NN 23/2023 (28.2.2023.), Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

387

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2023.

Klasa: 011-02/23-02/16
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 23. veljače 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) u članku 14.b stavku 1. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »331,81 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »415,42 eura«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 502-01/22-01/05

Zagreb, 17. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.