenu, i bez obzira na to je li ili nije indolska ili zamijenjena indolska osnova dodatno supstituirana s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, aril, halogenalkil, halogenaril, halogen, alkiloksi, nitro i amino;

• zamjenom pentilne skupine alkilnom, halogenalkilnom, cijanoalkilnom, alkenilnom, benzilnom, halogeniranom benzilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, (N-metilpiperidin-2-il)metilnom, 2-(4-morfolinil)etilnom ili (tetrahidropiran-4-il)metilnom skupinom;

• zamjenom metanonske poveznice metilenskom, etanonskom, karboksilatnom ili karboksamidnom, bez obzira na usmjerenje;

• zamjenom 1-naftilne skupine 2-naftilnom, fenilnom, benzilnom, adamantilnom, cikloalkilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, biciklo[2.2.1]heptanilnom, 1,2,3,4-tetrahidronaftilnom, kinolinilnom, izokinolinilnom, 1-amino-1-oksopropan-2-ilnom, 1-hidroksi-1-oksopropan-2-ilnom, piperidinilnom, pirolidinilnom ili piperazinilnom skupinom, bez obzira na to je li ili nije 1-naftilna ili zamijenjena 1-naftilna skupina dodatno supstituirana s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, hidroksialkil, alkiloksi, aril, arilalkil, halogen i nitro.

1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018) and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by replacing the indole core with indane, indene, indazole, pyrole, pyrazole, imidazole, benzimidazole, pyrrolo[2,3-b]pyridine, pyrrolo[3,2-c]pyridine or pyrazolo[3,4b]pyridine, irrespective of position of substitution at five-memebred ring, and whether or not the indole or substituted indole core is further substituted with one or more substituents from the group consisting of alkyl, aryl, haloalkyl, haloaryl, halogen, alkyloxy, nitro and amino;

• by replacing the pentyl group with alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, benzyl, halogenated benzyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, (N-methylpiperidin-2-yl)methyl, 2-(4-morpholinyl)ethyl or (tetrahydropyran-4-yl)methyl group;

• by replacing the methanone link with methylene, ethanone, carboxylate or carboxamide, irrespective of direction;

• by replacing the 1-naphthyl group by 2-naphthyl, phenyl, benzyl, adamantyl, cycloalkyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, bicyclo[2.2.1]heptanyl, 1,2,3,4-tetrahydronaphthyl, quinolinyl, iso quinolinyl, 1-amino-1-oxopropan-2-yl, 1-hydroxy-1-oxopropan-2-yl, piperidinyl, pyrrolidinyl or piperazinyl group, whether or not the 1-naphthyl or substituted 1-naphthyl group is further substituted with one or more substituents from the group consisting of alkyl, hydroxyalkyl, alkyloxy, aryl, arylaklyl, halogen and nitro.

katinoniCathinones

Katinon (2-amino-1-fenilpropan-1-on) i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi, trimetilen, tetrametilen i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na položaju 3 alkilnim supstituentom;

• supstitucijom na dušikovom atomu jednom ili dvjema alkilnim ili benzilnim skupinama ili uključenjem dušikova atoma u prstenastu strukturu.

Iz skupine katinona izuzeti su bupropion, dietilpropion i pirovaleron.

Cathinone (2-amino-1-phenylpropan-1-one) and compounds derived from it by substitution in the benzene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylenedioxy, trimethylene, tetramethylene and halogen, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the 3-position by an alkyl substituent;

• by substitution at the nitrogen atom by one or two alkyl or benzyl group or by inclusion of the amino group in a cyclic structure.

Bupropion, diethylpropion and pyrovalerone are exempt from cathinones.

Kratom
(Mitragyna speciosa)
Kratom (Mitragyna speciosa)
lizergid (dietilamid lizerginske (lizergične) kiseline, LSD, LSD-25)Lysergide (lysergic acid diethylamide, LSD, LSD-25)9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8β-karboksamid9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide
lizergamid (LSA)lysergamide (LSA)
MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)(3Z)-N’-(1-heksil-2-oksoindolin-3-iliden)benzohidrazid(3Z)-N’-(1-hexyl-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
MDMB-CHMCZCAMDMB-CHMCZCAmetilni ester 2-(9-(cikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanske kiselinemethyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
2-MeO-difenidin2-MeO-diphenidine1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin1-(1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl)piperidine
metilheksanamin (DMAA)methylhexanamine (DMAA)1,3-dimetilpentanamin1,3-dimethylpentanamine
meskalinMescaline3,4,5-trimetoksifenetilamin3,4,5-trimethoxyphenethylamine
3,4-metilendioksifeniletanamini3,4-methylendioxyphenylethanamines

2-(3,4-metilendioksifenil)etanamin i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkiltio, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na etilenskoj skupini s jednim ili više alkilnih ili alkiloksi supstituenata;

• supstitucijom na dušikovom atomu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, hidroksil, hidroksialkil i benzil.

2-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethanamine and compounds derived from it by substitution in the benzene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylthio, alkylenedioxy and halogen, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the ethylene group with one or more alkyl or alkyloxy substituents;

• by substitution at the nitrogen atom by substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl and benzyl.

4-metilaminoreks4-Methylaminorex(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolin(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
metilnaftidatMethylnaphthydatemetil-(naftalen-2-il)(piperidin-2-il)acetatMethyl (naphthalen-2-yl)(piperidin-2-yl)acetate
metoksetamin (MXE)methoxetamine (MXE)2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
mitragininmitragyninemetilni ester (E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enske kiseline(E)-2-[(2S,3S)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-ctahydroindolo[3,2-h]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoic acid methyl ester
4-MTA4-MTAα-metil-4-metiltiofenetilaminα-methyl-4-methylthiophenethylamine
nafiron (naftilpirovaleron, O-2482)naphyrone (naphthylpyrovalerone, O-2482)1-naftalen-2-il-2-pirolidin-1-ilpentan-1-on1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
N-hidroksi-MDAN-Hydroxy MDA(±)-N-[α-metil-3,4-(metilenedioksi)fenetil]hidroksilamin(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
benzilpiperaziniBenzylpiperazines1-Benzilpiperazin i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu na položaju 4 piperazinskog prstena dodatno supstituirani alkilnom, halogenalkilnom, acilnom ili benzilnom skupinom.1-Benzylpiperazine and compounds structurally derived from it by substitution in the benzene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylendioxy and halogen, whether or not further substituted at the 4-position of the piperazine ring by an alkyl, haloalkyl, acyl or benzyl group.
fenilpiperaziniPhenylpiperazinesSpojevi strukturno izvedeni iz 1-fenilpiperazina supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supstituirani na položaju 4 piperazinskog prstena alkilnom, halogenalklilnom ili benzilnom skupinom.Compounds structurally derived from 1-phenylpiperazine by substitution in the benezene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylendioxy and halogen, whether or not further substituted at the 4-position of the piperazine ring with an alkyl, haloalkyl or benzyl group.
1cP-LSD1cP-LSD(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-ciklopropanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
1P-LSD1P-LSD(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
proskalinProscaline2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etan-1-amin2-(3,5-dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethan-1-amine
psilocibinPsilocybine3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il-dihidrogenfosfat3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
roliciklidin (PHP, PCPY)Rolicyclidine (PHP, PCPY)1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
Salvia divinorum, meksička metvica, božanska kadulja (Salvia divinorum)Mexican Mint, Diviner’s Sage (Salvia divinorum)
tenociklidin (TCP)Tenocyclidine (TCP)1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
tetrahidrokanabinol (THC), sljedeći izomeri i stereokemijske varijante:Tetrahydrocannabinol (THC), the following isomers and their stereochemical variants:7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1- ol, (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1- ol, (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1- ol, (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol, (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol,(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
tiofenski analozi katinonâThiophene analogues of cathinones

2-Amino-1-(tiofen-2-il)propan-1-on i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na tiofenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na položaju 3 alkilnim supstituentom;

• supstitucijom na dušikovom atomu jednom ili dvjema alklilnim ili benzilnim skupinama ili uključenjem dušikova atoma u prstenastu strukturu.

2-Amino-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one and compounds structurally derived from it by substitutioninthe thiophene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylenedioxy and halogen, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by substitution at the 3-position by an alkyl substituent;

•by substitution at the nitrogen atom by one or two alkyl or benzyl group or by inclusion of the amino group in a cyclic structure.

tiofenski analozi amfetaminâ (tiopropamini)thiophene analogues of amphetamines (thiopropamines)

1-(tiofen-2-il)propan-2-amin ili 1-(tiofen-2-il)butan-2-amin, njihovi enantiomeri, i spojevi strukturno izvedeni iz njih na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, acilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• uključenjem amino-skupine u cikličku strukturu;

• susptitucijom na tiofenskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, nitro, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine metilnom skupinom.

1-(thiophen-2-yl)propane-2-amine or 1-(thiophen-2-yl)butane-2-amine, their enantiomers, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group with an alkyl, acyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by including the amino group in a cyclic structure;

• by substitution in the thiophene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with a methyl group.

triptaminiTryptamines

Spojevi strukturno izvedeni iz 2-(1H-indol-3-il)etanamina zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom ili alkenilnom skupinom ili uključenjen dušikova atoma u cikličku strukturu, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom vodikova atoma u alfa položaju alkilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• supstitucijom na šesteročlanom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, halogenalkil, alkiltio, alkilendioksi, halogen, hidroksilna ili supstituirana hidroksilna skupina;

• supsitucijom na položaju 2 triptaminskog prstena alkilnom skupinom.

Compounds derived from 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine by replacing one or both hydrogen atom of the amino group by an alkyl or alkenyl group, or by including the nitrogen atom in a cyclic structure, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by replacing the hydrogen atom in alpha-position by alkyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by substitution at six-membered ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, haloalkyl, alkylthio, alkylenedioxy, halogen, hydroxy or substituted hydroxy group;

• by substitution at 2-position of tryptamine ring by an alkyl group.
ODJELJAK 2.
PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 2. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

Psihotropna tvar (INN masnim
slovima)
(alternativni naziv)
Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Kemijsko imeKemijsko ime, engleski
amfetaminAmfetamine (Amphetamine)(±)-α-metilfenetilamin(±)-α-methylphenethylamine
amineptinAmineptine7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciklohepten-5-il)amino]heptanska kiselina7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
butan-1,4-diol*butan-1,4-diol*butan-1,4-diolbutane-1,4-diol
deksamfetamin

Dexamfetamine

(Dexamphetamine)

(+)-α-metilfenetilamin(+)-α-methylphenethylamine
dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereokemijske varijante)Dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
fenciklidin (PCP)Phencyclidine (PCP)1-(1-fenilcikloheksil)piperidin1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
3-hidroksifenciklidin (3-HO-PCP)3-hydroxyphencyclidine (3-HO-PCP)3-[1-(piperidin-1-il)cikloheksil]fenol3-[1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol
fenetilinFenethylline7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
fenmetrazinPhenmetrazine3-metil-2-fenilmorfolin3-methyl-2-phenylmorpholine
3-fluorfenmetrazin (3-FPM, PAL-593)3-fluorophenmetrazine (3-FPM, PAL-593)2-(3-fluorfenil)-3-metilmorfolin2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine
GHBGHBγ-hidroksimaslačna kiselinaγ-hydroxybutyric acid
Gama-butirolakton (GBL)*gamma-butirolactone (GBL)*oksolan-2-onoxolan-2-one
pripravci kanabinoida za medicinsku primjenuCannabinoids for medical use
ketaminKetamine2-(o-klorfenil)-2-metilamino)cikloheksanon2-(o-chlorophenyl)-2-methylamino)cyclohexanone
levamfetamin

Levamfetamine

(Levamphetamine)

(−)-(R)-α-metilfenetilamin(−)-(R)-α-methylphenethylamine
levometamfetaminLevomethamphetamine(−)-N,α-dimetilfenetilamin(−)-N,α-dimethylphenethylamine
meklokvalonMecloqualone3-(o-klorfenil)-2-metil-4(3H)-kinazolinon3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
metamfetaminMetamfetamine (Methamphetamine)(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
metamfetamin-racematMetamfetamine racemate (Methamphetamine racemate)(±)-N,α-dimetilfenetilamin(±)-N,α-dimethylphenethylamine
metakvalonMethaqualone2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
metilfenidatMethylphenidatemetil-2-fenil-2-(2-piperidil)acetatmethyl 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetate
nabilonNabilone(6aR*,10aR*)-3-(1,1-dimetilheptil)-6,6a,7,8,10,10a-heksahidro-1-hidroksi-6,6-dimetil-9H-dibenzo[b,d]piran-9-on(6aR*,10aR*)-3-(1,1-dimethylheptyl)-6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-on
sekobarbitalSecobarbital5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
zipeprolZipeprolα-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanolα-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol


*dopušteno pravnim osobama licenciranim za prekursore

ODJELJAK 3.
PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 3. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

Psihotropna tvar (INN masnim
slovima)
(alternativni naziv)
Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Kemijsko imeKemijsko ime, engleski
amobarbitalAmobarbital5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
buprenorfinBuprenorphine21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
butalbitalButalbital5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
katin ((+)-norpseudoefedrin)Cathine ((+)-norpseudoephedrine)(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetil]benzil-alkohol(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
ciklobarbitalCyclobarbital5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
flunitrazepamFlunitrazepam5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
glutetimidGlutethimide2-etil-2-fenilglutarimid2-ethyl-2-phenylglutarimide
pentazocinPentazocine(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
pentobarbitalPentobarbital5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid


ODJELJAK 4.
PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 4. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

Psihotropna tvar (INN masnim
slovima)
(alternativni naziv)
Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima)
(alternativni naziv)
Kemijsko imeKemijsko ime, engleski
alobarbitalAllobarbital5,5-dialilbarbiturna kiselina5,5-diallylbarbituric acid
alprazolamAlprazolam8-klor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
amfepramon (dietilpropion)Amfepramone (diethylpropion)2-(dietilamino)propiofenon2-(diethylamino) propiophenone
aminoreksAminorex2-amino-5-fenil-2-oksazolin2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
barbitalBarbital5,5-dietilbarbiturna kiselina5,5-diethylbarbituric acid
benzfetaminBenzfetamine (benzphetamine)N-benzil-N,α-dimetilfenetilaminN-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine
bromazepamBromazepam7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
brotiazolamBrotizolam2-brom-4-(o-klorfenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
butobarbitalButobarbital5-butil-5-etilbarbiturna kiselina5-butyl-5-ethylbarbituric acid
delorazepamDelorazepam7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
diazepamDiazepam7-klor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
estazolamEstazolam8-klor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
etilamfetamin
(N-etilamfetamin)
Etilamfetamine
(N-ethylamphetamine)
N-etil-α-metilfenetilaminN-ethyl-α-methylphenethylamine
etil-loflazepatEthyl loflazepateetil-7-klor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilatethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
etinamatEthinamate1-etinilcikloheksanolkarbamat1-ethynylcyclohexanolcarbamate
etizolamEtizolam4-(2-klorfenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
etklorvinolEthchlorvynol1-klor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
fendimetrazinPhendimetrazine(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
fenibutPhenibut(±)-4-amino-3-fenilmaslačna kiseline(±)-4-Amino-3-phenylbutyric acid
fenkamfaminFencamfaminN-etil-3-fenil-2-norbornanaminN-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
fenobarbitalPhenobarbital5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
fenproporeksFenproporex(±)-3-[(α-metilfeniletil)amino]propionitril(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile
fenterminPhentermineα,α-dimetilfenetilaminα,α-dimethylphenethylamine
flualprazolamFlualprazolam8-klor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine
fludiazepamFludiazepam7-klor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
flurazepamFlurazepam7-klor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
halazepamHalazepam7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
haloksazolamHaloxazolam10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
kamazepamCamazepam7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on-dimetilkarbamat (ester)7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
ketazolamKetazolam11-klor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
klobazamClobazam7-klor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
kloksazolamCloxazolam10-klor-11b-(o-klorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
klonazepamClonazepam5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
klonazolam (klonitrazolam)Clonazolam (clonitrazolam)6-(2-klorfenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
klorazepatClorazepate7-klor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
klordiazepoksidChlordiazepoxide7-klor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
klotiazepamClotiazepam5-(o-klorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
lefetamin (SPA)Lefetamine (SPA)(−)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin(−)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
loprazolamLoprazolam6-(o-klorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
lorazepamLorazepam7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
lormetazepamLormetazepam7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
mazindolMazindol5-(p-klorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
medazepamMedazepam7-klor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
mefenoreksMefenorexN-(3-klorpropil)-α-metilfenetilaminN-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine
meprobamatMeprobamate2-metil-2-propil-1,3-propandioldikrbamate2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
metilfenobarbitalMethylphenobarbital5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
metiprilonMethyprylon3,3-dietil-5-metilpiperidin-2,4-dion3,3-diethyl-5-methylpiperidine-2,4-dione
mezokarbMesocarb3-(α-metilfenetil)-N-(fenilkarbamoil)sidnon-imin3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
midazolamMidazolam8-klor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
nimetazepamNimetazepam1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
nitrazepamNitrazepam1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
nordazepamNordazepam7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
oksazepamOxazepam7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
oksazolamOxazolam10-klor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
pemolinPemoline2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
pinazepamPinazepam7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
pipradrolPipradrol1,1-difenil-1-(2-piperidil)metanol1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
pirovaleronPyrovalerone4’-metil-2-(1-pirrolidinil)valerofenon4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone
prazepamPrazepam7-klor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
pregabalinPregabalin(3S)-3-(aminometil)-5-metilheksanska kiselina(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
sekbutabarbitalSecbutabarbital5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
temazepamTemazepam7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
tetrazepamTetrazepam7-klor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
triazolamTriazolam8-klor-6-(o-klorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
vinilbitalVinylbital5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
zolpidemZolpidemN,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridin-3-acetamidN,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide3. POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«)
Europski klasifikacijski sustav ovisno o mogućnostima zlouporabe
(Official Journal of the European Union od 18. 2. 2004.)

Kategorija 1.

TvarTvar, engleskiCAS-ovo imeKN oznakaCAS-ov broj
N-acetilantranilna kiselinaN-Acetylanthranilic acid(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)2924 23 0089-52-1
alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN)alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)2-Phenylacetoacetonitrile2926 40 004468-48-8
alfa-fenilacetoacetamid (APAA)alpha-phenylacetoacetamide (APAA)2-Phenylacetoacetamide2924 29 704433-77-6
4-anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP), N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP), N-phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine2933 36 0021409-26-7
BMK-etil-glicidat, etil-2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilatBMK ethyl glycidate, ethyl 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylate2918 99 9041232-97-7
BMK-metil-glicidat, metil-2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilatBMK methyl glycidate, methyl 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylate2918 99 9080532-66-7
BMK-glicidna kiselina, 2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilna kiselinaBMK glycidic acid, 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic acid2918 99 9025547-51-7
tert-butil-4-(fenilamino)piperidin-1-karboksilat, 4-anilino-1-Boc-piperidin (1-BOC-4-AP)tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate, 4-anilino-1-Boc-piperidine (1-BOC-4-AP)2933 39 99125541-22-2
2-brom-4’-metilpropiofenon2-bromo-4’-methylpropiophenone2914 79 001451-82-7
2-bromvalerofenon, 2-brom-1-fenilpentan-1-on2-bromovalerophenone, 2-bromo-1-phenylpentan-1-one2914 39 0049851-31-2
butirofenonbutyrophenone2914 39 00495-40-9
dietil-2-(2-fenilacetil)propandioat (DEPAPD)diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate (DEPAPD)2918 30 0020320-59-6
efedrinEphedrine([R-(R*,S*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)2939 41 00299-42-3
ergometrinErgometrine(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8β(S)])2939 61 0060-79-7
ergotaminErgotamine(ergotaman-3’,6’,18’-trione,12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-,(5))2939 62 00113-15-5
etil-alfa-fenilacetoacetat (EAPA), etil-2-fenilacetoacetat, etil-3-okso-2-fenilbutanoat

ethyl alpha-phenylacetoacetate (EAPA), ethyl 2-phenylacetoacetate,

ethyl 3-oxo-2-phenylbutanoate

2918 30 005413-05-8
2-fenilacetamid2-phenylacetamide2924 29 70103-81-1
fenilacetilkarbinol (PAC), 1-hidroksi-1-fenilpropan-2-onphenylacetylcarbinol (PAC), 1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one2914 40 901798-60-3
N-fenilpiperidin-4-amin, 4-anilinopiperidin (4-AP)N-phenylpiperidin-4-amine, 4-anilinopiperidine (4-AP)2933 39 9923056-29-3
1-fenil-2-propanon, benzil-metil-keton (P2P, BMK)1-Phenyl-2-propanone, benzyl methyl ketone (P2P, BMK)(1-phenyl-2-propanone)2914 31 00103-79-7
1-fenil-2-nitropropen (P2NP)1-phenyl-2-nitropropene (P2NP)2909 30 90705-60-2
N-fenil-4-piperidon (NPP), 1-(2-feniletil)piperidin-4-onN-phenyl-4-piperidone (NPP), 1-(2-phenylethyl)piperidine-4-one2933 37 0039742-60-4
izosafrolIsosafrole(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)2932 91 00120-58-1
(1R,2S)-( – )-klorefedrin(1R,2S)-( – )-chloroephedrine2939 79 90110925-64-9
(1S,2R)-(+)-klorefedrin(1S,2R)-(+)-chloroepehdrine2939 79 901384199-95-4
(1R,2R)-( – )-klorpseudoefedrin(1R,2R)-( – )-chloropseudoephedrine2939 79 9073393-61-0
(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrine2939 79 90771434-80-1
lizerginska kiselina (lizergična kiselina)Lysergic acid((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)2939 63 0082-58-6
metil-alfa-fenilacetoacetat (MAPA), metil-2-fenilacetoacetatmethyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA), methyl 2-phenylacetoacetate2918 30 0016648-44-5
3,4-metilendioksifenilacetonitril3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile2926 90 704439-02-5
3,4-metilendioksifenil-2-propanon (PMK, 3,4-MDP2P)3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (PMK, 3,4-MDP2P)(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)2932 92 004676-39-5
metil-3-okso-2-(3,4-metilendioksifenil)butanoat (MAMDPA), metil-2-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-3-oksobutanoatmethyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate (MAMDPA), methyl 2-(2H-1,3-benzodioxole-5-yl)-3-oxobutanoate2932 99 001369021-80-6
N-metoksi-N-metil-2-fenilacetamidN-methoxy-N-methyl-2-phenylacetamide2924 29 70
norefedrinNorephedrine(R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol2939 44 0014838-15-4
piperonalPiperonal(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)2932 93 00120-57-0
PMK-etil-glicidat, 3,4-MDP2P-etil-glicidat, etil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilatPMK ethyl glycidate, 3,4-MDP2P ethyl glycidate, ethyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylate2932 99 0028578-16-7
PMK-glicidna kiselina, 3,4-MDP2P-glicidna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilna kiselinaPMK glycidic acid, 3,4-MDP2P glycidic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylic acid2932 99 002167189-50-4
PMK-metil-glicidat, 3,4-MDP2P-metil-glicidat, metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilatPMK methyl glycidate, 3,4-MDP2P methyl glycidate, methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylate2932 99 0013605-48-6
pseudoefedrinPseudoephedrine([S-(R*,R*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)2939 42 0090-82-4
safrolSafrole(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)2932 94 0094-59-7
valerofenonvalerophenone2914 39 001009-14-9


Kategorija 1. uključuje i stereoizomere navedenih tvari koje nisu katin kad god je postojanje takvih izomera moguće, kao i soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli katina.

Kategorija 2.

POTKATEGORIJA 2.A

TvarTvar, engleskiCAS-ovo imeKN oznakaCAS-ov broj
anhidrid octene kiselineAcetic anhydride(acetic oxide)2915 24 00108-24-7
crveni fosforRed phosphorus2804 70 007723-14-0

Potkategorija 2.A uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

POTKATEGORIJA 2.B

TvarTvar, engleskiCAS-ovo imeKN oznakaCAS-ov broj
antranilna kiselinaAnthranilic acid(2-aminobenzoic acid)2922 43 00118-92-3
feniloctena kiselinaPhenylacetic acid(benzeneacetic acid)2916 34 00103-82-2
kalijev permanganatPotassium permanganate(permanganic acid (HMnO4), potassium salt)2841 61 007722-64-7
piperidinPiperidine(piperidine)2933 32 00110-89-4

Potkategorija 2.B uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

Kategorija 3.

TvarTvar, engleskiCAS-ovo imeKN oznakaCAS-ov broj
acetonAcetone(2-propanone)2914 11 0067-64-1
dietil-eterDiethyl ether(1,1’-oxybis[ethane])2909 11 0060-29-7
klorovodična kiselinaHydrochloric acid(hydrochloric acid)2806 10 007647-01-0
metil-etil-ketonMethyl ethyl ketone(2-butanone)2914 12 0078-93-3
pirolidinPyrrolidine123-75-1
sumporna kiselinaSulphuric acid(sulfuric acid)2807 00 007664-93-9
toluenToluene(toluene)2902 30 00108-88-3

Kategorija 3. uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli klorovodične ili sumporne kiseline.

Kategorija 4.

TvarNaziv KN (ako je različit)KN oznaka
lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadržavaju efedrin ili soli efedrinaSadržava efedrin ili soli efedrina

3003 41 00

3004 41 00

lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadržavaju pseudoefedrin ili soli pseudoefedrinaSadržava pseudoefedrin (INN) ili soli pseudefedrina

3003 42 00

3004 42 00


Izuzeća od zahtjeva EU za stavljanje tvari na tržište

TvarOgraničenje*
anhidrid octene kiseline100l
antranilna kiselina1kg
crveni fosfor0,1kg
feniloctena kiselina1kg
kalijev permanganat100kg
piperidin0,5kg

*navedene količine predstavljaju gornju dozvoljenu granicu za promet navedenim tvarima unutar jedne godine

Ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu sva su kemijska imena prema nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

INN – Međunarodna nezaštićena imena (International non-proprietary names) ili generička imena prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

IV.

Danom stupanja na snagu ovoga Popisa prestaje važiti Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Narodne novine«, br. 13/19 i 134/21).

V.

Ovaj Popis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. veljače 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-04/15

Urbroj: 534-07-1-1/3-23-01

Zagreb, 15. veljače 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.